Proč JAHUŠUA  Hamašijah ben EL AVRAHAM JICCHAK JAKOB EHJE AŠER EHJE JAH přišel na tento svět Aby Nám ukázal JEDINNEHO PRAVÉHO BOHA ,aby Nám ho přiblížil jak je milostivý spravedlivý pravdivý VŠEMOHOUCÍ a věrný i když my jsme nevěrni ve svých hřiších a jak Nám ,kteří ho milujeme celým srdcem máme před Ním bázen a ve jménu JAHŠUA ho uctíváme v pravdě a duchu ODPOUŠTÍ NAŠE HŘÍCHY.Ješua však taky prolil svou krev za Nás ,abychom byli zbaveni reptiliánské "kletby" ,protože ten zlý vytvořil svoje simě -potomstvo 1.Mošeho 3:14 I řekl JAH  Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.15 Mezi tebe!!! a ženu položím nepřátelství, i mezi potomství tvé!!! a potomství její!!!Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu." 1.Mošeho 6:4 Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní. 4. Mošeho 13:33 Viděli jsme tam zrůdy - Anákovci totiž patří ke zrůdám - a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví." Jochanan 8:44 Váš otec!!!!! je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži. Zjevení Jachananovo 2:9 "Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to synagoga satana! Matitjahu 13:24 Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. 25 Když však lidé spali, přišel nepřítel (zlý), nasel plevel do pšenice a odešel. 26 Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu se ukázal i plevel. 27 Přisli sluhové toho hospodáře a řekli mu : " Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel?" 28 On jim odpověděl: "To udělal nepřítel.(ten ZLY )´ Sluhové mu řeknou: `Máme jít a plevel vytrhat?´ 29 On však odpoví: " Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. 30 Nechte, ať spolu roste obojí do žně a v čas žně řeknu žencům . Seberete nejprve plevel a asvažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do stodoly." Matytjahu 13:36 Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: "Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!" 37 On jim odpověděl:"Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka(JEŠUA HAMAŠIJAH ), 38 a pole je tento svět. Dobré semeno, to jsou synové království!!!,plevel synové toho zlého; 39 nepřítel, který jej nasel, je ďábel!!!(13 linií Satana!!!-reptiliáni). Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. 41Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení každého, kdo se dopouští nepravosti, 42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 43 Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!" (Od počátku věků, tzv.modrá krev, nejvyšší šlechta, neboli ilumináti– osvícení, kteří ovládají tento svět, jsou služebníci a děti toho zlého!!!. Celý čas ovládají mocí toho zlého finančnictví a celá staletí ničí, drancují a vykořisťují nás, Boží děti. Ale s tím je za chvíly KONEC.UŽ NEBUDOU PÍT LIDSKOU KREV ABY MOHLI MÍT LIDSKOU PODOBU-JINAK TÁ KREV MUSÍ MÍT NEGATIVNÍ ENERGII ,PROTO NEJDŘÍV TOHO ČLOVĚKA MUČÍ ABY TA KREV BYLA "COLD BLOOD" Z TOHO ZÍSKAVAJÍ ENERGII A TAKY LIDSKOU PODOBU. PROTOŽE SE SIMĚ ISRAELCÚ smíchalo s pronárody ,které měli vyhubit!!! ,JAKO klaté už nestačili OBĚTI zvířat (je to jako když se ušpiníme ,tak se Nám stačí umýt VODOU ,ale když se do Nás dostane virus tak se umýt vodou nestačí, ale potřebujeme lékaře!!!JEŠUA HAMAŠIJAH )A tak Ješua Hamašijah se narodil z čisé linie ,která nebyla prokleta a bez hříchu Nás mohl zachránit PROTOŽE JAKO JEDINNÝ PORAZIL TOHO ZLÉHO A VRÁTIL NÁM SPIRITUÁLNU NESMRTELNOST JOCHANAN (JAN-8:52KDO ZACHOVÁVÁ MÉ SLOVO NEOKUSÍ SMRTI NAVĚKY/ JOCHANAN 3:36kDO VĚŘÍ V SYNA MÁ ŽIVOT VĚČNÝ!!) Krví JEŠUA HAMAŠIJAH jsme vysvobození od této kletby a můžeme se v pravdě a duchu modlit k HAKADOŠ JAHUA EL ŠADAJ ECHAD ELJON EL ISRAEL a víme, že naše modlitby budou vyslišeny.JAH  zákon máme ve svých srdcích a kráčíme na jeho chválu a slávu. 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.