Pod tíhou důkazů v Bibli začíná den za úsvitu a končí za soumraku. Noc začíná za soumraku a končí za svítání. Kalendářní datum není totéž co den. I když také začíná při svítání, zahrnuje obojí: den a noc. Den je jen první polovina kalendářního data, zatímco noc je jeho druhá polovina.

Každý opravdový student Bible, který se pokusí upřímně zodpovědět následujících 43 otázek, dojde ke stejnému závažnému závěru. Odhalí, že den a noc jsou vzájemně naprosté protiklady a jsou to dvě zřetelně odlišné časové periody, které nikdy nezabírají stejný prostor času.

Kdy začíná den?Příliš dlouho byli dobří a upřímní lidé spokojeni s povrchním čtením Bible pro svou víru, zatímco vše ohledně pravdy vyžaduje hlubší studium původních hebrejských nebo řeckých slov. Z pera inspirace přichází následující přítomná pravda, aby vyzbrojila Yahuwahovy věrné pro bitvy o pravdu, která leží před námi.

Potřebujeme shromáždit božské paprsky světla od Krista. Musíme zkoumat Písma a kopat hluboko ve štolách pravdy; protože vzácné klenoty neleží na povrchu; musíme je hledat jako ukrytý poklad. Signs of the Times, Dec. 8, 1890.

Otázka 1: Co bylo podle Genesis 1,1-5 první věcí, kterou Stvořitel povolal k existenci?

Na počátku stvořil Elohim nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Elohimův duch. I řekl Elohim: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Elohim dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. (Genesis 1,1-5)

Odpověď: První věcí, kterou stvořil, bylo „světlo“.

Otázka 2: Co bylo první věcí, kterou Stvořitel pojmenoval?

Na počátku stvořil Elohim nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Elohimův duch. I řekl Elohim: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Elohim dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. (Genesis 1,1-5)

Odpověď: Světlo bylo první věcí, kterou Stvořitel pojmenoval. Nazval světlo „den“.

Otázka 3: Co bylo druhou věcí, kterou Stvořitel pojmenoval?

Na počátku stvořil Elohim nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Elohimův duch. I řekl Elohim: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Elohim dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. (Genesis 1,1-5)

Odpověď: Tma byla druhá věc, kterou Stvořitel pojmenoval. Nazval tmu „nocí“.

Otázka 4: Kdy podle Genesis 1,1-5 udělal Stvořitel rozdíl, když oddělil a pojmenoval světlo a tmu?

Na počátku stvořil Elohim nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se Elohimův duch. I řekl Elohim: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Elohim dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. (Genesis 1,1-5)

Odpověď: Je třeba si pečlivě povšimnout, že když je oddělil, jmenoval nejprve den a pak následovala noc. Volba našeho Stvořitele použít si tuto posloupnost, je vlastně pravým základem této pravdy. Jak je definováno výše, tma je nepřítomnost světla. Aby učinil rozdíl mezi tmou a světlem, Stvořitel je rozdělil. To znamená, že navždy budou zastávat odlišné periody času a nikdy se nebudou překrývat. Své prohlášení pak zpečetil tím, že jim dal jejich jména. Den a Noc nejsou stejné podmínky, ale jsou to protiklady.

[Izaiáš 45,7 - Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Yahuwah konám všechny tyto věci; Žalm 104,20 - Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří.]

Otázka 5: Co to je noc, když tma je nepřítomností světla?

Odpověď: Noc je nepřítomnost dne, jak je definováno v Genesis 1,1-5.

Otázka 6: Podle Daniele 4,33 a celého Nového Zákona je denní světlo rozděleno do 12 základních časových jednotek. Jak se nazývají tyto jednotky času?

A přišedše ti, kteříž byli při jedenácté hodině najati, vzali jeden každý po penízi. Matouš 20,9.

Yahushua odpověděl: „Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto světa. Kdo však chodí v noci, klopýtá, poněvadž v něm není světla.“ Jan 11,9-10

Odpověď: „Hodiny“. Denní světlo se skládá z dvanácti hodin. Hodiny byly stanoveny skrze stín na slunečních hodinách. I když jsou některé dny kratší a jiné delší, na slunečních hodinách je vždy 12 hodin, protože délky hodin se automaticky přizpůsobují.

Otázka 7: Kdy podle Genesis 1,5 začíná noc a kdy končí?

Světlo nazval Elohim dnem a tmu nazval nocí. Genesis 1,1-5

Odpověď: Noc začíná za soumraku a končí za svítání, tím zabírá celou periodu tmy.

Otázka 8: Když tedy noc začíná západem sluncem a zabírá celou dobu tmy, kdy začíná den?

Světlo nazval Elohim dnem a tmu nazval nocí. Genesis 1,1-5

Odpověď: Den byl počítán jen hodinami denního světla, začal svítáním a končil setměním.

Otázka 9: Co je podle Genesis 1,5 definicí pro slovo „večer“?

Světlo nazval Elohim dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. Genesis 1,1-5

Odpověď: Večer společně s jitrem tvořily první denní světlo. Jsou to jednoduché matematické počty: 0,5 + 0,5 = 1 celé cenní světlo. Proto bylo první denní světlo tvořeno ze dvou částí: jitra a večera. Ráno začíná úsvitem a končí polednem, večer začíná polednem a končí soumrakem. S dobrou hebrejskou konkordancí zjistíš, že jsou tyto termíny – večer a jitro – přesněji stanoveny, večer společně s jitrem tvořily první den.

Otázka 10: Říká Stvořitel podle Genesis 1,1-5, že večer je částí dne nebo částí noci?

