1 JOCHANAN2:18-19

Drazí, je tu poslední hodina. Slyšeli jste, že přijde Antikrist? Teď se objevila spousta antikristů, a tak víme, že je poslední hodina.19Odešli od nás, ale nepatřili k nám. Kdyby patřili k nám, zůstali by s námi; oni však od nás odešli, aby se ukázalo, že nikdo z nich nepatřil k nám.

 

PAVEL JE SLUHA sat-ana a farizeus!!!!!!!  

 

1) 

 

Řimanům 3.7někdo namítne: „Proč ale mám být souzen jako hříšník, když se mou !! LŽÍ!! jen potvrzuje Boží pravdomluvnost k jeho slávě?“              

 

                                                                   Vs 

 

Jochanan(JAN) 4:23 Přichází chvíle, a už je tu, kdy PRAVÍ ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v PRAVDĚ!!!

 

8:44Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví LEŽ, mluví, jak je mu vlastní,neboť je Llhář  a otec LŽI

 

Zjěvení jochanan 2.2Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi;vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou LHÁŘI.3Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě. 

 

Zjevení Jochan 21.8Ale bázliví, nevěrní, ohavní(homo),vrazi, smilníci, čarodějové, modláři ivšichni lháři mají svůj díl v jezeře, které hoří ohněm a sírou – to je ta druhá smrt 

 

 ……………………………………………………………………………………………………..

 

2) 

 

Filipským 3:2Dejte si pozor na ty psy, dejte si pozor na ty zločince,dejte si pozor na ty řezníky!3Obřízku v pravém smyslu máme totiž my, kdo sloužíme Bohu duchem, chlubíme se Kristem Ježíšem a nespoléháme na tělo. 

 

Galatským 6:12Ti, kdo vás nutí k obřízce,se chtějí ukázat před lidmi a vyhnout se pronásledování pro Kristův kříž.13Jsou sice obřezaní, ale oni sami Zákon nedodržují! Chtějí po vás obřízku, jen aby se mohli pochlubit vaším tělem.14Já se však nechci chlubit vůbec ničím – kromě kříže našeho Pána Ježíše Krista, skrze nějž je mi svět ukřižován a já světu.15To, na čem záleží, totiž není obřízka nebo neobřízka, ale nové stvoření.16Na všechny, kdo se budou řídit tímto pravidlem, ať přijde pokoj a milosrdenství jakožto na Boží Izrael 

 

                                                             Vs

 

1Moše 17: Musí být obřezán, ať je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude má smlouva na tvém těle smlouvou věčnou.14Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu. 

 

Lukas 2:21Osmého dne, když přišel čas obřízky, mu dali jméno JAHUŠUA , jak ho anděl pojmenoval před jeho početím.
22Když pak přišel časjejich očišťování podle Mošeho zákona, přinesli ho do Jerušalem, aby ho postavili před JAH,23jak je psáno v JAH zákoně: „Každý chlapec otvírající lůno bude zasvěcen JAH,“24a přinesli oběť,jak říká JAH zákon: „Dvě hrdličky nebo dvě holoubata.“
 

 

6)Jochan7: 21Ješua  jim odpověděl: „Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte.22Moše  vám vydal obřízku(ačkoli nepochází od Moše, ale od otců) a na sedmý den(svátek)obřezáváte člověka.23Může-li člověk v sedmý  přijímat obřízku a neporušovat tím Moše  Zákon, proč se na mě hněváte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?24Nesuďte podle zdání,suďte spravedlivým soudem.“(JAHUŠUA SÁM POTVRDIL OBŘÍZKU!!!) 

 

Ezekiel 44:66Řekni těm vzbouřencům, domu Izraele: Tak praví Panovník JAH– Dost už bylo vašich ohavností, dome Izraele!7Přiváděli jste cizince s neobřezaným srdcem a neobřezaným TĚLEM!!! do mé svatyně, a tak znesvěcovali můj chrám, zatímco jste mi jako pokrm přinášeli tuk a krev. Všemi svými ohavnostmi jste porušovali mou smlouvu.8Nedrželi jste stráž u mých svatých věcí a místo sebe jste na stráž u mé svatyně postavili jiné.
9Tak praví Panovník JAH :Žádný cizinec s neobřezaným srdcem a neobřezaným TĚLEM nesmí vstoupit do mé svatyně, včetně všech cizinců žijících uprostřed synů Izraele
 

 

Ješajahu (izajaš)52: Probuď se, probuď, Sione,
svou silou obleč se! Obleč se rouchem krásy své,svaté město Jerušalem,
neboť už do tebe nikdy nevstoupí NEOBŘEZANÝ  a nečistý.
 

