Skutky

Skutky apoštolské 14:15  a volali: "Co to děláte? Vždyť i my jsme smrtelní lidé jako vy. Zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich.

Skutky apoštolské 2:30  Byl to však prorok a věděl o přísaze, kterou se mu Bůh zavázal, že jeho potomka nastolí na jeho trůn; 31 viděl do budoucnosti a mluvil tedy o vzkříšení Kristově, když řekl, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach.(Žalm 16:10)

Skutky apoštolské 3:17  Vím ovšem, bratří, že jste jednali z nevědomosti, stejně jako vaši vůdcové.18  Bůh však tímto způsobem vyplnil, co předem ohlásil ústy všech proroků, že jeho Mesiáš bude trpět.(Ne Bůh bude trpět, ale jeho pomazaný bude trpět!!!)19  Proto čiňte pokání a obraťte se, aby byly smazány vaše hříchy

Skutky apoštolské 4:10  vězte vy všichni i celý izraelský národ: Stalo se to ve jménu Ješua  Mašijah Nazorejského, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdráv.(Sám apoštol říká, že Ješuu vzkřísil Bůh)


1. Timoteus

1kapitola

1Pavel, apoštol Krista Ješua z pověření Bohanašeho Spasitele, a Krista Ješua,naší naděje,
2Timoteovi, vlastnímu synu ve víře:
Milost, milosrdenství a pokoj od 
Boha Otce a od Krista Ješua, našeho Pána.

7Chtěli by být učiteli Zákona, přitom ale vůbec nechápou, co říkají ani na čem trvají.(Všichni, kteří vyznávají trojjedinost, žijí v bludu)
8Víme, že Zákon je dobrý, pokud se dobře užívá.(, desatero platí)

11podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno.13Předtím jsem byl  rouhač, pronásledovatel a tyran, ale Bůh  se nade mnou smiloval,neboť jsem ve své nevíře nevěděl, co dělám.

16ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Ješua Mašijah na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu17Králi věků,nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu!!! buď čest a sláva na věky věků! 

2 kapitola

3Tak je to správné a milé našemu Spasiteli Bohu,4který chce, aby všichni lidé byli spaseni a došli k poznání pravdy.5 Je přece jediný Bůh a jediný prostředník mezi Bohem a lidmi, člověk Mašijah Ješua,6který dal sám sebe jako výkupné za všechny lidi.(Pravé vyznání víry! Amen)

4 kapitola

10Proto se tak namáháme a svádíme takový boj, že máme naději v živém Bohu, který je Spasitelem všech lidí, a zvláště věřících.(Amen, Bůh je náš jediný spasitel, protože poslal svého jediného Syna ze své vůle a své nekonečné lásky k nám, abychom krví jeho Syna byli s ním usmíření a byl nám zaslán Duch Boží)

5 kapitola

.18Písmo přece říká:"Mlátícímu dobytčeti nedávej náhubek," a jinde: "Dělník si zaslouží svou mzdu."
19Obvinění proti staršímu nepřijímej, jedině když s ním přijdou dva nebo tři svědkové.

6 kapitola

11Ty ale jako Boží člověk od takových věcí utíkej a následuj spravedlnost, zbožnost, víru, lásku,trpělivost a mírnost.

13Před Bohem!, který všemu dává život,a před Synem Božím, který pronesl jasné vyznání před Pontským Pilátem, ti kladu na srdce,14abystoto přikázání zachovával bez poskvrny. Zůstaň bez úhony až do pří-chodu našehoPána Ješua Krista,15který nastane v pravý čas, jenž určí ten požehnaný a jediný Vládce, Král kralujících a Pán panujících,16který jediný má nesmrtelnost a přebývá v nepřístupném světle, kterého nikdo z lidí neviděl ani vidět nemůže a kterému patří čest a věčná moc. 

2. Timoteus

 1kapitola

2Milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce!!! a od Ješua Mašijah, našeho Pána

7Bůh nám nedal duchastrachu, ale ducha síly, lásky a rozvahy.8Proto se nestyď zasvědectví našeho Pána ani za mě, jeho vězně, ale v Boží síle semnou snášej útrapy pro evangelium.

2 kapitola

8Pamatuj, že Ješua Mašijah z Davidova semene byl vzkříšen z mrtvých-to je mé evangelium.9Pro ně snáším útrapy,dokonce i okovy jako zločinec; ale Boží slovo není v okovech

19Boží základ však pevně stojí a nese tento nápis: "Hospodin ví, kdo mu patří," a"Každý, kdo vyznává Pánovo jméno, ať opustí nepravost.

24A Pánův služebník nemábýt hádavý, ale ke všem přívětivý a snášenlivý a má být schopen učit25a s vlídnostínapravovat odpůrce. Kdo ví? Bůh je může přivést k pokání, aby poznali pravdu26a probrali se z ďáblovy pasti, do níž se nechali lapit, aby konali jeho vůli.

