Otec

1. Kolik božstev dle Bible existuje?

"Nebudeš míti jiných elohim přede mnou." (Exodus 20,3)

"Slyš, Izraeli, Yahuwah náš El, Yahuvah jeden jest." (Deuteronomium 6,4)

"Zdaliž El jeden nestvořil nás?" (Malachiáš 2,10)

"Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe samého pravého Eloaha, a kteréhož jsi poslal, Yahušuu Pomazaného." (Jan 17,3)

"...není jiného žádného El nežli jeden." (1. Korintským 8,4)

"Ale my máme jediného El..." (1. Korintským 8,6)

"Jeden El a Otec všech..." (Efezským 4,6)

"Jedenť jest zajisté El..." (1. Timoteovi 2,5)

"Ty věříš, že jest jeden El. Dobře činíš. I ďáblovéť tomu věří, avšak třesou se." (Jakuba 2,19)

2. Jaký běžný titul má v Bibli ten Jeden Eloah?

"Zdaliž není jeden otec všech nás?" (Malachiáš 2,10)

"Ale my máme jediného El, Otce..." (1. Korintským 8,6)

"Milost vám a pokoj od Yahuvaha Otce..." (Galatským 1,3; 2. Korintským 1,2; Římanům 1,7)

"... podle vůle Yahuwaha a Otce našeho." (Galatským 1,4)

"Jeden El a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás." (Efezským 4,6)

"Milost vám a pokoj od Yahuvaha Otce našeho..." (1. Korintským 1,3; Efezským 1,2; Filipským 1,2; Koloským 1,2; 1. Tesalonickým 1,1; 2. Tesalonickým 1,2)

3. Je tento jeden Eloah, náš Otec, také otcem Yahushui Pomazaného?

"Požehnaný El a Otec Pána našeho Yahušui Pomazaného, kterýž požehnal nám všelikým požehnáním duchovním v nebeských věcech v tom Pomazaném." (Efezským 1,3)

"...Vstupuji k Otci svému, a k Otci vašemu..." (Jan 20,17)

"Jeden Eloah a Otec všech." (Efezským 4,6)

Závěr: Bible učí, že existuje jen jeden Eloah, který je Otec všech.

Yahušua

4. Kdo je Yahušua?

"A my jsme uvěřili, a poznali, že ty jsi ten Pomazaný, Syn živého El." (Jan 6,69)

5. Znamená "Syn živého El" pouze titul daný Yahušuovi nebo je On skutečně pravým synem Otce?

"Nebo dítě narodilo se nám, syn dán jest nám." (Izaiáš 9,6)

"Kdo vstoupil v nebe, i sstoupil? Kdo sebral vítr do hrstí svých? Kdo shrnul vody v roucho své? Kdo upevnil všecky končiny země? Které jméno jeho, a jaké jméno syna jeho, víš-li?" (Přísloví 30,4)

6. Je Yahušua "skutečný" syn Yahuvaha? Potvrdila Bible počátek Jeho existence?

"A ty Bejt léchem Efrata, jakžkoli jsi nejmenší mezi tisíci Judskými, z tebe mi vyjde ten, kterýž má býti Panovníkem v Izraeli, a jehož východové jsou od starodávna, ode dnů věčných." (Micheáš 5,2)

"A Syn Yahuwahův o sobě hlásal: "Yahuwah měl Mne při počátku cesty své, před skutky svými, přede všemi časy. . . . Před věky ustanovena jsem, před počátkem, prve než byla země. Tehdáž byla jsem od Něho pěstována, a byla jsem jeho potěšení na každý den, anobrž hrám před ním každého času". (Přísloví 8,22-30)" Patriarchové a proroci 13(orig34)

7. Potvrzuje Nový Zákon Starý Zákon ohledně pravého a doslovného synovství Yahushui?

"A Slovo to tělo učiněno jest, a přebývalo mezi námi, (a viděli jsme slávu jeho, slávu jakožto jednorozeného od Otce,) plné milosti a pravdy." (Jan 1,14)

"Yahuvaha žádný nikdy neviděl, ale jednorozený Syn, kterýž jest v lůnu Otce, onť jest nám vypravil." (Jan 1,18)

"Neboť tak Yahuvah miloval svět, že Syna svého jednorozeného dal, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný." (Jan 3,16)

"Kdož věří v něho, nebude odsouzen, ale kdož nevěří, jižť jest odsouzen; nebo neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Yahuwahova." (Jan 3,18)

"V tomť zjevena jest láska Yahuvahova k nám, že Syna svého toho jednorozeného poslal Yahuwah na svět, abychom živi byli skrze něho." (1. Janova 4,9)

Závěr: Ten Jediný Eloah v dávném okamžiku zplodil Yahušuu, Svého jednorozeného syna. A pokud by Yahuvah neobětoval Svého skutečného a jediného zplozeného syna, pak by Avraham zkouška nebyla žádným významným předobrazem.