 

2 Moše 12:48 Kdyby chtěl JAH  Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, ať je u něj obřezán každý mužského pohlaví. Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí.Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí.49Pro domácího i hosta žijícího u vás bude platit stejný zákon.“!!!!

………………………………………………………………………………………………..

 

3) 

 

Rimanům 7:14 Víme, že Zákon je duchovní,ale já jsem tělesný, zaprodaný hříchu.15Sám nerozumím tomu, co dělám; vždyť nedělám to, co chci, ale to, co nenávidím.16Jelikož dělám to, co nechci, souhlasím s tím, že Zákon je dobrý.17Nedělám to tedy už já, ale spíše hřích, který je ve mně.18Vím totiž, že ve mně není nic dobrého.Chtít dobro, to umím, ale konat je už ne.19Nekonám totiž dobro, které chci, ale zlo, které nechci.20Jelikož tedy dělám to, co nechci, nedělám to už já, ale hřích, který je ve mně.
21Objevuji tedy zákon, že když chci konat dobro, konám zlo.22Ve svém nitru radostně souhlasím s Božím Zákonem,23ale ve svých údech vidím jiný zákon, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, který je v mým těle.
 

 

                                                                 Vs 

 

Galatským 5.16 Říkám vám: Žijte Duchem, a nepodlehnete tělesným sklonům.17Tělesné sklony míří proti Duchu a Duch proti tělu; navzájem si odporují, abyste nemohli dělat, co chcete.18Když jste však vedeni Duchem, nejste pod Zákonem-(PROTOŽE ZÁKON AUTOMATICKY DODRŽUJETE)19Projevy tělesnosti jsou zřejmé. Patří sem smilstvo, nečistota, nestydatost,20modlářství, čarování, nepřátelství, svárlivost, nevraživost, zloba, soupeřivost, roztržky, sekty,21závidění, opilství, obžerství a další podobné věci. Varuji vás; jak už jsem vám říkal, ti, kdo tohle dělají, nebudou mít podíl na Božím království 

 

Pavel sám sebe usvědčuje že je  !!!zajatcem zákona hříchu!!! a v galatským  5.16-21  sám pavel  píše, že kdo JEDNÁ  jako on ,  jde proti RUACH HAKADOŠ (DUCHU SVATÉMU!!!) A ŽE NEMÁ PODÍL NA NEBESKÉM KRÁLOVSTVÍ!!! 

 

 ……………………………………………………………………………………………………..

 

4) 

 

GALATSKÝM 3:13 Mašijah  nás vykoupil z prokletí Zákona?

 

ŘIMANŮM2:26 Kdyby neobřezaný člověk dodržoval ustanovení Zákona, nebude se mu to počítat za obřízku?27Není tělesně obřezán, ale plní Zákon, a tak odsoudí tebe, který i s literou a obřízkou Zákon porušuješ

 

(PAVEL PÍŠE ÚPLNÝ ÚPLNÝ NESMYSL,LŽE!!! PROTOŽE „NENÍ OBŘEZÁN ALE PLNÍ ZÁKON "JE NEMOŽNÉ, ZÁKON NAPLNUJEME OBŘÍZKOU ,POKU NEMÁTE OBŘÍZKU PORUŠUJETE ZÁKON A VĚČNOU SMOUVU ,KTEROU UZAVŘEL HAKADOŠ JAH S AVRAHAMEM A JEHO POTOMSTVEM !!!POKUD VÍM MY JSME TAKY AVRAHAMOVO POTOMSTVO !!!!) 

 

                                                   Vs 

 

ŽALM 119:1Blaze těm, kdo žijí bezúhonně,
těm,kdo se řídí Hospodinovým zákonem!5Kéž jsou mé cesty zpevněny,
abych dodržoval tvé zákony6Budu-lidbát všech jeho příkazů,
zahanben nikdy nebudu
 

 

ŽALM 119:44Tvůj Zákon stále plnit chci,
navždy a navěky!
 

