ZJEVENÍ JANA 5:10Učinil jsi nás králi a kněžími našemu Bohu a budeme kralovat nad zemí.“!!!

                                                            11:15Tehdy zatroubil sedmý anděl a v nebi zazněly mocné hlasy říkající:
                                                                                                      „Království světa(ZEM!!)
                                                                                        se stala královstvím našeho Pána
                                                                                                        a jeho Mesiáše,
                                                                                        jenž bude kralovat na věky věků!“

       14:1A hle, spatřil jsem Beránka, stojícího na hoře Cion(ZEM)!!, a s ním sto čtyřiačtyřicet tisíc těch, kteří měli na čelech napsané jeho jméno a jméno jeho Otce.

 

 

ješajahu 2:2 2V posledních dnech se přihodí,
že hora božího  domu bude čnít
vysoko nad všechny výšiny.
Pohrnou se k ní všechny národy,
3zástupy lidí půjdou se slovy:
„Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu,
k Bohu Jákobovu – do jeho domu!
Bude nás vyučovat cestám svým
a my budeme chodit jeho stezkami.“


 4:2V ten den bude el ŠADAJ výhonek nádherný a slavný a plod země bude chloubou a ozdobou pro ty z Izraele, kteří vyváznou. 3Kdo zůstane na CIJONU , kdo bude ponechán v JeruŠalémě, bude tehdy nazýván svatým, totiž každý, kdo je zapsán k životu v JeruŠalémě. 4Pán tehdy duchem soudu a duchem ohně smyje špínu Cionských dcer a umyje JeruŠalém od krve. 5Nad celou horou Cion a nad všemi, kdo se tam shromáždí, pak Hospodin stvoří baldachýn – všechnu tu slávu bude ve dne přikrývat oblak dýmu a v noci záře planoucího ohně. 6Poskytne přístřeší a stín před denním horkem a útočiště a úkryt před bouří a deštěm.

16:5Tvůj trůn tehdy bude upevněn láskou
a v Davidově stanu na něm usedne
soudce, jenž bude věrně hledat právo
a spravedlnosti včas dosáhne.

56:
6Cizince, kteří se k bohu připojí,
aby mu sloužili,
aby el ŠADAJ  jméno milovali
a byli mu služebníky,
všechny, kdo chrání DEN SEDMÝ před znesvěcením


a drží se mé smlouvy –
7ty všechny přivedu na horu své svatosti
a oblažím je ve svém domě modlitby.
Jejich zápaly a jejich oběti
dojdou zalíbení na mém oltáři
a můj dům bude nazýván domem modlitby
pro všechny národy.

 

jermejahu 

3:17V ten čas nazvou Jerušalém Hospodinovým trůnem a budou se tam scházet všechny národy – k Hospodinovu jménu v Jerušalémě. Už se nebudou řídit svým zarputilým a zlým srdcem.

33:14„Hle, přicházejí dny, praví  el SADAJ , kdy toto dobré slovo, jež dávám domu Izraele a domu Judy, splním. 15V těch dnech a v tom čase nechám z Davidova semene vyrašit spravedlivý Výhonek, jenž v zemi nastolí právo a spravedlnost. 16V těch dnech bude Juda zachráněn a Jerušalém bude žít v bezpečí. A takto jej budou nazývat: el ŠADAJ  – NAŠE SPRAVEDLNOST.
17Tak praví Hospodin: Na trůnu Izraelova domu nikdy nebude chybět Davidův potomek. 18Také mezi levity nikdy nebude chybět kněz, který by přede mnou přinášel zápaly, pálil moučné oběti a připravoval obětní hody po všechny dny.“
19Jeremiáš dostal slovo Hospodinovo: 20„Tak praví Hospodin: Budete-li moci zrušit moji smlouvu s dnem a moji smlouvu s nocí, takže den ani noc nenastane ve svůj čas, 21pak bude zrušena také má smlouva s mým služebníkem Davidem, takže nebude mít syna, který by kraloval na jeho trůnu, a rovněž má smlouva s mými sluhy levitskými kněžími. 22Jako se nedá sečíst nebeský zástup ani změřit mořský písek, tak rozmnožím símě svého služebníka Davida a svých sluhů levitů.

echezkiel 37:24Můj služebník David bude jejich králem a všichni budou mít jediného pastýře. Budou se řídit mými zákony, dodržovat má ustanovení a jednat podle nich. 25Budou bydlet v zemi, kterou jsem dal svému služebníku Jákobovi a ve které bydleli jejich otcové. Budou v ní bydlet oni, jejich děti i děti jejich dětí až navěky a vůdcem jim navěky bude můj služebník David. 26Uzavřu s nimi smlouvu pokoje; bude to věčná smlouva s nimi. Zasadím je a rozmnožím a uprostřed nich zřídím navěky svou svatyni. 27Můj příbytek bude mezi nimi, já budu jejich Bůh a oni budou můj lid. 28Tehdy národy poznají, že já jsem Hospodin, Posvětitel Izraele, až bude má svatyně navěky uprostřed nich.“

