Co se má udělat s modlami

Jedno z desatera je :2 moše 20: 4Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já JAH , tvůj  EL , jsem EL  žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí,6a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání

2 Moše 34: 12 Měj se však na pozoru, abys nevstoupil do smlouvy s obyvateli země, do které jdeš. Jinak se ti stanou pastí přímo ve tvém středu.13 Proto zbořte jejich oltáře, jejich posvátné sloupy roztříštěte a jejich posvátné kůly skácejte.

2 moše 34:17Neodlévej si sochy bohů.

5 Moše 4:15Toho dne, kdy k vám JAH promluvil na CHorébu z prostředku ohně, jste přece neviděli žádnou podobu. Mějte se tedy velmi na pozoru,16abyste se nezvrhli a nevytvořili si modlu v jakékoli podobě, ať by to byla socha ve tvaru muže či ženy,17jakéhokoli zvířete na zemi, jakéhokoli ptáka létajícího po nebi,18čehokoli, co leze po zemi, nebo jakékoli ryby ve vodě pod zemí.

5 Moše 7:5 Proto s nimi naložte takto: jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly zporážejte a jejich tesané sochy spalte

7:25 Sochy jejich bohů spal. Nesmíš zatoužit po stříbru ani zlatu, které je na nich. Neber si je, abys neupadl do léčky. Pro JAH , tvého EL , je to ohavnost!26Nesmíš si tu ohavnost přinést domů, jinak propadneš klatbě jako ona. Budeš se jí štítit a pokládat ji za hnusnou ohavnost, neboť propadla klatbě.

12: 2Naprosto zničte všechna místa, kde národy, které vyháníte, sloužily svým bohům – ať už na vysokých horách a návrších nebo pod kdejakým košatým stromem.3Jejich oltáře zbořte, jejich posvátné sloupy roztříštěte, jejich posvátné kůly spalte, sochy jejich bohů zporážejte a jejich jméno odtamtud vyhlaďte.

Ješajahu  2:20V ten den člověk zahodí
mezi netopýry a potkany
své stříbrné modly, své zlaté modly,
které si vyrobil ke klanění.

JEŠAJAHU 31:6 Synové Izraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli!7V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili – vždyť je to hřích!

Toto se má udělat s modlama , které jsou  v kostelech nebo chrámech  či katolických  nebo budhistických nebo hinduistických

!!!!!Spálit!!!! ,protože modlárství -  to je  ohavnost před Hakadoš  JAH el Šadaj , KDYŽ SE VRÁTIM DO Jerušalem, toto určitě uděláme SPÁLIME  a taky zničíme každou mešitu A CHRÁMY S MODLAMI - KTERÉ BYLI VYROBENÉ LIDSKÝMA RUKAM,A,KTERÉ NEVIDÍ NESLIŠÍ A NEMŮŽOU POMOCT!!!! ale taky  SPÁLIME  každou budovu  na které je rotshildová s-t-nová hviezda!!!!!

 

Ješajahu –izaiáš prorok

Ješajahu 42:17 Ale ti, kdo spoléhali na modly,
ti, kdo svými bohy nazývali odlitky,
takoví budou s hanbou zahnáni
.

Ješajahu 44.16 Půlku dřeva spálí na ohni,
na němž si maso k jídlu připraví,
peče si pečeni a tou se nasytí.
Když se ohřeje, říká: „Výborně!
Je mi teplo, dívám se na oheň.“17Ze zbytku dřeva si pak boha udělá,
modlu, před níž se klaní a pokleká,
a říká jí svou modlitbu:
„Zachraň mě! Vždyť jsi můj bůh!“

18Vůbec nechápou! Vůbec nevědí!Oči mají zaslepené, takže nevidí,
ničemu nerozumí v srdcích svých.

 

Ješajahu 45:20 Shromážděte se a přijďte,
uprchlíci z národů, spolu přistupte!Nechápou ti, kdo dřevěné modly nosí,

že se modlí k bohu, který nespasí.

Ješajahu 46:6 Lidé sypou zlato z měšce
a váží stříbro na váze –
najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal,
aby ho mohli v kleče uctívat
.
7Nosí ho na ramenou, tahají se s ním,
on potom stojí, kde ho postaví,

na svém místě stojí bez hnutí.
Když k němu volají, neodpoví jim,
nezachrání je z jejich soužení.

8Vzpomeňte si na to a vzmužte se,
vy zrádci, zamyslete se!

 

Žalmy 115:3 Náš Bůh je přece na nebi,
cokoli chce, to učiní!
 
4Stříbro a zlato jsou jejich modly,

výtvory rukou člověčích.
5Ústa mají, a nemluví,
oči mají, a nevidí.
6Uši mají, a neslyší,
nos mají, a necítí.
7Ruce mají, a nehmatají,
nohy mají, a nechodí,
ani nehlesnou hrdlem svým!
8Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají,
i všichni, kdo v ně doufají!

Žalmy 135:15 Stříbro a zlato jsou pohanské modly,
výtvory rukou člověčích
.
 
16Ústa mají, a nemluví,

oči mají, a nevidí.
17Uši mají, a neslyší,
v ústech nemají ani vzdech!
18Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají,
i všichni, kdo v ně doufají!

 

2 miliardy  tzv „křestanů“ a 2 miliardy budhistů a hinduistů jsou modláři spolu s juda který má modlu  rotshilda  jeho erb!!!!!

NEBOT JE PSÁNO 

amos 5:26Nosili jste svého „krále“ Sakúta
a!!!! HVĚZDU !!!!!!svého „boha“ Saturna –
obrazy, jež jste si museli sami udělat?
27Proto vás vystěhuji až za Damašek,
praví  JAH,
EL CVAOT– tak se jmenuje.

 

Tak mi Vy řekněte jestli“ křestanství“ judaismus  má něco společného s  Písmem!!!!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.