Modly

 

2.Moše 20:3  Nebudeš mít jiného boha mimo mne!!!

 

4Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí.5Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem JAH , tvůj Bůh, Bůh žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 6 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 7 Nezneužiješ jména JAH , svého EL . JAH nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

 

2.Moše 32:1  Když lid viděl, že Moše dlouho nesestupuje z hory, shromáždil se k ÁHAronovi a naléhali na něho: "Vstaň a udělej nám boha, který by šel před námi. Vždyť nevíme, co se stalo s Mošem, s tím člověkem, který nás vyvedl z egyptské země."2 ÁHARON  jim řekl: "Strhněte zlaté náušnice z uší svých žen, synů a dcer a přineste je ke mně!"3I strhal si všechen lid z uší zlaté náušnice a přinesli je k Áronovi.4On je od nich vzal, připravil formu a odlil z toho sochu býčka. A oni řekli: "To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země."5Když to Áharon viděl, vybudoval před ním oltář. Potom Áharon provolal: "Zítra bude Hospodinova slavnost."6Nazítří za časného jitra obětovali oběti zápalné a přinesli oběti pokojné. Pak se lid usadil k jídlu a pití. Nakonec se dali do nevázaných her.7I promluvil JAH  k Mošemu: "Sestup dolů. Tvůj lid, který jsi vyvedl z egyptské země, se vrhá do zkázy. 8 Brzy uhnuli z cesty, kterou jsem jim přikázal. Odlili si sochu býčka a klanějí se mu, obětují mu a říkají: To je tvůj bůh, Izraeli, který tě vyvedl z egyptské země."

 

34:17 Nebudeš si odlévat sochy bohů

 

3.Moše 19:1  JAH  promluvil k Mošemu:

 

2"Mluv k celé pospolitosti Izraelců a řekni jim: Buďte svatí, neboť já JAH , váš EL , jsem svatý. 3 Každý měj v úctě svou matku a svého Otce. Dbejte na mé dny ODPOČINKU .!!!!! Já jsem JAH , váš Bůh.4 Neobracejte se k bůžkům a neodlévejte si sochy bohů. Já jsem JAH , váš EL .

 

3.Moše 19:26  Nebudete jíst maso s krví(mnoho křesťanů jí krvavé steaky a játra, což je ohavnost před Bohem!!!!!), nebudete se obírat hadačstvím ani věštěním.

 

19:31  Neobracejte se k duchům zemřelých a nevyhledávejte vědmy a neposkvrňujte se jimi. Já jsem  JAH , váš Bůh.

 

(Každý TZV křesťan, který se zaobírá věštěním nebo si nechává věštit od vědmy, ten který čte horoskopy a řídí se podle nich, nebo vyvolává duchy zemřelých, pácha ohavnost před Bohem a Bůh toto vše nenávidí.)

 

TZV KATOLICI A A ORTODOXNÍ A PRAVOSLAVNÍ SE MODLÍ K MRTVÝM!!!TZV" SVATÝM" !!!!!A K MRTVÉ "MARII -které říkají KRALOVNA NEBES A ANDĚLŮ!!!??????NEUVĚŘITELNÉ!!!!!

 

JE JEN JEDEN KRÁL NEBES A ANDĚLŮ STVOŘITEL NEBES A ZEMĚ HAKADOŠ JAH !!!!!

 

3.Moše26:1 Ve své zemi si nebudete dělat bůžky, ani si nevztyčíte tesanou sochu nebo posvátný sloup, ani nepostavíte přitesaný kámen, jimž byste se klaněli. Já jsem  JAH , váš Bůh.2 Dbejte na mé dny odpočinku a mějte v úctě mou svatyni. Já jsem JAH 

 

26:11Zřídím si mezi vámi příbytek a nezprotivíte se mi.12 Budu procházet mezi vámi a budu vám Bohem a vy budete mým lidem.13 Já jsem  JAH , váš Bůh, já jsem vás vyvedl z egyptské země, abyste tam nebyli otroky. Rozlámal jsem břevna vašeho jha, abyste mohli chodit zpříma.

 

 

 

5.Moše 4:15  V den, kdy k vám  JAH  mluvil na Chorébu zprostředku ohně, jste neviděli žádnou podobu; velice se tedy střezte, 16 abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu!!!, žádné sochařské zpodobení!!! zobrazení mužství nebo ženství!!!

 

(Uctívání soch, před kterými klekají k různým tzv. svatým, které někdy až po staletích uznává za svaté satanistický reptiliánsky  papež, říkající o sobě , že je sám svatý, jediný prostředník Boha na zemi, je samozřejmě satanistická lež. To znamená (každý kdo se nazývá katolíkem přijímá katolickou satanistickou dogmu, jinak by vystoupil z katolické církve), že každý katolík, žije v absolutním satanistickém katolickém bludu. K tomu můžeme přičíst pravoslavnou, etiopskou a řeckou, armenskou, husitskou a další církve, které mají ikony a obrazy, tedy jsou také modláři. 2 MILIARDI !! TZV. KŘESTANÚ ,KTERÝ JSOU MODLAŘI ,

 

CO HAKADOŠ  JAH NENÁVIDÍ!!!

 

Nikde v písmu se nepíše, že bychom se měli klanět a modlit k Marii, která není Marií, ale Mirjam, protože matka Syna Božího byla  Z KNENE JUDA , tudíž její jméno není, a nikdy nebylo Marie, ale Mirjam, tak jako jméno, které bylo dané JAH  Andělem Gavrielem, nebylo nikdy Ježíš, Jesus,Džísis anebo Isá, ale JAHUŠUA (Skutky 4:12 V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

 

 

 

 

 

5.Moše 4:17  zobrazení jakéhokoli zvířete, které je na zemi, zobrazení jakéhokoli okřídleného ptáka, který létá po nebi,18 zobrazení jakéhokoli plaza, který se plazí po zemi, zobrazení jakékoli ryby!!!, která je ve vodách pod zemí;(mnoho protestantských církví má rybu ve znaku, což je ohavnost před  JAH , stejně tak mesiánští židé mají ve svém oficiálním znaku pod Božím symbolem Hakadoš Menorah satanistický hexagram s rybou.)19 abys nepovznášel své zraky k nebesům, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy!!!, všechen nebeský zástup, nedal se svést a neklaněl se jim a nesloužil tomu!!!, co dal  JAH , tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem.

 

5.Moše 4:28  Tam budete sloužit bohům vyrobeným lidskýma rukama, bohům ze dřeva a z kamene, kteří nevidí a neslyší, nejedí a nečichají.