 

ŽALM 119:51Pyšní mě zasypali svými posměšky,
odtvého Zákona se však nevzdálím.
52V paměti chovám tvé věčné přikázání,
těmi se, JAH, vždycky utěším.
 

 

Jeremjahu 31:33Svůj ZÁKON  vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich JAH  a oni budou mým lidem 

 

Ezekiel 20:11Dal jsem jim svá pravidla a oznámil jim své ZÁKONY , které kdo plní, díky nim bude ŽÍT.12Dal jsem jim také své sedmé dni , aby byly znamením mezi mnou a jimi, aby věděli, že já jsemJAH,jejich Posvětitel 

 

Matitjahu 5:17 JAHUŠUA HAMAŠIJAH ŘEKLNemyslete si, že jsem přišel zrušit ZÁKON  nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit,ale naplnit.18v pravdě  říkám vám: Dokud nepomine nebe a země,nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze ZÁKONA, než se to všechno naplní 

 

Lukaš 10:25 A hle, jeden znalec Zákona vstal a chtěl ho vyzkoušet: „Mistře, co mám dělat, abych se stal dědicem věčného života?“
26Ješua  mu řekl: „Co je psáno v Zákoně? Jak to tam čteš?“
27Odpověděl: „‚Miluj JAH, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, ze vší své síly a celou svou myslí,‘ a ‚Miluj svého bližního jako sám sebe.‘“
28„Správně jsi odpověděl,“ řekl mu Ješua. „Dělej to a budeš žít.“(potvrzení zákona!!!)
 

 

Matitjahu 7:17 Tak tedy každý dobrý strom nese dobré ovoce a špatný strom nese zlé ovoce.18Dobrý strom nemůže nést zlé ovoce, stejně jako špatný strom nemůže nést dobré ovoce.19Každý strom, který nenese dobré ovoce, bývá vyťat a vhozen do ohně.20A tak tedy: poznáte je po jejich ovoci(potvrzení zákona ze skutků-ovoce, ) 

 

Matitjahu 12:33 Šlechtěte strom, a jeho ovoce bude dobré. Nechte strom zplanět, a jeho ovoce bude zlé.Strom se přece pozná po ovoci(skutků!!!).34Plemeno zmijí! Jak byste mohli mluvit dobré věci, když jste zlí? Co na srdci, to na jazyku!35Dobrý člověk vynáší ze svého dobrého pokladu to dobré,zlý člověk vynáší ze zlého pokladu zlé.36Říkám vám ale, že z každého prázdného slova, které lidé řeknou, budou skládat účty v soudný den 

 

Jakov2.14 K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí,že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání?15Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe?16Když jim řeknete: „Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude?17Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.
18Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“
Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutkůa já ti ukážu svou víru na svých skutcích.19Ty věříš, že je jedinýJah EL ŠADAJ? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!20Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?
21Nebyl snad náš otec Avraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Jicchaka  na oltář?22Vidíš?Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění!23Tak se stalo, co říká Písmo: „Abraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost“ a byl označen za Božího přítele.24Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře.25Nebyla podobně nazákladě skutků ospravedlněnataké nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy?26Takže:jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.
 

 

 …………………………………………………………… 

 

5) 

 

2 timoteus 1:11 k jeho zvěstování jsem byl ustanoven hlasatelem APOŠTOLEM a učitelem!!! 

 

                                                                 VS 

 

 ZJĚVENÍ JOCHANAN (JAN) Znám tvé skutky, tvou práci i tvou vytrvalost. Vím, že nemůžeš snést zlé lidi; vyzkoušel jsi ty, kdo si říkají apoštolové, ale nejsou, a shledal jsi, že jsou lháři (SÁM PAVEL TO O SOBĚ NAPSALV V ŘIMANŮM 3.7!!!!!).3Vytrvale jsi snášel těžkosti pro mé jméno a nepodlehl jsi únavě 

 SKUTKY 21:17Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali.18Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni starší....Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.21O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od MOŠE. Prý je navádíš, aby nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše zvyky.22Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel.23Udělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib.24Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon.!!!!!!!

