MAREK

10:17  Když se vydával na cestu, přiběhl k němu nějaký člověk, a poklekl před ním a ptal se ho: "Mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě?"18 Jeešua mu řekl: "Proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh.

(Sám Syn říká, že jenom Otec je dobrý, tudíž nemůže být trojjediný, jinak by Ješua nenapomenul člověka, že jedině Otec jest dobrý!!!)

12:29Ješua mu odpověděl: "Nejdůležitější je: ,Slyš, Izraeli - Hospodin je náš Bůh, Hospodin je jediný!!!

(Sám Ješua vyznává, že jediný jest Bůh)

.30Proto miluj Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.'31Druhé je toto: ,Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné přikázání není důležitější než tato dvě."

Marek 15:34 "Eli, Eli lama sabachtani", Bože můj, Bože můj proč si mě opustil.

( Sám Ješua říká, Bůh, Bůh můj proč si mě opustil. Kdyby byl trojjediný Bůh, jak by Bůh mohl opouštět sám sebe?!!!)

Marek 15:39 A když  uviděl setník, který stál před ním, že takto skonal, řekl: "Ten člověk byl opravdu Syn Boží ."

JOCHANAN - Jan

1 kapitola

Jan 1:11  Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali.

12Ale těm, kteří ho přijali,
dal právo být Božími dětmi -
všem těm, kdo věří v jeho jméno.

14 Spatřili jsme jeho slávu,
slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn,
plný milosti a pravdy.(Jakou má od Otce jednorozený Syn, AMEN)

18Boha nikdy nikdo neviděl;
jednorozený Syn, který je v Otcově náručí,
ten jej vylíčil.(Jednorozený Syn, Syn Boha živého, ten jej vylíčil)

2 kapitola

15Tehdy si z provazů upletl bič a všechny z chrámu vyhnal i s ovcemi a voly. Směnárníkům rozházel peníze a zpřevracel stoly16a prodavačům holubic řekl: "Odneste to odsud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!"(Pokud by byl trojjediný Bůh, nemohl by Ješua říct:" z domu mého otce", nýbrž z mého domu).

3 kapitola

16Neboť Bůh!!! tak miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něj věří, nezahynul, ale měl věčný život.17Bůh!!! neposlal svého Syna na svět, aby svět odsoudil, ale aby svět byl skrze něj spasen.(Kdo nevyzná že Ješua je Syn Boha živého, nemá život věčný)

21Kdo ale koná pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky byly vykonány v Bohu.

33Kdo přijímá jeho svědectví, zpečetil to, že Bůh je pravdomluvný.34Ten, kterého poslal Bůh!!!, mluví Boží slova, neboť Bůh dává Ducha v plnosti.(Bůh  poslal Syna, který mluví Boží slova neboť Bůh davá svého Ducha v plnosti svému Synu)

4 kapitola

21"Ženo," řekl jí Ješua, "věř mi, že přichází chvíle, kdy nebudete uctívat Otce ani na této hoře, ani v Jerušalajm.

34"Můj pokrm," řekl jim JEŠUA, "je konat vůli Toho!, který mě poslal, a dokončit jeho! Dílo  (Pokud by byl trojjediný Bůh, nebylo by to jeho dílo, ale i Synovo dílo.)

44Sám Ješua měl totiž dosvědčit, že prorok není ve své vlasti v úctě.

5 kapitola

17Ješua jim odpověděl: "Můj Otec pracuje i dnes; proto pracuji i já.

19Ješua jim odpověděl: ", říkám vám: Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn.

24Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života.

26Jako má Otec život sám v sobě, tak dal i Synu, aby měl život sám v sobě,27a dal mu také pravomoc konat soud, protože je Syn člověka (Kdyby byl trojjediný Bůh, tak nemohou mít oba dva život sami v sobě, jak Otec, tak i Syn. A tak Otec dal Synu, aby měl život sám v sobě)

.46Kdybyste věřili MOŠEMU, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.47Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?"  vs. 5 mošeho 18:15Hospodin, tvůj Bůh, ti zprostřed tvých bratrů vzbudí proroka, jako jsem já - toho poslouchejte!

6 kapitola

14Když lidé viděli, jaký zázrak udělal, říkali: "Je to opravdu ten Prorok, který měl přijít na svět!

.27Neusilujte o pomíjející pokrm, ale o pokrm, který zůstává k věčnému životu, který vám dá Syn člověka. Na něj totiž Bůh Otec vtiskl svou pečeť."(Sám Ješua mluví o Otci, jako o  jediném Bohu.)


29Ješua jim odpověděl: "Toto je ten Boží skutek - abyste věřili v toho, kterého on poslal."

37Všichni, které mi Otec dává, přijdou ke mně; a toho, kdo ke mně přichází, jistě nevyženu ven.38Sestoupil jsem z nebe, ne abych konal svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.39A toto je vůle Toho, který mě poslal - abych nikoho z těch, které mi dal, neztratil, ale vzkřísil je v poslední den.40Neboť toto je vůle mého Otce, který mě poslal - aby každý, kdo vidí Syna a věří v něho, měl věčný život. A já ho vzkřísím v poslední den."