 

(katolíci a další církve, klekají před křížem ze dřeva, kamene, ze stříbra, ze zlata, na kterém je modla, bůžek, který nevidí, necítí, neslyší a nemůže chodit. Je to rouhání proti jedinému  EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH  a proti Synu JAH . Syn z vůle Otce JEHO RUACH vstal z mrtvých na třetí den, tudíž už není na kříži, ale sedí po pravici Boha jediného pravého.)

 

5.Moše 4:29  Odtamtud budete hledat  JAH , svého Boha; nalezneš ho, budeš-li ho opravdu hledat celým svým srdcem a celou svou duší. 30 Ve svém soužení, až tě v posledních dnech toto všechno stihne, navrátíš se k  JAH , svému Bohu, a budeš ho poslouchat. 31 Vždyť JAH , tvůj Bůh, je EL  milosrdný, nenechá tě klesnout a nepřipustí tvou zkázu, nezapomene na smlouvu s tvými otci, kterou jim stvrdil přísahou.

 

5.Moše 5:7  Nebudeš mít jiného boha mimo mne.(Satanistická dogma = tři bohové a to je rouhání proti jedinému Nejsvětějšímu Bohu, který nám dal svého milovaného jediného Syna, jako smírnou oběť mezi Bohem a námi. A vede nás ve svém RUACH HAKADOŠ -Duchu Božím, který vychází z Boha.)

 

8 Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. 9 Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já  JAH , tvůj EL , jsem EL žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech i do třetího a čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, 10 ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. 11 Nezneužiješ jména  JAH , svého Boha. JAH  nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.

 

 

5.Moše 6:4  Slyš, Izraeli, JAH  je náš  EL ,  JAH  jedinný. 5 Budeš milovat  JAH , svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou.

 

5.Moše 7:1  Až tě  JAH , tvůj Bůh, uvede do země, kterou přicházíš obsadit, zažene před tebou početné pronárody, Chetejce, Girgašejce, Emorejce, Kenaance, Perizejce, Chivejce a Jebúsejce, sedm pronárodů početnějších a zdatnějších než ty. 2  JAH , tvůj EL , ti je předá, abys je pobil. Vyhubíš je jako klaté, neuzavřeš s nimi smlouvu a nesmiluješ se nad nimi, 3 nespřízníš se s nimi, svou dceru neprovdáš za syna někoho z nich ani jeho dceru nevezmeš pro svého syna. 4 To by odvrátilo tvého syna ode mne, takže by sloužili jiným bohům.  JAH  by proti vám vzplanul hněvem a rychle by tě vyhladil.  5 Proto s nimi naložíte takto: jejich oltáře rozboříte, jejich posvátné sloupy roztříštíte, jejich posvátné kůly pokácíte, jejich tesané sochy spálíte.(Sám Bůh Avrahama, Jicchaka, Jisraele nám říká, že nemáme dělat žádné kompromisi a tesané sochy-bůžky spálit!!!) 6 Jsi přece svatý lid  JAH , svého Boha; tebe si JAH , tvůj Bůh, vyvolil ze všech lidských pokolení, která jsou na tváři země, abys byl jeho lidem, zvláštním vlastnictvím. 7 Nikoli proto, že byste byli početnější než kterýkoli jiný lid, přilnul k vám  JAH  a vyvolil vás. Vás je přece méně než kteréhokoli lidu.

 

7:25  Tesané sochy jejich bohů spálíte. Nebudeš žádostiv stříbra ani zlata z nich, nevezmeš si je, abys nepadl do léčky. Před  JAH , tvým Bohem, je to ohavnost.

 

(Je ohavností před  JAH  a  JAH  nenávidí ty, kteří zhotovují, klaní a modlí se k bůžkům ze dřeva, stříbra a zlata, ty jsou téměř ve všech církvích. Nemluvě o sochách, obrazcích, malbách, ikonách a relikviích.)

 

5.Moše 8:6  Proto budeš dbát na přikázání JAH , svého Boha, chodit po jeho cestách a jeho se bát.

 

 

8:11 Střez se však, abys nezapomněl na  JAH  svého Boha, a nepřestal dbát na jeho přikázání, práva a nařízení, která ti dnes udílím.

 

 

5.Moše 10:12  Nyní tedy, Izraeli, co od tebe požaduje  JAH, tvůj EL ? Jen aby ses bál  JAH , svého Boha, chodil po všech jeho cestách, miloval ho a slouži JAH , svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší, 13 abys dbal na  JAH  přikázání a nařízení, která ti dnes udílím, aby s tebou bylo dobře. 14 Hle,  JAH , tvému Bohu, patří nebesa i nebesa nebes, země a všechno, co je na ní. 15 Avšak  JAH  přilnul jenom k tvým otcům, zamiloval si je a vyvolil jejich potomstvo, vás, ze všech národů, jak tomu je dnes. 16 Obřežte tedy svá neobřezaná srdce a už nebuďte tvrdošíjní. 17 Vždyť  JAH , váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, Bůh veliký, všemocný a vzbuzující bázeň, který nebere ohled na osobu a nepřijímá úplatek, 18 ale zjednává právo sirotku a vdově, miluje hosta a dává mu chléb a šat. 19 Milujte tedy hosta, neboť jste byli hosty v(MICRAJIM) egyptské zemi. 20  JAH , svého Boha, se budeš bát, jemu budeš sloužit, k němu se přimkneš a v jeho jménu budeš přísahat

 

.(Máme se modlit a plnit přikázání v lásce pokoře a radosti k Nejsvětějšímu, jedinému pravému  EL ŠADAJ , to znamená nedělat si žádné satanistické modly, klekat si a modlit se k nim. Znamená to nezobrazovat si svého Boha v podobě obrazů, ikon a relikvií, to je ohavností před jediným pravým Bohem. To  JAH nenávidí !!!)

 

5.Moše 12:30  dej si pozor, abys neuvízl v léčce, která po nich zbude, až budou před tebou už vyhlazeny: abys nevyhledával jejich bohy a neřekl: "Jak sloužily tyto pronárody svým bohům, tak to budu dělat i já!"

 

5.Moše 12:31  Něco takového nesmíš udělat pro  JAH , svého Boha, neboť všechno, co ony činily pro své bohy,  JAH nenávidí jako ohavnost; vždyť ony pro své bohy spalují dokonce své syny a dcery.

 

5.Moše 13:2  Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak, 3 i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim", 4neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší  JAH , váš Bůh, aby poznal, zda milujete  JAH , svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší. 5 JAH , svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. 6 Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od JAH , vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti  JAH , tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu.