( !!! STARŠÍ SPOLU S JAKOBEM BRATREM JAHUŠUA HAMAŠIJAH NAŘIZUJÍ PAVLOVI ,ŽE NESMÍ UČIT NIKOHO ,ABY NEDODRŽOVALI MOŠEHO ZÁKON A OBŘÍZKU A ŽE MUSÍ TO DOKÁZAT ,ŽE SÁM DODRŽUJE MOŠE ZÁKON!!!)

5 Moše 17:6 Ten, kdo má zemřít, ať je popraven nazákladě výpovědi dvou nebo tří svědků.Nesmí být popraven na základě jediného svědectví. 

 

5 moše 19.15Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo třech svědků 

 

  1. Matitjahu(matouš)18:15Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.16Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků

 

Jochana 8:17 Ve vašemZákoněje psáno,že svědectví dvou lidí je pravé.

 

kým a kdy BYL USTANOVEN APOŠTOLEM??

 

A kde jsou výpověde 2-3 svědků podle MOŠEHO zákona?

 

……………………………………………………………… 

 

 6)

 

Skutky 23.6 Pavel věděl, že ve Veleradě je jedna strana saduceů a druhá farizeů, a tak zvolal: „Bratři, já jsem farizeus, farizeův syn. 

 

Skutky 26:5 Znají mě odedávna a kdyby chtěli, mohou dosvědčit, že jsem žil podle nejpřísnějšího proudu v našem náboženstvíjako farizeus. 

 

filipským 3.5 Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše:5obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů,co do Zákona farizeus 

 

                                                           vs

 

Matitjahu 16:12 Tehdy pochopili, že jim neřekl, aby se vyvarovali chlebového kvasu, alefarizejského a saducejskéhoučení 

 

Marek 8:15 Pečlivě se varujte kvasu farizeůa kvasu Herodova. 

(SÁM JAHUŠUA NÁS VARUJE ,ŽE SE MÁME VAROVAT UČENÍ FARIZEJŮ!!!!!!!)

 

7)

1 MOŠE 49:27BENJAMIN  jako dravý VLK!!! ráno úlovek bude žráta večer svou kořist rozdělí.“

                                                        VS

FILIPSKÝM 3:5Vždyť právě já bych mohl spoléhat na tělo. Zdá-li se někomu, že může spoléhat na tělo, já bych mohl mnohem spíše:5obřezán osmého dne, z rodu Izraelova, z pokolení Benjamínova, Hebrej z Hebrejů, co do Zákona farizeus!!!!!

UŽ VPRVNÍ KNIZE  MOŠE NÁS HAKADOŠ JAH VARUJE PŘED VLKEM S POKOLENÍ BENJAMÍN!!!!!!!

 …………………………………………………………………………………………..

 

         PAVEL VYTVOŘIL SATANOVO ŘÍMSKE UČENÍ „KŘESTANSTVÍ“ ,KDE ZRUŠIL ZÁKONY, KTERÉ NÁM DAL SKRZE SVÉ SLUŽEBNÍKY PROROKY  A SVÉHO SYNA JAHUŠUA HAMAŠIJAH SÁM EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH (bůh). 

 

Rimanům 14:5Někdo si cení jednoho dne nad jiné, pro někoho je den jako den. Každý ať je přesvědčen o vlastním názoru.6Kdo drží svátek, drží ho Pánu. Kdo jí, jí Pánu, neboť děkuje Bohu, a kdo nejí, nejí Pánu a děkuje Bohu(pavel popírá jedno s desatera –svět den sedmý!!!!je svatý!!!)

 

Korintským 8:77Všichni ale k tomuto poznání nedošli. Někteří jsou dosud tak zvyklí na modly, že jsou k požívání takového masa choulostiví a mají pak špatné svědomí.8Jídlo nás ovšem k Bohu nepřiblíží. Nejíme li obětované maso ,nic nestrácíme,jíme li.,nic nezískáme(pavel říká ,že je v pořádku jíst maso obětované modlám –sa-tanovi!!!!!)

