jahušua hamašijah v prorocích

 

Ješajahu

1:3 I býk zná svého hospodáře,osel zná jesle, kde ho krmí pán –Izrael ale nechce znát,
můj lid si nevšímá!

8:16Uzavři svědectví, zapečeť Zákon mezi mými učedníky.17Budu očekávat na JAH , jenž skryl svou tvář před domem Jákobovým; budu na něj čekat s nadějí.18Hle – já a děti, které mi dalJAH , jsme v Izraeli jako divy a znamení od Hospodina zástupů, který přebývá na hoře Sion.

9:5 Vždyť se nám narodilo dítě,
byl nám dán syn;
na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván:
Podivuhodný rádce, Mocný Bůh,
Otec věčnosti, Kníže pokoje.6Jeho vláda stále poroste
a jeho pokoj bude bez konce.
Na Davidově trůnu usedne, aby vládl jeho království,
aby je ustanovil a upevnil právem a spravedlností
od toho dne až navěky.
Horlivost JAH zástupů
to způsobí!

11:1Z Jišajova pařezu vyrazí proutek,
výhonek z jeho kořenů přinese ovoce.
2DuchJAH  na něm spočine –
Duch moudrosti a chápání,
Duch rozhodnutí a odvahy,
Duch poznání a úcty k Hospodinu;
3úctou k JAH  bude prostoupen.
Nebude soudit podle zdání svých očí,
nebude se řídit tím, co uslyší.
4Spravedlivý soud přinese chudým,
poníženým v zemi právo zajistí.
Holí svých úst bude tlouci zemi,
dechem svých rtů zničí ničemy.
5Na bedrech přepáše se spravedlností,
věrnost ponese jako pás na bocích.

30:20  když vám Pán dává chléb soužení a vodu poroby, tvůj Učitel však nezůstane skryt – svého Učitele na vlastní oči uvidíš!21Vydáte-li se doprava nebo doleva, vlastníma ušima za sebou uslyšíš: „To je ta cesta, jděte po ní.

34:5Můj meč na nebi je zbrocený,
na Edom náhle udeří –na lid, který jsem odsoudil
k naprostému zničení.6 JAH  meč se koupe v krvi,
od tuku celý lepkavý od krve kozlí a jehněčí,
od tuku ledvin beraních.
JAH chystá v Bosře obětní hody,
v Edomu hrozné krveprolití.

41:27Já první říkám Sionu: „Hle, už tu jsou!“
Jeruzalému dám posla se zprávou radostnou.

42:1 Hle, můj služebník, jehož podpořím,
můj vyvolený, jehož jsem si oblíbil!
Na něj svého Ducha položím, aby šel národům právo vyhlásit.
2Nebude křičet, nebude se přít,
jeho hlas nebude slyšet v ulicích.3Nalomenou třtinu nezlomí,
doutnající knot nezhasí, ale opravdové právo vyhlásí.4Nevzdá se a nepoleví,
dokud nenastolí právo na zemi –
ostrovy spolehnou na jeho učení!5Tak praví Bůh – Hospodin,
jenž stvořil nebe, které rozložil ,jenž překlenul zemi i co raší z ní,
jenž lidem na ní dává dýchání a ducha po ní chodícím:
6Já JAH povolal jsem tě k vítězství a za ruku tě pevně uchopil; já tě ochráním.
Svému lidu dám tě do smlouvy,
světlem národů tě učiním,7abys slepé oči otevřel,
abys vyvedl vězně z žaláře a z vězení ty, kdo sedí v temnotě.
8Já jsem Hospodin – tak se jmenuji ,o svoji slávu se s jiným nedělím,
svou chválu nesdílím se sochami!

42:9 Hle, minulé věci nastaly a teď vám povím o nových. Ještě dříve než vyraší, vám je ohlásím.

43:10Vy jste mí svědkové, praví JAH ,
a můj služebník, jehož jsem vyvolil, abyste poznali a uvěřili mi
a porozuměli, že já jsem.

Žádný EL nebyl přede mnou utvořena ani po mně nebude.
11Já, já sám jsem JAH není spasitele kromě mne.
12Já jsem oznámil, já zachránil a ohlásil,
když jste žádné cizí bohy neměli.Vy jste mí svědkové, pravíJAH ,že já jsem EL.