 

5.Moše 16:21  Nevsadíš si posvátný kůl ani žádný strom při oltáři  JAH , svého Boha, který si uděláš.

 

(Na satanistický svátek saturnálie alias Vánoce, skoro ve všech církvích, kostelech a modlitebnách se zasazuje zelený strom, což je ohavností a nesmí se to dělat.ZNESVĚCUJE SE JMÉNO JAHUŠUA VE VŠECH CÍRKVÍCH VČETNĚ PROTESTANTÚ-UČI SVÉ DĚTI LŽI!!!! ,ŽE PRIJDE NEJAKÝ JEŽIŠEK S DAREČKY!!!TOTO ŘÍKAJÍ KNĚŽÍ KAZATELÉ PATRIARCHOVÉ, JSOU TO LHÁŘI A SLUŽEBNÍCI S--ATANA)

 

5.Moše 17:3  a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim, slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu, což jsem nepřikázal,

 

 

5.Moše 18:10  Ať se u tebe nevyskytne nikdo, kdo by provedl svého syna nebo svou dceru ohněm, věštec obírající se věštbami, mrakopravec ani hadač ani čaroděj 11 ani zaklínač ani ten, kdo se doptává duchů zemřelých, ani jasnovidec ani ten, kdo se dotazuje mrtvých. 12 Každého, kdo činí tyto věci, má JAH  v ohavnosti. Právě pro tyto ohavnosti JAH , tvůj Bůh, před tebou vyhání ony pronárody. 13 Budeš se dokonale držet JAH , svého Boha. 14 Tyto pronárody, které si podrobíš, poslouchají mrakopravce a věštce, ale tobě to  JAH , tvůj Bůh, nedovolil.

 

5.Moše 19:15  Nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoli zločinu, v jakémkoli prohřešku a při jakémkoli hříchu, jehož se někdo dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou nebo tří svědků. 16 Povstane-li proti někomu zlovolný svědek, aby ho nařkl z odpadnutí od JAH , 17 postaví se oba muži, kteří mají spor, před JAH , před kněze a soudce, kteří tam v těch dnech budou,

 

5.Moše 22:12  Uděláš si střapce na všech čtyřech rozích své pokrývky, kterou se přikrýváš.

 

5.Moše 30:10  budeš-li poslouchat  JAH , svého Boha, a dbát na jeho přikázání a nařízení, zapsaná v knize tohoto zákona, a navrátíš-li se k  JAH , svému Bohu, celým svým srdcem a celou svou duší.

 

30:15  Hleď, předložil jsem ti dnes život a dobro i smrt a zlo; 16 když ti dnes přikazuji, abys miloval  JAH , svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se;  JAH , tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit. 17 Jestliže se však tvé srdce odvrátí a nebudeš poslouchat, ale dáš se svést a budeš se klanět jiným bohům a sloužit jim

 

(skoro všichni křesťané slouží třem bohům, bohu Otci, bohu Synu a bohu Duchu, což je lež. Není jiného Boha kromě Boha Avrahama, Jicchaka, Jisraele, který nám dal svého jediného milovaného Syna  JAHUŠUA , kterého pomazal a dal jako smírnou oběť, aby nás JAHUŠUA  svou krví usmířil s jediným pravým Bohem. A když této jediné pravdě uvěříme, staneme se Božími dětmi a Bůh jediný pravý, nám dá svého RUACH HAKADOŠ - Božího Ducha.) 18 oznamuji vám dnes, že úplně zaniknete. Nebudete dlouho živi v zemi, kam přecházíš přes JErdán, abys ji obsadil.

 

5.Moše 32:15  Ješurún ztučněl a zbujněl, ztučněl jsi, obrostl tukem a ztloustl. Bohem, který ho učinil, opovrhl, potupil Skálu své spásy. 16 Bohy cizími ho popouzeli k žárlivosti, ohavnými modlami ho uráželi. 17 Obětovali běsům, a ne Bohu, božstvům, jež ani neznali, těm novým, nedávno povstalým, před nimiž se vaši otcové nechvěli hrůzou. 18 Opomněl jsi Skálu, která tě zplodila, zapomněls na Boha, který tě v bolestech zrodil.

 

32:21  Popouzeli mě lžibohem k žárlivosti, svými přeludy mě uráželi; já je popudím lžilidem, pobloudilým pronárodem jim urážky splatím.

 

32:35  Má je pomsta i odplata, přijde včas a jejich noha zakolísá, den jejich běd se blíží, řítí se na ně, co je jim uchystáno."

 

32:39  Nyní hleďte, jsem jedině já, jiný bůh vedle mne není, já usmrcuji i obživuji, zdeptal jsem, a zase zhojím, není, kdo by vytrhl z mé ruky.

 

Žalmy

 

Žalmy 81:10  Nesmíš mít cizího boha, nebudeš se klanět cizáckému bohu!

 

Žalmy 96:4  neboť veliký je JAH , nejvyšší chvály hodný, budí bázeň, je nad všechny bohy. 5 Všechna božstva národů jsou bůžci, aleJAH  učinil nebe.

 

(Tím, že si 2/3 křesťanů zobrazují dřevěné, stříbrné, zlaté bůžky, tzv. modly, rouhají se proti  JAH )

 

Žalmy 115:2  Proč by měly pronárody říkat: "Kde je ten jejich Bůh?" 3 Náš Bůh je v nebesích a všechno, co chce, koná. 4 Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. 5 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí, 6 mají uši, a neslyší, mají nosy, a necítí,   7 rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. 8 Jim jsou podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.

 

Žalmy 135:5  Já přec vím, že  JAH  je velký, náš Pán je nade všechny bohy.

 

Žalmy 135:15  Modly pronárodů jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou. 16 Mají ústa, a nemluví, mají oči, a nevidí. 17 Mají uši, a nic nezaslechnou, v jejich ústech není dechu. 18 Jim podobni jsou ti, kdo je zhotovují, každý, kdo v ně doufá.

 

(v katolických a provoslavných kostelech se lidé rouhají proti  JAH , když klekají na svá kolena a modlí se k modlám, které nevidí, neslyší, nemluví a není v nich život)

 

Ješajahu-Izajáš

 

Ješajahu-Izajáš 30:22  Pak prohlásíš své stříbrem potažené vytesané modly i pozlacené lité modly za nečisté a jako nečisté je rozmetáš. Řekneš jim: "Táhni!"