Jednorozený (Jediný zplozený) Syn

 

8. Co předal jediný El ŠADAJ , Otec všech, Svému jednorozenému?

"Nebo jakož Otec má život sám v sobě, tak jest dal i Synu, aby měl život v samém sobě." (Jan 5,26)

"Kterýžto jsa blesk slávy, a obraz osoby jeho..." (Židům 1,3)

9. Co to znamená, že Yahuvah předal Svou slávu Svému jednorozenému Synovi?

"Řekl opět: Okažiž mi, prosím, slávu svou. Kterýž odpověděl: Já způsobím to, aby šlo mimo tebe před tváří tvou všecko dobré mé." (Exodus 33,18-19)

"Poněvadž se zalíbilo Otci, aby v něm všecka plnost přebývala." (Koloským 1,19)

10. Předal jediný El Své jméno Svému jednorozenému Synovi?

"Nebo kterému kdy z andělů řekl: Syn můj jsi ty, já dnes zplodil jsem tebe? A opět: Já budu jemu Otcem, a on mi bude Synem? Ale k Synu dí: Stolice tvá, ó Elohej, trvá na věky věků..." (Židům 1,5.8)

11. Co ještě předal Otec Svému jednorozenému?

"Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Yahuvahův přebývá v vás. Jestližeť pak kdo Ducha toho Pomazaného nemá, tenť není jeho." (Římanům 8,9)

Závěr: Yahuwah předal Svému jednorozenému Synu bezpodmínečný "život v Sobě samém". Tak jako dítě se stává nezávislé na své matce, jakmile se narodí, i Yahušua se stal sebeexistující, jakmile byl zplozen Svým Otcem. Sebeexistence byla zděděná při jeho narození. Navíc Syn přijal od Svého Otce Jeho pravý charakter (dobrotu), a tím Jeho přesný obraz.

Nebylo nic, co by měl Otec a co by nepředal Svému Jednorozenému Synovi.

Dokonce i toho Ducha Yahuvahova, toho Ducha Svatého, sdílel se Svým Synem. Yahušua přirozeně zdědil jméno Svého Otce, El ŠADAJ . Yahušua však nebyl od věčnosti spoluexistující se Svým Otcem, protože byl Synem.

Vztah mezi Otcem a Synem

12. Co řekl Yahušua o Svém vztahu ke Svému Otci?

"Kdybyste mne milovali, radovali byste se jistě, že jsem řekl: Jdu k Otci; nebo Otec větší mne jest." (Jan 14,28)

"Nemůžeť Syn sám od sebe nic činiti, jediné což vidí, an Otec činí." (Jan 5,19)

"Nemohuť já sám od sebe nic činiti... Neboť nehledám vůle své, ale vůle toho, jenž mne poslal, Otcovy." (Jan 5,30)

13. Za co považoval Yahushua Svého Otce?

"Totoť jest pak věčný život, aby poznali tebe jediného pravého El." (Jan 17,3)

"Nedotýkejž se mne; neb jsem ještě nevstoupil k Otci svému. Ale jdiž k bratřím mým, a pověz jim: Vstupuji k Otci svému, a k Otci vašemu, k El svému, a k El vašemu." (Jan 20,17)

"Já a Otec jedno jsme." (Jan 10,30)

"Způsobem bytí byl roven El, a přece na své rovnosti nelpěl..." (Filipským 2,6)

14. Jakým způsobem byl Yahušua jedno s Otcem?

"Yahušua, Slovo, jednorozený Syn Yahuvahův, tvořil jednotu s věčným Otcem, jednotu v přirozenosti, v povaze, v úmyslu, byl jedinou bytostí, která mohla proniknout do všech plánů a úmyslů Yahuwaha."Patriarchové a proroci 12 (orig34)

Závěr: Yahušua byl jedno s Otcem v přirozenosti, charakteru a záměru. Ale nepovažoval Sám sebe za rovného se Svým Otcem. Yahuvah vložil do Yahušua veškerou autoritu

Podřízenost Syna Otci

15. Jak Bible demonstruje podřízenost Syna Svému Otci, jedinému El šadaj?

"Vy však jste toho Pomazaného a ten Pomazaný je Yahuvahův." (1. Korintským 3,23)

"Chciť pak, abyste věděli, že všelikého muže hlava jest ten Pomazaný, a hlava ženy muž, hlava pak toho Pomazaného jest Yahuvah." (1. Korintským 11,2)

"Aby Eloah Pána našeho Yahušuu Pomazaného, Otec slávy, dal vám Ducha moudrosti a zjevení, v poznání jeho." (Efezským 1,17)

