Zákon nebeských těles
 
Slunce a měsíc obihájí kolem placaté země
 
 1 Moše 15:12 I stalo se, když slunce zapadalo, že dřímota těžká připadla na Abrama; a aj, hrůza a tma veliká...
 
jozue 10:11Když pak před Izraelem prchali po bet-choronské stráni, JAH je až do Azeky zasypával z nebe kroupami velkými jako kameny. Tak jich pomřelo více od toho krupobití, než kolik jich synové Izraele pobili mečem.
 
12Tenkrát mluvil Jozue s JAH . Toho dne, kdy Hospodin synům Izraele vydal Emorejce, Jozue před zraky Izraele řekl:
 
„Slunce, zastav se v Gibeonu!
 
Ty, měsíci, v údolí Ajalonu!“
 
13Stanulo slunce, měsíc stál,
 
než národ nepřátele potrestal.
 
Právě tak se to píše v Knize Upřímného. Slunce se zastavilo uprostřed nebe a nespěchalo k západu skoro celý den.14Takový den nenastal nikdy předtím ani potom, aby JAH poslechl něčí hlas. To proto, že JAH bojoval za Izrael.
 
ješajahu 38:7Toto je znamení od JAH , že vykoná, co ti slíbil:8Hle, vrátím stín sestupující po Achazově schodišti o deset stupňů zpět.“ A slunce se na schodišti vrátilo o deset stupňů, po kterých předtím sestoupilo dolů.
 
 
žalm 19:4Není slov a není řeči,
 
kde by jejich hlas zůstal neslyšen;
 
5jejich zvuk ozývá se celou zemí,
 
do krajů světa doléhá jejich zvěst.
 
JAH stan postavil slunci v nebesích
 
6a ono jak ženich vychází z komnaty,
 
jak hrdina dychtící na cestu vyrazit.
 
7Vychází na jednom konci nebe,
 
k druhému konci míří obloukem,
 
před jeho žárem se nikdo neskryje.
 
8 JAH Zákon je dokonalý,
 
život do duše navrací.

 
Slunce vychází z východu přes jih zapadá na západě vrací se přes sever na východ !!!!!slunce obíhá kolem země!!!!!
 
 
jeremjahu 49:36 Uvedu zajisté na Elamitské čtyři větry ode čtyř stran světa, a rozptýlím je na všecky ty větry, tak že nebude národu, do něhož by se nedostal někdo z vyhnaných Elamitských.
 
Daniel 7:2 Mluvil Daniel a řekl? Viděl jsem u vidění svém v noci, a aj, čtyři nebeské větry...
 
 
Bible a placatá Země - Lži
 
Jeremjahu 16:19 JAH , sílo má a hrade můj, i útočiště mé v den ssoužení, k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové naši, marnosti a právě neužitečných věcí. Předchozí generace našich otců nám lhaly.( Zeměkoule nemá žádné končiny, odkud by přišli...)
 
 
Bible a placatá Země - Konec Země
 
 
Jób 37:3 Nechá jej dunět pod celým nebem a jeho světlo září až k okrajům země.
 
Daniel 4:11 Veliký byl strom ten a mocný, a výsost jeho dosahovala až k nebi, a patrný byl až do končin vší země.
Přísloví 30:4 Kdo vstoupil v nebe, i sestoupil? Kdo sebral vítr do hrstí...
 
 
Bible a placatá Země - Stan
 
 
Ješajahu 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání. ( Myslíte , že nebesa, která Bůh jako závoj roztáhnul a napnul jako stan k obývání, se podobají nekonečně expandujícímu vesmíru?..
 
Bible a placatá Země - Podvod a klam
 
 
MATITJAHU 24:24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.
 
 
Bible a placatá Země - Lidé jako kobylky
 
Žalm 33:14 Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechnyobyvatelům země.
 
Žalm 33:14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi.
 
Ješajahu 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a...
 