 

Ješajahu-Izajáš 31:7  Neboť v onen den každý z vás zavrhne své bůžky stříbrné i svoje bůžky zlaté, jež jste si vlastníma rukama hříšně vyrobili.

 

Ješajahu-Izajáš 40:18  Ke komu připodobníte Boha? Jakou podobu mu přisoudíte? 19 Řemeslník odleje modlu a zlatotepec ji potáhne zlatem, stříbrné řetízky přidělá zlatník. 20 Chudák, který na takovou oběť nemá, vybere dřevo, které netrouchniví, a vyhledá zručného řemeslníka, aby mu zhotovil modlu, jež by se neviklala. 21 Což o tom nevíte? Což jste neslyšeli? Neoznámili vám to už na počátku? Což nechápete, kdo položil základy zemi? 

ješajahu 42:1717Ale ti, kdo spoléhali na modly,
ti, kdo svými bohy nazývali odlitky,
takoví budou s hanbou zahnáni.

 

Ješajahu 44:9  Výrobci model jsou všichni k ničemu; modly, které mají za žádoucí, jim nijak neprospějí. Jejich svědkové, ti nic nevidí a nic nevědí, jsou jen pro ostudu.10 Kdo si boha vyrábí, jen modlu si odlévá; nebude z toho mít žádný prospěch. 11 A všechny jeho společníky poleje stud. Řemeslníci jsou pouzí lidé. Ať se sem všichni shromáždí, ať se tu postaví; propadnou strachu a zastydí se spolu. 12 Kovář kuje modlu, pracuje při žhoucím uhlí, kladivem jí dává tvar, zhotovuje ji silou své paže; přitom hladoví do vysílení, nemůže se ani napít, ač umdlévá.13 Tesař natahuje šňůru, rudkou načrtává modlu, opracovává ji dláty, rozměřuje kružidlem, až jí dá podobu muže, honosný vzhled člověka, a usadí ji v domě. 14 Dá si porazit cedry nebo vezme dub, drnák či křemelák, vypěstoval si je mezi lesními stromy. Zasadil jasan a déšť mu dal vzrůst. 15 Pro člověka je to na topení, něco z toho vezme a ohřeje se. Buď zatopí a upeče chleba, nebo zhotoví boha a klaní se mu, udělá z toho modlu a hrbí se před ní. 16 Polovinu spálí pod masem, které bude jíst, upeče pečeni a nasytí se. Přitom se ohřeje a zvolá: "To jsem se zahřál, je mi teplo!" 17 Z toho, co zůstalo, si udělá boha, modlu, před kterou se hrbí a jíž se klaní a k níž se modlí a žadoní: "Vysvoboď mě, jsi přece můj bůh!" 18 Nevědí nic a nechápou, mají oči zalepené a nevidí, jejich srdce nevnímá. 19 Ale on si to nebere k srdci, chybí mu poznání a rozum, aby si řekl: "Polovinu jsem spálil, na žhavém uhlí jsem napekl chleba a upekl maso a jedl jsem, ze zbytku jsem udělal tuhle ohavnost a hrbím se před špalkem."

 

Ješajahu - Izajáš 45:16  Všechny je poleje stud a hanba, společně odtáhnou zahanbeni ti, kdo zhotovují modlářské výtvory. 17 Izrael je spasen  JAH  spásou věčnou. Stydět a hanbit se nebudete navěky, nikdy.

 

45:20 Shromážděte se a přijďte, přibližte se spolu, vy, kdo jste vyvázli z pronárodů. Neuvědomují si, že se nosí s modlou vytesanou ze dřeva, že se modlí k bohu, jenž nemůže spasit. 21 Sdělte to dál, přibližte se! Jen ať se poradí spolu. Kdo to od pradávna ohlašoval? Kdo to oznamoval předem? Cožpak ne já, Hospodin? Kromě mne jiného Boha není! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne.

 

45:23  Při sobě samém jsem přísahal, z mých úst vyšla spravedlnost, slovo, které se zpět nenavrátí. Přede mnou každý klesne na kolena a každý jazyk odpřisáhne: 24 "Jenom v JAH  - řekne o mně - je spravedlnost i moc«." Přijdou k němu a budou se stydět všichni ti, kdo proti němu pláli vzdorem.

 

Ješajahu-Izajáš 46:5  "Komu mě připodobníte, a s kým mě srovnáte, komu mě přirovnáte, abychom si byli podobni? 6 Z měšce sypou zlato a na váze odvažují stříbro, najmou si zlatníka, aby jim udělal boha a pak se hrbí a klanějí.(Bůh skrze Ješajahu jasně mluví o tom, že žádná tesaná modla, kterou si tzv. křesťané nosí na ramenou, je nemůže zachránit, ale naopak, ti kteří se klanějí modlám a slouží jim, hřeší proti  JAH .  JAH  nenávidí modláře.)

 

46:7  Nosí ho na rameni, přenášejí ho, postaví jej na podstavec, a on stojí, ze svého místa se nehne. Úpějí k němu, ale on se jim neozve, z jejich soužení je nezachrání. 8 Připomeňte si to, vzmužte se, vezměte si to k srdci, nevěrníci. 9 Pamatujte na to, co bylo na počátku od věků! Já jsem Bůh a jiného už není, jsem Bůh a nic není jako já.

 

Ješajahu-Izajáš 47:12  Postav se tu se svým zaklínámím, se spoustou svých kouzel, jimiž se od mládí zaměstnáváš! Snad budeš mít úspěch, snad naženeš strachu. 13 Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy, kdo při  NOVÉM DNI MĚSÍCE  uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. 14 Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. 15 Tak dopadnou ti, jimiž se zaměstnáváš, s nimiž obchoduješ už od svého mládí. Každý z nich na svých cestách zbloudí, nespatří tě nikdo.

 

Ješajahu-Izajáš 48:2  Podle města svatého se nazývají, hledají oporu v Bohu Izraele, jehož jméno je Hospodin zástupů. 5 oznamoval jsem ti všechno předem; dříve než co nastalo, jsem ti to ohlašoval, abys neříkal: To udělala má modlářská stvůra, má tesaná a moje litá modla dala k tomu příkaz.

 

Ješajahu-Izajáš 48:12  "Poslouchej mě, Jakove, Jisraeli, můj povolaný. Já, já jsem ten první, já jsem i poslední. 13 Ano, moje ruka založila zemi, má pravice nebesa rozvinula; zavolám-li na ně, stanou tady spolu.

