Polnice brzy ohromí svět! Jeho zastánci jsou otřesně nedbalí, zatímco běžní lidé nemají absolutně žádné ponětí, co se brzy stane. 
 
Polnice byla jako nástroj používána odedávna, aby oznamovala důležité zprávy. Yahuwahovy svaté dny byly oznamovány polnicemi. Války začínaly polnicemi. Zvuk polnice byl vždy používán jako prostředek ke získání celonárodní pozornosti Jeho lidu k důležitých přítomným událostem.
 
Dnes je extrémně důležité, aby Jeho lid neignoroval polnice ze Zjevení a plněji chápal jejich povahu a načasování.
 
 
 
Nemáme jinou možnost než nadále varovat před bezprostředním troubením polnic. Otec seslal světlo na naší stezku a pomohl nám porozumět načasování a účelu polnic. Můžeme skrýt Jeho paprsky světla před Jeho lidem? Naše postavení je nejlépe vyjádřeno prorokem Ámosem, když prohlásil:
 
Lev řve, kdož by se nebál? Panovník Yah velí, kdož by neprorokoval? (viz Ámos 3,8)
 
Naše postavení také odráží muka proroka Jeremiáše, když zvolal:
 
Ó, střeva má, střeva má, bolest trpím, ó osrdí mé, kormoutí se ve mně srdce mé, nemohuť mlčeti. Nebo hlas trouby slyšíš, duše má, a prokřikování vojenské. Potření za potřením provolává se, popléněna zajisté bude všecka země, náhle popléněni budou stanové moji, v okamžení kortýny mé.
 
JeremJAHU  4,19-20
 
 
 
polnice
 
Rozsah zpustošení a ztrát na životech, který zasáhne svět troubením těchto polnic, je nepopsatelný. Žít v průběhu 7 polnic bude ta nejstrašnější zkušenost a bez Jeho ochrany a útočiště to bude naprosté zoufalství a krach. Zde je živý popis takovéto doby, jak to popsal prorok Sofoniáš:
 
Veliký den Yah je blízko, je blízký a převelice rychlý. Slyš, Yah den je tady! Zoufale volá bohatýr do boje. Onen den bude dnem prchlivosti, dnem soužení a tísně, dnem ničení a zkázy, dnem tmy a temnot, dnem oblaku a mrákoty, dnem polnice a válečného ryku nad opevněnými městy, nad vyvýšenými cimbuřími. Sešlu na lidi soužení a budou tápat jako slepci, neboť zhřešili proti Yah; jejich krev bude odklizena jako prach, jejich vnitřnosti jako mrva. (Sofoniáš 1,14-16)
 
To je důvod, proč jsme puzeni volat na poplach ke všem obyvatelům země, jak přikázal prorok Joel:
 
"Trubte na polnici na Sijónu, křičte na poplach na mé svaté hoře, ať se třesou všichni obyvatelé země, neboť přichází den jah . Je blízko..." (Joel 2,1)
 
Pokud bychom nevolali na poplach ohledně polnic a nevarovali všechny, kteří jsou ochotni slyšet, pak by krev ztracených spočinula na našich hlavách.
 
Když spatří, že na zemi přichází meč, zaduje na polnici a bude varovat lid. Uslyší-li kdo hlas polnice, ale nedá se varovat a meč přijde a zachvátí jej, jeho krev padne na jeho hlavu. Slyšel hlas polnice, ale nedal se varovat, proto jeho krev padne na něj; kdyby se byl dal varovat, byl by se zachránil. (Ezechiel 33,3-5)
 
A co ten všeobecný názor, že tyto polnice jsou události minulosti?
 
 
Celá kniha Zjevení byla dána k tomu, aby předpověděla události, které se odehrají před Druhým příchodem našeho Pána JAHUŠUA , konkrétně události, které se měly odehrát po nástupu "doby konce" v roce 1798. To je rok, kdy bylo ukončeno prorocké období 1260 let. V knize Daniel nacházíme mnoho informací o událostech vedoucích k tomuto klíčovému roku 1798, zatímco kniha Zjevení nám poskytuje mnoho podrobností o tom, co se stane po roce 1798. Jsou-li polnice zmíněny v knize Zjevení a ne v knize Daniel, je správné se domnívat, že polnice jsou události, které se odehrají po roce 1798. Polnice jsou nanejvýš závažné a účelné pro Jeho lid v těchto posledních dnech.
 
andělé troubí na polnice 
 
A co názor, že se polnice odehrají teprve po konci doby milosti a ne před ní?
 