44:7 Kdo je jako já? Ať to ohlásí!
Ať mi to oznámí a vyloží!
Odedávna, kdy jsem ustavil svůj lid,
kdo jim oznamuje věci příští a budoucí?8Neděste se, nezoufejte –
vždyť jsem vám to předem jasně pověděl.
Vy jste mí svědkové! Je snad nějaký Bůh kromě mě?
Ne, jiná Skála není, já o žádné nevím!

51:16Svá slova vložil jsem do tvých úst,
ve stínu své ruky jsem tě skryl –

já, jenž jsem nebe zasadil
a základy země položil,
říkám Sionu: „Jsi můj lid.“

53:11Kdo uvěřil naší zprávě?
Komu se zjevila Hospodinova paže?2Vyrostl před ním jako proutek,
jako kořínek ze země vyprahlé.
Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli,
nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili.
3Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí,
jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený –proč bychom si ho všímali?
4Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe!My jsme se ale domnívali,
že je od Boha trestán, bit a pokořen.5On však byl proboden naším proviněním,
našimi vinami trýzněn byl;pro naše blaho snášel potrestání –
byli jsme uzdraveni jeho ranami!6My všichni jsme jako ovce zabloudili,
každý se na svou cestu obrátil, JAH ale uvalil na něj
provinění nás všech.7Byl zmučen, a přestože trpěl,
ústa neotevřel. Na smrt byl veden jako beránek ,jak ovce před střihači oněměl,
ústa neotevřel 8Vzali jej, aby byl zadržen a souzen;
kdo z jeho současníků na to pomyslel?
Byl totiž vyťat ze země živých, proviněním mého lidu raněn byl.
9Ač měl být pohřben se zločinci, octl se v hrobě s boháčem;
nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest.
10JAH vůlí však bylo trýznit jej, ranit jej trápením:
Za vinu když sám sebe obětuje, uvidí potomstvo, bude dlouho živ
a JAH vůle skrze něj se zdárně naplní.11Po svém utrpení však světlo uvidí a bude nasycen. Můj spravedlivý služebník mnohé ospravedlní; jejich viny vezme na sebe.
12A proto mu dávám podíl s mnohými, aby se s nesčíslnými dělil o kořist,
protože sám sebe vydal smrti a počítal se mezi viníky .On to byl, kdo nesl hřích mnohých
a za viníky se postavil.

55:2Poslechněte raději mě a jezte, co je dobré,
potěšte svou duši lahodným pokrmem.
3Nakloňte ucho a pojďte ke mně, poslouchejte a živi budete.
Věčnou smlouvu chci s vámi uzavřít, potvrdit lásku, již jsem Davidovi zaslíbil.
4Hle, učinil jsem ho svědkem pro lidi, aby vedl a učil zástupy.
5Hle, zavoláš národy, které neznal jsi, a národy, jež tě neznaly, k tobě poběží kvůli JAH , tvému EL , kvůli Svatému izraelskému, jenž tě oslaví.
6HledejteJAH , dokud je k nalezení, volejte k němu, dokud blízko je.

58:22Den co den mě prý hledají,
mé cesty by rádi poznali! Jako národ, jenž se spravedlivě chová
a neopouští zákony svého JAH ,
tak mě žádají o spravedlivé soudy, rádi by byli  JAH   blízkosti!

58:13Když se tvá noha vyhne DNI  SEDMÉMU ,
aby sis v můj svatý den nedělal, co chceš, když budeš DEN SEDMÝ nazývat svým blahem,
JAH svatým a slavným dnem, a budeš ji slavit tak, že upustíš od svých cest,
aby sis nedělal, co chceš,
a s řečmi přestaneš,14tehdy v JAH rozkoš nalezneš
a já tě dovedu na výšiny země
,
abys užíval dědictví svého otce Jákoba.
Tak promluvila ústa JAH

59:20K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí –
k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hřích, praví JAH

60:9Na mě zajisté čekají ostrovy
a mořské lodi jsou mezi prvními, aby tvé syny z dálky přivezly
a jejich stříbro i zlato s nimi, kvůli jménu JAH , tvého EL ,
Svatého Izraelova, jenž tě oslaví.

61:1Duch Panovníka JAH  na mně spočívá,
abych nesl dobré zprávy ubohým. Poslal mě ovázat srdce ztrápených,
vyhlásit svobodu zajatým
a propuštění spoutaným,2vyhlásit JAH léto milosti
a den pomsty našeho EL , potěšit všechny plačící,
3posílit na Sionu truchlící, dát jim věnec místo popela,
olej radosti místo truchlení a oděv chvály místo skleslosti.
Budou je nazývat: Duby spravedlnosti, stromy, jež JAH zasadil,
aby se na nich oslavil.

