BUDHIZMUS SATANIZMUS 

1Petros 4:5Jednou však musí složit účty Tomu, který je připraven soudit živé i mrtvé.6Proto bylo evangelium zvěstováno i těm, kdo jsou už mrtví – ačkoli byli jako lidé v těle odsouzeni, v Duchu jsou živí u Boha.Jochanan(JAN) 5:25Amen, amen, říkám vám: Přichází chvíle, a už je tu, kdy MRTVÍ USLIŠÍ HLAS JAHOVAH SYNA a ti, kteří uslyší, budou žít(NAVĚKY V NEBESKÉ KRÁLOVSTVÍ)Skutky 20:29Vím, ŽE PO MÉM ODCHODU mezi vás přijdou draví vlci, kteří nebudou šetřit stádo.30I z vás samotných povstanou lidé, kteří BUDOU PŘEKRUCOVAT PRAVDU , aby strhli učedníky za sebou.31Proto bděte a pamatujte, že jsem po tři roky dnem i nocí bez přestání v slzách napomínal jednoho každého z vás.2 Korintským 5:1Víme, že až ten pozemský stan, v němž přebýváme, bude stržen, máme od JAHOVAH VĚČNÉ STAVĚNÍ V NEBI , příbytek, jenž nebyl vytvořen rukama.2 Proto, dokud jsme v tomto stanu, sténáme touhou ocitnout se už v našem nebeském příbytku –3až jej totiž oblečeme, nezůstaneme nazí.4 Dokud jsme v tomto stanu, sténáme tíhou, protože nechceme být svlečení, ale oblečení, aby to, co je smrtelné, bylo pohlceno životem.5 Vždyť právě proto nás Bůh stvořil a dal nám Ducha jako záruku!

6 Proto stále chováme smělou důvěru, i když víme, že dokud jsme doma v tomto těle, nejsme doma u Pána.7Žijeme totiž vírou, a ne viděním.8 S touto smělou důvěrou rádi své tělo opustíme, abychom byli doma u Pána.9 Ať už tedy zůstáváme doma anebo odcházíme, jde nám o to, abychom se mu líbili.ŽIDŮM 4:14Když máme tak úžasného velekněze – JAHOVAH Syna JEŠUA HAMAŠIJAH , který vešel až do nebe – držme se pevně svého vyznáníŽidům12:22Přistoupili jste ale k hoře Sijon a k městu živého Boha – nebeském JERUŠALAJM , k nespočetnému zástupu andělů,23k slavnostnímu shromáždění, k církvi prvorozených, kteří jsou ZAPSÁNI V NEBESÍCH , k JAHOVAH , SOUDCI VŠECH.K DUCHŮM SPRAVEDLIVÝCH,KTEŘÍ DOŠLI CÍLE;24k prostředníku nové smlouvy JEŠUA a ke skropení krví, která mluví lépe než Ábelova.

25Hleďte, abyste neodmítli Toho, který k vám mluví. Jestliže neunikli ti, kteří odmítli toho, kdo na zemi vydával JAHOVAH pokyny, čím spíše neunikneme my, odvracíme-li se od Toho, který je z nebe.26Jeho hlas tehdy otřásal zemí, nyní však slibuje: „Ještě jednou otřesu nejenom zemí, ale i nebem.“27A to, že řekl „ještě jednou…,“ ukazuje na odstranění všeho, co je otřesitelné (to jest udělané), aby tak zůstalo to, co je neotřesitelné.

Timoteus 6:10LÁSKA K PENĚZŮM je totiž kořenem všeho ZLA; v honbě za nimi někteří zbloudili z cesty víry a sami si způsobili nesčetná muka.

11Ty ale jako Boží člověk OD TAKOVÝCH VĚCÍ UTÍKEJ a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost a mírnost.12BOJUJ !!! ten dobrý boj víry. Chop se věčného života, k němuž jsi povolán a k němuž ses přihlásil jasným vyznáním před mnoha svědky.

2 Koryntským 6:17Proto:

„Vyjděte z jejich středu a oddělte se,

praví Hospodin.