Světlo nazval Elohim dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první. Genesis 1,1-5

Odpověď: Yahuwah, Stvořitel, řekl, že „večer a jitro byly den první“. Kdyby měl být večer součástí noci a začínat den, pak by to bylo místo, kde by to Yahuwah zmínil. Ale ani jediné slovo nespojuje večer s tmou noci. Evidentně nevyužil této příležitosti.

Otázka 11: Nyní chápeme lépe rozdíl mezi dnem a nocí, jak to vyhlásil Stvořitel. V které době tedy konal všechny Své činy stvoření?

Nebo země vydala trávu, a bylinu nesoucí semeno podlé pokolení svého, i strom přinášející ovoce, v němž bylo símě jeho, podlé pokolení jeho. A viděl Elohim, že to bylo dobré. I byl večer a bylo jitro, den třetí. Genesis 1,12-13

A viděl Bůh vše, což učinil, a aj, bylo velmi dobré. I byl večer a bylo jitro, den šestý. Genesis 1,31

Odpověď: Protože večer a jitro jsou dvě poloviny hodin denního světla, pak je logické, že všechny stvořitelské činy byly vykonány během těchto hodin denního světla. Naprosto nic nebylo vytvořeno během tmy noci poté, co povolal světlo do existence.

Otázka 12: Jaké příklady z Písma ukazují, že Yahuwah podporuje fyzické skutečnosti světla a tmy duchovní symbolickou řečí?

 • Ale stezka spravedlivých jako světlo jasné, kteréž rozmáhá se, a svítí až do pravého dne. Cesta pak bezbožných jako mrákota; nevědí, na čem se ustrčiti mohou. Přísloví 4,18-19
 • Tedy Yahushua opět jim mluvil, řka: Já jsem Světlo světa. Kdož mne následuje, nebudeť choditi v temnostech, ale budeť míti Světlo života. Jan 8,12
 • Vy jste světlo světa. Matouš 5,14
 • Tak svěť světlo vaše před lidmi, ať vidí skutky vaše dobré, a slaví Otce vašeho, jenž jest v nebesích. Matouš 5,16
 • V něm život byl, a život byl světlo lidí. Jan 1,4
 • Ten přišel na svědectví, aby svědčil o tom Světle, aby všickni uvěřili skrze něho. Jan 1,7
 • Každý zajisté, kdož zle činí, nenávidí světla, a nejde k světlu, aby nebyli trestáni skutkové jeho. Jan 3,20
 • Ale vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid dobytý, abyste zvěstovali ctnosti toho, kterýž vás povolal ze tmy v předivné světlo své. 1. Petrova 2,9
 • Všecko pak, což bývá trestáno, od světla bývá zjeveno; nebo to, což všecko zjevuje, světlo jest. Efezským 5,13

Odpověď: Napříč Biblickým písmem používá Yahuwah tyto kontrastující principy světla a tmy, aby učil Své duchovní pravdy. Tma představovala bezvěrectví, duchovní slepotu a zlo, zatímco světlo znázorňuje pravdu, duchovní chápání a spravedlnost. Yahushua používá tyto principy skrze Svou službu, stejně jako Pavel.

Otázka 13: V Genesis 1 zaznamenává Mojžíš, jak Stvořitel šestkrát prohlásil, že večer a jitro byly jen hodinami denního světla. Když přichází na řadu sedmý den v 2. kapitole, kterou časovou periodu ustanovil Stvořitel jako Svatou?

A dokonal Elohim dne sedmého dílo své, kteréž dělal; a odpočinul v den sedmý ode všeho díla svého, kteréž byl dělal. I požehnal Elohim dni sedmému a posvětil ho; nebo v něm odpočinul Elohim ode všeho díla svého, kteréž byl stvořil, aby učiněno bylo. Genesis 2,2-3

Odpověď: Sabat je jen část denního světla z celého kalendářního data a je počítán podle hodin. Kdyby začínal při setmění, toto Písmo by zjevně vyhlásilo třikrát, že Yahuwah odpočinul v sedmou noc. Viz Jan 11,9

Otázka 14: Co nám dle Genesis 1,14 Yahuwah, náš Stvořitel, dal k určování našich dnů, roků, světla a tmy?

Opět řekl Elohim: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. Genesis 1,14

Odpověď: Světla! Všimni si, že se zde neříká, že to jsou noci a tma, ale světla.

Otázka 15: Pokud by den začínal soumrakem, když přichází tma, kdy potom začíná noc?

Obyvatelům Gázy bylo oznámeno: „Přišel sem Samson.“ Obcházeli kolem a číhali na něho celou noc v městské bráně. Po celou noc tiše vyčkávali. Řekli: „Až nastane jitro, zabijeme ho.“ Soudců 16,2

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. Žalm 104,20

Nýbrž dokavadž země trvati bude, 
setí a žeň, 
studeno i horko, 
léto a zima, 
den také a noc nepřestanou. 
Genesis 8,22

Odpověď: Den a noc nezačínají současně. Kdyby ano, byly by totéž. Den dle Soudců 16,2 začíná svítáním. Noc dle Žalmu 104,20 začíná setměním. A podle Genesis 8,22 jsou den a noc dva naprosté protiklady.

Otázka 16: Je půlnoc (24:00) středem noci nebo středem dne?

Když pak bylo poledne, posmíval se jim Eliáš a řekl: „Křičte vysokým hlasem, poněvadž bůh jest. Neb snad rozmlouvání má, neb jinou práci, neb jest na cestě, anebť spí, ať procítí“. 1. Královská 18,27

Odpověď: Půlnoc je střed noci, protože střed dne se nachází mezi jitrem a soumrakem a nazývá se poledne.