 

Ješajahu-Izajáš 49:26  Tvé utiskovatele nakrmím jejich vlastním masem, jako moštem se opojí vlastní krví. I pozná všechno tvorstvo, že já JAH  jsem tvůj spasitel a tvůj vykupitel, Přesilný Jákobův."

 

Ješajahu-Izajáš 50:10  Kdo z vás se bojí  JAH  a poslouchá jeho služebníka? Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v JAH jméno!!! a opře se o svého Boha.

 

Ješajahu-Izajáš 51:4  "Věnuj mi pozornost, můj lide, můj národe, naslouchej mi! Ode mne vyjde zákon a mé právo svitne všem lidem. 5 Má spravedlnost je blízko, má spása vzejde, všechny lidi bude soudit má paže. Ve mne skládají naději ostrovy, čekají na mou paži.

 

51:7"Slyšte mě, kdo znáte spravedlnost, lide, v jehož srdci je můj zákon. Nebojte se lidských pomluv, neděste se jejich hanobení! 8 Moli je sežerou jako roucho, larvy je sežerou jako vlnu, ale má spravedlnost bude tu věčně a moje spása po všechna pokolení."

 

Ješajahu-Izajáš 54:5  Tvým manželem je přece ten, jenž tě učinil, jeho jméno je JAH  zástupů, tvým vykupitelem je Svatý Izraele; nazývá se Bohem celé země!!!

 

54:8 V návalu rozlícení skryl jsem před tebou na okamžik svoji tvář, avšak ve věčném milosrdenství jsem se nad tebou slitoval, praví JAH , tvůj vykupitel."

 

Ješajahu-Izajáš 57:13  Až budeš křičet, ať si tě tvá sbírka bohů vysvobodí! Všechny je odnese vítr, odvane je vánek. Ale ten, kdo se utíká ke mně, dostane do dědictví zemi, do vlastnictví moji svatou horu."

 

Ješajahu-Izajáš 59:2  Jsou to právě vaše nepravosti, co vás odděluje od vašeho Boha, vaše hříchy zahalily jeho tvář před vámi, proto neslyší.

 

Ješajahu-Izajáš 59:15  Pravda vyprchala, kořistí stane se ten, kdo se varuje zlého.JAH  to však vidí a je zlé v jeho očích, že není žádného práva. 18 Podle vykonaných skutků odplatí svým protivníkům rozhořčením, svým nepřátelům za to, co páchali, ostrovům odplatí za spáchané skutky. 19 I budou se bát JAH  jména na západě a jeho slávy na východu slunce, neboť se přivalí jako dravá řeka, kterou JAH  vítr žene vpřed. 20 Vykupitel přijde k Sijónu, k těm, kdo se v Jakovovi odvrátili od nevěrnosti, je výrok JAH .

 

Ješajahu – Izajáš 59:21  "Já pak s nimi uzavřu tuto smlouvu, praví JAH : Můj duch
(RUCHI), který na tobě spočívá, a má slova, která jsem ti vložil do úst, nevzdálí se z úst tvých ani z úst tvého potomstva ani z úst potomstva tvého potomstva od nynějška až na věky," praví JAH 

 

Ješajahu-Izajáš 63:16  Jsi přece náš Otec! Avraham nás nezná, Jisrael, ten o nás neví. JAH , tys náš Otec, náš vykupitel odedávna, to je tvé jméno.

 

Ješajahu-Izajáš64:7  Ale nyní,  JAH , tys náš Otec! My jsme hlína, tys náš tvůrce, a my všichni jsme dílo tvých rukou.

 

Ješajahu-Izajáš 65:15  Zanecháte své jméno mým vyvoleným k vyhlašování kletby: »Ať tě Panovník JAH  usmrtí! Své služebníky nazve pak Bůh jménem jiným." 16 Kdo si bude v té zemi dávat požehnání, bude si je dávat v Bohu pravémKdo bude v té zemi přísahat, bude přísahat při Bohu pravém. Minulá soužení budou zapomenuta, ukryta před mým zrakem. 17 "Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl. 18 Veselte se, jásejte stále a stále nad tím, co stvořím. Hle, já stvořím Jerušalajm k jásotu a jeho lid k veselí.

 

Ješajahu-Izajáš 66:3  Člověk zabíjí v oběť býka i ubíjí člověka, obětuje jehňátko i láme vaz psu, přináší obětní dar i krev z vepřů dává, na připomínku pálí kadidlo i dobrořečí ničemné modle. Oni si vyvolují vlastní cesty, jejich duše si libuje v ohyzdných modlách. 4 Já zase vyvolím jejich zvůli a uvedu na ně, čeho se lekají, protože jsem volal, a nikdo neodpovídal, mluvil jsem, a nikdo neposlouchal. Dopouštěli se toho, co je zlé v mých očích, a volili to, co se mi nelíbí." 5 Říkávají vaši bratři, kteří vás nenávidí, kteří vás vypovídají pro mé jméno: "Ať se JAH  oslaví, ať vidíme vaši radost!" Ale budou zahanbeni.

 

Jeremjahu - Jeremjáš

 

Jeremjahu2:27  Dřevu říkají: Ty jsi můj otec«a kameni: Ty jsi mě zplodil, a ke mně se obracejí zády, nikoli tváří!!! Ve zlý čas volají: Povstaň a zachraň nás!!! 28 Kde jsou tví bohové, které sis udělala? Ať vstanou a zachrání tě ve zlý čas, vždyť máš tolik bohů kolik měst, Judo."

 

3:9 Svým lehkovážným smilstvem potřísnila zemi, cizoložila s kamenem i dřevem.

 

3:17 V onen čas nazvou Jerušalem   JAH  trůnem a shromáždí se v něm ke jménu  JAH  v Jeruzalémě všechny pronárody a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce.

17Copak sám nevidíš, co páchají v judských městech a na jeruzalémských ulicích? 18Děti sbírají dříví, otcové zapalují oheň a ženy zadělávají těsto na koláče pro Královnu nebes. Také přinášejí úlitby cizím bohům, aby mě uráželi.(toto je přsně tzv křestanství z mirjam udělali marii -jméno maria v hebreštině neexistuje a ji křestané říkají že je karlovna nebes !!!!je to v katechizme jedna z nejdůležitějších katolických modliteb!!!satanizmus jako brno!!!)

 

Jeremjahu 8:2  a předhodí je slunci, měsíci a celému nebeskému zástupu, které milovali a kterým sloužili, za nimiž chodili, jichž se dotazovali a jimž se klaněli. Nebudou sebrány, nebudou pohřbeny, budou jako hnůj na povrchu země.

