JEŠAJAHU 52:56Nuže, MŮJ LID POZNÁ JMÉNO MÉ! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: „HLE JSEM ZDE!!!!!!!
 HALELUJAH

joel 3:5Každý, kdo vzývá JAH jméno,
však bude zachráněn.
Na hoře Sion, v Jerušalajm
vyvázne, jak JAH slíbil,
hrstka přeživších,
které povolal JAH

2MOŠE3:13Moše ale pokračoval: „Hle, přijdu k synům Izraele a řeknu jim: ‚Poslal mě k vám Bůh vašich otců.‘ Co jim odpovím, když se mě zeptají: ‚Jaké má jméno?‘“
14Tehdy Bůh Moše řekl: „EHJE AŠER EHJE.“ A dodal: „Takto promluvíš k synům Izraele: ‚Poslal mě k vám EHJE .‘“
15JAH ještě MoŠE řekl: „Takto promluvíš k synům Jisraele: ‚Poslal mě k vám JAHOVA, Bůh vašich otců – EL AVRAHAM , EL JICCHAK a EL JAKOV .‘!!!!!!! To je navěky ME JMÉNO!!!!!! a tak budu připomínán po všechna pokolení..

žalm135:1HaleluJAH!
Chvalte jméno JAH
chvalte, JAH sloužící,
2vy, kdo stojíte v domě JAH,
v domě našeho Boha, v jeho nádvořích!
3Chvalte JAHOVA– jak dobrý je JAHOVA!
JEHO JMÉNO OPĚVUJTE – TAK JE NÁDHERNÉ!

ŽALM 92:1Zpívaný žalm pro sobotní den!!!!!!.
2Krásné je JAHvelebit,
TVÉ JMÉNO OPĚVOVAT , EL ELJON-NEJVYŠŠÍ!

1PA 16:35Řekněte: „Zachraň nás, Bože naší spásy!
Vysvoboď nás a z národů posbírej!
Tvé SVATÉ JMÉNO AT OSLAVÍME ,
tvou chválou ať se chlubíme!“

JEŠAJAHU 12:4V ten den řeknete:
„Oslavujte JAH , JEHO JMÉNO VZÝVEJTE ,
jeho činy rozhlašujte mezi národy,
JEHO JMÉNO PROHLAŠUJTE JAKO NEJVYŠŠÍ!!!!!

JEŠAJAHU 25:1Hospodine, ELI jsi ty,
tebe vyvyšuji, TVÉ JMÉNO VELEBÍM,
neboť jsi věrně a jistě učinil
divy, které jsi zdávna připravil.

JEŠAJAHU 26:8 Na cestě tvých soudů, JAH ,
v tebe doufáme;
PO TVÉM JMÉNU, po tvé připomínce
v duši toužíme.

JEŠAJAHU 52:5Co tedy mám teď udělat? praví JAH. Zadarmo byl odveden můj lid a ti, kdo mu vládnou, se mu smějí, praví JAHOVA ;MÉ JMÉNO JE STÁLE URÁŽENO , celé dny.6 Nuže, můj lid POZNÁ JMÉNO MÉ! V ten den pozná, že já jsem ten, který prohlašuje: „Hle, jsem zde.“

JEŠAJAHU 65:14Hle, moji služebníci budou zpívat štěstím,
vy však budete křičet bolestí,
kvílet budete samou úzkostí.
15Své jméno zanecháte vyvoleným mým,
aby je používali pro kletby:
„Ať tě Panovník JAH zahubí!“
Svým služebníkům však dá jméno jinačí.
Nové stvoření
16Kdo bude na zemi dávat požehnání,
bude to činit při Bohu PRAVÉM;
kdo bude na zemi přísahat,
při Bohu PRAVÉM to udělá.

ŽALM 145:1Chvalozpěv Davidův.
JAHOVA , můj Králi, tebe velebím,
TVÉ JMÉNO CHVÁLIM navždy, navěky.
2Každý den tebe chválit chci,
TVÉ JMÉNO SLAVÍM navždy, navěky.

ŽALM 148:13Ať všichni chválí jméno JAH,
JEN JEHO JMÉNO je přece nejvyšší,
jeho sláva je nad nebem i nad zemí!

12 PŘÍKLADŮ Z 5 KNIH MOŠE A PROROKÚ, ŽE MÁME VZÝVA CHVÁLIT A VELEBIT JMÉNO HAKADOŠ ABBA EL ŠADAJ ELJON ECHAD -EL AVRAHAM JICCHAK JISRAEL EHJE AŠER EHJE JAHOVA- TO JE JEHO JMÉNO

JEHO JMÉNO URČITĚ NENÍ HAŠEM ANI A-AH ANI B-H !!!!!A TI CO HO TAK VOLAJÍ ZNEVAŽUJÍ JEHO PRAVÉ SVATÉ JMÉNO JMÉNO, KTERÉ NÁM SKRZE SVÉHO SLUŽEBNÍKA MOŠE A PROROKY DAL!!!!!!!JAK SE MŮŽE MODLITBA DOSTAT DO NEBESKÉHO KRÁLOVSTVÍ ,KDYŽ ANI NEVYSLOVÍTE JMÉNO EL ŠADAJ ELJON B ŠEM JAHUŠUA HAMAŠIJAH BEN ELOHEJ MELECH JEHUDIM?.....................NEMŮŽE......................PROTO VZÝVEJME A MODLIME SE JAKO JEDEN LID K JEDINNÉMU PRAVÉMU SVATÉMU TATÍNKOVI EL ŠADAJ ELJON ECHAD EL AVRAHAM JICCHAK JISRAEL EHJE AŠER EHJE JAH
..............................HALELUJAH ................................

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.