 

 

 

Korintským 7:188Kdo byl povolán jako obřezaný, ať se nedělá neobřezaným. Kdo je povolán jako neobřezaný, ať se nedává obřezat.!!! 19Nezáleží přece na obřízce nebo neobřízce, ale na poslušnosti JAH přikázání.(pavel popírá smlouvu, kterou naveky věků uzavřel HAKADOŠ JAH Abba s Avrahamem a jeho potomstvem!!!!!! A zároveň pavel potvrzuje že máme plnit JAH přikázázání??!!!!sám si odporuje!!!! Smlouva věčná PLATÍ ,bez obřízky není možne vejít do  nebeského království )

 

1 korintským 11:14Copak vás neučí sama přiroda, že pro muže jsou dlouhé vlasy ostudou?15Pro ženu jsou však dlouhé vlasy slávou; jsou jí totiž dány jako pokrývka

 

(pavel používá přírodu??? JAKO PŘIKÁZÁNÍ???? -ja jsem nevědel že je pro nás nejaký zákon přírody!!!sám popírá NAZÍRSTVÍ JEDEN ZE ZÁKONŮ ,KTERÝ NÁM DAL HAKADOŠ JAH  ,KDYŽ MUŽ NEBO ŽENA SE ODDELÍ PRO SLUŽBU K HAKADOŠ JAH- ABBA- 4 MOŠE 6: 5Po celou dobu jeho nazírského slibu se jeho hlavy nedotkne břitva. Dokud nevyprší doba jeho oddělení pro Hospodina, bude svatý; vlasy na hlavě si nechá volně růst.

 

 

NAPSAL SKORO POLOVINU JINÉ SMLOUVY , VE KTERÉ SÁM  jediný ze všech !!!ŘÍKÁ, ŽE JSME SPASENI JEN VÍROU A UŽ NIC Z TOHO CO NÁM ŘEKLI MOŠE  PROROCI A APOŠTOLOVÉ i (SÁM JAHUŠUA ), KTERÉ SI VYVOLIL JAH SKRZE SYNA KE SLUŽBĚ UŽ NEPLATÍ!!!!! 

 

APOŠTOLŮM SE VYSMÍVÁ A PÍŠE ŽE JE VÍC NEŽ ONI ,PŘITOM ONI MLUVILI A CHODILI S JAHUŠUA HAMAŠIJAH!!!MLUVÍ  O NICH SARKASTICKY, ŽE JSOU TO VELEAPOŠTOLOVÉ. 

2 KORINTSKÝM 115Myslím, že si s těmi veleapoštoly v ničem nezadám.6Nemám sice výřečnost, ale zato mám poznání, jak jste se při každé příležitosti mohli vždycky přesvědčit.

2 KORINTSKÝM 12:11Dělám tu ze sebe blázna, ale vy jste mě k tomu donutili. Mohli jste mě přece chválit sami – i když nic neznamenám, s těmi veleapoštoly si v ničem nezadám.12Důkazů o mém apoštolství jste dostali dost.(JAKÉ?????)

 

  PAVEL PÍŠE, ŽE JE OTROKEM HŘÍCHU (ŘIMANŮM 7K) ŽE LŽE (ŘIMANŮM 3.7) KRADE (2 KORINTSKÝM 11.8) A  ŽE LIDI OBELSTIL (2 KORINTSKÝM 12:16) 

 

PAVEL JE SLUHA sat-ana a farizeus!!!!!!!  

 

závěrem pochopit ,že paul byl služebník s-atana se můžete přesvědčit svědectvím starších a apoštolú ve skutcích apoštolů 21:Když jsme došli do Jeruzaléma, bratři nás tam vřele přijali.18Druhého dne šel Pavel s námi k Jakubovi, kde se shromáždili všichni starší 20Když to uslyšeli, vzdali slávu JAH EL ŠADAJ (Bohu). Potom mu řekli: „Vidíš, bratře, kolik tisíc Židů už uvěřilo, a ti všichni jsou horliví milovníci Zákona.!!!21O tobě ale mají zprávy, že učíš všechny Židy mezi pohany, aby odpadli od MOŠE. Prý je navádíš, aby nedávali obřezat své syny a nezachovávali naše zvyky.22Co s tím? Určitě se doslechnou, že jsi přišel.23Udělej tedy, co ti říkáme: Máme tu čtyři muže, kteří na sebe vzali slib.24Podrob se spolu s nimi očistnému obřadu a zaplať za ně, co je potřeba, aby si oholili hlavy. Tak všichni poznají, že na těch zprávách o tobě nic není a že naopak žiješ řádně a zachováváš Zákon( Moše )!!!!!!!