 

Jeremjahu 8:8  Jak můžete říkat: »Jsme moudří, my máme  JAH zákon«? Ano, jenže jej falšuje falešné rydlo písařů!!! 9 Stud polil moudré, zachvátil je děs, jsou polapeni. Hle, odvrhli JAH  slovo, k čemu jim bude moudrost? 10 Proto dám jejich ženy jiným, jejich pole podmanitelům; neboť od nejmenšího až po největšího všichni propadli chamtivosti. Od proroka až po kněze všichni klamou.

 

17:10 Já  JAH zpytuji srdce a zkoumám ledví, já každému splatím podle jeho cesty, podle ovoce jeho skutků."

 

17:13 naděje Izraele,JAH , všichni, kdo tě opouštějí, propadnou hanbě. Ti, kdo se ode mne odvracejí, jsou zapsáni v zemi stínů, protože opustili zdroj živých vod, JAH 

 

Jeremjahu 22:9  Dostanou odpověď: "Protože opustili smlouvu  JAH , svého Boha, klaněli se jiným bohům a sloužili jim."

Jermejahu 44:5Tak praví Hospodin zástupů, Bůh Izraele: Vy a vaše ženy jste dělali, k čemu jste se sami zavázali. Prý: ‚Splníme sliby, jež jsme složili. Budeme pálit kadidlo Královně nebes a přinášet jí úlitby.‘ Nuže, tak si ty své sliby plňte! Tak si je dodržujte!

 

Jeremjahu51:6  Utečte z Babylóna, zachraňte se každý, ať pro jeho nepravost nezajdete, neboť toto je čas  JAH  pomsty, on mu odplatí za to, co spáchal. 7 Zlatým kalichem byl Babylón v JAH  ruce, opájel všechny země; pronárody pily jeho víno, proto pronárody třeštily.

 

Ezechiel

 

Ezechiel6:5  Mrtvá těla izraelských synů pohodím před jejich hnusné modly a vaše kosti rozmetám okolo vašich oltářů. 6 vaše hnusné modly budou roztříštěny a odstraněny, vaše kadidlové oltáříky skáceny a vaše výtvory zahlazeny. 7 Skolení budou padat uprostřed vás, i poznáte, že já jsem  JAH .

 

6:13  I poznáte, že já jsem JAH , až budou skolení ležet mezi jejich hnusnými modlami okolo jejich oltářů na každém vysokém pahorku, na všech vrcholech hor i pod každým zeleným stromem a pod každým košatým posvátným stromem na místě, kde připravovali libovonné oběti všem svým hnusným modlám.

 

7:8  Už brzy na tebe vyleji své rozhořčení, tím se dovrší můj hněv proti tobě, budu tě soudit podle tvých cest a obrátím na tebe všechny tvé ohavnosti. 9 Nebude mi tě líto a nebudu mít soucit, obrátím tvé cesty proti tobě a vyvstanou tvé ohavnosti uprostřed tebe. I poznáte, že jsem to já Hospodin, kdo bije. 10 Hle, ten den, hle, přišel! Úděl se naplnil. Rozkvetla hůl, vypučela zpupnost.

 

8:10  Vešel jsem a uviděl všelijaká zpodobení plazů a ohyzdných zvířat a všelijaké hnusné modly izraelského domu, vyryté po zdech kolem dokola.

 

8:16  Uvedl mě do vnitřního nádvoří  JAH domu, a hle, při vchodu do  JAH  chrámu, mezi předsíní a oltářem, bylo asi dvacet pět mužů, zády ke chrámu  JAH  a tváří k východu; klaněli se východním směrem slunci.

 

Ezechiel9:4  a poručil mu: "Projdi středem města, středem Jerušalem, a označ znamením na čele muže, kteří vzdychají a sténají nad všemi ohavnostmi, které se v něm páchají."

 

Ezechiel16:17  Vzala jsi překrásné předměty z mého zlata a stříbra, které jsem ti dal, udělala sis obrazy mužského pohlaví a smilnila jsi s nimi. 18Vzala jsi svá pestrá roucha a přikrývala jsi je jimi a kladla jsi před ně můj olej a mé kadidlo. 19 Můj chléb, který jsem ti dal, bílou mouku, olej a med, jimiž jsem tě živil, jsi kladla před ně jako libou vůni. Tak to bylo, je výrok Panovníka JAH 

 

(Při katolických obřadech, nebo-li mši, se klade před ohyzdné dřevěné stříbrné a zlaté modly jídlo, které pak satanističtí kněží katolické círve, tak zvanětzv !" požehnávají")

 

Ezechiel 18:19  Vy však říkáte: »Proč nepyká syn za otcovu nepravost?« Bude-li syn jednat podle práva a spravedlnosti, dbát na všechna má nařízení a plnit je, jistě bude žít.20 Duše, která hřeší, ta umře; syn nebude pykat za nepravost otcovu a otec nebude pykat za nepravost synovu; spravedlnost zůstane na spravedlivém a zvůle zůstane na svévolníkovi. 21 Kdyby se svévolník odvrátil ode všech svých hříchů, jichž se dopouštěl, a dbal by na všechna má nařízení a jednal podle práva a spravedlnosti, jistě bude žít, nezemře.

 

Ezechiel20:7  Řekl jsem jim: Odvrhněte každý ohyzdné modly, k nimž vzhlížíte, a neposkvrňujte se egyptskými hnusnými modlami, já jsem  JAH , váš Bůh.

 

Ezechiel 20:39  Vy tedy, dome izraelský, slyšte. Toto praví Panovník JAH : Jděte a služte si každý svým hnusným modlám i nadále, nechcete-li poslouchat mne, ale neznesvěcujte už mé svaté jméno svými dary a svými hnusnými modlami.

 

Ezechiel 23:49  Za vaši mrzkost vás budou stíhat a ponesete hříchy svého hnusného modlářství. I poznáte, že já jsem Panovník  JAH ."