Otázka 17: Když svatá Písma hovoří o rozbřesku nebo svítání dne v 2. Samuelova 2,32, Soudců 19,25 a Jób 7,4, jedná se o počátek dne nebo konec dne?

A vzavše Azaele, pohřbili jej v hrobě otce jeho, kterýž byl v Betlémě. Potom šli celou tu noc Joáb a muži jeho; i rozednilo se, když přicházeli do Hebronu. 2. Samuelova 2,32

Ale nechtěli ho uposlechnouti muži ti. Pojav tedy muž ten ženinu svou, vyvedl ji k nim ven, i poznali ji, a zle jí požívali přes celou noc až do jitra; potom pustili ji, když počínalo zasvitávati. Soudců 19,25

Jestliže ležím, říkám: Kdy vstanu? A  pomine noc? Tak pln bývám myšlení až do svítání. Jób 7,4

Odpověď: Hovoří se o počátku dne.

Otázka 18: Bylo slunce stvořeno, aby vládlo nad dnem nebo aby vládlo nad nocí?

Opět řekl Elohim: Buďte světla na obloze nebeské, aby oddělovala den od noci, a byla na znamení a rozměření časů, dnů a let. A aby svítila na obloze nebeské, a osvěcovala zemi. A stalo se tak. I učinil Elohim dvě světla veliká, světlo větší, aby správu drželo nade dnem, a světlo menší, aby správu drželo nad nocí; též i hvězdy.  A postavil je Elohim na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi; A aby správu držela nade dnem a nocí, a oddělovala světlo od tmy. A viděl Elohim, že to bylo dobré. Genesis 1,14-18

Odpověď: Slunce bylo stvořeno, aby vládlo nad dnem a ne nad tmou noci.

Otázka 19: Pokud slunce bylo stvořeno, aby vládlo nad dnem, jak může den začínat v noci, když slunce nevládne?

Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho. Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho. Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství jeho. Žalm 136,7-9

Odpověď: Nemůže, to je nemožné, protože Stvořitel ustanovil tyto dvě světla, aby vyhlásil konkrétní rozdělení každého kalendářního data. Den a noc se prostě nemohou nikdy překrývat, stejně tak jako se nemůže překrývat světlo a tma. Tma je jen nepřítomnost světla, a proto i noc je nepřítomností dne.

Otázka 20: Stvořitel řekl mnohokrát skrze Písmo, že oddělil den od noci nebo světlo od tmy dle Genesis 1,3-5. 14-19. Kdy je dal dohromady?

Znám, že cožkoli činí Bůh, to trvá na věky; nemůže se k tomu nic přidati, ani od toho co odjíti. A činí to Bůh, aby se báli oblíčeje jeho. Kazatel 3,14

Usychá tráva, květ prší, ale slovo Boha našeho zůstává na věky. Izaiáš 40,8

Odpověď: Nikdy je nespojil dohromady. Mnozí věří tomu, že den následuje po noci, aniž by se opírali o tíhu důkazů.

Otázka 21: Je možné pro mé rodiče, kteří mne navštíví, aby zůstali v mém domě celý den, aniž by u mne strávili noc?

Přivádíš tmu, noc se snese, celý les se hemží zvěří. Žalm 104,20

Odpověď: Ano, protože když končí den, začíná noc.

Otázka 22: V Numeri 11,32 se píše, že děti Izraele sbírali křepelky celý den, celou noc a celý následující den. Kolik dní a kolik nocí tedy sbírali křepelky?

Protož vstav lid, celý ten den a celou noc, i celý druhý den shromažďovali sobě ty křepelky; a kdož nejméně nashromáždil, měl jich s deset měr. I rozvěšeli je sobě pořád okolo stanů. Numeri 11,32

Odpověď: Shromažďovali křepelky dva dny a jednu noc. Kdyby však den začínal v noci, pak by křepelky sbírali tři dny a tři noci.

Otázka 23: V starostlivé péci Nebeského Otce pršela z nebe manna po čtyřicet let na poušti, aby krmila nově vysvobozené Izraelity, které vyvedl z Egypta. Kromě toho, že ujasnil, který den byl sedmým dnem Sabatem, existují i další podrobnosti ve vztahu k manně, které jsou velmi důležité pro Yahuwaha a které ilustrují, kdy den začíná. Dal jim přesné pokyny ohledně sbírání manny, protože, jak uvedl, bude to použito k otestování jejich poslušnosti vůči Němu.

 • . . . abych ho zkusil, bude-li choditi v zákoně mém, či nebude. Exodus 16,4
 • . . . a vycházeti bude lid a sbírati, což by postačilo na každý den . . . Exodus 16,4
 • . . . V den pak šestý přistrojí sobě to, co přinesou; a bude toho dvakrát více . . . Exodus 16,5
 • . . . A ráno uzříte slávu Hospodinovu . . . Exodus 16,7
 • a ráno chlebem nasyceni budete, abyste poznali, že já jsem Yahuwah váš Eloah. Exodus 16,12
 • A když přestalo padání rosy, aj, ukázalo se po vrchu pouště drobného cosi a okrouhlého, drobného jako jíní na zemi. Exodus 16,14
 • Nikdo ať si nenechává nic do rána! Exodus 16,19
 • . . . někteří si něco do rána nechali. To však zčervivělo a páchlo. . . . Exodus 16,20
 • . . . Když však začalo hřát slunce, rozpustilo se to. Exodus 16,21
 • . . . Když pak bylo v den šestý, nasbírali toho chleba dvojnásobně . . . Exodus 16,22
 • Odpočinutí svatého Sabatu Yahuwahovi bude zítra. Což byste měli péci, pecte, a což byste vařiti měli, vařte dnes; což pak koli zbude, nechte sobě a schovejte to k jitru. Exodus 16,23
 • Protož schovali to do rána, jakž přikázal Mojžíš; a nezsmradilo se, ani v něm červů nebylo. Exodus 16,24
 • I řekl Mojžíš: Jeztež to dnes, poněvadž Sabat jest dnes Yahuwahovi; dnes toho nenaleznete na poli. Exodus 16,25
 • Po šest dní budete to sbírávati, den pak sedmý Sabat jest; nebude bývati manny v něm. Exodus 16,26
 • Viztež, žeť Yahuwah vám dal Sabat, a proto On vám dává v den šestý chleba na dva dni. Zůstaňte každý v svém, aniž kdo vycházej z místa svého v den sedmý. Exodus 16,29
 • I odpočinul lid v den sedmý. Exodus 16,30

