Základ křesťanství - 5. knih Mošeho a proroci

1.Jediný jest JAH -Bůh a jeho pomazaný - Velekněz nejsvětější svatyně Jahušua Hamašijah.

Jahušua  kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.

 

 

Žalm 110:4  JAH přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.

(Jahušua  je veleknězem v nejsvětější svatyni na nebesích, kněz podle Melchisedechova, tudíž Bůh sám nemůže!!! být sobě knězem, protože kněž slouží.

Tak jako Jahušua  slouží Nejsvětějšímu jedinému pravému Bohu, svému Otci, po kterého pravici sedí.)

2.Sedmero duchů

Zjevení Janovo 1:4  Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem

Zjevení Jochanana - Janovo 3:1  Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: "Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.

Zjevení Janovo 4:5  Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel - to je sedmero duchů Božích;

Zjevení Janovo 5:6  Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů JAH  vyslaných do celého světa.

(Ti co říkají, že je Bůh Otec, bůh Syn, bůh Duch, v tom případě prohlašují, že není trojjediný, ale devítijediný, protože není pravdou, že jest jeden duch Boží, ale je 7 JAH  duchů. Tím pádem padá satanistická dogma trojjedinosti!!!, protože jinak by nemohl být trojjediný, ale devítijediný, protože není jeden duch, ale je sedm duchů!!!

Tedy ta pravda je, že je sedmero duchů, ale vycházejí z Boha jediného pravého.

3.Co znamená slovo Bůh

Bůh je stvořitel, spasitel. Je nejvyšší a nikoho jiného mimo něj není a jest JEDINÝ!!! A z jeho vůle je všechno na nebesích a v celém vesmíru. On je jediným vševědoucím, vševidoucím a všemohoucím vládcem. Není žádný trojjediný bůh, protože vše je z vůle El eljon El Avraham Jicchak Jisrael. Syn Jahušua vždy poslušně, v úctě a v lásce ke svému Nejsvětějšímu Tatínkovi, který ho zplodil, plní jeho vůli.

Žalmy 2:2  Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají proti JAH (Bohu) a jeho pomazanému(JAHUŠUA ): 3"Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme." 4 Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. 5 Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem : 6  "Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!" 7 Přednesu  JAH  rozhodnutí. On mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

4. DEN SEDMÝ 

Každý kdo nesvětí SEDMÝ popírá desatero, které nám Nejsvětější Tatínek podle nové smlouvy (Jeremjahu 31:33, Ezechiel 11:19) dal do srdce a tím hřeší a nemůže dosáhnout odpuštění, protože základem odpuštění je pokání (Jochanan 5:14 viz dole) a následné nedělání toho samého hříchu. Nesvětí-li lidé SEDMÝ DEN  opakovaně bez pokání, porušují desatero, a není pro ně omluvy, protože v písmu se mnohokrát píše o tom, že máme světit DEN SEDMÝ PODLE HENOCH KALENDAŘE. Ale ani jednou se nepíše o tom, že bychom měli světit neděli)

Jochanan 5:8  Ješua mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!" 9 A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla DEN SEDMÝ . 10Židé řekli tomu uzdravenému: "Je DEN ODPOČINKU , a proto nesmíš nosit lože." 11 Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!" 12 Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?" 13 Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť JAHUŠUA  se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 14 Později vyhledal JAHUŠUA toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!"

 

 

5.Svátky

Jsou tři Bohem dané svátky které my křesťané máme světit:

A) Pesach-Velikonoce, které JAHUŠUA  chodil s rodiči slavit do Jerušalajm.

Význam toho svátku je veliký, protože na 14. DEN PRVNÍHO MĚSÍCE , v předvečer Pesach, Nejsvětější Tatínek pozabíjel všechno prvorozené v micrajim, kromě Jisraelců, kteří slavili Velikonoční hod beránka. Potřeli veřeje svého domu krví velikonočního beránka a byli ušetřeni.

