Vladimir Putin Gifted Quran By Imam - YouTube 

stačí si to přehrát s pauzami po 0.0+ s a poznáte tvář satana putina 

 https://inistra.ru/cs/predictions/the-prophecies-of-the-abbe-of-the-secret-writer-about-the-destiny-of-russia-monks-of-the-valaam-monastery-predicted-the-future-of-russia-and-new-turmoil/ 

 

aby se splnila slová avela musí padnout tento systém kde reptilián satan putin a ti co mu slouží uznavají quran jako svatou knihu !!!!!! satan allah není svatý a jeho kniha taky určitě ne!!!!

ten  bilý mnich nazír v modlitbě a pokoře a půstu bude sloužit lidu v bílém lněném rouchu a ruská  a slovanská zem už nebude prokleta modlami mešitami a leadershipu význávajícím satana namaste atd ... ,dobře vím že při iganuraci nad putinem je trojuhelník s reptiliánským okem znak satana dobře vím že putin je satan dobře vím že třetí je nazír bílý mnich ,který usedne jako třetí po putinovi a medvedevovi  jako služebník a zatočí s illuminátmi reptiliánmi zednáři transkami lgbtq drag queens ....modlami .....a očistí slovanskou zem pak bude slovniJAH požehnaná tak jak o tom mluví svatá torah josef první a pátá kniha moše 

1 kniha moše 49:

  • 22Josef, toť mladý plodonosný štěp, plodonosný štěp nad pramenem, přes zeď pnou se jeho ratolesti.
  • 23Hořkostí ho naplnili, ohrožovali ho , střelci úklady mu nastrojili.
  • 24Jeho luk si zachová svou pružnost, jeho paže se naplní zlatem . Z rukou Přesilného Jákobova vzejde pastýř, kámen Izraele,
  • 25z rukou EL ŠADAJ -Boha tvého otce. Kéž pomáhá tobě, kéž ti EL ŠADAJ žehná shora hojným požehnáním nebes, hojným požehnáním tůně propastné, jež odpočívá dole, hojným požehnáním prsů, požehnáním lůna.
  • 26Požehnání tvého otce překonají požehnání horstev věčných, pahorků dávnověkých dary vytoužené. Ať přijdou na hlavu Josefovu, na temeno nazíra  mezi bratry.

5V KNIHA MOŠE 33:

  • 13O Josefovi pravil: „Požehnána buď od Hospodina jeho země výtečnou rosou nebes i propastnou tůní, jež odpočívá dole,
  • 14výtečnými úrodami vyzrálými sluncem, vším výtečným, co přináší měsíc,
  • 15nejlepšími plody pravěkých hor, výtečnostmi pahorků dávnověkých,
  • 16výtečnostmi země a všeho, co je na ní, a zalíbením toho, jenž přebývá v keři JAHUŠUA SYN). To nechť přijde na hlavu Josefovu, na temeno nazír mezi bratry.
  • 17Je plný důstojnosti jako prvorozený býk, jeho rohy jsou rohy jednorožců; nabere na ně lidská pokolení i s dálavami země. Takové ať jsou desetitisíce Efrajimovy, takové ať jsou tisíce Manasesovy.“

Císař Pavel I. v roce 1800 navštívil klášter Alexandra Něvského s touhou znát budoucnost své dynastie od mnicha Ábela Seera.

Císař Pavel Petrovič s laskavým úsměvem oslovil mnicha Abela s otázkou ...

Čestný otec, - řekl Císař, - říkají o vás, ale já sám vidím, že Boží milost jasně spočívá na vás. Co říkáte o mé panování a mém osudu? Co vidíte s jasnými očima o mém druhu v mlze věků a o stavu Ruska? Pojmenujte mé nástupce podle jména na ruském trůnu, předpovědích a jejich osudu, stejně jako před Pravým Bohem.

 

Král Batyushka! - zavrtěl hlavou Abel. - Proč mě přemýšlíte o smutku pro sebe?

Mluv! Všichni mluví! Skrýt nic! Nebojím se a taky se nebojíte.