Odpověď: Příběh o zázraku s mannou obsahuje více, než jen to, že Yahuwah poskytl Izraelitům jídlo po čtyřicet let. Jeho ustanoveným plánem bylo použít rozvrh sesílání pokrmu k obnovení Jeho časového systému v Izraeli.

Nacházíme zde, že Sabat Pána Nebes je sedmý den a že následuje po šesti pracovních dnech. Vidíme zde taky, že den začíná ráno a ne v noci. Manna mohla být uchována po 24 hodin a vždy se zkazila příští ráno, když byla dána nová čerstvá manna, kromě Sabatu. Poznáváme taky, že slovo zítra se vztahuje na den, který začíná ráno. Šestého dne mluvil Mojžíš o zítřku, jakožto o dni Sabatu. Kdyby Sabat začínal při západu slunce, Mojžíš by mluvil ohledně Sabatu o večeru nebo západu slunce. Sabat však začínal ráno, jak zobrazuje fakt, že manna nebyla dána v toto ráno.

Otázka 24: Od doby Mojžíše až po smrt Krista na kříži se denně vykonávaly ranní a večerní oběti. Byla jen ranní oběť vykonávána během hodin denního světla?

Odpověď: Ne! Obojí obětování byla prováděna během hodin denního světla. Ranní obětování se vykonávalo mezi východem slunce a polednem, zatímco večerní obětování se provádělo mezi polednem a soumrakem, nikdy za tmy.

Otázka 25: Kdy podle Exodus 18,13 začíná „příští den“: večer, v noci nebo ráno?

Nazejtří pak posadil se Mojžíš, aby soudil lid; a stál lid před Mojžíšem od jitra až do večera. Exodus 18,13

Odpověď: „Nazítří“ začíná ráno, jak všechny Biblické texty jasně poukazují. Nikdy nenajdeš text v Bibli, který by hlásal, že „zítřejší den“ nebo zítra začíná večer nebo v noci, ale vždy začíná při svítání.

Otázka 26: Kdy podle Exodus 16,22-25 začíná odpočinek Svatého Sabatu Yahuwahovi: v noci, večer nebo ráno?

Když pak bylo v den šestý, nasbírali toho chleba dvojnásobně, po dvou gomer na každého; protož přišla všecka knížata toho shromáždění, a pověděli Mojžíšovi. Kterýžto řekl jim: Toť jest, což mluvil Yahuwah: Odpočinutí Sabatu svatého Yahuwahu bude zítra. Což byste měli péci, pecte, a což byste vařiti měli, vařte dnes; což pak koli zbude, nechte sobě a schovejte to k jitru. Protož schovali to do rána, jakž přikázal Mojžíš; a nezsmradilo se, ani v něm červů nebylo. I řekl Mojžíš: Jeztež to dnes, poněvadž Sabat jest dnes Yahuwahovi; dnes toho nenaleznete na poli. Exodus 16,22-25

Odpověď: Sabat začíná ráno, tak jako každý jiný den začíná ráno. Když nastalo příští ráno, Mojžíš řekl: „Jeztež to dnes, poněvadž Sabat jest dnes Yahuwahovi“. Toto vyjasňuje, že Sabat začal příští den za svítání.

Otázka 27: Pokud je noc považována za den, co potom měl Yahuwah na mysli, když řekl, že způsobí déšť na zemi po čtyřicet dní a čtyřicet nocí?

Neboť již za sedm dní sešlu na zemi déšť, který potrvá čtyřicet dní a čtyřicet nocí. Smetu z povrchu země vše, co povstalo, co jsem učinil. Genesis 7,4

Odpověď: Noc není považována za den, nebo dokonce za počátek dne, ale den a noc jsou vzájemné protiklady. Povšimni si na Yahuwahových vlastních slovech, jak uvádí, že den přichází před nocí.

Otázka 28: Pokud den začíná, když se setmí, proč je v Písmu tma vždy v noci a ne představena za dne, kromě toho, kdy se mluví o „Dni Yahuwahova hněvu“?

Elohim je umístil na nebeskou klenbu, aby svítila nad zemí, aby vládla ve dne a v noci a oddělovala světlo od tmy. Viděl, že to je dobré. Genesis 1,17.18

Odpověď: Den nezačíná tehdy, když se setmí a je tma, protože Yahuwah naprosto oddělil světlo od tmy, když oddělil den od noci.

Otázka 29: Znamená slovo den v Genesis 1,5 světlo nebo znamená obojí: světlo a tmu?

Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Genesis 1,5

Odpověď: Slovo „světlo“ znamená den a tma znamená noc.

