1book kings 18:31

וַיִּקַּ֣ח אֵלִיָּ֗הוּ שְׁתֵּ֚ים עֶשְׂרֵה֙ אֲבָנִ֔ים כְּמִסְפַּ֖ר שִׁבְטֵ֣י בְנֵֽי־יַעֲקֹ֑ב אֲשֶׁר֩ הָיָ֨ה דְבַר־יְהֹוָ֚ה אֵלָיו֙ לֵאמֹ֔ר יִשְׂרָאֵ֖ל יִהְיֶ֥ה שְׁמֶֽךָ:

ješajahu49:1 isajah 

שִׁמְע֚וּ אִיִּים֙ אֵלַ֔י וְהַקְשִׁ֥יבוּ לְאֻמִּ֖ים מֵֽרָח֑וֹק יְהֹוָה֙ מִבֶּ֣טֶן קְרָאָ֔נִי מִמְּעֵ֥י אִמִּ֖י הִזְכִּ֥יר שְׁמִֽי:

žalm 21:10  psalm

תְּשִׁיתֵ֚מוֹ | כְּתַנּ֥וּר אֵשׁ֘ לְעֵ֪ת פָּ֫נֶ֥יךָ יְ֖הֹוָה בְּאַפּ֣וֹ יְבַלְּעֵ֑ם וְתֹֽאכְלֵ֥ם אֵֽשׁ:

přichází čas kdy anglikánská křestanská církev ,kterou hlavou je reptiliánka elizabeth ,katolická křestanská církev kterou hlavou je reptilian františek a pravoslavna ruská církev kterou hlavou je fakticky reptilian putin (nechal vystavět chrám se svým obličejem na mozaice v chrámě + kurill a spol jsou reptiliáni ,připomínám že všichni reptiliáni jsou přímím semenem satana tudiž jeho služobníci a tudiž křestanství plné obrázků a soch je uctíváním mrtvých a uctívání model!!!!je to satanizmus nejvyššího zrna celá ruská i východní pravoslvná církev !!!) A UVIDÍME JESTLI VÁM BŮH VŠEMOHOUCÍ ODPOVÍ 

PAK SE SÁM POMODLÍM V BÍLÉM LNĚNÉM ROUCHU OPÁSANÝ BÍLÍM LNĚNÝM PÁSEM A BÍLOU POKRÝVKOU HLAVY :

EL ŠADAJ EL AVRAHAM JICCHAK JAKOV HAJOM JVADA KI ATA EL ŠADAJ B JISRAEL VE KOL HAAREC VE ANI AVDECHA UVIDVARECHA ASITI ET KOL HADVARIM HAELE. 

A PAK UVIDÍME ,ALE POKUD ODPOVÍ EL ŠADAJ MNĚ A DÁ LIDEM ZNÁT SVOU MOC A SEŠLE MI ARMÁDU ANDĚLŮ ,KTEŘÍ ZACHRÁNÍ VÝCHODNÍ ZEM OD SRDCE EVROPY AŽ PO SIBIŘ OD POLSKA AŽ PO BEOGRAD ,TAK VÁS VLADYKOVÉ KNĚŽÍ BISKUPOVÉ A KARDINÁLOVÉ LID VŠECHNI ZABIJE ,PROTŽE ZJISTÍ, ŽE JSTE JE SVEDLI Z CESTY SPÁSY K MODLÁŘSTVÍ A UCTÍVÁNÍ SOCH -DÍLA  LIDSKÝCH RUKOU A UCTÍVÁNÍ MRTVÝCH A NEJEN TO, ALE ŽE JEJICH BLÍZKÉ MATKY OTCE BABIČKY JSTE UVRHLI DO MOCI SMRTI ,PROTOŽE NEUVĚŘILI SLOVU EL ŠADAJ -JAHUŠUA ,ALE  UCTÍVALI 13 NEAPOŠTOLA PAVLA http://sevenroses.cz/index.php/pavel-s-atanuv-sluzebnik http://sevenroses.cz/index.php/pavel-s-atanuv-sluzebnik-2 MRTVOU MARII, LÍBALI OBRÁZKY SOCHY A LÍBALI RUCE LIDÍ A MODLY NA KŘÍŽI!!!!! 