Vaše vláda bude krátká, - starší začal říkat, - a vidím, váš hříšný, krutý konec. Na Sophrony Jeruzaléma, od nevěrných služebníků, přijmete mučednický zánik, budete se dusit v ložnici sebe samými darebáky, které si zahřejete na svém královském prsu. Říká se, že v evangeliu je více: A nepřátelé člověka jsou Jeho domácnosti.

Svatá sobota vás pohřbí ... Tihle darebáci ve snaze ospravedlnit svůj velký hřích vládce budou k vám křičet šíleně, vzdorují vaší dobré paměti. Ale ruský lid se svou citlivou duší bude rozumět a oceňovat vás a bude nést své zármutky u Tvé hrobky, žádajíce o váš přímluvu a změkčení srdcí nespravedlivého a krutého. Počet tvých let je jako počet dopisů o vyslovení nad branami svého hradu, ve kterém je skutečně zaslíbení a tvé královské rodiny: dům Boží by měl být posvátností Pána v délce dne (Žalm 92: 5) ...

 
Máte pravdu, “přiznal císař Pavel Petrovič s nadšením. - Toto motto jsem obdržel ve zvláštním zjevení spolu s příkazem postavit radu ve jménu Svatého archanděla Michaela, kde byl nyní postaven Michajlovský hrad. Hrad i kostel jsem věnoval vůdci nebeských armád.
 

Ale proč, pane, přesně nesplnil příkaz archanděla Michaela? - s pokorou řekl Jeho Veličenstvu Ábel. „Ani králové, ani národy nemohou změnit Boží vůli ... Vidím tvou předčasnou hrobku v tvém očích, blahoslavený panovník. A rezidence vašich potomků, jak si myslíte, že to nebude ... Osud ruského státu byl v modlitbě, zjevení mi o třech zlých ihovahs: Tatar, polský, a nadcházející stále židovský * ...

Co Svaté Rusko pod jhem Žida? Nebuď to navždy! - Císař Pavel Petrovič se zlostně zamračil. - Prázdný chat, black-nun ...

Kde jsou Tatarové, Vaše Imperiální Veličenstvo? Kde jsou Poláci? A s jhem Žida se stane totéž. Nebuďte smutní, Otče, králi, Kriste, vrahové budou nosit ...

Co očekává můj nástupce, Tsesarevich Alexander?

Francouz s ním bude spalovat Moskvu, a on od něj vezme Paříž a bude nazýván blahoslaveným. Tajný zármutek se mu však stane nesnesitelným a koruna carů se mu bude zdát. Výkon služby cara bude nahrazen výkonem půstu a modlitby. Bude spravedlivý před očima Božíma, on bude bílý mnich na světě. Viděl jsem nad ruskou zemí hvězdu velkého svatého Boha. To hoří, záněty. Tento asket přemění celý osud Alexandrov ... *

(spravedlivý bílý mnich v půstu a modlitbě)

 

A kdo zdědil císaře Alexandra?

 

 

Tvůj syn Nikolai ...

Jak? Má Alexander syna? Pak Tsarevich Konstantin.

Konstantin nebude obdivovat panování, s ohledem na váš osud, a přijme smrt od moře. Začátek vlády vašeho syna Mikuláše začne bojovat a povstávat Voltairean. Bude to zlověstné semeno, semeno škodlivé pro Rusko. Pokud ne Boží milost, která pokrývá Rusko, pak ... Asi o sto let později se dům Nejsvětějšího Theotokosu stane skromným, ruský stát se změní v ohavnost pustiny *.Po mém synovi Mikulášovi na trůnu Ruska, který budeVáš vnuk, Alexander druhý, předurčený car-liberátor. Váš plán bude naplněn: Dá svobodu nevolníkovi a poté, co Turci porazí Slovany, uvolní i nevěrné z jha. Židé mu neodpustí veliké skutky, začnou Ho lovit, zabijí ho v hlavním městě za jasného dne v hlavním městě s loajálními rukama. Stejně jako vy, i skutek Jeho služby bude otisknut krví Regálu a na krví bude chrám postaven ...

Pak začíná jho jho u vás?

Ne, ještě ne. Car Liberator je následován Jeho synem a Vaším vnukem Alexandrem třetím, Pravým mírotvorcem. Jeho vláda bude slavná. On bude obléhat sedavou sedaci, přinese mír a pořádek. Ale jen na krátkou dobu bude vládnout.