(2. Mošeho 12:6 Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet.7  Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst.8  Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami.9  Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi.10  Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm.11  Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude  JAH  hod beránka.12  Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem  JAH )

Tedy byli krví beránka zachráněni. V tom samém čase JAHUŠUA Syn Boha živého, slavil Velikonoční hod beránka na toto připomenutí a my víme, že sám se stal velikonočním beránkem a v první den svátku Pesach byl ukřižován, umřel a byl probodnut (Zachary 12:10 Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jerušalajm, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.) a třetího dne byl vzkříšen z vůle Boha jediného jeho JAH  duchem.

B)Šavuot-Den Letnic

Skutky apoštolské 2:1  Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.

(Po sedmi týdnech po Pesach na 50. den připadá svátek Šavuot JE TO 15 DEN 3 MĚSÍCE!!! PODLE HENOCH KALENDÁŘE. Na tento svátek, který mi známe jako den Letnic, byl seslán RUACH HAKADOŠ duch Boží a proto je velice důležité ho slavit. )

C)Sukot-Slavnost stánků

5.Mošeho 16:13  Slavnost stánků budeš slavit po sedm dní, až shromáždíš úrodu ze svého humna a lisu.

16:16 se ukáže třikrát v roce před tváří  JAH tvého Boha, na místě, které on vyvolí: při slavnosti nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů a při slavnosti stánků. A neukáže se před JAH  tváří s prázdnou.

(Namísto slavení Božích svátků, ti kteří si říkají křesťané, slaví Halloween, saturnálie-Vánoce a Velikonoce v jiný čas a v jiné tradici. Všechny tři svátky jsou satanistické svátky, dva z nich jsou na slunovrat –( saturnálie a Velikonoce, tzv.křesťanské uzákoněné Konstantinem Velikým - oslava slunce!!!zimní a letní. Aby se mohli posunout pravé židovské Velikonoce 14.  DEN PRVNÍHO MĚSÍCE  Hod beránka a 15.-21.  JAH KALENDÁŘ -DEN PRVNÍHO MĚSICE SVÁTEK NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ  , byl změněn   na římský satanistický kalendář, ve kterém se JAH svátky, na které byl ukřižován Syn Boží a které začínají vždy 14DNE PRVNÍHO MĚSÍCE  mohli posunout a zakotvit na období letního slunovratu – oslava slunce!!!. Dále byl změněn  DEN SEDMÝ  na oslavu satanistického dne sunday-neděle, oslava slunce!!! a to satanistou na satanistické koncilu Konstantinem, uctívačem slunce. Do dnešního dne existuje tajné okultistické a společenství - řád Konstantina. )

6.IHS

Aby satanisté mohli namotat zkratku IHS – isis, horus, set tzv., jezuitský symbol museli změnit jediné pravé jméno Syna Božího a tím je v hebrejském jazyku- JAHUŠUA . Proto změnili jméno do tzv.latinského překladu. I když samotný význam JAHUŠUA  v překladu do všech ostatních jazyků se ztrácí, protože jméno JAHUŠUA  znamená „ZACHRÁNCE“. Skutky apoštolů 4:12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni." (Není Ježíš, Jesus ani Iesus nebo Isa. Jen v jediném jménu je spása a to je pravé jméno Syna Božího a to jest Ješua.)

7.Kult tzv.Marie

(Vždy se máme modlit jenom k Bohu. Nemáme se nikdy modlit ke svatým, andělům ani duchům, protože vše je podřízeno jedinému pravému Bohu. Jeho je vůle na nebesích i v celém vesmíru a proto se máme modlit jenom k němu.

Kult tzv.Marie je dogma od toho zlého, který nás chce odvést od pravé modlitby k jedinému pravému Bohu a nikde v písmu není psáno, že bychom se k ní měli modlit)

Jeremjahu 7:18 Synové sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy hnětou těsto, dělají obětní koláč pro královnu nebes a přinášejí úlitby jiným bohůmaby mě uráželi.