UVIDÍME -JEN PÁR PŘÍKLSADÚ Z BIBLE O MODLÁCH :

 

 

Modly

 

2.Moše 20:3  Nebudeš mít jiného boha mimo mne!!!

 

4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem JAH , tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 6 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 7 Nezneužiješ jména JAH , svého EL . JAH nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

 

2.Moše 32:1  Když lid viděl, že Moše dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k ÁHAronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mošem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země."2 ÁHARON  jim řekl: "Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!"3I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi.4On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země."5Když to Áharon viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áharon provolal: "Zítra bude Hospodinova slavnost."6Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her.7I promluvil JAH  k Mošemu: "Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy. 8 Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země."

 

34:17 Nebudeš si odlévat sochy bohů

 

3.Moše 19:1  JAH  promluvil k Mošemu:

 

2"Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já JAH , váš EL , jsem svatý. 3 Každý měj v úctě svou matku a svého Otce. Dbejte na mé dny ODPOČINKU .!!!!! Já jsem JAH , váš Bůh.4 Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem JAH , váš EL .

 

3.Moše 19:26  Nebudete jíst maso s krví(mnoho křesťanů jí krvavé steaky a játra, což je ohavnost před Bohem!!!!!), nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním.

 

19:31  Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem  JAH , váš Bůh.

 

(Každý TZV křesťan, který se zaobírá věštěním nebo si nechává věštit od vědmy, ten který čte horoskopy a řídí se podle nich, nebo vyvolává duchy zemřelých, pácha ohavnost před Bohem a Bůh toto vše nenávidí.)

 

TZV KATOLICI A A ORTODOXNÍ A PRAVOSLAVNÍ SE MODLÍ K MRTVÝM!!!TZV" SVATÝM" !!!!!A K MRTVÉ "MARII -KRALOVNĚ NEBES A ANDĚLŮ!!!??????NEUVĚŘITELNÉ!!!!!

 

JE JEN JEDEN KRÁL NEBES A ANDĚLŮ STVOŘITEL NEBES A ZEMĚ HAKADOŠ JAH !!!!!

 

3.Moše26:1 Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem  JAH , váš Bůh.2 Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem JAH 

 

26:11Zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi.12 Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.13 Já jsem  JAH , váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.

 

4.Moše 15:37   JAH  řekl Mošemu:

 

38 Mluv k Jisraelcům a řekni jim, aby si po všechna pokolení dělali na okraji svých šatů třásně a nad třásně ať se dávají na okraj svého roucha purpurově fialovou stuhu.

 

(máme nosit třásně na svých oděvech, abychom nezapomněli dodržovat a plnit všechna   JAH přkázání)

 

5.Moše 4:15  V den, kdy k vám  JAH  mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, 16 abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu!!!, žádné sochařské zpodobení!!! zobrazení mužství nebo ženství!!!

 

(Uctívání soch, před kterými klekají k různým tzv. svatým, které někdy až po staletích uznává za svaté satanistický papež, říkající o sobě , že je sám svatý, jediný prostředník Boha na zemi, je samozřejmě satanistická lež. To znamená (každý kdo se nazývá katolíkem přijímá katolickou satanistickou dogmu, jinak by vystoupil z katolické církve), že každý katolík, žije v absolutním satanistickém katolickém bludu. K tomu můžeme přičíst pravoslavnou, etiopskou a řeckou, armenskou, husitskou a další církve, které mají ikony a obrazy, tedy jsou také modláři. 2 MILIARDI !! TZV. KŘESTANÚ ,KTERÝ JSOU MODLAŘI ,

 

CO HAKADOŠ  JAH NENÁVIDÍ!!!

 

Nikde v písmu se nepíše, že bychom se měli klanět a modlit k Marii, která není Marií, ale Mirjam, protože matka Syna Božího byla  Z KNENE JUDA , tudíž její jméno není, a nikdy nebylo Marie, ale Mirjam, tak jako jméno, které bylo dané JAH  Andělem Gavrielem, nebylo nikdy Ježíš, Jesus,Džísis anebo Isá, ale JAHUŠUA (Skutky 4:12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

 

 

 

 

 

5.Moše 4:17  zobrazení jakéhokoli zvířete, které je na zemi, zobrazení jakéhokoli okřídleného ptáka, který létá po nebi,18 zobrazení jakéhokoli plaza, který se plazí po zemi, zobrazení jakékoli ryby!!!, která je ve vodách pod zemí;(mnoho protestantských církví má rybu ve znaku, což je ohavnost před  JAH , stejně tak mesiánští židé mají ve svém oficiálním znaku pod Božím symbolem Hakadoš Menorah satanistický hexagram s rybou.)