 

 

Car Mikuláš II. Bude vykupitelem, vykoupí svůj lid - bezkrevnou oběť.

Komu dá královské dědictví?

Starší Abel hořce vzlykal a potichu pokračoval v slzách:

Krev a slzy se živí surovou zemí. Krvavé řeky potečou. Vzejde bratr bratru. A balíčky: oheň, meč, invaze cizinců a vnitřní nepřítel, moc Židů. A je tu smrt a tady a nikde utíkat. Kouř ohně a popel, všechny živé věci se valí. Mrtvá poušť kolem. Není to jediná lidská duše, ani zvíře zvířete. Ani strom, ani tráva nerostou ani ... A Žid pohltí Ruskou zemi škorpionem, * okradou svatyně, uzavře Boží církev, popraví nejlepší ruské lidi. To je Boží příspěvek, hněv Pána pro abdikaci Ruska od jeho pomazaného! A pak bude více! Anděl Páně vylévá nové misky kalamity, aby se na ně lidé mohli obrátit.

 

Dvě války, jedna hořká než druhá. Nový Batu na Západě zvedne ruku. Lidé mezi ohněm a plamenem ... Ale nebudou zničeni z povrchu země, předpokládá se, že mu dominuje modlitba mučeného krále!

Je to již smrt ruského státu a neexistuje a neexistuje žádná spása? - zeptal se císaře Pavla Petroviče.

Nemožné lidem, možná Bohu, - Abel odpověděl: - Bůh zaváhá s pomocí, ale je řečeno, že to dá brzy a pozvedne roh spásy pro Rusa. A Velký knaz,který je za syny svého lidu, povstane v exilu z tvého druhu. Tenhle bude Boží vyvolený a Jeho požehnání na hlavě. (Nazír)Bude jeden a pochopitelný pro každého, samo srdce Rusa ho bude zvažovat. Jeho vzhled bude svrchovaný a jasný a nikdo neříká: "Král je tady nebo tam," ale všichni *: "Toto je On." Vůle lidu se podřídí milosrdenství Boha a On sám potvrdí své povolání ... Jeho jméno je třikrát předurčeno k dějinám Ruska.

 
 

 

Oba jmenovaní už byli na trůnu, ale ne na cara. Bude sedět na Tsarském jako třetí(putin medvedev 3- bílý mnich nazír)

. V něm je spása a štěstí ruského státu. Další způsoby by byly opět na ruské hoře ...

A sotva slyšitelný, jako by se bál, že zdi budou zaslechnuty, starý muž Abel nazval jméno. Strachu temná síla  nechť toto jméno zůstane skryté až do času ... [Ano, a není užitečné, abychom věděli před časem krále, který stále nemá plnou plnost milosti Ducha svatého, která je nezbytná pro Božího apoštola, aby živil Boží lid, Jákoba a pozemskou církev - dědictví Boha, Izraele-překlad el jisrael  (Žalm 77:71).] 777

 

Pomazaný Boží vyslechl slova pronásledovaného proroka a věřil, že prorocké vidění, které viděl, se po mnoha dnech naplní a prorokuje vzdálené časy (Ez 12:27).

Pak bude Rusko velké, upustí jho Žida, - dále předpověděl mnicha Ábela. - zpět k základům starověký život Jeho vlastní, až do dnů rovných apoštolů, se mysl-mysl naučí neštěstí krvavého [krvavého pohrdání yiditského jha!]. Ruské naděje se naplní: pravoslavný kříž bude svítit na Sofii v Konstantinopoli. Kouř kadidla a modlitby se naplní a vzkvétá jako kreen z nebe. Velký osud je určen Rusku. [Od toho, nepřátelé Boží tak nenávidí všechno ruské; vše spojené Ruskem; vše, co připomíná její minulost a budoucí velikost! Proto by Rusové neměli zapomenout na své poslání, službu Bohu! Z toho je také škodlivé uvažování o poškození ruského nacionalismu. Samozřejmě, máme na mysli nacionalismus, který dává přednost plnění Boží vůle, a že při službě Boží, král - pomazaný jeho a vyvoleným vlast ruského lidu; takový nacionalismus, který nutí ruského nacionalistu, aby netlačil jiné národy, ale aby pomohl těmto ostatním národům uniknout a ukázal cestu pravé víry.] Rusko to bude trpět, aby se očistilo a rozsvítilo světlo v zjevení jazyků ...