Otázka 30: V Genesis 1,3-4 je uvedeno, že „Elohim oddělil světlo od tmy“. Znamená to, že sloučil světlo s tmou nebo že je oddělil?

I řekl Elohim: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Genesis 1,3-4

Odpověď: Oddělil světlo od tmy.

Otázka 31: Proč je tomu tak, že jsou přímí a spravedliví lidé pobouřeni proti pokrytcům? Co dělá člověk, aby si zasloužil být nazván pokrytcem?

Užasnouť se nad tím upřímí, a však nevinný proti pokrytci vždy se zsilovati bude. Přídržeti se bude, pravím, spravedlivý cesty své, a ten, jenž jest čistých rukou, posilní se více. Tolikéž i vy všickni obraťte se, a poďte, prosím; neboť nenacházím mezi vámi moudrého. Dnové moji pomíjejí, myšlení má mizejí, přemyšlování, pravím, srdce mého. Noc mi obracejí v den, a světla denního ukracují pro přítomnost temností. Abych pak čeho i očekával, hrob bude dům můj, ve tmě usteli ložce své. Jámu nazovu otcem svým, matkou pak a sestrou svou červy. Jób 17,8-14

Odpověď: Protože pokrytci říkají, že Yahuwah, náš Stvořitel, je lhář, když řekl, že oddělil den od noci. Genesis 1,4. Oni změnili noc v den, když Yahuwah prohlásil, že světlo je den a ne tma noci.

Otázka 32: Pokud den začínal vždy v noci, jak by mohl někdo změnit noc v den?

Potom stalo se slovo Hospodinovo k Jeremiášovi, řkoucí: Takto praví Yahuwah: Jestliže budete moci zrušiti smlouvu mou se dnem, a smlouvu mou s nocí, aby nebývalo dne ani noci časem svým: Takéť smlouva má zrušena bude s Davidem služebníkem mým, aby neměl syna, kterýž by kraloval na stolici jeho, a s Levítskými kněžími, aby nebyli služebníky mými. Jeremiáš 33,19-21.

Odpověď: To by bylo naprosto nemožné. Kdyby se o to zkažení Izraelité snažili, přivodilo by to naprosté zničení domu Izraelského.

Otázka 33: Jaký je podle slov Nejvyššího rozdíl mezi dnem a nocí?

Takto praví Yahuwah, kterýž dává slunce za světlo ve dne, zřízení měsíce a hvězd za světlo v noci, kterýž rozděluje moře, a zvučí vlnobití jeho, jehož jméno jest Yahuwah zástupů: Jestliže se pohnou ta nařízení před oblíčejem mým, dí Yahuwah, takéť símě Izraelovo přestane býti národem před oblíčejem mým po všecky dny. Jeremiáš 31,35-36

Kterýž učinil světla veliká, nebo jest věčné milosrdenství jeho. Slunce, aby panovalo ve dne, nebo jest věčné milosrdenství jeho. Měsíc a hvězdy, aby panovaly v noci, nebo jest věčné milosrdenství jeho. Žalm 136,7-9

A nazval Elohim světlo dnem, a tmu nazval nocí. Genesis 1,5

Odpověď: Den se rovná světlo a noc se rovná tma. Jeremiáš 31,35-36 a Žalm 136,7-9. Genesis 1,5 uvádí: A nazval Elohim světlo dnem, a tmu nazval nocí.

Otázka 34: V Jeremiáši 33,19-21 hovoří Yahuwah o zlu, které přivodí na dům Davidův a království Izraele, pokud poruší Jeho smlouvy. O jakou smlouvu šlo, že Yahuwah tak naléhal, aby ji Jeho lid neporušoval?

Takto praví Yahuwah, kterýž dává slunce za světlo ve dne, zřízení měsíce a hvězd za světlo v noci, kterýž rozděluje moře, a zvučí vlnobití jeho, jehož jméno jest Yahuwah zástupů: Jestliže se pohnou ta nařízení před oblíčejem mým, dí Yahuwah, takéť símě Izraelovo přestane býti národem před oblíčejem mým po všecky dny. Jeremiáš 31,35-36

Odpověď: Jeho smlouva o dni a Jeho smlouva o noci nesmí být zrušena, protože by to způsobilo, že by den a noc nebyly ve svých příslušných časech.

Otázka 35: Co prohlásil Yahuwah, že se stane, když se odstraní nařízení o dni a nařízení o noci?

Takto praví Yahuwah, kterýž dává slunce za světlo ve dne, zřízení měsíce a hvězd za světlo v noci, kterýž rozděluje moře, a zvučí vlnobití jeho, jehož jméno jest Yahuwah zástupů: Jestliže se pohnou ta nařízení před oblíčejem mým, dí Yahuwah, takéť símě Izraelovo přestane býti národem před oblíčejem mým po všecky dny. Jeremiáš 31,35-36

Odpověď: Izrael přestane existovat jako národ.

Otázka 36: Mnoho Sabatistů používá Leviticus 23,32 jako druhého svědka ve spojení s Genesis 1,5, aby podložilo názor, že svatý sedmý den Sabat máme zachovávat od večera do večera, což se vykládá jako od západu do západu slunce. I když se to zdá být na první pohled matoucí, čistá a nefalšovaná pravda leží ukryta v Hebrejské formulaci slov a nenachází se v přeložených verzích.

Sabat odpočinutí míti budete, když ponižovati budete duší svých, devátého dne téhož měsíce večer; od večera až do druhého večera držeti budete Sabat svůj. Leviticus 23,32

Odpověď: Už při prvním zkoumání si musí člověk povšimnout, že tento verš uvádí podmínky pro Svátek Dne smíření, což je roční sváteční den nastávající v druhý den týdne. Tento text konkrétně neodkazuje na sedmý den Sabat, tak jako to nedělá ani popis Svátku Pesach (Fáze) ve verši 5, který začíná setměním.