 

19 abys nepovznášel své zraky k nebesům, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy!!!, všechen nebeský zástup, nedal se svést a neklaněl se jim a nesloužil tomu!!!, co dal  JAH , tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem.

 

5.Moše 4:28  Tam budete sloužit bohům vyrobeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a z kamene, kteří nevidí a neslyší, nejedí a nečichají.

 

(katolíci a další církve, klekají před křížem ze dřeva, kamene, ze stříbra, ze zlata, na kterém je modla, bůžek, který nevidí, necítí, neslyší a nemůže chodit. Je to rouhání proti jedinému  EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH  a proti Synu JAH . Syn z vůle Otce JEHO RUACH vstal z mrtvých na třetí den, tudíž už není na kříži, ale sedí po pravici Boha jediného pravého.)

 

5.Moše 4:29  Odtamtud budete hledat  JAH , svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. 30 Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k  JAH , svému Bohu, a budeš ho poslouchat. 31 Vždyť JAH , tvůj Bůh, je EL  milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.

 

5.Moše 5:7  Nebudeš mít jiného boha mimo mne.(Satanistická dogma = tři bohové a to je rouhání proti jedinému Nejsvětějšímu Bohu, který nám dal svého milovaného jediného Syna, jako smírnou oběť mezi Bohem a námi. A vede nás ve svém RUACH HAKADOŠ -Duchu Božím, který vychází z Boha.)

 

8 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já  JAH , tvůj EL , jsem EL žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 10 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 11 Nezneužiješ jména  JAH , svého Boha. JAH  nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

 

5.Moše 6:4  Slyš, Izraeli, JAH  je náš  EL ,  JAH  jedinný. 5 Budeš milovat  JAH , svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

 

5.Moše 7:1  Až tě  JAH , tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty. 2  JAH , tvůj EL , ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi, 3 nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. 4 To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům.  JAH  by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.  5 Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte.(Sám Bůh Avrahama, Jicchaka, Jisraele nám říká, že nemáme dělat žádné kompromisi a tesané sochy-bůžky spálit!!!) 6 Jsi přece svatý lid  JAH , svého Boha; tebe si JAH , tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. 7 Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám  JAH  a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu.

 

7:25  Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je, abys nepadl do léčky. Před  JAH , tvým Bohem, je to ohavnost.

 

(Je ohavností před  JAH  a  JAH  nenávidí ty, kteří zhotovují, klaní a modlí se k bůžkům ze dřeva, stříbra a zlata, ty jsou téměř ve všech církvích. Nemluvě o sochách, obrazcích, malbách, ikonách a relikviích.)

 

5.Moše 8:6  Proto budeš dbát na přikázání JAH , svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.

 

8:11 Střez se však, abys nezapomněl na  JAH  svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím.

 

5.Moše 10:12  Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje  JAH, tvůj EL ? Jen aby ses bál  JAH , svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a slouži JAH , svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, 13 abys dbal na  JAH  přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. 14 Hle,  JAH , tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. 15 Avšak  JAH  přilnul jenom k tvým otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech národů, jak tomu je dnes. 16 Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíjní. 17 Vždyť  JAH , váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, 18 ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. 19 Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v(MICRAJIM) egyptské zemi. 20  JAH , svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat

 

.(Máme se modlit a plnit přikázání v lásce pokoře a radosti k Nejsvětějšímu, jedinému pravému  EL ŠADAJ , to znamená nedělat si žádné satanistické modly, klekat si a modlit se k nim. Znamená to nezobrazovat si svého Boha v podobě obrazů, ikon a relikvií, to je ohavností před jediným pravým Bohem. To  JAH nenávidí !!!)

 

5.Moše 12:30  dej si pozor, abys neuvízl v léčce, která po nich zbude, až budou před tebou už vyhlazeny: abys nevyhledával jejich bohy a neřekl: "Jak sloužily tyto pronárody svým bohům, tak to budu dělat i já!"