62:1Kvůli Sionu nezůstanu mlčet,
kvůli Jeruzalému neutiším se,
dokud jeho spravedlnost nevzejde jak rozbřesk
a jeho spása nevzplane jako pochodeň.2Národy spatří tvoji spravedlnost
i všichni králové slávu tvou a tehdy dostaneš nové jméno,
jež ti JAH ústa vyberou.3V JAH ruce budeš slavnou korunou,
v dlani svého EL královskou čelenkou

63:1Kdo to přichází z Edomu,
z Bosry v rouchu rudě zbarveném? Kdo to v hávu svého majestátu
kráčí vpřed v ohromné síle své? Já, který spravedlnost vyhlašuji,
já, mocný k vítězství!2Proč jsou tvé šaty rudé krví
jak roucho toho, kdo šlape lis
?

63:9Sám trpěl každým jejich trápením ,posílal svého POSLA, aby je zachránil. Ve své lásce a smilování je sám vykoupil, zvedal a nosil je po všechny dávné dny.10Oni se ale bouřili a jeho svatého Ducha trápili; a proto se jim v nepřítele obrátil a sám bojoval proti nim.

Jeremjahu 

10:25Vylij svou zuřivost raději na národy,
které se k tobě neznají,vylij ji na kmeny,
které se k tvému jménu nehlásí.

14:9Proč se chováš jako zaskočený člověk,
jako bojovník, co nedovede zachránit?
Jsi přece, HeJAH , vprostřed nás!
Tobě patříme!
Neopouštěj nás!

31:3Odedávna se mi ukazoval JAH :
„Miluji tě láskou, jež trvá navěky,
vztahuji se k tobě v milosrdenství.

 EZEKIEL 

1:26Nahoře nad klenbou nad jejich hlavami bylo cosi podobného safírovému trůnu a nahoře na tom trůnu – kdosi podobný člověku

 

8:2Podíval jsem se a hle – jakoby lidská postava! Od pasu dolů bylo vidět jakoby oheň a od pasu vzhůru jakoby třpyt žhnoucího vzácného kovu.3Vztáhl cosi jako ruku a vzal mě za vlasy. 

21:13Meč, meč!
Naostřený, jen se leskne,
15naostřený k porážce,
lesk má jako blesk!
Nejásejme nad žezlem ‚mého syna‘. Ten meč se i všem stromům vysmívá.

21:32rosky! Trosky! Způsobím trosky jako nikdy dřív, než přijde Ten, jemuž náleží soud a jehož pověřím

 

DANIEL

7:9Díval jsem se dál a uviděl toto:
Byly rozestaveny trůny
a Odvěký se posadil.
Roucho měl bílé jako sníh,
vlasy na hlavě jak vlnu beránčí.
Jeho trůn – žhnoucí plameny
a jeho kola – oheň hořící!10Proud ohnivé řeky od něj vychází,
miliony jsou jeho sloužících a miliardy před ním stojících.
Soudní dvůr se posadila byly otevřeny knihy.11Díval jsem se dál, neboť jsem slyšel, jaké pyšné řeči vedl onen malý roh. Vtom jsem uviděl, jak ta šelma byla zabita a její tělo vydáno zkáze v plamenech.12Ostatní šelmy směly ještě určitou dobu zůstat naživu, byly však zbaveny své moci.
13Potom to noční vidění pokračovalo:
Hle, přichází s nebeskými oblaky
synu člověka podobný.
Před Odvěkého předstoupil,
před jeho tvář ho přivedli.

14Byla mu dána vláda, sláva i království,
aby jej ctili všichni lidé, národy i jazyky.
Jeho vláda je věčná – nikdy neskončí,
jeho království se nezhroutí!

 

 

AMOS

9:1

Spatřil jsem Pána, jak stojí nad oltářem a říká:
„Udeř ty sloupy do hlavic,
ať se zachvějí základy! Strhni je jim všem na hlavy.
Ty, kdo přežijí, mečem pobiji!
Neuteče ani jeden z nich,
neunikne mi ani jediný!

MIKEAŠ

5:1„Ty však, Betléme efratský,
maličký mezi judskými knížaty,
právě z tebe mi má vzejít
ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,
jehož původ je pradávný,
ode dnů věčnosti.“
2(Hospodin je tedy nechá napospas,
jen dokud neporodí rodička.
Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět
a připojí se k synům Izraele.)3On vstane a bude pást
v síle JAH ,
ve jménu JAH , svého EL ,které je vznešené.
Tehdy budou žít v bezpečí,
neboť on bude veliký
až po nejzazší zemské končiny.