"Jeden Pán, jedna víra, jeden křest, jeden El ŠADAJ a Otec všech, kterýž jest nade všecko, a skrze všecko, i ve všech vás." (Efezským 4,5-6)

"Nebo všecky věci poddal pod nohy jeho. Když pak praví, že všecky věci poddány jsou jemu, zjevnéť jest, že kromě toho, kterýž jemu poddal všecko. A když poddáno jemu bude všecko, tedy i on Syn poddá se tomu, kterýž jemu poddati má všecko, aby byl YAHUVAH všecko ve všech." (1. Korintským 15,27-28)

Závěr: Jediný Eloah, Otec, učinil Svého Syna Jemu rovným v přirozenosti, charakteru a záměru; je Jeho plnoprávný a jediný spolupartner. Tato realita však nevyvrací podřízenost Syna Svému Otci, který je ten jediný El ŠADAJ , který vládne nade všemi, včetně Syna.

16. Ovlivňuje Biblická skutečnost, že Yahushua je podřízen Svému Otci, naše uctívání Syna?

"Aby všickni ctili Syna, tak jakž Otce ctí. Kdo nectí Syna, nectí ani Otce, kterýž ho poslal." (Jan 5,23)

 

Duch Svatý

17. Kdo je Duch Svatý?

"Vy pak nejste v těle, ale v Duchu, poněvadž Duch Yahuvahův přebývá v vás. Jestližeť pak kdo Ducha toho Pomazanéhonemá, tenť není  jeho." (Římanům 8,9)

"A že jste synové, protož poslal Yahuvah Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, totiž Otče." (Galatským 4,6)

"A jáť prositi budu Otce, a jiného Utěšitele dá vám, aby s vámi zůstal na věky, Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijíti. Nebo nevidí ho, aniž ho zná, ale vy znáte jej, nebť u vás přebývá a v vás bude. Neopustímť vás sirotků, přijduť k vám." (Jan 14,16-18)

Závěr: Duch Svatý není nikdo jiný než tentýž Duch Yahushuův, který vyšel z Otce, jediného El, ze kterého jsou všechny věci. 1. Korintským 8,6.

18. Má Yahushua ducha, který je odloučen od ducha Jeho Otce?

Každá bytost má svého vlastního individuálního ducha. Dokonce i pes má ducha dle Bible. Proto i Yahushua má Svého vlastního individuálního Ducha. "A že jste synové, protož poslal Yahuwah Ducha Syna svého v srdce vaše, volajícího: Abba, totiž Otče." (Galatským 4,6) "Neboť vím, že mi to přijde k spasení skrze vaši modlitbu a pomoc Ducha Yahushui Pomazaného" (Filipským 1,19). Ale Yahushuův Duch je tak podřízen Yahuwahovu Duchu, že mohou být právem nazýváni jedno, jak je psáno: "Ten pak, jenž se připojuje Pánu, jeden duch jest s ním." (1. Korintským 6,17).  Jedině uvědoměním si této reality je možné, abychom měli společenství s YAHUŠUA , jako máme společenství s naším nebeským Otcem. Bible říká: "Což jsme viděli a slyšeli, to vám zvěstujeme, abyste i vy s námi obecenství měli, a obecenství naše aby bylo s Otcem i s Synem jeho Yahushuou Pomazaným" (1. Janova 1,3). Nemáme společenství s Otcem a Synem skrze naše těla. Naše těla nejsou ve fyzickém kontaktu s těly  Otce a Syna. Máme společenství s Otem a Synem skrze jejich Ducha. Pokud by Syn neměl Svého vlastního individuálního Ducha, pak bychom nemohli mít s Ním společenství žádným jiným způsobem než které máme s Otcem. Ale díky jasnému rozlišení mezi Duchem Otce a Duchem Syna můžeme mít osobní společenství s oběma - s Otcem i se Synem. "Každý, kdož přestupuje a nezůstává v učení toho Pomazaného, nemá YAHUŠUA; kdož zůstává v učení toho Pomazaného, tenť i Otce i Syna má." (2. Janova 1,9). Jediný způsob, jak můžeme mít dnes Otce i Syna, je ten, kdy oba dva mají Ducha, protože nemůžeme mít ani jedno z jejich těl.

Závěr: Ano, Yahushua má odloučeného a odlišného Ducha, než je Duch Jeho Otce, ten je však plně podřízen Duchu Jeho Otce.

Je čas, abychom uctívali jediného El ŠADAJ JAH EHJE  v pravdě a duchu a abychom činili pokání z naší nevědomosti a rouhání v minulosti. Toto je naše modlitba k našemu Otci, jedinému El ŠADAJ , který je nade všemi, a svou modlitbu pozvedáme ve jménu Jeho jednorozeného syna, Yahushui Pomazaného.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.