40:4747Poté změřil nádvoří: byl to 100 loktů dlouhý a 100 loktů široký čtverec. Před chrámem stál oltář.
48Nato mě přivedl k předsíni chrámu a změřil její pilíře po jedné i druhé straně: byly 5 loktů silné. Brána měla šířku 14 loktů a její zárubně po jedné i druhé straně 3 lokte. 49Předsíň měla šířku 20 loktů, hloubku 12 loktů a stoupalo se k ní po deseti schodech. U pilířů stál po jedné i druhé straně vždy jeden sloup.

pokračuje ezekiel 41kapitola -47kapitola!!!

 

zekarjah zachariaš 

6:13To on vystaví Hospodinův chrám
a oblékne se v majestát.
Usedne na svém trůnu jako vládce
a bude na svém trůnu knězem –
a to obojí bude ve shodě.‘

 

8:7Tak praví Hospodin zástupů: Hle, zachráním svůj lid ze země na východě i ze země, kde zapadá slunce. 8Přivedu je zpět a budou bydlet v JeruŠalémě; budou mým lidem a já budu jejich Bohem věrně a spravedlivě.
9Tak praví Hospodin zástupů: Vzchopte se, ať je chrám dostavěn – vy, kdo v těchto dnech slyšíte tato slova z úst proroků, a to už ode dne, kdy byly položeny základy domu Hospodina zástupů. 10Ano, lidé i zvířata dosud pracovali bez odměny a kvůli nepřátelům nemohl nikdo v klidu přicházet ani odcházet, neboť jsem posílal všechny proti všem. 11Teď už ale nebudu s pozůstatkem tohoto lidu nakládat tak jako dříve, praví Hospodin zástupů.

14:16Všichni, kdo pozůstanou ze všech těch národů, které přitáhly proti Jeruzalému, pak budou každoročně putovat, aby se klaněli Králi, Hospodinu zástupů, a slavili Svátek stánků. 17Pokud některý lid země nepůjde do Jeruzaléma klanět se Králi, Hospodinu zástupů, nedostane se jim déšť. 18A když se na tu pouť nevydá lid Egypta, nebude pršet ani na ně. Takovou ranou Hospodin raní národy, které by neputovaly slavit Svátek stánků. 19Takový bude trest Egypta a trest všech národů, které by neputovaly slavit Svátek stánků.
20V onen den bude na koňských zvoncích nápis: SVATÝ HOSPODINU. Hrnce v Hospodinově chrámu budou stejně svaté jako obětní mísy před oltářem. 21Právě tak i každý hrnec v Jeruzalémě a Judsku bude svatý Hospodinu zástupů. Všichni obětující budou přicházet, brát si je a vařit v nich.
V onen den už nebude v chrámu Hospodina zástupů nikdo kupčit!

mikeaš 

4:2mnohé národy půjdou se slovy:
„Pojďme, vystupme na horu Hospodinovu,
k Bohu Jákobovu – do jeho domu!
Bude nás vyučovat cestám svým
a my budeme chodit jeho stezkami.“

Ze Cionu bude znít Hospodinovo učení,
z JeruŠaléma se jeho slovo rozšíří

matiaš matitjahu 

19:28JAHUŠUA odpověděl: „TAK JEST , říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se Syn člověka posadí na trůnu své slávy, budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.

 

25:31„Až přijde Syn člověka ve své slávě a s ním všichni andělé, posadí se na trůnu své slávy.

lukas

30V mém království budete jíst a pít u mého stolu; budete sedět na trůnech a soudit dvanáct pokolení Izraele.

zjevení JANA

11:1Byla mi dána hůl jako měřicí tyč a bylo mi řečeno: „Vstaň a změř Boží chrám i oltář i ty, kteří se v něm klanějí2Nádvoří, které je venku před chrámem, však vynech a neměř ho, neboť bylo dáno pohanům a ti budou šlapat po svatém městě dvaačtyřicet měsíců. 3Zmocním ale dva své svědky, kteří budou prorokovat tisíc dvě stě šedesát dní, oblečeni pytlovinou.“
4To jsou ty dvě olivy a dva svícny stojící před tváří Pána vší země

20:4Spatřil jsem trůny a ty, kdo se na nich posadili, a byl jim svěřen soud. Viděl jsem také duše popravených pro Jahušua svědectví a pro Boží slovo, duše těch, kteří se neklaněli šelmě ani jejímu obrazu a nepřijali její znamení na čela ani na ruce. Ti ožili a kralovali s Jahušua  tisíc let. 5Ostatní mrtví však neožili, dokud se nenaplnilo těch tisíc let. To je první vzkříšení. 6Požehnaný a svatý, kdo má podíl na prvním vzkříšení. Nad těmi ta druhá smrt nemá moc, ale budou kněžími Boha a mašiJAH a budou s ním kralovat tisíc let.

