žalm 115Izraeli, na Hospodina spolehni –
pomocník a štít je takových!
10Dome Áronův, na Hospodina spolehni –
pomocník a štít je takových!
11Každý, kdo Hospodina ctí, na Hospodina spolehni –
pomocník a štít je takových!

haleluJAH 

 

ješajahu

4:2V ten den bude JAH  výhonek nádherný a slavný a plod země bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou.3Kdo zůstane na CIONU , kdo bude ponechán v JeruSalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsán k životu v JeruSalémě

8:13Jen JAH CVAOT ať je vám svatý – před ním mějte bázeň, jen z něho mějte strach.14On se vám stane svatyní, oběma domům JISRAELE však bude kamenem úrazu a skálou pádu; obyvatelům JeruSaléma bude pastí a osidlem.15Mnozí se o něj zarazí, padnou a zraní se, chytí se do pasti, v níž uvíznou.“

10:10Má ruka uchvátila modlářská království,
jež měla lepší sochy než JeruSalém a Samaří.
11Co jsem provedl se Samařím a jeho modlami,
to provedu s JeruSalémem a jeho sochami!“ hallelu JAH

11:12Před národy zvedne korouhev,
shromáždí rozehnaný ISRAEL;
rozptýleného JEHUDU posbírá
ze čtyř světových stran.

 12:6Jásej a zpívej, Cionský lide –
veliký je Svatý israelský uprostřed tebe!“

14:11JAH  se totiž slituje nad Jákobem, znovu vyvolí JISRAEL a dá jim spočinout v jejich vlastní zemi. Přidají se k nim i cizinci a připojí se k domu Jákobovu.2Národy se jich ujmou a přivedou je zpět domů a dům Izraele si je v JAH zemi podrobí jako otrokyně a otroky; vezmou do zajetí ty, kdo je zajali, a budou vládnout nad svými tyrany.

27:12V ten den bude JAH  mlátit obilí od řeky Eufrat až k Egyptskému potoku a vy, synové Jisraele, budete sesbíráni po jednom.

29:23Až ve svém středu uvidí
své děti, dílo rukou mých,
tehdy mé jméno posvětí,
Svatému Jákobovu svatost přisoudí;
před EL  JISraele budou bázeň mít.

31:6Synové Jisraele, vraťte se k Tomu, od něhož jste tak hrozně odpadli!(křestané!!!!)7V ten den každý zavrhnete své stříbrné i zlaté modly, které jste si vlastnoručně vyrobili – vždyť je to hřích!!!!!!!!

41:8Ty však, Jisraeli, jsi můj služebník,
tebe, Jákobe, jsem si vyvolil –
jsi símě Avrahama, mého přítele!
9Od končin země jsem tě vychvátil,
povolal jsem tě z krajů nejzazších
se slovy: „Jsi můj služebník,
neodmítl jsem tě, ale vyvolil.“

43:3Já JAH  jsem přece tvůj Bůh,
já, Svatý JIraelský, jsem tvůj spasitel.
Egypt jsem dal za tebe jako zálohu,
Habeší a Sábou vyplatil jsem tě.

44:2121Pamatuj na to, Jákobe,
pamatuj, Jisraeli, že jsi můj služebník.
Já jsem tě vytvořil, jsi můj služebník,
nezapomenu, Jisraeli, na tebe.

45:3Vydám ti tajné poklady
a skrytá bohatství,
abys poznal, že já jsem JAH ,
eL  jisraelský,
který tě volá jménem tvým.

45:17Jisraele však JAH  zachrání
věčným spasením.
Nebudete zahanbeni ani potupeni
už nikdy, navěky!

46:13Svou spravedlnost jsem přiblížil,
není vzdálená,
neopozdí se spása má.
Já obdařím CION  spásou
a IISRAEL svou krásou.

48:1Slyšte to, dome Jákobův,
vy, kdo se nazýváte jménem JISRAEL,
vy, kdo jste vzešli z JEHUDA semene,
vy, kdo přísaháte JAH  jménem,
vy, kdo EL jisrael vzýváte,
ale ne v pravdě a ne poctivě,
2vy, kdo se na svaté město odvoláváte,
vy, kdo se opíráte o el JISRAEL,
jehož jméno je JAH CVAOT

51:5Má spravedlnost blíží se,
má spása už je na cestě,
má paže národům právo přinese.
Ostrovy na mě čekají,

54:5Tvým manželem je přece tvůj Tvůrce,
JAH CVAOT – to jméno má;
Svatý JISRAEL je ti vykupitelem,
EL  vší země se nazývá.

60:14Poníženě k tobě přistoupí
synové těch, kdo tě trápili;
všichni, kdo tebou pohrdli,
se u tvých nohou pokloní
a budou tě nazývat: Město JAH ,
CION  Svatého izraelského.
15Místo abys byla opušt

 

Jeremjahu

316V ten čas nazvou JeruSalém JAH trůnem a budou se tam scházet všechny národy – k JAH  jménu v JeruSalémě. Už se nebudou řídit svým zarputilým a zlým srdcem.

4:1Kéž by ses, JISraeli, vrátil, praví JAH ,
kéž by ses ke mně navrátil!
Kéž bys mi své nechutnosti odklidil z očí
a víc už nebloudil!