Otázka 37: Genesis, Exodus a Leviticus byly všechny zapsány Mojžíšem. Pokud by časové prvky v každé z těchto knih nebyly v dokonalém vzájemném souladu, Mojžíš by zpochybnil Yahuwaha. Byl to Mojžíš, kdo zaznamenal Deset Přikázání, včetně čtvrtého přikázání, které konkrétně hovoří o sedmém dni Sabatu. Existuje někde nějaký odkaz k zachovávání Sabatu v noci?

Pomni na den Sabat, abys jej světil. Šest dní pracovati budeš, a dělati všeliké dílo své; Ale dne sedmého odpočinutí jest Yahuwaha, tvého Eloah. Nebudeš dělati žádného díla, ty i syn tvůj i dcera tvá, služebník tvůj i děvka tvá, hovado tvé i příchozí, kterýž jest v branách tvých. Nebo v šesti dnech učinil Yahuwah nebe a zemi, moře a všecko, což v nich jest, a odpočinul dne sedmého; protož požehnal Yahuwah dne Sabatu, a posvětil ho. Exodus 20,8-11

Odpověď: Neexistuje žádný odkaz pro zachovávání Sabatu v noci nebo od západu slunce. Navíc je názvosloví v souladu se vším, co jsme doposud odhalili, co Stvořitel říká o dni: pod jménem den výslovně odkazuje na denní světlo a ne na celé kalendářní datum.

Povšimni si také poslední věty uvedeného textu. Yahuwah požehnal den Sabat a oddělil ho jako svatý a posvěcený. Nikde v Bibli není tma noci oddělena jako svatá a posvěcená, protože je božsky ustanoveno, aby symbolizovala duchovní slepotu a zlo. V protikladu k tomu, světlo mělo symbolizovat pravdu a spravedlnost. Neexistují žádné nesrovnalosti ohledně tohoto ustanoveného symbolismu. Sabat měl trvat jen během hodin denního světla. Roční svátek měl trvat od soumraku do soumraku. Leviticus 23,5; 32. Více o tom v druhé části.

Otázka 38: Během svého života zachovával Kristus Sabat ve správné délce času. Co prohlásil o tom, jak dlouho trvá den?

Odpověděl Yahushua: Což nemá den dvanáct hodin? Kdo chodí ve dne, neklopýtne, neboť vidí světlo tohoto světa. Jan 11,9

Odpověď: Povšimni si, že když Yahushua uvádí, že den trvá dvanáct hodin, neuvádí žádný rozdíl mezi délkou dne v týdnu a dne Sabatu. Takto je definuje jako stejné. Tradiční Židé nejsou schopni použít tento detail.

Otázka 39: I během Kristova života bylo Jeho zvykem chodit do synagogy. Bylo to v době světlé nebo temné části kalendářního data?

Podle svého obyčeje vešel v den Sabat do synagógy a povstal, aby četl z Písma. Lukáš 4,16

Odpověď: Podle Bible bylo Jeho zvykem vejít do synagogy během denního světla. Nikde není zaznamenáno, že vešel do synagogy k bohoslužbě během noční tmy. Tradiční Židé nejsou schopni se vypořádat s tímto detailem.

Otázka 40: Yahushua byl Beránek Yahuwahův, který měl být obětován za všechny lidi všech dob. Po nesmírně bolestivém nočním soudu a bití byl náš Spasitel na kříži okolo šesté hodiny. Byla to šestá hodina dne nebo šestá hodina noci?

A když byla hodina šestá, stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté. Marek 15,33

Odpověď: Když řekneš, že to byla šestá hodina „dne“, pak si musíš uvědomit, že nepřetržitost času se počítá od úsvitu na počátku každého nového dne. Takto by to znamenalo, že Yahushua byl na kříži přibližně v pravé poledne. Pokud však říkáš, že to byla šestá hodina „noci“, protože věříš, že hodiny Sabatu se počítají od západu slunce, pak tím říkáš, že Yahushua byl na kříži okolo půlnoci. Obojí prostě nemůže být pravda. Lukáš potvrzuje, že zemřel během „hodin denního světla“, protože slunce bylo zatemněno: „A bylo okolo hodiny šesté. I stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté. I zatmělo se slunce, a opona chrámová roztrhla se na poly.“ Lukáš 23,44.45

Otázka 41: Pesach, Abib 14, rok 31 n.l. – to bylo kalendářní datum ukřižování. Tento den dnů, znám taky jako den příprav, obsahoval jen dvanáct hodin od svítání do soumraku. Kolik hodin obsahoval následující den?

A byla hodina třetí, když ho ukřižovali. Marek 15,25

Od šesté pak hodiny tma se stala po vší té zemi až do hodiny deváté. Matouš 27,45

A když byla hodina šestá, stala se tma po vší zemi až do hodiny deváté. Marek 15,33

Příroda sama měla soucit s tímto výjevem. Slunce svítilo jasně až do poledne, když bylo náhle překryto. Všude okolo kříže byla tma tak hustá jako při nejtemnější půlnoci. Tato nadpřirozená tma trvala celé tři hodiny. Jesus – The Final Hours, Ellen White

Kristus byl přibit na kříž o třetí hodině dne. O šesté hodině (poledne) tma byla nad vší zemí až do deváté hodiny (15:00 našeho času),  kdy Kristus Yahushua zemřel.