44"Nikdo ke mně nemůže přijít, pokud ho nepřitáhne můj Otec, který mě poslal; já ho pak vzkřísím v poslední den.

45V Prorocích je psáno: ,A budou všichni vyučeni od Boha.' Každý, kdo slyší Otce a učí se od něj, přichází ke mně.46Ne že by někdo viděl Otce; jediný, kdo viděl Otce, je ten, který je od Boha.

57Jako mě poslal živý Otec a já žiji skrze Otce, tak ten, kdo jí mne, bude žít skrze mě

?63Duch je ten, kdo dává život; tělo nedokáže nic. Slova, která vám mluvím, jsou Duch a jsou život.65Potom dodal: "Proto jsem vám řekl, že ke mně nikdo nemůže přijít, není-li mu to dáno od Otce."

7 kapitola

16Ješua jim odpověděl: "Mé učení není mé!!!, ale Toho, který mě poslal.17Bude-li někdo chtít konat jeho vůli, pozná, je-li to učení z Boha, nebo zda mluvím sám od sebe.(Sám Ješua nám říká, že není jeho učení, ale učení z Boha)

8 kapitola

16A i kdybych soudil, můj soud je pravdivý, neboť nejsem sám, ale je se mnou Otec, který mě poslal.17Ve vašem Zákoně je psáno, že svědectví dvou lidí je pravé.18Svědčím sám o sobě a svědčí o mně Otec, který mě poslal."

32Poznáte pravdu a pravda vás vysvobodí."

44Váš otec je ďábel a vy chcete plnit touhy svého otce. Od počátku to byl vrah a nestál v pravdě, protože v něm pravda není. Když mluví lež, mluví, jak je mu vlastní, neboť je lhář a otec lži

49"Nejsem posedlý," odpověděl Ješua . "Jen ctím svého Otce, ale vy mnou pohrdáte.

54JEŠUA  odpověděl: "Chválím-li sám sebe, má chvála nic neznamená. Ten, kdo mě chválí, je můj Otec, kterého vy nazýváte svým Bohem!!!,55ale neznáte ho. Já ho znám. Kdybych řekl, že ho neznám, byl bych podobný vám, lhář. Ale znám ho a zachovávám jeho slovo. (Ješua potvrzuje, že Otec je EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH.)

9 KAPITOLA

4Já musím !!!!!dělat skutky Tohokterý mě poslal, dokud je den.(Ješua nám říká, že musí dělat skutky Boží. Skutky toho, jenž ho poslal.)

17Pak se toho slepce znovu zeptali: "Kdo to podle tebe je, že ti otevřel oči?"
"Je to prorok," odpověděl.

 

10 KAPITOLA

17Otec mě miluje, protože pokládám svůj život, abych ho zase přijal.18Nikdo mi ho nebere, sám ho pokládám. Mám moc ho položit a mám moc ho zase přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce."25"Řekl jsem vám to, a nevěříte," odpověděl jim JEŠUA . "Skutky, které dělám ve jménu svého Otce, o mně vydávají svědectví

34JEŠUA  odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ,Řekl jsem: Jste bohové'!!!(Žalmy 82:6)35Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy - a Písmo nemůže být zrušeno!!! -36proč mě, kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem řekl: ,Jsem Boží Syn'?37Nedělám-li skutky svého Otce!!!, nevěřte mi.38Pokud je však dělám, i kdybyste nevěřili mně, věřte těm skutkům, abyste poznali a věděli, že Otec je ve mně a já v něm."(Sám Ješua říká, že písmo nemůže být zrušeno, Otec jej posvětil, a koná skutky svého Boha Otce)

11 KAPITOLA

21"Pane JEŠUA, kdybys tu byl, můj bratr by nezemřel!" řekla mu Marta22"I teď ale vím, že o cokoli Boha!!! požádáš, to ti Bůh!!! dá."(Ješua prosí svého Otce a Bůh Otec mu to dává)

27"Ano, Pane," odpověděla. "Já jsem uvěřila, že ty jsi Mesiáš, Boží Syn, který má přijít na svět."40"Neřekl jsem ti, že když budeš věřit, uvidíš Boží slávu?" odpověděl jí JEŠUA .
41Když pak odstranili kámen od hrobu, Ješua  pozvedl oči a řekl: "Otče, děkuji ti, že jsi mě vyslyšel.42Já vím, že mě vždycky slyšíš, ale říkám to kvůli zástupu, který stojí kolem, aby uvěřili, že jsi mě poslal."(Sám Ješua děkuji Otci, že ho vyslyšel.)

12 kapitola

26Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje; tam, kde jsem já, bude i můj služebník. Kdokoli mi slouží, toho Otec poctí.28Otče, oslav své jméno!"

44Ješua  volal: "Kdo věří ve mne, věří ne ve mne, ale v Toho, který mě poslal.45Kdo vidí mě, vidí Toho, který mě poslal.