 
Bible a placatá Země - Okruh Země
 
 
Podle Bible je Země kruhovitá, tedy placatá ve formě kruhu: Ješajahu 40:22 Ten, kterýž sedí nad okršlkem(kruhem v hebr.!!) země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání,
 
Bible a placatá Země - Okruh slunce
 
Žalm 96:10 Říkejte mezi pronárody: JAH kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva.
Žalm 96:10 Rcete mezi pohany: JAH kraluje, a že i okršlek(KRUH !) zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi...
 
Bible a placatá Země - Vesmír
  
Bible nepodporuje představu vesmíru , planetami a galaxiemi. Všechny hvězdy, slunce i měsíc jsou na (v angličtině "v") nebeské klenbě. Nad nebeskou klenbou, která má průduchy, jež se dají otevírat a zavírat, je voda, která dopadala při potopě na zemi. V Bibli není...
 
 
Bible a placatá Země - Hvězdy
 
 
Matitjahu 24:29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.
 
Marek 13:25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí. Zjevení 6:13 a nebeské hvězdy začaly padat na...
 
Bible a placatá Země - Země je podnož Jeho nohou
 
Ješajahu 66:1 Toto praví Hospodin: "Mým trůnem jsou nebesa a podnoží mých nohou země...."
MATITJAHU 5:35 ani při zemi, protože země je podnož jeho nohou; ani při Jeruzalému, protože je to město velikého krále; Skutky 7:49 `Mým trůnem je nebe a země podnoží mých nohou!
 
Bible a placatá Země - Základy Země
 
Jób 38:4 Kdes byl, když jsem zakládal zemi? Pověz, jestliže máš rozum.
 
Ješajahu 48:13 Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu.
 
Jeremjahu32:37Tak praví JAH
 
„Bude-li změřeno nebe nahoře
 
a prozkoumány základy země v hlubině,
 
pak také zavrhnu všechno símě Izraele
 
za všechno, co provedli, praví JAH
 
 
Bible a placatá Země - Den a Noc
 
 
Jób 26:10 Cíl vyměřil rozlévání se vodám, až do skonání světla a tmy. Jób 26:10 Na vodní hladině vykroužil obzor, kde končí světlo i tma.( Jób 26:10 He hath compassed the waters with bounds, until the day and night come to an end. )
 
 
Bible a placatá Země - Délka a Šířka
 
 
Jób 11:9 Delší jest míra její než země, a širší než moře. (Závěr: Nemůžeš měřit délku nebo šířku na zeměkouli.)!!!
 
Bible a placatá Země - Výška a hloubka
 
 
 
Jób 11:8 Vyšší jest nebes, což učiníš? Hlubší než peklo, jakž porozumíš? (Jak můžeš mít na kulaté zemi něco vyššího než nebe? Hlubší než peklo? To je možné jen na placaté Zemi.)
 
Bible a placatá Země - Slunce v pohybu
 
 
mnoho Biblických textů odkazuje na pohyb Slunce. Ani jeden biblický verš však neuvádí, že by se Země pohybovala. Bible podporuje stacionární, nehybnou Zemi.
 
 
Bible a placatá Země - Nebeská klenba
 
 
Ješajahu 24:18 Kdo uteče před hlučícím postrachem, padne do propasti, a kdo vyleze z propasti, do pasti se lapí, otevřou se nebeské propusti shora a budou se třást základy země. Ješajahu 13:13 Otřesu totiž nebesy a země se pohne ze svého místa prchlivostí JAH zástupů v den kdy vzplane jeho hněv.
 
 
Bible a placatá Země - Pilíře (Sloupy)
 
1. Samuelova 2:8 Nuzného pozvedá z prachu, z kalu vytahuje ubožáka; posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří JAH , on sám založil svět na nich
 
. Jób 9:6 zemí pohne z místa, až se její sloupy chvějí.
 
Bible a placatá Země - Nehybná Země
 
1 Paralipomenon 16:30 Bojte se oblíčeje jeho všickni obyvatelé země, a budeť upevněn okršlek (kruh) země, aby se nepohnul
Žalm 96:10 Rcete mezi pohany: JAH kraluje, a že i okršlek (kruh) zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi...
 
