.Reptiliáni jsou parafyzické (nadtělesné, mimo oblast tělesného existující) bytosti schopné měnit hustotu svého kmitání tak, aby mohly působit v definicích našeho trojrozměrného světa, a to uvnitř i vně jeho (pro lidi) viditelného spektra......  a díky tomu se infiltrovaly do pozemské společnosti. Měří obvykle kolem 2 m a mají také křídla a ocas. reptiliáni obývájí  naši planetu už od nepaměti, pomáhali například se stavbou egyptských pyramid. Její existenci potvrzuje  samotná Bible, konkrétně . Had, který Evě v ráji nabídl jablko, byl totiž ve skutečnosti reptiliánský agent služebník s- t -na.  reptiliáni díky své schopnosti měnit vzhled pronikli do nejvyšších pater světové politiky a šoubyznysu.

 REPTILIANI = V BIBLI

1Moše 3:1Nejchytřejší ze všech polních zvířat, která EL JAH  učinil, byl had. Ten řekl ženě: „Opravdu vám Bůh zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“
2„Ovoce stromů v zahradě jíst smíme,“ odpověděla žena hadovi.3„Ale o ovoci stromu uprostřed zahrady JAH  řekl: ‚Nejezte z něj, ani se ho nedotýkejte, jinak zemřete.‘“
4Na to had ženě řekl: „Určitě nezemřete!5EL ale ví, že jakmile pojíte z toho stromu, otevřou se vám oči a budete jako JAH: budete znát dobro i zlo.“

3:13„Cos to udělala?“ řekl JAH  Bůh ženě.
Had mě podvedl, a tak jsem jedla,“ odpověděla.
14JAH Bůh tehdy řekl hadovi:

2 Moše 7:10A tak šel Moše  s Áharonem k faraonovi a udělali, co jim JAH  přikázal: Áharon hodil svou hůl před faraona a jeho dvořany a proměnila se v hada

žalmy 

44:20Ty jsi nás ale drtil v kraji draků,
halil jsi nás šerou temnotou!

74:13Ty jsi svou silou rozdělil moře,
vodním obludám jsi hlavy roztříštil.
14Ty jsi rozdrtil hlavy leviatana,
nakrmil jsi jím smečku na poušti.

91:13Přes lvici i zmiji půjdeš dál,
lva i baziliška pošlapáš!

Ješajahu 14:29Neradujte se, vy všichni Filištíni,
že je zlomena hůl toho, kdo vás bil.
Z hadího plemene vzejde bazilišek,
jeho plodem bude jedovatý had.

27:1V ten den ztrestá JAH 
mečem hrozným, mocným a mohutným
slizkého hada, Leviatana,
svinutého hada, Leviatana.
Zabije toho mořského netvora

65:25Vlk a beránek se budou spolu pást,
lev jako dobytče bude slámu žrát,
pokrmem hada bude prach.

Jeremjahu

8:17Vlk a beránek se budou spolu pást,
lev jako dobytče bude slámu žrát,
pokrmem hada bude prach.

Amos

9:3Kdyby se ukryli na vršku Karmelu,
najdu je a odtud přivedu.
Kdyby se mi schovali na mořském dně,
přikážu hadu, ať je odtud vyštípe.

zjěvení Jochanan

11:7Až ale dokončí své svědectví, ona šelma vystupující z propasti proti nim povede válku, zvítězí nad nimi a zabije je.

12:3Pak se na nebi ukázalo jiné znamení: hle, veliký rudý drak se sedmi hlavami a deseti rohy, a na těch hlavách sedm korun.4Jeho ocas vlekl třetinu nebeských hvězd a svrhl je na zem. Tento drak se postavil před ženu, která měla porodit, aby její dítě sežral, jakmile ho porodí.5Ale když porodila syna, muže, který má pást všechny národy železnou holí, byl její syn vytržen k EL a jeho trůnu.6A ta žena utekla na poušť, kde měla od EL připravené místo, aby ji tam živili tisíc dvě stě šedesát dní.
7V nebi nastal boj: Michael a jeho andělé bojovali s drakem. A drak bojoval, i jeho andělé,8ale nic nezmohli. Na nebi už se pro ně nenašlo místo9a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a s-t-n, který svádí celý svět – byl svržen. Byl svržen na zem a jeho andělé byli svrženi s ním.

12:13Když drak uviděl, že byl svržen na zem, začal pronásledovat tu ženu, která porodila toho muže.14Žena však dostala dvě mocná orlí křídla, aby před tím hadem uletěla na poušť, na své místo, kde bude živena čas a časy a půl času.15Had ze své tlamy vychrlil za tou ženou vodu jako řeku, aby ji strhl proud

13:2 Drak jí dal svou sílu, svůj trůn i velikou moc.

13:11Potom jsem spatřil jinou šelmu, jak vystupuje ze země: měla dva rohy jako Beránek, ale mluvila jako drak

20:2Ten se zmocnil draka, toho dávného hada, jenž je ďábel a satan, a svázal jej na tisíc let

20:10 drak , který je sváděl, byl uvržen do jezera ohně a síry, kde je i šelma a falešný prorok; tam budou trýzněni dnem i nocí na věky věků.

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.