49Nemluvil jsem totiž sám od sebe, ale Otec, který mě poslal, ten mi dal přikázání, co mám říkat a co mluvit.50A vím, že jeho přikázání je věčný život. Co mluvím, tedy mluvím tak, jak mi řekl Otec."(Ješua sám říká, že nemluví sám od sebe, ale že má příkaz od Boha Otce co má mluvit, tudíž nemůže být trojjediný Bůh)

13 kapitola

20, říkám vám: Kdo přijímá mého posla, přijímá mě; a kdo přijímá mě, přijímá Toho, který mě poslal."

14 kapitola

1"Nermuťte se v srdcích. Věříte v Boha, věřte i ve mne!!!!.2V domě mého Otce je mnoho pokojů. Kdyby to tak nebylo, řekl bych vám to.3Jdu, abych vám připravil místo. Až odejdu a připravím vám místo, zase přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli tam, kde jsem já.4Víte, kam jdu, a cestu znáte."
5"Pane, nevíme, kam jdeš," přerušil ho Tomáš. "A jak můžeme znát cestu?"
6"Já jsem ta cesta, pravda a život," odpověděl Ješua. "Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

10Nevěříš, že já jsem v Otci a Otec ve mně? Slova, která vám říkám, neříkám sám od sebe. To Otec, který ve mně přebývá, on působí ty skutky.11Věřte mi, že já jsem v Otci a Otec ve mně, už jen kvůli těm skutkům věřte. (Bůh Otec přebývá ve svém Synu skrze Ducha svého Božího v plnosti)

16Já pak požádám Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal navěky,17totiž Ducha pravdy,(Bůh Otec nám dává svého Ducha, který vychází z Otce, a říká nám co si Nejsvětější Tatínek EL HAKADOŠ ABBA přeje, AMEN.)

28Slyšeli jste mě říci: ,Odcházím a zase k vám přijdu.' Kdybyste mě milovali, byli byste rádi, že jdu k Otci, neboť můj Otec je větší než já.

30Už s vámi nebudu dlouho mluvit, neboť přichází vládce tohoto světa. Nemá na mně nic,31ale přichází, aby svět poznal, že miluji Otce a že jednám, jak mi Otec přikázal.

15 kapitola

26Až přijde ten Utěšitel, kterého vám pošlu od Otce, totiž Duch pravdy, který vychází z Otce, ten o mně bude vydávat svědectví.

16 kapitola

5"Teď odcházím k Tomu, který mě poslal, a nikdo z vás se mě neptá: ,Kam jdeš?'6Kvůli tomu, co jsem vám řekl, naplnil vaše srdce zármutek.7Říkám vám ale pravdu: Je pro vás lepší, abych odešel. Když neodejdu, nepřijde k vám Utěšitel; když ale odejdu, pošlu ho k vám.8Až přijde, odhalí světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud.9Hřích, že nevěří ve mne;10spravedlnost, že jdu k Otci a už mě neuvidíte;11a soud, že vládce tohoto světa je již odsouzen.

.27Sám Otec vás totiž miluje, protože jste milovali mě a uvěřili jste, že jsem vyšel od Boha!!!(Ne z, ale od Boha)

17 kapitola

3A to je ten věčný život - aby poznali tebe, jediného pravého Boha, a toho, jehož jsi poslalJešua Hamašijah (Sám Ješua říká, aby poznali tebe, jediného pravého Boha)

5Nyní mě, Otče, uveď k sobě do slávy, kterou jsem u tebe měl předtím, než byl svět.

6Zjevil jsem tvé jméno lidem, které jsi mi dal ze světa. Byli tvoji a dal jsi je mně.(Pokud Ješua zjevil jméno Boha nemůže být trojedinný Bůh) Zachovali tvé slovo7a nyní poznali, že všechno, co jsi mi dal, pochází od tebe.8Slova, jež jsi mi svěřil, jsem předal jim a oni je přijali.(Ješua nemůže být slovo.) Skutečně poznali, že jsem vyšel od tebe, a uvěřili, že jsi mě poslal. (Ješua sám říká že vyšel od Boha, ne z Boha!)

12Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal. Chránil jsem je a nikdo z nich nezahynul, kromě onoho syna zatracení, aby se naplnilo Písmo.

17Ješua řekl:.17Posvěť je pravdou; tvé slovo je pravda. (Ješua není slovo!)

23Já v nich a ty ve mně!!!!, aby byli dokonale jedno a aby svět poznal, že jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.

24Otče, chci, aby ti, jež jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby viděli slávu, kterou jsi mi dal, neboť jsi mě miloval před stvořením světa.

18 kapitola

37"Sám říkáš, že jsem král," odpověděl Ješua. "Narodil jsem se a přišel jsem na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo patří pravdě, mě poslouchá."

JE JEDEN BŮH  EL HAKADOŠ ABBA EL AVRAHAM JICCHAK JISRAEL A JEHO DUCH  ,A MY JSME USMÍŘENÍ S NÍM KRVÍ JEHO SYNA JEŠUA HAMAŠIJAH , KTERÉHO POSLAL EL HAKADOŠ ABBA NA TENTO SVĚT ,JAKO SMÍRNOU OBĚT.  

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.