Odpověď: Následující den obsahoval přesně stejný počet hodin, což bylo celkem dvanáct. Tímto dnem nebyl jen sedmý den Sabat, ale byl to zároveň první den Svátku Nekvašených chlebů, Velký Sabat. Počet svatých hodin tohoto dne byl naprosto stejný jako počet svatých hodin sedmého dne stvoření. Svatou částí kteréhokoliv kalendářního data byly vždy jen hodiny denního světla a nikdy nezahrnovaly tmu noci. Tradiční Židé nejsou schopni použít tento detail.

Otázka 42: Poskytují popisy ukřižování v evangeliích časové detaily, které podporují jen den začínající úsvitem?

Smrt ukřižováním byl zdlouhavý proces, který typicky trval několik dní. Yahushua – Yahův Beránek, který snímá hříchy světa – byl ukřižován v den Pesachu, 14. Abibu. Zemřel v době večerního obětování.

Další den nebyl jen sedmý den Sabat, ale také první den Svátku Nekvašených chlebů – „Velký Sabat“.

„Židé pak, aby nezůstala na kříži těla na Sabat, poněvadž byl den připravování, (byl zajisté veliký ten den Sabat,) prosili Piláta, aby zlámáni byli hnátové jejich a aby byli složeni. I přišli žoldnéři, a prvnímu zajisté zlámali hnáty, i druhému, kterýž ukřižován byl s ním. Ale k Yahushuovi přišedše, jakž uzřeli jej již mrtvého, nelámali hnátů jeho.“ Jan 19,31-33)

Důvodem pro zlomení nohou bylo urychlení smrti, aby mohli být pohřbeni před Sabatem. Yahushuovy nohy nebyly zlámány, protože On byl již mrtvý. (Zemřel okolo „deváté hodiny“ – uprostřed odpoledne v čase večerního obětování).

„A když byl večer, přišel jeden člověk bohatý od Arimatie, jménem Jozef, kterýž také byl učedlník Ježíšův. Ten přistoupil ku Pilátovi a prosil za tělo Yahushuovo. Tedy Pilát rozkázal dáti tělo. A vzav tělo Yahushuovo Jozef, obvinul je v plátno čisté, a vložil do svého nového hrobu, kterýž byl vytesal v skále; a přivaliv kámen veliký ke dveřům hrobovým, odšel.“ (Matouš 27,57-60)

To byl dlouhý proces!

 • Jozef šel k Pilátovi a požádal o to tělo. (Matouš 27,57)
 • Pilát nevěřil, že by Yahushua zemřel tak rychle v procesu, který trval typicky několik dní. Poslal proto setníka, aby potvrdil Yahushuovu smrt. (Marek 15,44.45)
 • Jozef šel a koupil plátna k pohřbení, vrátil se ke Golgotě a sundal tělo z kříže. (Marek 15,46)
 • Přišel Nikodém a přinesl sto liber směsi myrhy a aloe. (Jan 19,39)
 • Tělo bylo pravděpodobně umyto, než bylo zabaleno s vonnými látkami do lněných pláten. (Jan 19,40)
 • Tělo pak bylo uloženo k odpočinku v Jozefově vlastní hrobce, která byla nedaleko. (Matouš 27,59.60)

Tento zdlouhavý proces zabral celou noc. Sabat nemohl začít „večer“, protože to byl ten čas, kdy šel Jozef z Arimatie teprve za Pilátem požádat ho o Spasitelovo tělo! Kdyby Sabat začínal při „západu slunce“, jak mnozí věří, Sabat by byl přestoupen už jen tím, že dokonce ani nepožádali o Jeho tělo, dokud „nenastal večer“.

„A když už nastal večer - byl totiž den přípravy, předvečer Sabatu - přišel Josef z Arimatie, vážený člen rady, který také očekával království Yahuwahovo, dodal si odvahy, vešel k Pilátovi a požádal o Yahushuovo tělo.“ (Marek 15,42.43)

Yahushuovi přátele skončili Jeho pohřbívání těsně před tím, než přišlo svítání a začal Sabat.

„A (Jozef z Arimatie) složiv je s kříže, obvinul v kment a pochoval je v hrobě vytesaném v skále, v kterémž ještě nebyl žádný pochován. A byl den připravování, a Sabat začínal.“ Lukáš 23,53.54)

Fráze „začínal“ v tomto textu je překladem řeckého slova epiphosko. Definice tohoto slova je překvapivá: „počátek růstu světla, počátek svítání.“ Je to forma #2017, . . . (epiphauo), což znamená „osvětlit . . . dát světlo“. Protože čekali až do večera, než vůbec požádali o svolení vzít si Yahushuovo tělo, sejmout ho z kříže, očistit, zabalit, atd., zabralo jim to noční hodiny, než to dokončili. Neskončili dříve, než začalo svítat a narůstat světlo. (eLaine Vornholt and L. L. Vornholt-Jones, The Great Calendar Controversy, p. 40.)

Yahushua byl vzkříšen velmi brzy v první den týdne. Tento první den týdne, stejně jako každý jiný den, začal úsvitem:

„Na konci Sabatu, když již svítalo na první den týdne, přišla Maria Magdaléna a druhá Maria, aby pohleděly na hrob.“ (Matouš 28,1)

Otázka, kdy den začíná, je důležitá, protože ovlivňuje zachovávání Sabatu. V posledních letech se to stalo velmi kontroverzním tématem mezi světiteli Sabatu. Když jsou však shromážděny důkazy z Bible, je jasné, že den začíná při úsvitu a končí při soumraku. Zatímco noční hodiny nesou stejné datum, jako den, který právě skončil, svaté hodiny Sabatu, jak odhaluje příběh Exodu, jsou jen hodiny denního světla.