 

 

 

ZACHARIAŠ

3:8Tito muži jsou znamením, že už přivádím svého služebníka, Výhonek.9Hle – kámen, který kladu před Jošuu, a na tom jednom kameni je sedm očí. Já sám na něj vyryji nápis, pravíJAH , a hřích této země odstraním v jediném dni

9:8

Utábořím se při svém domě jako stráž
proti těm, kdo by jej chtěli napadat.
Po mém lidu už nebude šlapat tyran –
teď už z nich nespustím svůj zrak!
9Jásej vesele, Dcero sionská,
dej se do zpěvu, Dcero jeruzalémská!
Hle, tvůj král k tobě přichází,
spravedlivý a vítězný;
pokorný, sedící na oslu,
na oslíku, osličím hříbátku.
10Odstraní vozy z Efraima
i koně z Jeruzaléma,
válečné luky odstraní,
národům řekne: Mír!
Od moře k moři bude panovat,
od řeky Eufrat po světa kraj.
11Pro krev mé smlouvy s tebou propustím
tvé vězně z jámy bez vody.

11:4Toto mi řekl  JAH , můj EL : „Pas ovce určené na porážku.5Ti, kdo je kupují, je zabíjejí bez výčitek svědomí. Ti, kdo je prodávají, říkají: ‚Sláva JAH , to jsem bohatý!‘ Jejich vlastní pastýři je nešetří.6Proto ani já už nebudu šetřit obyvatele této země, praví JAH . Hle, vydám lidi napospas jejich bližním a napospas jejich králi. Rozbijí tu zemi na kusy, ale já je nevysvobodím.“
7Pásl jsem tedy ovce určené na porážku pro ty, kdo s nimi kupčili. Vzal jsem si dvě hole; jednu jsem nazval Náklonnost a druhou Jednota. Začal jsem pást ty ovce8a za jediný měsíc jsem vyhnal tři pastýře.
Pak mi ale s nimi došla trpělivost a také ovce už mě měly dost.9Proto jsem řekl: „Nebudu vás pást. Co je na umření, ať umře; co se ztratilo, ať je ztraceno; a ty zbývající ať se spolu třeba požerou!“
10Vzal jsem hůl jménem Náklonnost a zlámal ji, abych zrušil smlouvu, kterou jsem uzavřel se všemi národy.11Toho dne byla zrušena. Obchodníci s ovcemi, kteří mě pozorovali, tehdy poznali, že to je slovo od JAH .
12Řekl jsem jim: „Jestli chcete, vyplaťte mi mzdu. A jestli ne, nevadí.“ Vyplatili mi tedy mzdu – třicet stříbrných.
13Tehdy mi JAH řekl: „Hoď to hrnčířovi – tu úžasnou cenu, kterou mě ocenili!“ Vzal jsem tedy těch třicet stříbrných a hodil je hrnčířovi u  JAH  chrámu.
14Potom jsem zlámal druhou hůl jménem Jednota, abych zrušil bratrství mezi Judou a Izraelem.

12:9V onen den budu chtít zničit všechny národy, které přitáhly proti Jeruzalému.10Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma ale vyliji Ducha milosti a modliteb a tehdy pohlédnou na mě, jehož probodli. Budou ho oplakávat, jako se oplakává jediný syn; budou nad ním hořce truchlit, jako když umře prvorozený.

 

MALAKI

3:1Hle, už posílám svého posla, aby připravil cestu přede mnou. Pak náhle přijde do svého chrámu Panovník, po němž se ptáte, a POSEL smlouvy, po němž toužíte. Hle, už přichází, praví JAH CVAOT
 
2Kdo ale snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se ukáže? Vždyť bude jako ohnivá výheň, jako louh běliče!3Usedne a jako tavič pročišťuje stříbro, tak pročistí syny Levi. Přetaví je jako zlato a stříbro, takže budou JAH přinášet oběti ve spravedlnosti.4Oběti Judy a Jeruzaléma se pak zalíbí JAH tak jako za dávných dnů.

Přísloví

Kdo vystoupil do nebe, aby se vrátil?
Kdo pobral vítr do dlaní?
Kdo shrnul moře do pláště?
Kdo založil všechny zemské končiny?
Víš, jak se jmenuje? A jak jeho syn?
5Veškerá JAH  řeč je ryzí,
on je štít těch, kdo v něho doufají.

halelu JAH

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.