Někteří z těch, kteří věří, že polnice jsou budoucí a ne minulé události, vidí 7 polnic stejně jako 7 posledních ran, které se odehrají po konci doby milosti. Ke svému názoru dospěli na základě některých podobností v jazyce použitém pro polnice a rány. Proto si myslí, že smyslem každé polnice je oznámit související ránu - 7 polnic podle nich oznamuje 7 ran
 
1. Mnoho ze závěrečných událostí je chronologicky začleněno uvnitř časové periody polnic. Ze studia těchto událostí je jasné, že se jedná o "zkušební" události pro každou živou duši v té době; Pokud to jsou testující události, pak je zcela jasné, že doba zkoušky není ještě ukončena. Nedává žádný smysl domnívat se, že Yahuwah bude testovat lidi po ukončení zkušební doby milosti, kdy je osud každé živé duše navždy rozhodnut.
 
2. Umístění nebo čísla kapitol a příběhy polnic v knize Zjevení nás nutí k závěru, že se polnice odehrají těsně před ukončením zkušební doby milosti. V knize Zjevení je 22 kapitol. Prvních 18 kapitol nás přivádí k Druhému příchodu Yahushui. 7 polnic se nachází ve 4 kapitolách, od 8. po 11. kapitolu. Je tedy nepochopitelné, proč by Otec Yahuwah umístil zde 4 kapitoly, které by patřily do doby po konci zkušební doby, když určil jen 4 kapitoly o slavných událostech po Druhém příchodu Yahushui (kapitoly 19-22). Nedává smysl se domnívat, že Otec určil stejnou důležitost pro události odehrávající se mezi koncem doby milosti a Druhým příchodem a významné události probíhající mezi Druhým příchodem Yahushui a konečnou zkázou bezbožných po Miléniu a všech souvisejících událostí.
 
A co to vržení kadidelnice skrze anděla ve Zjevení 8,5, které předchází troubení polnic a oznamuje ukončení Yahushuovy služby v Nejsvětější svatyni, což znamená ukončení zkušební doby pro lidskou rasu těsně před troubením polnic?
 
Pojďme si přečíst Zjevení 8,2-5, abychom lépe pochopili scénu, ve které je kadidelnice uvržena na zemi:
 
2 Potom jsem viděl, jak sedmi andělům, stojícím před Yahuwahem, bylo dáno sedm polnic.
 
3 Jiný anděl předstoupil se zlatou kadidelnicí před oltář; bylo mu dáno množství kadidla, aby je s modlitbami všech posvěcených položil na zlatý oltář před trůnem.
 
4 A vystoupil dým kadidla spolu s modlitbami posvěcených z ruky anděla před Yahuwahovu tvář.
 
5 Tu vzal anděl kadidelnici, nahrnul do ní oheň z oltáře a vrhl ji dolů na zem; a nastalo burácení, hřímání, blesky a zemětřesení. (Zjevení 8,2-5)
 
kadidelnice zasahuje zemi
 
Z druhého verše můžeme snadno vyvodit, že tento anděl nebyl jedním z těch sedmi andělů, kterým bylo dáno sedm polnic. Kdo je tedy ten "jiný anděl", který předstoupil před oltář s kadidelnicí? Mnozí došli k závěru, že tento "jiný anděl" není nikdo jiný než Yahushua. My rozhodně odmítáme tento závěr pro následující 3 důvody:
 
1. Tento "jiný anděl" dělá tentýž úkol, který dělá oněch 24 starců, jak je popsáno ve Zjevení 5,8, kde je psáno, že mají nádoby naplněné vůní kadidla, což jsou modlitby svatých, a které prezentují před Beránka. Oni "parfémují" modlitby svatých a obětují je na kadidlovém oltáři. Těchto 24 starců zde nevystupuje jako hodných uctívání, ve skutečnosti jsou to oni, kteří sami uctívají Otce a Beránka (Zjevení 5,14). Není tedy povznášející, když toho "jiného anděla" identifikujeme jako Yahushuu, když úkol, který je mu zde přisouzen, je úkol, který vykonává taky těch 24 starců.
 
2. Druhý důvod, proč tento "jiný anděl" nemůže být Yahushua, je skutečnost, že tento anděl neposkytuje kadidlo, ale to je mu dáno. A je jasné, že dárcem kadidla je Yahushua, jehož záslužná poslušnost a smrt jsou kadidlem, které smíšené s modlitbami svatých způsobuje, že se modlitby svatých stávají velmi příjemnými Otci Yahuwahovi.
 
