Rád bych reagoval na lživé  ůtoky těch co říkají že jsou židé, ale nejsou jsousynagoga ZJEVENÍ JANA2:9„Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to spolek satanův! 3:8Hle, dávám do tvých rukou ty, kdo jsou ze synagógy satanovy; říkají si židé, a nejsou, ale lžou. Hle, způsobím, že přijdou a padnou ti k nohám; a poznají, že já jsem si tě zamilova     sitny s kabou na čele tou samou jaká je v mecce )

oni říkají, že rusko je edom tak usvědčuji ty idioty z proroků že edom je saudská araábia a rUsko slované jsme JOSEF to si pamatujte až budete dělat tu svou zasranou kabaa allah  ,že vám nepomůže jak vám nepomohla 80 let zpátky příjde edom sauDská arabia syria a iran IRAQ PAKISTNA MICRAJIM  a budete mít šoa 2 uvidíte 

toto jsou svědectví že edom je  islámské městá bosra https://whc.unesco.org/en/list/22/    dnešní syria(islám)

                                   a teman -tayma https://sk.mapy.cz/zakladni?x=0.0000000&y=85.0000000&z=2&source=osm&id=14150156 : dnešní saudi arabia  (islám)

ješajahu)iziaš 34:1-10

 • 1Přistupte, pronárody, a slyšte, národy, pozorně poslouchejte! Ať to slyší země se vším, co je na ní, svět i vše, co na něm vzchází!
 • 2Hospodin je rozlícen na všechny pronárody, rozhořčen na všechny jejich zástupy. Zničí je jako klaté, vydá je na porážku.
 • 3Jejich skolení budou pohozeni, bude se táhnout puch z jejich mrtvol, hory se rozplynou v jejich krvi.
 • 4Rozkladu propadne všechen nebeský zástup: nebesa se svinou jako kniha a všechen jejich zástup bude padat, jako opadává listí z vinné révy a padavče z fíkovníku.
 • 5Můj meč na nebi je zpit hněvem . Hle, sestupuje vykonat soud nad Edómem, nad lidem, nad nímž jsem vyhlásil klatbu.(alaah)
 • 6Hospodinův meč je samá krev a od tuku je mastný, je od krve jehněčí a kozlí, od tuku z beraních ledvin. Neboť
  Adonaj  má obětní hod v Bosře, v zemi edómské veliké obětní porážení.
 • 7Klesnou zároveň jednorožci i býci a tuři, jejich země bude zpita krví, jejich prach nasákne tukem.
 • 8Je to den Hospodinovy pomsty, rok odplaty v soudní při Cijónu.
 • 9Potoky Edómu se změní v smůlu a jeho prach v síru, jeho země se stane hořící smolou.(saudi hořící smola je ropné hořící pole!!!termináli)
 • 10Nevyhasne v noci ani ve dne, kouř z ní bude stoupat věčně. Po všechna pokolení zůstane v troskách, nikdo už nikdy skrze ni neprojde.(ROPA BUDE HOŘET POŘÁD!!!!!

ješajahu(iziaš)63:

 • 1Kdo to přichází z Edómu, kdo v rouchu rudém jde z Bosry? Kdo je ten v úboru velebném, hrdě kráčející ve své velké síle? „Já, který právem vyhlašuji, že na vítězství stačím.“
 • 2Proč je tvůj úbor krvavě zbarven a tvé roucho jak toho, jenž v lisu šlape?
 • 3„Sám jsem šlapal v lisovací kádi a nikdo z národů se mnou nebyl. Rozhněván jsem po nich šlapal, rozšlapal jsem je v svém rozhořčení, až šťáva z nich mi roucho postříkala, poskvrnil jsem si celý oděv.
 • 4Den pomsty měl jsem v srdci, nastalo milostivé léto pro mé vykoupené.
 • 5Rozhlédl jsem se, ale nebylo pomocníka, užasl jsem, opora žádná. K vítězství mi dopomohla vlastní paže, oporou mi bylo moje rozhořčení.
 • 6Rozhněván jsem rozdupal národy, opojil jsem je svým rozhořčením; jejich mízu jsem nechal stékat k zemi.“

amos1:11

 • Toto praví Adonaj : Pro trojí zločin Edómu, ba pro čtverý, toto neodvolám: Protože pronásledoval svého bratra (jakova)mečem, odvrhl slitování, živil v sobě neustále hněv a setrvával ve své prchlivosti,
 • 12sešlu na Téman(DNEŠNÍ SAUDI) oheň a ten pozře paláce Bosry.

