MOŠE ZÁKON PLATÍ A MÁME HO DODRŽOVAT!!!

1 makabejská 2:49Když se přiblížil den jeho smrti, promluvil MatatJAHU  ke svým synům: „Dnes vládne zpupnost a výsměch; je čas zmaru a zuřivého hněvu. 50Nuže, chlapci, rozhorlete se pro Zákon a položte životy za smlouvu našich otců! 51Vzpomeňte si na skutky otců, které vykonali za svých časů, a přejte si sami velikou slávu a věčné jméno. 52Neprokázal snad Avraham věrnost ve zkoušce a nebylo mu to uznáno za spravedlnost?

jeremjahu 31:33Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele(JISRAEL 12 KMENŮ!!!), praví  JAH  Svůj zákon(moše zákon!!!) vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem.!!!!!

ezekiel

11:18Až tam přijdou, odstraní odtud všechny ohavnosti a nechutnosti.19Dám jim jedno srdce a do nitra jim vložím nového ducha. Vezmu jim z těla srdce z kamene a dám jim srdce z masa,20aby se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony (moše zákon!!!)a jednali podle nich. Tehdy budou mým lidem a já budu jejich Bohem

36:25Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím.26Dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa.27Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony (moše zákon!!!)a jednali podle nich.28Budete bydlet v zemi, kterou jsem dal vašim otcům. Budete mým lidem a já budu vaším Bohem

 

matitjahu

5:17(jJAHUŠUA ŘEKL )Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18 V PRAVDĚ , říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona(moše zákon), než se to všechno naplní. 

8:3On vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: „Já to chci. Buď čistý!“ A jeho malomocenství bylo ihned očištěno.4Potom mu  JAHUŠUA řekl: „Dej pozor, abys to nikomu neříkal. Jdi ale, ukaž se knězi a obětuj  JAH  dar, který přikázal Moše (zákon!!!) – na svědectví pro ně.“

 

22:40V těchto dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“

23:1Tehdy JAHUŠUA  mluvil k zástupům a svým učedníkům.2Řekl: „Na MOŠE místě se posadili znalci Písma a farizeové.3Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají.

marek

1:41Naplněn soucitem, Jahušua  vztáhl ruku a dotkl se ho se slovy: „Já to chci. Buď čistý!“42Malomocenství ho hned opustilo a byl čistý.
43Jahušua  ho pak ihned poslal pryč s přísným varováním:44„Dej pozor, abys nikomu nic neříkal. Jdi se ale ukázat knězi a obětuj za své očištění dar, který přikázal Moše(zákon) , na svědectví pro ně.“

 

lukas

16:15 JAHUŠUA  jim ale řekl: „Vy chcete před lidmi vypadat spravedlivě, ale EL ŠADAJ  zná vaše srdce. Co je u lidí vznešené, je v  JAH  očích ohavnost!
16Až do JOCHANAN  tu byl Zákon a Proroci(nic se  nesmí přidat ani ubrat 5 moše 4:2); od té doby se káže  JAH království a každý se do něj násilně tlačí.17Spíše však pomine nebe a země, než aby přestala platit jediná čárka Zákona!!!!!!

16:27On na to řekl: ‚Prosím tě, otče, pošli ho tedy do mého otcovského domu.28Mám pět bratrů – ať je varuje, aby i oni nepřišli do tohoto místa muk!‘
29Mají Moše  a Proroky,‘ řekl Abraham. ‚Ať poslouchají je!‘!!!!
30‚To ne, otče Abrahame,‘ boháč na to. ‚Kdyby k nim ale přišel někdo z mrtvých, činili by pokání.
31On mu ale řekl: ‚Když neposlouchají MOŠE a Proroky, nepřesvědčí je, ani kdyby někdo vstal z mrtvých.‘“(JAHUŠUA )

 

JOCHANAN

5:19 JAUŠUA  jim odpověděl: „V PRAVDĚ říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn.

 

ZÁKON ,KTERÝ NÁM DAL EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH SKRZE MOŠE JE PLATNÝ ,PROTOŽE SLOVO JAH PLATÍ NAVĚKY A ŽÁDNÝ ČLOVĚK ,KTERÝ JE MRTVÝ, HO NEMOHL ZMĚNIT(pavel)!!!!

 

A VŠECHNY CÍRKVE ODHODILI ZÁKON MOŠE , KTERÉ NÁM DAL EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH SKRZE MOŠE A KTERÝ VŠICHNI PROROCI POTVRZUJÍ A TAKY POPÍRAJÍ CO NÁM ŘEKL JAHUŠUA A VĚŘÍ TOMU CO NAPSAL NEJAKÝ pavel, co je v rozporu se všemi proroky a 5 knihama MOŠE
jak je to možné???

 

PROTO DÁVÁ HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ SVĚTU ŠANCI SE V TOM OBROVSKÉM SOUŽENÍ OBRÁTIT A POZNAT PRAVDU A BÝT OSVOBOZENI ,PROTO 2 svědkové ,ABY JSME ŘEKLI PRAVDU V RUACH HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ!!!!CELÉMU SVĚTU

 

 

 

HALELUJAH B ŠEM JAHUŠUA HAMAŠIJAH 

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.