(Katolíci  A PRAVOSLAVNÍ ...ATD

říkají, že tzv.Marie je královna andělů a královna nebes. Blud!!!

Mirjam vždy!služebnice, kterou si vybral jediný pravý Bůh, aby z ducha JAH  porodila Syna JAHUŠUA . Nikde v písmu nejí psáno, že je v nebesích! Nebo, že se k ní máme modlit.)

8.Fatimská a jiná zjevení tzv.Marie

 

5.Mošeho 13:2  Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak,3  i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy"(za Marii), které jsi neznal, "a služme jim",4 neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší!!!  JAH , váš EL , aby poznal, zda milujete  JAH , svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší!!! 5   JAH , svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho!, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.

(Satan se převléknul za tzv.Marii. Matka Syna Božího se však jmenovala Mirjam!!! v hebrejském jazyce a byla židovkou. Tudíž všechna zjevení a zázraky, které se dějí dělá ten zlý, aby zmátl lidi, aby uctívali tzv. Marii a modlili se k ní. A nemodlili se k jedinému pravému Bohu!!! Samozřejmě fatimské zjevení je pravé ve smyslu, že ten zlý dostal povolení od  JAH na to, aby ničil a pokoušel , sám zlý věděl co v budoucnosti udělá a tudíž předpověděl tři proroctví když se zjevil v podobě tzv. Marie, z nichž dvě se naplnila a třetí se již naplňmuje, aby se lidé slepě modlili k tzv.Marii.

Když se tato proroctví splnila a plní, mnoho tzv.křesťanů uvěřilo těmto znamením a zapomněli na Boha, ke kterému se všichni máme modlit!!! K fatimě je nutno dodat, že dvě ze tří dětí zemřeli. Kdyby toto znamení bylo od Boha, určitě by žádné z dětí nezemřelo, protože by je Bůh chránil, protože je všemohoucí.

a) Bůh by je ochránil, protože se stali jeho svědy nebo-li proroky.

b) Sama Mirjam (Marie) byla služebnice Boha nejvyššího, velebila Boha a modlila se k němu. Proč by se nám ukazovala a chtěla, abychom se modlili a uctvívali ji, na místo Boha. Mirjam přeci hledala a oslavovala v pokoře a lásce Boha nejvyššího.

Katolická církev udělala z Marie královnu andělů a královnu nebesMy víme, že to nemůže být pravda, protože jedině Bůh je jediným králem, vládcem a všechno je z jeho vůle.

ŽALM 103:19JAH ustavil svůj trůn na nebi,
svou královskou mocí vládne nade vším!
20Dobrořečte JAH , jeho andělé,
vy mocní hrdinové, kteří jeho slovo konáte,
vy, kteří jeho slovo plníte poslušně!
21Dobrořečte JAH , všechny jeho zástupy,
vy, jeho služebníci, kteří jste mu po vůli!

9.Svatí

Podle katolické satanistické dogmy mají papežové právo svatořečit osoby již zemřelé a prohlašovat je za svaté.

Matitjahu 7:1  Nesuďte, abyste nebyli souzeni.

(Kdo dal papežům právo posuzovat svatost lidí, po tom co ti lidé zemřeli. Které většinou vůbec neznali a svatořečí je staletí po tom zemřeli? Jedině EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH  má právo soudu. )

5.Mošeho 32:35 Má je pomsta i odplata, přijde včas a jejich noha zakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno."

Žalmy 96:13  vstříc JAH , že přichází, že přichází soudit zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle své pravdy.

Žalmy 98:9  vstříc JAH , že přichází, aby soudil zemi. On bude soudit svět spravedlivě a národy podle práva.

(Satanismus je, že se papež staví do role Boha, který posuzuje, zda byl daný člověk svatý či ne, dle jeho skutků. A to je satanismus.)

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.