3. Třetí důvod, proč tento "jiný anděl" není Yahushua, je ten, že "anděl" nebyl nikdy použit jako jedno z 35 jmén a titulů daných Yahushuovi ve Zjevení. Zde je seznam všech jmén a titulů, které Jím byly použity:
 
                1.      Yahushua Kristus .... Zjevení 1,1
 
                2.      Věrný svědek .... Zjevení 1,5
 
                3.      Prvorozený z mrtvých .... Zjevení 1,5
 
                4.      Princ králů země .... Zjevení 1,5
 
                5.      Alfa a Omega .... Zjevení 1,8-13
 
                6.      První a Poslední .... Zjevení 1,8.11.13
 
                7.      Syn člověka .... Zjevení 1,13
 
                8.      Ten živý, který byl mrtev .... Zjevení 1,13.18
 
                9.      Ten, který drží těch sedm hvězd .... Zjevení 2,1
 
                10.  Ten, který se prochází mezi sedmi zlatými svícny .... Zjevení 2,1
 
                11.  Ten, který má ostrý dvousečný meč .... Zjevení 2,12
 
                12.  Syn Yahuwahův .... Zjevení 2,18
 
                13.  Ten, který vidí do nitra i srdce člověka .... Zjevení 2,23
 
                14.  Ten, který má sedmero duchů Yahuwaha .... Zjevení 3,1
 
                15.  Ten, který má sedmero hvězd .... Zjevení 3,1
 
                16.  Ten, který je Svatý a Pravý .... Zjevení 3,7
 
                17.  Ten, který má klíč Davidův .... Zjevení 3,7
 
                18.  Ten, který otvírá a nikdo nezavře .... Zjevení 3,7
 
                19.  Ten, který zavírá a nikdo neotevře .... Zjevení 3,7
 
                20.  Ten, jehož jméno je Amen .... Zjevení 3,14
 
                21.  Svědek věrný a pravý .... Zjevení 3,14
 
                22.  Počátek stvoření Yahuwahova .... Zjevení 3,14
 
                23.  Pán .... Zjevení 4,11
 
                24.  Lev z pokolení Judova .... Zjevení 5,5.9
 
                25.  Potomek Davidův .... Zjevení 5,5.9
 
                26.  Beránek, ten obětovaný .... Zjevení 5,5.9
 
                27.  Beránek .... Zjevení 5,8.9
 
                28.  Pán pánů .... Zjevení 17,14
 
                29.  Král králů .... Zjevení 17,14
 
                30.  Věrný a Pravý .... Zjevení 19,11
 
                31.  Ten, který sedí na bílém koni .... Zjevení 19,11
 
                32.  Slovo Yahuwahovo .... Zjevení 19,13-16
 
                33.  Kristus .... Zjevení 20,4
 
                34.  Počátek a konec .... Zjevení 22,13
 
                35.  Jasná hvězda jitřní .... Zjevení 22,16
 
Pokud ten "jiný anděl" není Yahushua, pak vržení kadidelnice na zemi tímto andělem neznamená ukončení Yahushuovy služby v Nejsvětější svatyni a proto ani neznamená ukončení zkušební doby.
 
Co to uvržení kadidelnice na zemi znamená?
 
Vržení kadidelnice znamená, že Yahuwahova poslední burcující výzva pro lidstvo těsně před koncem zkušební doby bude prudká a nejmocnější, jak je vidět na událostech, které se odkrývají po zatroubení každé ze 7 polnic. Jeho poslední nabídka pro lidskou rasu musí být silná. Musí zaujmout pozornost každé živé duše, aby dbala na varování a činila pokání dříve, než doba milosti skončí jednou provždy.
 
Je naší svatou povinností a povinností každého následovníka Yahushui, abychom varovali všechny, kteří chtějí slyšet, o kalamitách, které brzy dopadnou do každého zákoutí tohoto světa. Nemůžeme skrývat tuto pravdu, ani nemůžeme uhýbat před naší zodpovědností varovat druhé. Je Yahuwahovou vůlí, aby nikdo nezahynul nevědomky. Andělé Nebes neudělají to, co mohou a musí udělat lidé.
 
MOŠE  a ÁHARON měli možnost poznat dopředu povahu každé rány a přesný čas, kdy nastane. Měli to oznámit Faraonovi, aby pro něj nebo Egypťany neexistovala žádná příležitost stěžovat si, že nebyli varováni. Dnes má Jeho lid stejnou zodpovědnost varovat každého ohledně bezprostředního troubení polnic. Když začaly rány dopadat na Egypt, Egypťané obvinili MOŠE , že na ně uvalil tyto soudy. Stejně tak bude i Jeho lid věrně burcovat a varovat svět před zkázou a zpustošením, které způsobí tyto polnice. A také oni budou těmi, které nespravedliví obviní za všechnu tu zkázu, která dopadne při troubení polnic; oni budou považováni za příčinu toho všeho!!!!!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.