 

5.Moše 12:31  Něco takového nesmíš udělat pro  JAH , svého Boha, neboť všechno, co ony činily pro své bohy,  JAH nenávidí jako ohavnost; vždyť ony pro své bohy spalují dokonce své syny a dcery.

 

5.Moše 13:2  Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, 3 i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim", 4neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší  JAH , váš Bůh, aby poznal, zda milujete  JAH , svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. 5 JAH , svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. 6 Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od JAH , vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti  JAH , tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu.

 

5.Moše 16:21  Nevsadíš si posvátný kůl ani žádný strom při oltáři  JAH , svého Boha, který si uděláš.

 

(Na satanistický svátek saturnálie alias Vánoce, skoro ve všech církvích, kostelech a modlitebnách se zasazuje zelený strom, což je ohavností a nesmí se to dělat.ZNESVĚCUJE SE JMÉNO JAHUŠUA VE VŠECH CÍRKVÍCH VČETNĚ PROTESTANTÚ-UČI SVÉ DĚTI LŽI!!!! ,ŽE PRIJDE NEJAKÝ JEŽIŠEK S DAREČKY!!!TOTO ŘÍKAJÍ KNĚŽÍ KAZATELÉ PATRIARCHOVÉ, JSOU TO LHÁŘI A SLUŽEBNÍCI S--ATANA)

 

5.Moše 17:3  a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal,

 

5.Moše 18:10  Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj 11 ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. 12 Každého, kdo činí tyto věci, má JAH  v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti JAH , tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. 13 Budeš se dokonale držet JAH , svého Boha. 14 Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to  JAH , tvůj Bůh, nedovolil.

 

5.Moše 19:15  Nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoli zločinu, v jakémkoli prohřešku a při jakémkoli hříchu, jehož se někdo dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou nebo tří svědků. 16 Povstane-li proti někomu zlovolný svědek, aby ho nařkl z odpadnutí od JAH , 17 postaví se oba muži, kteří mají spor, před JAH , před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou,

 

5.Moše 22:12  Uděláš si střapce na všech čtyřech rozích své pokrývky, kterou se přikrýváš.

 

5.Moše 30:10  budeš-li poslouchat  JAH , svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k  JAH , svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.

 

30:15  Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; 16 když ti dnes přikazuji, abys miloval  JAH , svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se;  JAH , tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. 17 Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim

 

(skoro všichni křesťané slouží třem bohům, bohu Otci, bohu Synu a bohu Duchu, což je lež. Není jiného Boha kromě Boha Avrahama, Jicchaka, Jisraele, který nám dal svého jediného milovaného Syna  JAHUŠUA , kterého pomazal a dal jako smírnou oběť, aby nás JAHUŠUA  svou krví usmířil s jediným pravým Bohem. A když této jediné pravdě uvěříme, staneme se Božími dětmi a Bůh jediný pravý, nám dá svého RUACH HAKADOŠ - Božího Ducha.) 18 oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes JErdán, abys ji obsadil.

 

5.Moše 32:15  Ješurún ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustl. Bohem, který ho učinil, opovrhl, potupil Skálu své spásy. 16 Bohy cizími ho popouzeli k žárlivosti, ohavnými modlami ho uráželi. 17 Obětovali běsům, a ne Bohu, božstvům, jež ani neznali, těm novým, nedávno povstalým, před nimiž se vaši otcové nechvěli hrůzou. 18 Opomněl jsi Skálu, která tě zplodila, zapomněls na Boha, který tě v bolestech zrodil.

 

32:21  Popouzeli mě lžibohem k žárlivosti, svými přeludy mě uráželi; já je popudím lžilidem, pobloudilým pronárodem jim urážky splatím.

 

32:35  Má je pomsta i odplata, přijde včas a jejich noha zakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno."

 

32:39  Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky.

 

Žalmy

 

Žalmy 81:10  Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu!

 

Žalmy 96:4  neboť veliký je JAH , nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. 5 Všechna božstva národů jsou bůžci, aleJAH  učinil nebe.

