Hakadoš JAH EL AVRAHAM JICCHAK JAKOV JE EL ŠADAJ A JEHO VŮLE JE NA NEBESÍCH NEBES A V CELÉM VESMÍRU.TO JE FAKT A KDYŽ JSI HAKADOŠ ABBA EHJE PŘÁL, ABY BYLI VYHLAZENI MILIONY ŽIDÚ ,TAK SE TAK STALO S JEHO VŮLE!!!
ŽIDÉ NEPŘIJALI JEŠUA ZA MAŠIJAH A JEŠTĚ K TOMU ZAČALI MÍT ZA SVOU "KNIHU KNIH" TALMUD sa-tanův výtvor" a namísto toho, aby se utíkali a padali na svou tvář a modlili se k HAKADOŠ ABBA JAHOVAH, PROSILI HO NA KOLENÁCH O ODPUŠTĚNÍ, TAK ONI židé!!!! VZÝVAJÍ AL-LAHA!!!!(kabALLAH)SATANA a používají KABallah (v hebrejštině to slovo znamená kletba) na dosažení svých cílů!!!!,PROTO JE EL ŠADAJ POTRESTAL A Z JEHO VŮLE BYLO ZABITO MNOHO ŽIDŮ V ŠOA. V tomto věku temnoty ve fizyckém světe vládne ten zly satan ,ale proč?Protože lidé se k němu utíkají a slouží mu!!!lLidská sobeckost, pýcha, lenost, hraje do karet tomu zlému a on pomocí lži ,sexu ,drog, alkoholu, peněz,zvrhlostí( demony-homosexuality),nevázaného sexu ,potratů a stvoření jeho !!!kalendáře (juliánsky a gregoriánskysa-tanův kalendář) mu služí celý svět ,který dodržuje jeho -sa-tanové svátky (vánoce, halloween ,díkuvzdání,valentín den,tzv velikonoce-(pravý hod beránka to není) a tak koho kalendář dodržujete a jeho svátky slavíte ,tomu sloužíte!!!

MÁME DODRŽOVAT ESENNE HENOCH KALENDÁŘ ,KTERÝ NÁM DAL JAH !!!! A SLAVIT PODLE NĚHO VŠECHNY SVÁTKY A DNI ODPOČINKU A PRVÉ DNI MĚSÍCE!!!!

Biblické svátky jsou dané HAKADOŠ JAH EHJE V 3 moše 23k. , pesach-hod beránka a nekvašených chlebů /,šavuot -letnice/ sukot-svátky stánků/ shabath-jom ševa-den sedmý/ jom teruach-den troubení / jom chodeš-novoluní / jom kipur smíření!!
Které z těchto biblických svátků dodržují podle biblického kalendáře ti,kteří si říkají "křestané"?Kteří s těch, kdo jsi říkají "křestané se modlí na kolenou nebo padá na tvář a vyslovuje správně jméno jediného boha hakadoš JAH el Šadaj EHJE EL AVRAHAM JICCHAK JAKOV 2 moše 3.14-15 a jméno jeho syna JAHUŠUA hamašijah?víc než 80% tzv křestanů se modlí k nejaké marii-jméno matky syna nejvyššího el ŠADAJ V HEBREJŠTINĚ JE MIRJAM !!! kterou mají KRÁLOVNU NEBES 
KRÁLOVNU ANDĚLŮ(IŠTAR!!!!!) 
NEVĚSTU BERÁNKA - I N C E S T !!!!,
a líbají její fotky a ,modlí se k andělům nebo tzv svatým takže mrtvým, co je sa-tanizmus a k tomu si dělají sochy ,které nevidí nesliší -modly A VRCHOL ŽE PAPEŽ JE NEOMYLNÝ!!!!?????!!!!! Jědině hakadoš JAH EHJE JE DOKONALÝ A JEN JEHO MÁME CTÍT a jen jeho UCTÍVAT - a jen jemu se klanět A JEN K NĚMU SE MODLIT matouš 4:4-10VE JMENU JAHUŠUA JEHO SYNA !!!!!!

Nesmíme se podle Bible za žádných okolností modlit k duchům zemřelých ani k andělům !!!!sa-tan vytvořil tzv katolicizmus a protesatnti a to mě mrzí (,protože jako služebníka hakadoě jahovah mě zaleží na tom ,aby každá duše vstoupila do nebeského království )PŘEBRALI TZV. TRINITY -TROJICI A KATOLICKÝ KALENDÁŘ!!!A SVĚTÍ KATOLICKÉ sa-tanové svátky!!!taková je pravda!!!!!!Kde v písmu se píše ,že jahušua hamašijah se narodil na slunovrat??!!!už Vám to došlo?????proč tedy světíte Vánoce ,svátek sa-tana ????Protože Jahušua hamašijah se narodil v 7 měsíci biblického kalendáře(tišri) vychází to na září!!!v panně!!!!nenarodil se v zimě .A dál, sa-tanův kalendář říká že každý !!!den!!! začíná o půlnoci a končí o pulnoci!!!!!když den začíná půlnocía končí o půlnoci ,kdy je den ?j1 Moše 1:3-15/ jan 9.4,11:9 CO NA TO ŘÍCT ??ŽE SPLNILO TO CO JE PSÁNO V Jeremjahu 8:8 je psáno:Jak můžete říkat: ‚My jsme moudří,my máme Zákon JAH‘?Jen se podívejte, jak ho FALŠUJE lživé pero učenců! A VE ZJĚVENÍ 12:9a ten veliký drak – ten dávný had, zvaný ďábel a satan, který SVEDL celý svět – byl svržen A 9:20 Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí.21Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.!!!!!! Proto za malou chvíli budou prorokovat 1260 dní dva svědkové celou pravdu tomuto světu!!!!!!!

JEDINÝ JE KRÁL A PÁN A BŮH A PO JEHO PRAVICI SYN A SLUŽEBNÍK A VELEKNĚZ SVATYNĚ V JAHKRÁLOVSTVÍ  JAHUŠUA POMAZANÝ  -JAHUŠUA HAMAŠIJAH A TEN PŘÍJDE VE SLÁVĚ SVÉHO OTCE SPOLU S JEHO ANDĚLY SOUDIT NA KONCI VĚKŮ ZA MALOU CHVÍLI ŽIVÉ A MRTVÉ

HALELU JAH B ŠEM JAHUŠUA HAMAŠIJAH ve RUACH  Hakadoš Elohej 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.