Odpověď: Ano, hlubší studium těchto událostí a studium slov textu ukazují, že den začíná za úsvitu a končí setměním.

Otázka 43: Pokud oslava našeho dne Sabatu začíná od večera, kdy slunce zapadá, proč náš Stvořitel uvádí, že všechny národy mají chválit Jeho jméno a uctívat Ho od „východu slunce do jeho západu“?

Od východu slunce až do západu jeho chváleno buď jméno Yahuwahovo. Žalm 113,3

Mocný, Elohim Yahuwah, mluvil, a přivolal zemi od východu slunce i od západu jeho. Z Siona v dokonalé kráse Elohim zastkvěl se. Žalm 50,1-2

Nebo od východu slunce až na západ jeho veliké bude jméno Mé mezi národy, a na všelikém místě kadění přinášíno bude jménu Mému, a obět čistá. Veliké zajisté jméno Mé bude mezi národy, praví Yahuwah zástupů. Malachiáš 1,11

Odpověď: Pokud den začíná večer, jak mnoho lidí věří, pak tyto verše nedávají vůbec žádný smysl.

Závěrečné shrnutí:

 1. popisu Stvoření země povolal Stvořitel do existence a pojmenoval první věc: „světlo“. Genesis 1,3.

Tma je nepřítomnost světla. Genesis 1,2-4.

Den je „světelná“ část celého kalendářního data, definovaná hodinami. Genesis 1,4.5.

Noc je „temná“ část celého kalendářního data a je definovaná  čtyřmi hlídkami. Genesis 1,4.5.

Den a noc jsou protikladné periody času a nikdy se nepřekrývají. Genesis 1,4.5.

Oddělující rozlišení bylo provždy vytvořeno, když Stvořitel jmenoval světlo dnem a tmu nocí. Genesis 1,4.5.

Den a noc jsou dvě poloviny celého kalendářního data. Genesis 1,4.5.

Večer neznamená noční tmu. Genesis 1,5.

Večer společně s jitrem jsou dvě poloviny denního světla. Genesis 1,13.

Veškeré Stvoření bylo vykonáno během světlých hodin dne. Genesis 1.

Stvořitel prohlásil šestkrát během šesti dnů, že Jeho činy tvoření byly vykonány během hodin denního světla, které se skládaly společně z večera a jitra. Genesis 1.

Slunce bylo určeno, aby vládlo nad dnem. Genesis 1,16.

Měsíc a hvězdy byly určeny, aby vládly nad nocí. Genesis 1,16.

Yahuwah používal vždy kontrastující principy světla a tmy, aby učil Své duchovní pravdy. Přísloví 4,18-19; Jan 8,12; Matouš 5,14.15; Jan 1,4.7; Jan 3,20; 1. Petrova 2,9; Efezským 5,13.

Symbolicky měla „tma“ představovat bezvěrectví, duchovní slepotu a zlo. Přísloví 4,18-19; Jan 1,4; Jan 3,20; 1. Petrova 2,9.

Symbolicky mělo „světlo“ představovat pravdu, duchovní porozumění a spravedlnost. Přísloví 4,18-19; Jan 1,4; Jan 3,20; 1. Petrova 2,9.

Výrazy „příští den“ nebo „zítra“ odkazují na denní světlo, které začíná svítáním a končí soumrakem. Exodus 18,13.

Pokrytci nazývají noc dnem. To je demonstrováno všemi těmi, kdo věří, že svatý sedmý den Sabat začíná při západu slunce. Jób 17,8-14.

Pokud je pravidlo dne a pravidlo noci odstraněno, Izrael přestane být národem. Jeremiáš 33,19-21; Jeremiáš 31,35-36; Jób 17,8-14.

Čtvrté přikázání podporuje, co bylo odhaleno v Genesis 1,1-5, že den Sabat je denní část celého kalendářního data. Naprosto nic není řečeno o tmě noci. Exodus 20,8-11.

Stvořitel požehnal den Sabat a oddělil ho od ostatních jako svatý a posvěcený. Nikde v Bibli není tma noci oddělena jako svatá a posvěcená, protože tma dle božského určení symbolizuje duchovní slepotu a zlo. Přísloví 4,18-19; Jan 1,4; Jan 3,20; 1. Petrova 2,9.

Den Sabat má stejnou délku času jako všechny ostatní dny, obsahuje periodu 12 hodin denního světla. Genesis 1,1-5; Genesis 2,1-3; Jan 11,9.

Během Kristova života bylo Jeho zvykem chodit do synagogy v den Sabat. Lukáš 4,16.

Během Svého života Kristus Yahushua prohlásil, že den má 12 hodin. On byl Stvořitel, který pojmenoval světlo dnem a tmu nocí. On se nemění. Jan 11,9; Kazatel 3,14; Izaiáš 40,8.

Ve Své smrti demonstroval, že den trvá jen 12 hodin. Byl ukřižován v 3. hodině dne. Obloha se zatemnila od 6. hodiny (poledne) do 9. hodiny, tehdy řekl Yahushua, že je dokonáno, a zemřel. To konkrétně odkazuje na hodiny denního světla.

Dlouho trvající činnosti potřebné pro Jeho pohřbení PŘED Sabatem a studium slov ohledně začátku tohoto Sabatu prokazují bez jakýchkoliv pochybností, že den začíná za svítání a končí za soumraku.

Yahuwah prohlásil, že národy země Ho budou uctívat od východu slunce do západu slunce. Žalm 113,3; Žalm 50,1-2; Malachiáš 1,11.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.