Jermejahu 49:

 • 19Hle, vystupuje jako lev z jordánské houštiny na stále zelené nivy, ale v okamžiku ho z nich zaženu a ustanovím nad nimi toho, jenž je vyvolený. Vždyť kdo je jako já? Kdo mě může předvolat k přelíčení? A kdo je ten pastýř, který přede mnou obstojí?“(KUREŠ JOSEF JISRAEL)
 • 20Proto poslyšte Adonaj  rozhodnutí, jak rozhodl o Edómu, i co zamýšlí proti obyvatelům Témanu: „Nejchatrnější ze stáda je vyvlečou, a jejich niva se nad nimi zhrozí.
 • 21Hlukem jejich pádu se zachvěje země, jejich úpění bude slyšet až u moře Rákosového.
 • 22Hle, zhoubce vzlétne a vrhne se dolů jako orel, roztáhne křídla nad Bosrou. A srdce edómských bohatýrů bude v onen den jako srdce ženy sevřené bolestí.“
 • je to edom saudská arabia protože to hořící smola je hořící ropa!!!!

 slované jsou josef a bude je vést nazír josef ,který je kámen jisraerle jakpíše 1 a 5 kniha moše v požehnáních Josef 

1 moše 49

 • 22Josef, toť mladý plodonosný šíp, plodonosný šíp nad pramenem, přes zeď pnou se jeho ratolesti.
 • 23Hořkostí ho naplnili, ohrožovali ho , střelci úklady mu nastrojili.
 • 24Jeho luk si zachová svou pružnost, jeho paže svoji svěžest. Z rukou Přesilného Jákobova vzejde pastýř, kámen Izraele,(kureš jisrael)
 • 25z rukou Boha  el šadaj  tvého otce. Kéž pomáhá tobě, kéž ti Všemohoucího el šadaj  žehná shora hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tůně propastné, jež odpočívá dole, hojným požehnáním prsů, požehnáním lůna.
 • 26Požehnání tvého otce překonají požehnání horstev věčných, pahorků dávnověkých dary vytoužené. Ať přijdou na hlavu Josefovu, na temeno zasvěcence(hebr. nazír) mezi bratry.

5 kniha moše 

 • 13O Josefovi pravil: „Požehnána buď od Adonaj  jeho země výtečnou rosou nebes i propastnou tůní, jež odpočívá dole,
 • 14výtečnými úrodami vyzrálými sluncem, vším výtečným, co přináší měsíc,
 • 15nejlepšími plody Východních hor, výtečnostmi pahorků dávnověkých,
 • 16výtečnostmi země a všeho, co je na ní, a zalíbením toho, jenž přebývá v keři. To nechť přijde na hlavu Josefovu, na temeno zasvěcence (hebr NAZÍR) mezi bratry.
 • 17Je plný důstojnosti jako prvorozený býk, jeho rohy jsou rohy jednorožců; nabere na ně lidská pokolení i s dálavami země. Takové ať jsou desetitisíce Efrajimovy, takové ať jsou tisíce Manasesovy.

josef je bílí lavan slovan 1 kún Josef s lukem a korunou nazírskou je hagibor hamilchama 

můžu vám garantovat že josef nebude dělat žádné ústupky josef má požehnání od el šadaj a edom je proklet tak jako rabíni  kteří dělají kaba (kostka v mecce) allah (jejich boss) KABAALLAH SATANIZMUS VZÍVÁNÍ SITNY TÉ CECKATÉ KURVY S KOPYTAMA A ROHAMA 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.