 

(Tím, že si 2/3 křesťanů zobrazují dřevěné, stříbrné, zlaté bůžky, tzv. modly, rouhají se proti  JAH )

 

Žalmy 115:2  Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" 3 Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. 4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. 5 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, 6 mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,   7 rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. 8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.

 

Žalmy 135:5  Já přec vím, že  JAH  je velký, náš Pán je nade všechny bohy.

 

Žalmy 135:15  Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. 16 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí. 17 Mají uši, a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu. 18 Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.

 

(v katolických a provoslavných kostelech se lidé rouhají proti  JAH , když klekají na svá kolena a modlí se k modlám, které nevidí, neslyší, nemluví a není v nich život)

 

Ješajahu-Izajáš

 

Ješajahu-Izajáš 30:22  Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: "Táhni!"

 

Ješajahu-Izajáš 31:7  Neboť v onen den každý z vás zavrhne své bůžky stříbrné i svoje bůžky zlaté, jež jste si vlastníma rukama hříšně vyrobili.

 

Ješajahu-Izajáš 40:18  Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? 19 Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník. 20 Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala. 21 Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? 

 

Ješajahu 44:9  Výrobci model jsou všichni k ničemu; modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí. Jejich svědkové, ti nic nevidí a nic nevědí, jsou jen pro ostudu.10 Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch. 11 A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí, ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu. 12 Kovář kuje modlu, pracuje při žhoucím uhlí, kladivem jí dává tvar, zhotovuje ji silou své paže; přitom hladoví do vysílení, nemůže se ani napít, ač umdlévá.13 Tesař natahuje šňůru, rudkou načrtává modlu, opracovává ji dláty, rozměřuje kružidlem, až jí dá podobu muže, honosný vzhled člověka, a usadí ji v domě. 14 Dá si porazit cedry nebo vezme dub, drnák či křemelák, vypěstoval si je mezi lesními stromy. Zasadil jasan a déšť mu dal vzrůst. 15 Pro člověka je to na topení, něco z toho vezme a ohřeje se. Buď zatopí a upeče chleba, nebo zhotoví boha a klaní se mu, udělá z toho modlu a hrbí se před ní. 16 Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečeni a nasytí se. Přitom se ohřeje a zvolá: "To jsem se zahřál, je mi teplo!" 17 Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí a žadoní: "Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!" 18 Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá. 19 Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: "Polovinu jsem spálil, na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost a hrbím se před špalkem."

 

Ješajahu - Izajáš 45:16  Všechny je poleje stud a hanba, společně odtáhnou zahanbeni ti, kdo zhotovují modlářské výtvory. 17 Izrael je spasen  JAH  spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy.

 

45:20 Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, vy, kdo jste vyvázli z pronárodů. Neuvědomují si, že se nosí s modlou vytesanou ze dřeva, že se modlí k bohu, jenž nemůže spasit. 21 Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.

 

45:23  Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: 24 "Jenom v JAH  - řekne o mně - je spravedlnost i moc«." Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem.

 

Ješajahu-Izajáš 46:5  "Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte, komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni? 6 Z měšce sypou zlato a na váze odvažují stříbro, najmou si zlatníka, aby jim udělal boha a pak se hrbí a klanějí.(Bůh skrze Ješajahu jasně mluví o tom, že žádná tesaná modla, kterou si tzv. křesťané nosí na ramenou, je nemůže zachránit, ale naopak, ti kteří se klanějí modlám a slouží jim, hřeší proti  JAH .  JAH  nenávidí modláře.)

 

46:7  Nosí ho na rameni, přenášejí ho, postaví jej na podstavec, a on stojí, ze svého místa se nehne. Úpějí k němu, ale on se jim neozve, z jejich soužení je nezachrání. 8 Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci. 9 Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.

 

Ješajahu-Izajáš 47:12  Postav se tu se svým zaklínámím, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš! Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strachu. 13 Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při  NOVÉM DNI MĚSÍCE  uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. 14 Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. 15 Tak dopadnou ti, jimiž se zaměstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespatří tě nikdo.

 

Ješajahu-Izajáš 48:2  Podle města svatého se nazývají, hledají oporu v Bohu Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů. 5 oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval, abys neříkal: To udělala má modlářská stvůra, má tesaná a moje litá modla dala k tomu příkaz.

 

Ješajahu-Izajáš 48:12  "Poslouchej mě, Jakove, Jisraeli, můj povolaný. Já, já jsem ten první, já jsem i poslední. 13 Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu.