 

TOTO JSOU SVĚDECTVÍ PROTI KNĚŽÍM A KAZATELÚM VŠECH CÍRKVÍ ,KTEŘÍ LŽOU POPÍRAJÍ TO CO ŘEKL JAHUŠUA SKRZE PROROKY A SÁM JAHUŠUA KDYŽ PŘIŠEL V LIDSKÉM TĚLE 

JEDINE VÁŠ KŘESTANSKÝ LUCIFERIÁNSKY PAVEL ŘÍKÁ, ŽE PÚJDETE DO NEBE ,PROTO JE KŘESTANSTVÍ PROKLETÉ A KAŽDÝ KŘESTAN JE LHÁŘ ,ZAMĚNILI JSTE SLOVO BOŽÍ ZA SLOVO PAVLA !!!!POPÍRÁTE TO CO ŘÍKÁ JAHUŠUA !!!!NAMÍSTO TOHO MÁTE SATANOVÉ KATOLICKÉ KOSTELY PLNÉ MODEL COŽ JE  OHAVNOST PODLE BIBLE SLOVA JAHUŠUA VY PROKLETÍ KŘESTANÉ !!!!NAMÍSTO   K BOHU JEDINNÉMU  SE MODLÍTE K MARII!!!!!NAMÍSTO K BOHU JEDINNÉMU  SE MODLÍTE K SOCHÁM!!!!NAMÍSTO BOHU JEDINNEMU SE MODLÍTE A KLEKÁTE PŘED SOCHAMI  A PŘED TIM ZASRANÝM REPTILIÁNEM ,frantou KTERÉHO VY NAZÝVAÁTE SVATÝM OTCEM VY SVINĚ KATOLICKE!!! MODLAMI NA KŘÍŽÍ COŽ JE SATANIZMUS TEN MUŽ NA TOM KŘÍŽI NENÍ JAHUŠUA NEBOT JEHO VÍTEZSTVÍ ,NENÍ ŽE BYL UKŘIŽOVÁN ALE ŽE BYL  ZE SPRAVEDLNOSTI VZKŘÍSEN!!!.CELÉ KŘESTANSTVÍ JE OSLAVA SMRTI ,ALE BŮH VŠEMOHOUCÍ JE BOHEM ŽIVÝCH ,TO CO DĚLAJÍ KŘESTANÉ JE NEJVĚTŠÍ satanizmus ,protože muslimové budhisté hindu a pohané neměli nikdy bibli v ruce ALE VY KŘESTANÉ PLIVETE NA SLOVO JAHUŠUA NEBOT ON JE POČÁTEK BOŽÍHO STVOŘENÍ TUDIŽ ON JE 5 KNIH MOŠE ON JE PROROCI ON JE ŽALMY JE DESATERO ON JE EL JISRAEL MELECH CADIK MELECH ŠALOM !!!!!VY ŘÍKÁTE ŽE TO VŠECHNO UŽ NEPLATÍ PROTOŽE TO ŘEKL PAVEL ?????!!!!!

,ANO VÁŠ MAŠIJAH JE PAVEL ,KTERÝ VIDĚL NAPOUŠTI SVĚTLO LUX -LUCIFERA A VY PLNÍTE JEHO VŮLI SHOŘÍTE V NUKLEÁRNI VOJNĚ ZA TOHLE TO CO DĚLÁTE!!!!

PO CELÉ BIBLI JE PSÁNO ,ŽE JAHUŠUA PŘÍJDE  NA ZEM A USEDNE NA TRÚN SVÉ SLÁVY V JERUŠALOM A BUDE KRALOVAT SPOLU S TĚMI KDO BUDOU HODNI VZKŘÍSENÍ 1000 LET A  KŘESTANÉ ŘÍKAJÍ ŽE PUJDOU DO NEBES PŘED SOUŽENÍM ,NO TO BUDE PŘEKVAPENÍ AŽ satan POUŽIJE BLUE PROJEKT HOLOGRAM ,KTERÝ UŽ  POUŽÍVAJÍ VŠICHNI REPTILIÁNI ,ABY JSTE NEVIDĚLI V JEJICH PODOBĚ ,A KDYŽ VY KŘESTANÉ UVIDÍTE ŽE BUDOU VZATI DO NEBES IMAGINÁRNĚ LIDI ,A VY TO NEBUDETE ,,TAK UVĚŘÍTE LŽI satana ,ŽE UŽ NENÍ PRO VÁS SPASENÍ JELIKOŽ ,JSTE NEBYLI VZATÍ DO NEBES ,TO JE DALŠÍ KŘESTANSKÁ LEŽ ,JEN 2 SVĚDKOVÉ JDOU DO NEBES NIKDO JINÝ!!!

 

B RUACH ELICURIŠADAJ  VE BENO JAHUŠUA MELECH CADIK MELECH ŠALOM

 

 

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.