SAMI STRŠÍ NECHTEJÍ UVĚŘIT ŽEBY PAVEL MOHL UČIT ,ABY ODPADLI OD MOŠE ZÁKONA A NEOBREZÁVALI SVÉ SYNY A TAK MU RADÍ ABY VŠEM DOKÁZAL ŽE TO NENÍ PRAVDA CO SE O NĚM ŘÍKA A UKÁZAL VŠEM  ŽE DODRŽUJE MOŠE ZÁKON !!!!!

PAVEL TO UDĚLAL A OČISTIL SE PODLE ZÁKONA ABY SVEDL MNOHÉ A ABY HO NEUKAMENOVALI  A TAK.... SKUTKY 21:26Druhého dne se tedy Pavel spolu s oněmi muži podrobil očistnému obřadu. Potom šel do chrámu ohlásit, kdy uplyne doba jejich očišťování a za každého z nich bude přinesena oběť.
27Když už těch sedm dní mělo uplynout, uviděli ho v chrámu Židé z Asie A KDYŽ TI CO ZE ŽIDŮ UVĚŘILI V   JAHUŠUA  HAMAŠIJAH KŘIČELI .........

SKUTKY  21:27-28Vzbouřili všechen lid a vrhli se na něj28s křikem: „Izraelité, pomozte! To je ten člověk, který všude všechny učí proti tomuto lidu, Zákonu i tomuto místu! Navíc ještě do chrámu přivedl Řeky, aby toto svaté místo poskvrnil!“.....

KDYŽ VIDĚL ŽE JE ZLE ,TAK SE PAVEL ,KTERÝ SE BIL DO PRSOU, ŽE JE ŽID A FARIZEUS A PRAVÝ IZRAELITA SCHOVAL ZA "ŘÍMSKY (S-TANŮV) PAS

SKUTKY 21:25Poté, co ho připoutali řemeny, Pavel oslovil velícího setníka: „Vy smíte bičovat římského občana – navíc bez soudu?“26Jakmile to setník uslyšel, odešel to ohlásit veliteli: „Dej si pozor, co děláš. Ten člověk je římský občan!“27Velitel se šel Pavla zeptat: „Pověz mi, ty jsi římský občan?“
„Ano,“ odpověděl Pavel.

 

...A PAK PAVEL  V KLIDU V BYTĚ BEZ SOUDU V ŘÍMĚ UČIL  OPAK( NEDODRŽOVAT MOŠE ZÁKON A NEOBŘEZÁVAT SYNY !!!) A DNES VŠECHNY CÍRKVE ,KTERÉ SI ŘÍKAJÍ KŘESTANÉ HO POSLECHLI A ON JE OBELSTIL A DNES "KŘESTANÉ " NEDODRŽUJÍ MOŠE ZÁKON A NEOBŘEZÁVAJÍ SVÉ SYNY ,PROTOŽE TO ŘEKL PAVEL????!!!!

JEREMJAHU 17.5 5Tak praví Hospodin:„PROKLET , kdo spoléhá na člověka,
kdo se o smrtelníka opírá a v srdci se odvrací od JAH (Hospodina).

JEREMJAHU 17:7Požehnaný, kdo spoléhá na HAKADOŠ JAH  (Hospodina) a jehož nadějí je HAKADOŠ JAH .

 

 MŮŽETE SI VYBRAT SLOVO HAKADOŠ JAH, KTERÉ MLUVIL SKRZE SVÉ   VYVOLENÉ  PROROKY , MOŠEHO , APOŠTOLY A JAHUŠUA SVÉHO SYNA  , KTEŘÍ VŠICHNI POTVRDILI ZÁKON  SVÁTKY A OBŘÍZKU A DEN SEDMÝ NEBO MŮŽETE PŘIJMOUT pavlovo učení , VE KTERÉM NEMUSÍTE DODRŽOVAT NIC ,ALE je to cesta do pekel 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.