Baruch 6:33V Babylonu brzy uvidíte bohy ze stříbra, zlata a dřeva, jak se nechávají nosit na ramenou a nahánějí pohanům strach. 4Dávejte si pozor, ať se nechováte jako ti cizáci – ať se těch bůžků nezačnete bát i vy! 5Až uvidíte, jak se jim zepředu i zezadu klaní zástupy, řekněte si v duchu: „Tobě, Pane, se máme klanět.“ 6Je přece s vámi můj anděl; on bude bdít nad vašimi životy.
7Jazyk těch bohů vybrousil truhlář, dali je pozlatit a postříbřit. Jsou ale falešní a mluvit neumějí. 8Lidé berou zlato a dělají z něj koruny pro hlavy svých bohů jako pro nějakou parádivou dívku. 9Jejich kněží občas to zlato a stříbro svým bohům ukradnou a utratí podle svého: dají ho třeba i chrámovým prostitutkám. 10Oblékají těm svým stříbrným, zlatým a dřevěným bohům ozdobné šaty jako lidem, oni se ale neumějí bránit ani před rzí a červotočem. 11Jsou nastrojení do purpurových šatů, z tváře se jim však musí utírat prach, který na ně sedá ve vrstvách. 12Jeden bůžek třímá žezlo jako vládce nad krajem, kdyby ho ovšem někdo urazil, nezmůže se na to, dát ho popravit. 13Druhý svírá v pravici mečík nebo sekyru, ale před válkou a lupiči se neuchrání. 14Z toho je jasné, že to nejsou žádní bohové; proto se jich nebojte.
15Jako je polámaný nástroj člověku k ničemu, tak je to i s jejich bohy, co trčí v jejich chrámech. 16Oči mají plné prachu zvířeného těmi, kdo za nimi chodí. 17Jako se ze všech stran zamyká člověk odsouzený k smrti za urážku krále, tak kněží opevňují chrámy těch bohů vraty, zámky a závorami, aby je neukradli lupiči. 18Zapalují pro ně více lamp než sami pro sebe, ti bůžci ale žádnou z nich nevidí. 19Jsou jako trám z chrámové stavby – uvnitř prý trouchniví, oni však necítí, jak je i jejich šaty rozežírá zemský hmyz. 20Tvář mají zčernalou od chrámového dýmu. 21Na tělo i hlavu jim sedají netopýři, vlaštovky a jiní ptáci, i kočky po nich lezou. 22Z toho sami poznáte, že to nejsou žádní bohové; proto se jich nebojte.
23I když jsou na povrchu zdobeni zlatem, vůbec se nelesknou – jsou zašlí tak, že by se museli vyleštit. Ani když je odlévali, necítili nic! 24Ať už za ně lidé zaplatili cokoliv, ducha v sobě stejně nemají. 25Nemají nohy, takže se musí nosit na ramenou, a tak ukazují před lidmi svou hanbu. I jejich služebníci se hrozí hanby – kdyby jim ti bůžci upadli na zem, museli by je zase postavit. 26Vztyčí-li je někdo, sami od sebe se nepohnou, když je někdo položí, jistě se sami nezvednou; obětní dary se tedy před ně kladou jako před mrtvoly. 27Jejich kněží pak ty oběti prodají, aby se obohatili. Jejich ženy něco z toho také naloží do soli, ale nerozdělí se s chudým ani bezmocným. A těch obětí se dotýkají i ženy, které mají měsíčky, a také šestinedělky! 28Z toho poznáte, že to nejsou žádní bohové; nebojte se jich.
29Jak je vůbec může někdo považovat za bohy? Vždyť těm stříbrným, zlatým a dřevěným bohům přinášejí oběti i ženy! 30Kněží v jejich chrámech dřepí v roztržených košilích, vousy a vlasy vyholené, hlavy nepokryté, 31a vyjí a skučí před svými bohy, jako se to dělá při pohřební hostině. 32Kněží těm bůžkům také berou šaty a oblékají do nich své ženy a děti. 33Ať se k nim člověk chová dobře nebo zle, nedokážou mu to oplatit. Ani krále nedovedou dosadit anebo sesadit. 34Také neumějí dát bohatství, ba ani měďáky. Nesplní-li jim někdo daný slib, nedokáží si ho vynutit. 35Neochrání člověka před smrtí a slabšího nezachrání před silným. 36Slepci zrak nevrátí, člověka v nouzi nevysvobodí. 37Nad vdovou se neslitují, nepomohou sirotkovi. 38Tyto pozlacené a postříbřené kusy dřeva jsou něco jako kamení na horách – ti, kdo jim slouží, budou zklamáni. 39Jak je vůbec možné myslet si a tvrdit, že jsou to bohové?!
40Znemožňují je dokonce i sami Chaldejci. Když uvidí někoho němého, předvedou ho k Bélovi a žadoní, aby ten němý promluvil, jako by jim ten bůh mohl rozumět! 41Sami nemají dost rozumu na to, aby to pochopili a opustili je. 42Jejich ženy sedají na cestách omotané provázky a obětují otruby, 43a když nějaký kolemjdoucí některou z nich odvede a vyspí se s ní, ona pak haní tu, která seděla vedle, že nebyla tak žádaná a nemá přetržený provázek. 44Všechno kolem těch bůžků je naskrz falešné. Jak je vůbec možné myslet si a tvrdit, že by to mohli být bohové?!
45Vyrobili je truhláři a zlatníci a nikdy z nich nebude nic víc, než co ti řemeslníci zamýšleli. 46Sami jejich výrobci nebudou nijak dlouho žít. Jaképak bohy tedy asi mohou vyrobit? 47Svým potomkům zanechali jen lži a hanebnost. 48A když je ohrožuje válka nebo jiné neštěstí, jejich kněží se spolu radí, kam se i s těmi bohy schovají. 49Proč je tak nepochopitelné, že to nejsou žádní bohové? Vždyť nedokážou ani sami sebe zachránit před válkou nebo neštěstím! 50Jsou to jen pozlacené a postříbřené kusy dřeva – podle toho se pozná, že jsou falešní. Všem národům i králům bude jasné, že to nejsou žádní bohové, ale výrobky lidských rukou, a nic božského v nich nepůsobí. 51Kdo by nevěděl, že to nejsou žádní bohové?
52Nedosadí v zemi krále a nesešlou lidem déšť. 53Nemohou rozhodnout něčí při, nezachrání ani toho, kdo trpí bezpráví, protože jsou bezmocní jako vrány mezi nebem a zemí. 54Když v chrámu těch pozlacených a postříbřených bohů ze dřeva začne hořet, jejich kněží utečou a zachrání se, kdežto oni shoří uvnitř jako trámy. 55Nedokážou se postavit proti králi ani proti nepřátelům. 56Jak je vůbec možné přijmout a myslet si, že jsou to bohové?
57Tihle pozlacení a postříbření bozi ze dřeva se neuchrání ani před zloději a lupiči. Jejich zlato a stříbro jim násilím vezmou a šaty, co měli na sobě, jim odnesou, ale ti bozi se sami na nic nezmohou. 58Proto je lepší král, který předvádí svou statečnost, anebo hrnec, který svému majiteli doma dobře slouží, než tihle falešní bozi. Lepší jsou domovní dveře, které chrání, co je uvnitř, než tihle falešní bozi. Lepší je dřevěný sloup v paláci, než tihle falešní bozi! 59Slunce, měsíc a hvězdy poslušně svítí a plní tak úkol, který dostaly. 60Stejně tak blesk je dobře vidět, když uhodí. I vítr vane v každém kraji. 61A když Bůh nařídí mrakům, aby putovaly přes celý svět, ony ten příkaz plní, a když je shůry seslán oheň, aby strávil hory a lesy, i on ten rozkaz vyplní. 62Tyto modly se ale svým vzhledem ani mocí nemohou s tím vším vůbec poměřit. 63Proto není možné myslet si anebo tvrdit, že to jsou bohové – vždyť nedokážou rozhodnout žádnou při, ani člověku jakkoli pomoci. 64Vidíte tedy, že to nejsou žádní bohové; nebojte se jich.
65Nemohou vyřknout kletbu nad králi ani jim dát požehnání. 66Neukážou národům znamení na nebi, nesvítí jako slunce, nezáří jako měsíc. 67Lepší než oni jsou i zvířata, která dokážou utéct do skrýše a pomoct si sama. 68Každopádně je jasné, že to nejsou žádní bohové; proto se jich nebojte.
69Ti jejich pozlacení a postříbření bozi ze dřeva jsou jako strašák v okurkovém poli, který nic neuhlídá. 70Nebo se podobají trnitému křoví, na kterém sedá kdejaký pták, anebo mrtvole pohozené ve tmě. 71Z tlejícího purpuru a kmentu, který mají na sobě, poznáte, že to nejsou žádní bohové. Nakonec shnijí i oni samotní, a budou na ostudu pro celou zemi. 72Proto je lepší být spravedlivým člověkem bez model – takový se ostudě zdaleka vyhne!