 

Ješajahu-Izajáš 49:26  Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno tvorstvo, že já JAH  jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův."

 

Ješajahu-Izajáš 50:10  Kdo z vás se bojí  JAH  a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v JAH jméno!!! a opře se o svého Boha.

 

Ješajahu-Izajáš 51:4  "Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. 5 Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži.

 

51:7"Slyšte mě, kdo znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci je můj zákon. Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! 8 Moli je sežerou jako roucho, larvy je sežerou jako vlnu, ale má spravedlnost bude tu věčně a moje spása po všechna pokolení."

 

Ješajahu-Izajáš 54:5  Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je JAH  zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země!!!

 

54:8 V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví JAH , tvůj vykupitel."

 

Ješajahu-Izajáš 57:13  Až budeš křičet, ať si tě tvá sbírka bohů vysvobodí! Všechny je odnese vítr, odvane je vánek. Ale ten, kdo se utíká ke mně, dostane do dědictví zemi, do vlastnictví moji svatou horu."

 

Ješajahu-Izajáš 59:2  Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.

 

Ješajahu-Izajáš 59:15  Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého.JAH  to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva. 18 Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky. 19 I budou se bát JAH  jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou JAH  vítr žene vpřed. 20 Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jakovovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok JAH .

 

Ješajahu – Izajáš 59:21  "Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví JAH : Můj duch
(RUCHI), který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky," praví JAH 

 

Ješajahu-Izajáš 63:16  Jsi přece náš Otec! Avraham nás nezná, Jisrael, ten o nás neví. JAH , tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.

 

Ješajahu-Izajáš64:7  Ale nyní,  JAH , tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

 

Ješajahu-Izajáš 65:15  Zanecháte své jméno mým vyvoleným k vyhlašování kletby: »Ať tě Panovník JAH  usmrtí! Své služebníky nazve pak Bůh jménem jiným." 16 Kdo si bude v té zemi dávat požehnání, bude si je dávat v Bohu pravémKdo bude v té zemi přísahat, bude přísahat při Bohu pravém. Minulá soužení budou zapomenuta, ukryta před mým zrakem. 17 "Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. 18 Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jerušalajm k jásotu a jeho lid k veselí.

 

Ješajahu-Izajáš 66:3  Člověk zabíjí v oběť býka i ubíjí člověka, obětuje jehňátko i láme vaz psu, přináší obětní dar i krev z vepřů dává, na připomínku pálí kadidlo i dobrořečí ničemné modle. Oni si vyvolují vlastní cesty, jejich duše si libuje v ohyzdných modlách. 4 Já zase vyvolím jejich zvůli a uvedu na ně, čeho se lekají, protože jsem volal, a nikdo neodpovídal, mluvil jsem, a nikdo neposlouchal. Dopouštěli se toho, co je zlé v mých očích, a volili to, co se mi nelíbí." 5 Říkávají vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás vypovídají pro mé jméno: "Ať se JAH  oslaví, ať vidíme vaši radost!" Ale budou zahanbeni.

 

Jeremjahu - Jeremjáš

 

Jeremjahu2:27  Dřevu říkají: Ty jsi můj otec«a kameni: Ty jsi mě zplodil, a ke mně se obracejí zády, nikoli tváří!!! Ve zlý čas volají: Povstaň a zachraň nás!!! 28 Kde jsou tví bohové, které sis udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas, vždyť máš tolik bohů kolik měst, Judo."

 

3:9 Svým lehkovážným smilstvem potřísnila zemi, cizoložila s kamenem i dřevem.

 

3:17 V onen čas nazvou Jerušalem   JAH  trůnem a shromáždí se v něm ke jménu  JAH  v Jeruzalémě všechny pronárody a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce.

 

Jeremjahu 8:2  a předhodí je slunci, měsíci a celému nebeskému zástupu, které milovali a kterým sloužili, za nimiž chodili, jichž se dotazovali a jimž se klaněli. Nebudou sebrány, nebudou pohřbeny, budou jako hnůj na povrchu země.