Bible a placatá Země - Čtyři kouty světa
 
 
 Ješajahu 11:12 A vyzdvihne korouhev mezi pohany, a sbéře zahnané Izraelské, a rozptýlené Judovy shromáždí ode čtyř stran země.
 
Zjevení 7:1 Potom jsem viděl čtyři anděly, stojící na čtyřech úhlech země, držící čtyři větry zemské, aby nevál vítr na zemi, ani na moře, ani na žádný...
 
Bible a placatá Země - Nebeská klenba
  
 
žalm148Chvalte ho, nebesa nejvyšší,
 
chvalte ho, vody v nebesích!!!
(NIKDO NEBYL VE TZV VESMÍRU!!!NENI TO MOŽNÉ)
 
 
1 moše 1:6 JAH řekl: „Ať je uprostřed vod obloha, aby oddělovala vody od vod!“7 JAH učinil oblohu a oddělil vody pod oblohou od vod nad oblohou – a stalo se.8 JAH nazval oblohu „nebe“ a byl večer a bylo ráno, den druhý.
 
 
Jób 37:18 dovedl bys jako on vzklenout oblohu pro mraky, pevnou jak lité zrcadlo?
 
Ješajahu 44:24 Já Hospodin činím všecko, roztahuji nebesa sám, rozprostírám zemi mocí svou.
 
Bible a placatá Země - Je Slunce v pohybu?
 
 
Naši praotcové považovali nebeská tělesa za relativně malá. Záznam o Stvoření Země vypovídá o velikosti a důležitosti Země ve vztahu k nebeským tělesům dvěma způsoby: Dle pořadí jejich stvoření Dle jejich pozičního vztahu Nebeská tělesa musí být malá, aby se vešla do nebeské klenby....
 
 
Bible a placatá Země - Země se nehýbe
 
 
Kromě evoluce a dalších vymyšlených věcí nás NASA, vědci i školy učí, že naše Země je neustále v pohybu, a je kulatá a ne placatá. Údajně rotuje kolem své vlastní nakloněné vibrující osy (22,1-24,5°) rychlostí 1.674,4 km/h!!!!! (na rovníku) a obíhá kolem Slunce rychlostí 107,300 km/h!...bludy
 
 
To co říká o naší Zemi Bible. Pro křesťana by mělo být Jah slovem pravdy( ale to by tzv všechny církve nemohli nikdy přijat trojici.. egyptské náboženství nemohli by oslavovat nějakou marii za bohyni nebes a královnu andělů!!!!! , nemohli by se utíkat k duchům zemřelým "TZV POCHOVANÝM SVATÝM "a museli by být obřezáni na těle mužského rodu podle zákona ,který platí nebot slovo HAKADOŠ JAH platí navěky!!!
 
jeremjahu 31:33Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví JAH : Svůj zákon(OBŘÍZKA !!!) vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.34Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte JAH !‘ Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví JAH Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.“


a proto je dobré vědět, co Bible říká o stvoření Země a nebes, protože to zjevuje charakter Stvořitele HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ , jeho zákony ,které Nám dal skrze MOŠE a potvrdil skrze JAHUŠUA JEHO SYNA
 
 
KAŽDÝ KDO POPÍRÁ SLOVO JAH DĚLÁ Z HAKADOŠ JAH LHÁŘE A PROTO SE SNAŽÍ TEN ZLÝ HAD DRAK VYTVOŘIT METRIX ,JINOU REALITU ,VE KTERÉ BY UŽ NEBYLO MÍSTO PRO PRAVDU .....JAH SLOVO
ALE NEBOJTE SE, PRÁVĚ PROTO ,ZA CHVÍLI BUDEME 1260 DNÍ MLUVIT TU PRAVDU VŠEM A NIKDO ANI ZLÝ HAD ANI JEHO JEŠTĚRKY SE NÁS NEBUDOU MOCI DOTKNOUT NEBOT TO JE MILOST OD HAKADOŠ JAH ,ŽE POSÍLÁ SVE SVĚDKY ABY JSME VXVEDLI LIDI VŠECH NÁRODŮ Z TOHO KLAMU TOHO HADA A BOJOVALI PROTI NĚMU
HALELUJAH
 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.