Kdo je král Spravedlivý a král Pokoje =JAHUŠUA HAMAŠIJAH

17Když se pak vracel od porážky Kedor-laomera a králů, kteří byli s ním, vyšel mu král Sodomy naproti do údolí Šave (což je Královské údolí).
18Melchisedech(MELECH CADIK-KRÁL SPRAVEDLIVÝ ), král šalemu(POKOJE), který byl knězem Nejvyššího Boha, přinesl chléb a víno19a požehnal mu těmito slovy:
„Požehnán buď Avram od Nejvyššího Boha,
Stvořitele nebe i země!

20Požehnán buď Nejvyšší Bůh,
jenž ti tvé nepřátele vydal do rukou!“
Avram mu tehdy ze všeho dal desátek.
21Král ..... mu řekl: „Dej mi lidi. Majetek si nech.“
22Avram mu ale odpověděl: „Přísahám před JAH , Nejvyšším Bohem, Stvořitelem nebe i země,23že ze všeho, co ti patří, si nevezmu nic – ani nitku, ani sandálový řemínek – abys neřekl: ‚Já jsem obohatil Avrama.‘24Nechám si jen to, co snědli služebníci, a podíl mužů, kteří šli se mnou. Aner, Eškol a Mamre si vezmou svůj podíl.“

Ješua hamašijah BEN ELOHEJ MELECH JEHUDIM MALACH CADIK MALACH SALEM

Malchisedek-

 žalm 110
4  JAHpřísahal
a nebude litovat:
„Jsi knězem navěky
podle řádu Melchisedechova.“

-KNĚZ BOHA EL ŠADAJ

 .

 .

-CHLÉB A VÍNO

MATITJAHU 26Když jedli, JAHU ŠUA  vzal chléb, požehnal, lámal a dal učedníkům se slovy: „Vezměte a jezte; toto je mé tělo.“27Potom vzal kalich, vzdal díky a podal jim ho se slovy: „Pijte z něj všichni;28toto je má krev(VINO) nové smlouvy, která se prolévá za mnohé na odpuštění hříchů.29Říkám vám, že od této chvíle už neokusím plod vinné révy až do dne, kdy ho s vámi budu pít nový v království svého Otce.“

 KRÁL POKOJE

JEŠAJAHU 9:6 5Vždyť se nám narodilo dítě,
byl nám dán syn;
na jeho ramenou spočine vláda
a bude nazýván:
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh,
Otec věčnosti, Kníže pokoje.

ŽALM 76: 3Šalem si za příbytek zvolil,
na Sijonu má své obydlí.

Lukas 1: 79aby se ukázal bydlícím v temnotě a stínu smrti
a přivedl naše nohy na cestu pokoje.“

Jochanan 14: 27Odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám; já dávám jinak, než jak dává svět

jochan-jan 8:.56Avraham se těšil, že uvidí můj den; uviděl ho a zaradoval se.“
57„Ještě ti není padesát let, a viděl jsi Avrahama?“ řekli mu na to Židé.
58Ješua  odpověděl: „Amen, amen, říkám vám: Dříve než byl Avraham, já jsem

desátek

3 moše 27:30Veškeré desátky země, ať už z obilí země nebo z ovoce stromů, patří JAH ; jsou svaté Hospodinu.31Bude-li někdo chtít své desátky vykoupit, přidá ještě pětinu navíc.32Každý desátek ze skotu i bravu, každý desátý kus procházející pod pastýřskou holí, je KADOŠ JAH

DESÁTEK DAL AVRAHAM, KTERÝ BYL POŽEHNANÝ OD HAKADOŠ JAH(JEŠAJAHU-IZAJAŠ)512Pohleďte na svého otce Abrahama
a na Sáru, jež vás rodila:Když jsem ho povolal, byl jen jediný,požehnal jsem ho však a rozmnožil.)KRÁLI SPRAVEDLIVÉMU KRÁLI POKOJE -JAHUŠUA HAMAŠIJAH

el šamajim ve haarec-STVOŘITEL NEBES A ZEMĚ

matitjahu 11:25V té době JAHUŠUA řekl: „Chválím tě, Otče, Pane nebe i země, že jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil jsi je nemluvňatům.26Jistě, Otče, neboť tak se ti zalíbilo.

 bez otce a bez matky 

židum 7:3Bez otce a matky, bez rodokmenu, bez narození a úmrtí, podoben Božímu Synu zůstává knězem navždycky.

mikeas 5:1„Ty však, Betléme efratský,maličký mezi judskými knížaty,právě z tebe mi má vzejít
ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,jehož původ je pradávný,ode dnů věčnosti.

haJAHUŠUA JEŠUA HAMAŠIJAH HALELUJAH

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.