 

Jeremjahu 8:8  Jak můžete říkat: »Jsme moudří, my máme  JAH zákon«? Ano, jenže jej falšuje falešné rydlo písařů!!! 9 Stud polil moudré, zachvátil je děs, jsou polapeni. Hle, odvrhli JAH  slovo, k čemu jim bude moudrost? 10 Proto dám jejich ženy jiným, jejich pole podmanitelům; neboť od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti. Od proroka až po kněze všichni klamou.

 

17:10 Já  JAH zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."

 

17:13 naděje Izraele,JAH , všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, JAH 

 

Jeremjahu 22:9  Dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu  JAH , svého Boha, klaněli se jiným bohům a sloužili jim."

 

Jeremjahu51:6  Utečte z Babylóna, zachraňte se každý, ať pro jeho nepravost nezajdete, neboť toto je čas  JAH  pomsty, on mu odplatí za to, co spáchal. 7 Zlatým kalichem byl Babylón v JAH  ruce, opájel všechny země; pronárody pily jeho víno, proto pronárody třeštily.

 

Ezechiel

 

Ezechiel6:5  Mrtvá těla izraelských synů pohodím před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. 6 vaše hnusné modly budou roztříštěny a odstraněny, vaše kadidlové oltáříky skáceny a vaše výtvory zahlazeny. 7 Skolení budou padat uprostřed vás, i poznáte, že já jsem  JAH .

 

6:13  I poznáte, že já jsem JAH , až budou skolení ležet mezi jejich hnusnými modlami okolo jejich oltářů na každém vysokém pahorku, na všech vrcholech hor i pod každým zeleným stromem a pod každým košatým posvátným stromem na místě, kde připravovali libovonné oběti všem svým hnusným modlám.

 

7:8  Už brzy na tebe vyleji své rozhořčení, tím se dovrší můj hněv proti tobě, budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti. 9 Nebude mi tě líto a nebudu mít soucit, obrátím tvé cesty proti tobě a vyvstanou tvé ohavnosti uprostřed tebe. I poznáte, že jsem to já Hospodin, kdo bije. 10 Hle, ten den, hle, přišel! Úděl se naplnil. Rozkvetla hůl, vypučela zpupnost.

 

8:10  Vešel jsem a uviděl všelijaká zpodobení plazů a ohyzdných zvířat a všelijaké hnusné modly izraelského domu, vyryté po zdech kolem dokola.

 

8:16  Uvedl mě do vnitřního nádvoří  JAH domu, a hle, při vchodu do  JAH  chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi dvacet pět mužů, zády ke chrámu  JAH  a tváří k východu; klaněli se východním směrem slunci.

 

Ezechiel9:4  a poručil mu: "Projdi středem města, středem Jerušalem, a označ znamením na čele muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se v něm páchají."

 

Ezechiel16:17  Vzala jsi překrásné předměty z mého zlata a stříbra, které jsem ti dal, udělala sis obrazy mužského pohlaví a smilnila jsi s nimi. 18Vzala jsi svá pestrá roucha a přikrývala jsi je jimi a kladla jsi před ně můj olej a mé kadidlo. 19 Můj chléb, který jsem ti dal, bílou mouku, olej a med, jimiž jsem tě živil, jsi kladla před ně jako libou vůni. Tak to bylo, je výrok Panovníka JAH 

 

(Při katolických obřadech, nebo-li mši, se klade před ohyzdné dřevěné stříbrné a zlaté modly jídlo, které pak satanističtí kněží katolické círve, tak zvaně požehnávají.)

 

Ezechiel 18:19  Vy však říkáte: »Proč nepyká syn za otcovu nepravost?« Bude-li syn jednat podle práva a spravedlnosti, dbát na všechna má nařízení a plnit je, jistě bude žít.20 Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu; spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi. 21 Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.

 

Ezechiel20:7  Řekl jsem jim: Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem  JAH , váš Bůh.

 

Ezechiel 20:39  Vy tedy, dome izraelský, slyšte. Toto praví Panovník JAH : Jděte a služte si každý svým hnusným modlám i nadále, nechcete-li poslouchat mne, ale neznesvěcujte už mé svaté jméno svými dary a svými hnusnými modlami.

 

Ezechiel 23:49  Za vaši mrzkost vás budou stíhat a ponesete hříchy svého hnusného modlářství. I poznáte, že já jsem Panovník  JAH ."

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.