Nesahejte po ničem nečistém,

a přijmu vás.“

2 Jochan -jan 1:7Do světa totiž vyšla SPOUSTA BLUDAŘŮ, kteří NEVYZNÁVAJÍ JEŠUA MAŠIJAH přišlého v těle. Každý takový je bludař a antikris(SATAN)t.8Proto si dejte pozor, abychom neztratili to, oč jsme usilovali; nenechme se připravit o plnou odplatu.!!!!!!

9KAŽDÝ KDO NEZŮSTÁVÁ V JEŠUA MAŠIJAH UČENÍ í, ale opouští je, ZTRÁCÍ JAHOVAH!!!!!. Kdo zůstává v jeho učení, ten má Otce i Syna.

10Pokud k vám NĚKDO PŘICHÁZÍ S JINÝM NEŽ TÍMTO UČENÍM ,NEPŘÍMEJTE HO DO DOMU ANI HO NEVÝTEJTE!!!!!!11KDO TAKOVÉHO VÍTA STÁVA SE SPOLUVINÍKEM!!!!!!.

GALATSKÝM 1:6Žasnu, jak rychle se uchylujete od Toho, který vás povolal Kristovou milostí, k jinému evangeliu.7ŽÁDNÉ JINÉ EVANGELIUM ALE NENÍ!!!!!; to se vás jen snaží zmást ti, kdo chtějí převrátit evangelium MAŠIJAH -Kristovo.8Kdyby vám kdokoli – ať už my sami nebo třeba anděl z nebe – kázal jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, AT JE PROKLET !9Znovu opakuji, co jsme už řekli: Pokud vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali,AT JE PROKLET !!Řimanum 16:17Prosím vás, bratři, dávejte si pozor na ty, kdo působí roztržky aKLADOU PŘEKÁŽKY UČENÍ,KTERÉ JSTE POZNALI!!!!!VYHÍBEJTE SE JIM!!!!!!!18Takoví lidé neslouží Kristu, našemu Pánu, ale svému břichu. Jde jim jen o to, aby svými lahodnými řečmi a pochlebováním oklamali srdce bezelstných.19O vaší oddanosti se ale ví všude! Mám z vás proto radost, ale přeji si, abyste byli moudří, pokud jde o dobro, a nevinní, pokud jde o zlo.20JAHOVAH SHALOM už brzy rozdrtí satana pod vašima nohama. AMEN HALELUJAHKoloským 2:6Když jste přijali Krista JEŠUA jako Pána, pak v něm také žijte.7Zapusťte v něm kořeny a budujte se na něm, posilujte se ve víře, jak jste se naučili, a s vděčností v ní rosťte.

8Dejte si pozor, aby vás někdo neunesl prázdným klamem filosofie založené na lidské tradici, na principech světa, a ne na Kristu-MAŠIJAH!!!!!!!!!

JAKO TVRDÍ 2 LIST JOCHANAN(JAN)1:7-10 NESMÍME !!!PRÍJMOUT DO DOMU NIKOHO KDO HLÁSÁ JINÉ UČENÍ JINAK BUDEME SPOLUVINÍKY,A GALATSKÝM 1:6-9 JASNĚ PÍŠE BUD PROKLET !!!!DOKONCE 2 KRÁT KDOKOLIV BY HLÁSAL JINÉ EVANGELIUM!!!! A V KOLOSKÝCH NÁS ŠAUL (PAVEL)VARUJE PŘED FILOUZOFIÍ NEBO LIDSKÉ TRADICI,ZALOŽENÉM NA JINÉM UČENÍ!!!PŘINÁŠENÍ A PROPAGACE BUDHIZMU, KTERÝ POPÍRÁ JMÉNO JEDINÉHO PRAVÉHO EL AVRAHAM JICCHAK JISRAEL HAKADOŠ EHJE JAHOVAH A JMÉNO JEHO SYNA JEŠUA HAMAŠIJAH JE PROPAGACE SATANIZMU A ŽÁDNÝ DOBRÝ VĚŘÍCI  KŘESTAN  SE PODLE BIBLE NESMÍ A NEMŮŽE   S TAKOVÝM SATANOVÝM SLUŽEBNÍKEM SETKÁVAT  !!!!!!!!!AMEN 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.