13:11Jako se pás ovíjí kolem lidských beder, tak jsem k sobě přivinul celý dům JISRAEL  a celý dům Judy, praví JAH . Chtěl jsem, aby byli mým lidem, mým věhlasem, chválou a ozdobou, oni však neposlouchali

16:15ale: ‚Jakože žije JAH , který vyvedl syny Izraele ze země na severu a ze všech zemí, do kterých je rozehnal.‘ Přivedu je totiž zpátky do vlasti, kterou jsem dal jejich otcům.

33:3Volej ke mně a já ti odpovím; sdělím ti veliká tajemství, o kterých nevíš.
4Toto praví JAH , EL JISRAEL  o domech v tomto městě a o judských královských palácích, jež byly na obranu před obléhacími náspy a zbraněmi zbořen

zjěvení jochanan 7:4A slyšel jsem počet označených: sto čtyřiačtyřicet tisíc jich bylo označeno ze všech pokolení synů Izraele:
5z pokolení Juda 12 000 označených,
z pokolení Ruben 12 000 označených,
z pokolení Gád 12 000 označených,
6z pokolení Ašer 12 000 označených,
z pokolení Neftalí 12 000 označených,
z pokolení Manases 12 000 označených,
7z pokolení Šimeon 12 000 označených,
z pokolení Levi 12 000 označených,
z pokolení Isachar 12 000 označených

 8z pokolení Zabulon 12 000 označených,

z pokolení Josef 12 000 označených,
z pokolení Benjamín 12 000 označených.
9A hle, potom jsem spatřil veliký zástup, který by nikdo nemohl sečíst, ze všech národů a pokolení a lidí i jazyků, jak stojí před trůnem a před Beránkem, oblečeni do bílých rouch. V rukou měli palmové ratolesti10a hlasitě volali:
„Spasení náleží našemu EL ŠADAJ ,
jenž sedí na trůnu, a Beránkovi!(JAHUŠUA )“

Tolik krát je v Bibli psáno o tom, že Hakadoš JAH  el Avraham Jicchak Jakob spasí svůj lid Jisrael ,ale nikde se v prorocích nepíše o nejakém křestanství ani ,nemůže !!!!,protože tzv.křestanství je učení podle mrtvého človéka nejakého pavla šavela ,které odporuje VE VŠEM !!! TOŘE  -5 knih Moše a prorokům a učení JAHUŠUA a jeho 12!!!!! apoštolú.Každý kdo chce plnit vůli Abba otce ,plní vůli i syna ,syn nemohl kázat nic jiného ,nežli slová věčného života -zákon Moše ,který MOŠE přijal !!!!NA HOŘE CHOREB!!!! 

v TOM  čase KDY BYL Jahušua NA TOMTO SVĚTE  ani nebyl chadaš berit napsán!(nová smlouva )-,pozor není to nový zákon ,protože zákon je jen jeden!!! je k životu a platí navěky ,je to zákon ABBA   potvrzen synem!!!NIKDO NA NEBESÍCH ANI NA ZEMI HO NEMŮŽE NIKDY MĚNIT ANI PŘISPÚSOBOVAT!!!PRÁVĚ PROTO JSME V JERUSALEMSKOM ZBORU VYTRHLI z bible  VŠECHNY SAVELOVE PAVLOVÉ LISTY ,PROTOŽE JE TO UČENÍ l-ucifera (světlonože ,kterého pavel viděl -světlo )

křestané nevzývají jméno otce ,protože jeho jméno není l-rd ani b-h ani g-d!!!! tak jako tzv ,křestané nevzývají jméno jméno syna protože jméno syna není džisis ani jesus(připomínám ,že v hebrejštině sus znamená kůn!!! takže křestané vzývají koně!!! pegas toho zlého !!! ,jméno  syna el šadaj  je Jahušua (překlad zachránce)

ješajahu 46:6Lidé sypou zlato z měšce
a váží stříbro na váze –
najímají zlatníka, aby jim z toho boha udělal,
aby ho mohli v kleče uctívat.
7Nosí ho na ramenou, tahají se s ním,
on potom stojí, kde ho postaví,
na svém místě stojí bez hnutí.
Když k němu volají, neodpoví jim,
nezachrání je z jejich soužení.
8Vzpomeňte si na to a vzmužte se,
vy zrádci!!!!!!!!!, zamyslete se!
9Vzpomeňte na věci dávno minulé,
vždyť já jsem Bůh a žádný jiný není,
jsem Bůh a není žádný kromě mne

 

ŽALM 115Náš Bůh je přece na nebi,
cokoli chce, to učiní!
4Stříbro a zlato jsou jejich modly,
výtvory rukou člověčích.
5Ústa mají, a nemluví,
oči mají, a nevidí.
6Uši mají, a neslyší,
nos mají, a necítí.
7Ruce mají, a nehmatají,
nohy mají, a nechodí,
ani nehlesnou hrdlem svým!
8Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají,
i všichni, kdo v ně doufají!

135:1515Stříbro a zlato jsou pohanské modly,
výtvory rukou člověčích.
16Ústa mají, a nemluví,
oči mají, a nevidí.
17Uši mají, a neslyší,
v ústech nemají ani vzdech!
18Ať jsou jim podobní ti, kdo je dělají,
i všichni, kdo v ně doufají!

zjěvení jochanan 9:20Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí.(katolíci a pravoslavní!!!)

 

Kdo ctíte JAH , velebte JAH !21Ze CIONU ať je JAH  veleben –JeruSalém je jeho domovem!
                                                                           Haleluja!

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2023 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.