 

mikeaš 5:10Vymýtím města ve vaší zemi
a zbořím všechny vaše pevnosti.
11Vymýtím kouzla z vaší ruky
a nezbudou vám už žádní věštci.
12Vymýtím mezi vámi ty modly a sloupy,
abyste se vlastnímu dílu klanět přestali.
13Vyvrátím mezi vámi ty posvátné kůly
a vaše města vyhladím.
14Vykonám pomstu s hněvem a zuřením
nad neposlušnými národy!“

 

 

Ozeaš 8:44Dosazují si krále, ale beze mě;
bez mého vědomí si volí velmože;
vyrábějí si modly stříbrné
a zlaté k vlastní záhubě.!!!

 

habakuk2:1818Na co je modla, kterou někdo vytesal,
odlitá socha, jež vyučuje klam?
Ve vlastní dílo věří, kdo ji vytvořil,
dělá si bůžky, kteří mluvit neumí.
19Běda tomu, kdo říká dřevu: „Vstávej!“
kdo prosí němý kámen: „Probuď se!“
Může ta věc být jeho učitel?
Hle, je to obloženo zlatem a stříbrem,
ducha v tom ale nenajdeš.

20ELŠadaj JAH  je ale ve svém svatém chrámě –
ať před ním zmlkne celá zem!

 

Zachari

 

Zachari 14:7 A Nastane den jediný, známý jen JAH , kdy nebude ani den noc; i za večerního času bude světlo (Matitjahu - Matouš 24:36  O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.)

 

14:9 JAH  bude Králem nad celou zemí; v onen den bude  JAH  jediný!!! a jeho jméno jediné!!!

 

zjevení jochanan JANA 

9:20Ostatní lidé, kteří nezemřeli těmito ranami, však nečinili pokání ze skutků svých rukou; nepřestali se klanět démonům a modlám ze zlata, stříbra, mědi, kamene a dřeva, které nevidí, neslyší ani nechodí. 21Nečinili také pokání ze svých vražd ani ze svého čarování, ze svého smilstva ani ze svých krádeží.

zjevení jana 21:7Kdo vítězí, dostane toto vše za dědictví. Já mu budu Bohem a on mi bude synem. 8Ale bázliví, nevěrní, ohavní, vrazi, smilníci, čarodějové, MODLÁŘI!!! i všichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt.

22:14Blaze těm, kteří perou svá roucha, aby měli přístup ke stromu života a mohli vejít branami do města. 15Psi, čarodějové, smilníci, vrahové a MODLÁŘI však zůstanou venku stejně jako každý, kdo miluje a provozuje lež.

 

 

 

Je mnohokrát v písmu napsáno, že si nemáme zobrazovat žádnou podobu Boha. Ani na obrazech, ikonkách, obrázcích a také nemáme A NESMÍME!!!! v modlitebnách a tzv. kostelích mít žádné sochy,žádné modly, kterým se lidé klanějí. křestanství je pavlinizmus pavel je tzv 13 jejich apoštol ,jsem zvědav kde si pavel sedne ,jelikož vMatouš - matitjahu 19:28  sám JAHUŠUA říka: říkám vám, kteří jste mě následovali, že při znovuzrození světa, až se Syn člověka posadí na trůnu své slávy(samozřějmě na zemi v jerušalom v chrámě!!!), budete i vy sedět na dvanácti trůnech a budete soudit dvanáct pokolení Izraele.  !!Nikde v bibli se nepíše, že bychom se měli modlit k někomu jinému než EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH  Bohu pravému, sám JAHUŠUA  nás učí, že se máme modlit jenom k jedinému Otci, Bohu pravému

 

křestanství je uctívání mrtvých ,model a pálení kadidla kralovně nebes -ištar  a klekání před reptiliánem františkem ,jinak každý reptilián je potomkem  satana tudiž jeho semeno !!!!satan splodil 13 linií se ženami lidskými a ti se rozmnožli jako švaby a dnes jsou z nich králové prezidenti celebriti a herci a idoly mnohých !!!!a všichni nejvlivnější kazatelé imáni pravoslavní a katoličtí lídři, papež a majitelé korporací atd

a ted si představte jakou moc má El Šadaj ,když obyčejnej člověk jako jsem já nad nimi vládne a nemúžou se mě dotknout 

neomezenou....

ano správně el ŠADAJ je všemohoucí a jeho je vůle na nebesích i na zemi !!!a všichni reptiliáni se musí sklonit a věřte mi ,za malou chvíly budou vzati (i všichni ty politici kteří jim sloužítea ostatní  ) za ty všechny svinstva na lidských pokoleních  vrženi do pekelné propasti a budou mučeni dnem i nocí na věky věků a nikdo je nevysvobodí už se na to těším !!!

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.