PROČ EL ŠADAJ HAKADOŠ JAHOVAH DOPUSTIL ŠOA 

3 MOŠE 26:14

14Jestliže mne však nebudete poslouchat a nebudete plnit všechna tato přikázání,15jestliže zavrhnete má pravidla a zošklivíte si mé zákony, takže přestanete plnit všechna má přikázání, pak porušíte mou smlouvu16a já vám učiním toto: Uvedu na vás hrůzu, úbytě a zimnici, jež vám pokazí oči a vysají dech. Své zrní budete sít nadarmo, vaši nepřátelé je snědí.17Obrátím svou tvář proti vám, takže padnete před svými nepřáteli a ti, kdo vás nenávidí, nad vámi budou panovat. Budete utíkat, i kdyby vás nikdo nehonil.
18Jestliže mne ani potom nebudete poslouchat, budu vás za vaše hříchy trestat sedmkrát více:19Zlomím vaši pyšnou zatvrzelost; způsobím, že nebe nad vámi bude jako železo a země pod vámi jako mosaz.20Svou sílu spotřebujete nadarmo; země vám nevydá svou úrodu a stromoví v zemi nevydá své ovoce.
21Jestliže se budete nadále stavět proti mně a nebudete ochotni mě poslouchat, přidám vám kvůli vašim hříchům sedmkrát více ran:22Pustím na vás divokou zvěř, jež vás připraví o děti, vyhubí váš dobytek a sníží váš počet tak, že vaše cesty zpustnou.
23Jestliže se ani tehdy nenecháte ode mne napravit a budete se nadále stavět proti mně,24postavím se i já proti vám. Já sám vás budu za vaše hříchy bít sedmkrát více:25Přivedu na vás meč pomsty, aby pomstil moji smlouvu. Když se nahrnete do svých měst, pošlu mezi vás mor, takže budete vydáni do rukou nepřítele.26Až vás odříznu od chleba, deset žen bude péci chléb v jedné peci a odváží vám jej na příděl. Až budete jíst, nenasytíte se.
27Jestliže mě přesto všechno nebudete poslouchat a budete se nadále stavět proti mně,28postavím se i já zuřivě proti vám a budu vás trestat za vaše hříchy sedmkrát více:29Budete jíst maso vlastních synů a maso vlastních dcer!30Tehdy zruším vaše obětní výšiny, vymýtím vaše kadidlové oltáříky, položím vaše mrtvoly k mrtvolám vašich hnusných model a budu si vás ošklivit.31Vaše města obrátím v sutiny, vaše svatyně zpustoším a k vašim příjemným vůním nepřivoním.32Já sám zpustoším zemi tak, že nad ní strnou i vaši nepřátelé, když se v ní přijdou usadit.33Rozptýlím vás mezi národy, s taseným mečem vás poženu! Vaše země se stane pustinou a vaše města se obrátí v sutiny

EZEKIEL 5:11Jakože jsem živ, praví ADONAJ JAHOVAH , protože jsi poskvrnil mou svatyni všelijakými svými nechutnostmi a ohavnostmi, já sám tě jako břitvou oholím. Neslituji se, neušetřím tě!12Třetina v tobě pomře morem a zajde hladem, třetina kolem tebe padne mečem a třetinu rozptýlím na všechny strany; s taseným mečem je poženu.
13Teprve tehdy se můj hněv vybouří, mé rozhořčení proti nim se utiší a dojdu úlevy. Až můj hněv proti nim opadne, poznají, že jsem ve svém horlení promluvil já JAHOVAH.
14Obrátím tě v trosky a budeš na posměch okolním národům před očima všech kolemjdoucích.15Až nad tebou ve svém hněvu, rozhořčení a trestající zlobě vykonám své rozsudky, staneš se nadávkou a posměškem, varováním a odstrašujícím příkladem pro národy okolo. To říkám já JAHOVAH.16Vystřelím na vás kruté šípy smrtelného hladu, vystřelím je k vaší záhubě. Naložím vám hladu víc a víc a odříznu vás od chleba.17Pošlu na vás hladomor a dravou zvěř, která tě připraví o děti. Přejde přes tebe mor a krev a přivedu na tebe meč. To říkám já JAHOVAH

 

PROTO ,PROTOŽE JUDA OPUSTIL 5 KNIH MOŠEHO A PROROKŮ !!!!!!!NEPŘIJAL JAHUŠUA ZA MAŠIJAH ,KTERÉHO POSLAL EL ŠADAJ -A ZAČAL ČAROVAT KAB-allah!!! TAKŽE SE UTÍKAJÍ  K ALLAHOVI -KLETBĚ KTEROU POUŽÍVAJÍ NA DOSAŽENÍ SVÝCH CÍLŮ ,PROTO JE TOLIK BOHATÝCH ŽIDŮ!!!!  Přijal S-ATAN talmud -který je mimo jiné příručkou nacizmu!! rasizmu a nepřátelství k" nežidům",protože říká , že jen židé jsou lidi a jen židé půjdou do nebe že nežidé jsou jen zvířata!!!! taky že ješua je od toho zlého, že ŽIDÉ  můžou klidně zabít "nežida" a není to hřích!!! a proto  EL ŠADAJ EL ELJON DOPUSTIL ŠOA ,KDYBY MĚL JUDA POŽEHNÁNÍ NIKDY BY ŠOA NEBYL ,NEBOT VŮLE EL ŠADAJ JE NA NEBESÍCH NEBES A CELÉM SVĚTE

PROTO BYL JUDA PÁLEN V PECI ,PROTOŽE OPUSTIL CESTU HAKADOŠ JAHOVAH EL AVRAHAM JICCHAK JAAKOV A DAL SE NA CESTU s-atana toho hada ČARUJE KAB-ALLAH A SVĚTÍ SATURN DAY PODLE KATOLICKÉHO KALENDÁŘE !!! ČTOU TALMUD A ŽIJÍ PODLE NĚHO  a dnes k tomu přidal hexagramovou hvězdu svého boha -sat-tana(SATURNA).tel aviv se stalo doupětem homosexuálů a JERUŠALEM MĚSTEM DÉMONÚ,KDE ŠÉFUJE UŽ JEN NA MALOU CHVÍLI REPTILIAN BENJAMIN NETANJAHU  a proto bude za malou chvíli hexagramový stát kruto potrestán Hakadoš Jahovah El avraham Jicchak Jaakov. HALELUJAH 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.