 

V očích staršího Ábela vypálil prorocký oheň nadpřirozené moci. Zde padl jeden ze slunečních paprsků slunce a v disku světla se jeho proroctví zvedlo v neměnné pravdě. Císař Pavel Petrovič zvedl hlavu a v jeho očích se snažil proniknout do dálky, jako by se skrze závoj budoucnosti odrazily hluboké královské zážitky. Truly - Blaze tomu, kdo čte, i těm, kteří slyší slova proroctví (Zj 1: 3)!

Pak císař Paul Petrovič pomalu jeho žádost Ruské Taynovidtsu.

Říkáte, že jho Žida bude viset nad mým Ruskem za sto let. Můj praděd Peter Veliký je o osudu Mých řek stejně jako ty. Číst a já jsem pro dobro, které jsi prorokoval o mně My potomka, Nicholas II, jeho předmluvě, že před ním otevřel knihu osudu. Kdysi pravnuk zná Jeho cestu kříže, slávu Jeho vášní a dlouhotrvající utrpení. Zachycení, Ctihodného Otče, které jsi mluvil, řekni všechno písemně. I položí svou předpověď na svém tisku ak mému velkému vnukovi bude vaše psaní stále neporušené v Gatchina Palace dolu.

 
 

 

No tak, Abel, a modlit se neustále ve své cele o mně, mé cestě a štěstí naší země.

A uvedení reprezentované psaní Abel v obálce se drží na císaře se uráčil vepsat své vlastní „Otevřete potomek našeho sto let od mé smrti“

PROROCTVÍ ABEL, VĚŠTEC, O OSUDU RUSKA. MNIŠI Z KLÁŠTERA VALAAM PŘEDPOVĚDĚLI BUDOUCNOST RUSKA A NOVÉ OTŘESY

 
 
 
 

Téměř 200 let bojují vědci o tajného mnicha Abela. Tajemství toho, jak mohl předvídat smrt Pavla I., předpovídat mučednictví Mikuláše II., A dokonce varovat před vpádem Hitlerových hord v létě 41. století. Když zprávy o znovusjednocení Krymu s Ruskem pocházely z pevniny, překonali se Valaamovi mniši? Proroctví starších se naplnila.

 

Posvátný Balám se uchýlil před zvědavýma očima mezi rozlohou jezera Ladoga. Novináři jsou zřídkakdy přijímáni a mluveni před televizními kamerami pouze s požehnáním. Výprava NTV ve stopách tajných znalostí mnicha Abela začala krátce před krvavými událostmi posledních dnů. A teď slova pravoslavných poustevníků zní hrozná proroctví.

Otec bartholomew„Dnes je zatemnění. To je opravdu Satan, vyjde a vládne!

V srpnu 2015 byl opět prezident Vladimir Putin na Valaamu. Přišel sem pro požehnání před rozhodujícím krokem nebo je to náhoda? neznámé Ale měsíc po této návštěvě ve Valaamu prezident promluví na Valném shromáždění OSN a brzy naše letectvo a námořnictvo zahájí provoz v Sýrii. Následovat bude vojensko-politický turecký gambit, který předpověděli starší z Saint Athos. Nemusíš tomu uvěřit, ale zdá se, že mniši předem věděli o stažení ruského kontingentu ze Sýrie.

 

Jaké další otřesy leží v proroctvích mnicha Abela? A co pro nás má budoucnost? Viz další číslo programu.

 

V očích staršího Ábela vypálil prorocký oheň nadpřirozené moci. Zde padl jeden ze slunečních paprsků slunce a v disku světla se jeho proroctví zvedlo v neměnné pravdě. Císař Pavel Petrovič zvedl hlavu a v jeho očích se snažil proniknout do dálky, jako by se skrze závoj budoucnosti odrazily hluboké královské zážitky. Požehnaný je ten, kdo čte a slyší slova proroctví (Zj 1,3)!

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.