3 kapitola

1Buď si jist, že vposledních dnech nastanou těžké časy.2Lidé budou milovat jen sami sebe a své peníze; budou vychloubační,arogantní, urážliví, vzpurní k rodičům, nevděční, bezbožní,3bezcitní, nesmiřitelní,pomlouvační, nevázaní, bezuzdní, nepřátelé dobra,4zrádci,lehkomyslní, domýšliví, milovníci rozkoše spíše než milovníci Boha.5Navenek sice budou ztělesněná zbožnost, ale její moc budou popírat. Od takových se odvracej.!!!!!

4 kapitola

1-Před Bohem!!! a před Ješua Mašijah ,který bude soudit živé i mrtvé,zavazuji tě najeho zjevení a království2Hlásej Slovo, buď připraven vhod i nevhodusvědčuj, napomínej, povzbuzuj a vyučuj s nejvyšší trpělivostí.3Přijde totiž doba, kdy lidé nestrpí zdravé učení, ale budou se podle vlastních chutí obklopovat učiteli, kteří jim budou lechtat sluch.4Odvrátí uši od pravdy a uchýlí se k bájím.

Jakub

1 kapitola

1Jakub, služebník Boha a Pána Ješua Krista, zdraví dvanáct pokolení v diaspoře.

5Schází-li někomu z vás moudrost, ať žádá Boha, a ten mu ji dá - je přece štědrý ke všem a bez výhrad!

6Ať ale žádá ve víře a bez pochybností. Kdo pochybuje, podobá se totiž mořské vlně, větrem bičované a hnané sem a tam.7Ať nikdo takový nečeká, že od Pána něco dostane -8člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý

13Když je však někdo pokoušen, ať nikdy neříká, že to pokušení 

je od Boha. Jako Bůh nemůže být pokoušen zlým, tak také sám nikoho

nepokouší.14Když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho 

vlastní chtíč!

16Nepleťte se, milovaní bratři!17Všechno dobré a dokonalé je dar shůry

od Otce světel,u něhož není žádná změna, žádný proměnlivý stín(. Amen, Bůh nebes i země, jediný pravý Bůh Otec)

27Čistá a ryzí zbožnost před Bohem a Otcem je toto: pomáhat sirotkům a vdovám v jejich nouzi a chránit se před špínou světa. (Bůh a Otec)

2 kapitola

5Poslouchejte, milovaní bratři: Copak Bůh nevyvolil chudáky tohoto světa, aby byli bohatí ve víře?

Nemají právě oni zdědit království, které Bůh zaslíbil těm, kdo jej milují

9Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky.

10Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech.11Tentýž, kdo řekl: "Necizolož," řekl také: "Nezabíjej." Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon.12Proto mluvte a jednejte jako lidé, kteří mají být souzeni podle zákona svobody.13Toho, kdo nebyl milosrdný, čeká nemilosrdný soud.Milosrdenství však nad soudem vítězí.
14K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání?

19Ty věříš, že je jediný BůhDobře děláš.Tomu ale věří i démoni - a třesou se!.(Amen, jediný! jest Bůh Otec)20Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?

3 kapitola

9Jím dobrořečíme Pánu a Otci, jím také zlořečíme lidem stvořeným k Boží podobě.

4 kapitola

7Poddejte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás,8přibližte se Bohu a přiblíží se vám. 10Pokořte se před Pánovou tváří a on vás povýší.(Pokořme se tedy před tváří Boha jediného, Boha Avrahama, Jicchaka, Jisraele)

5 kapitola

16Vyznávejte si navzájem své hříchy a modlete se jedni za druhé, abyste byl uzdraveni. Vroucí modlitba spravedlivého dokáže mnoho.17Eliyahu  byl člověk jako my, a když se horlivě modlil, aby nepršelo, na zemi nezapršelo tři a půl roku.18Když se pak modlil znovu, nebe vydalo déšť a země úrodu.19Bratři moji, může se stát, že někdo z vás zbloudí od pravdy a někdo ho obrátí zpět.

1. Petr

1 kapitola

2vyvoleným prozřetelností Boha Otce skrze posvěcení Ducha k poslušnosti a skropení krví Ješua Mašijah:Milost vám a hojný pokoj.
3Požehnán buď Bůh a Otec našeho Pána Ješua Mašijah,který nám ve svém velikém milosrdenství daroval nový život, když vzkřísil Ješua  Krista z mrtvých(vyznání víry, jediný Bůh Otec, vzkřísil Ješua zmrtvých)

17Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.18Víte přece, čím jste byli vykoupeni ze svého marného životního způsobu, zděděného po předcích - nebylo to pomíjivými věcmi, stříbrem ani zlatem,19ale vzácnou krví Ješua  Mašijah! Ten byl jako beránek bez vady a poskvrny20předem vybrán už před stvořením světa, ale teď na konci časů byl zjeven kvůli vám.21Díky němu(Ješua ) věříte v Boha!!!, který ho vzkřísil z mrtvých a oslavil jej, aby tak vaše víra a naděje směřovala k Bohu.!

2 kapitola

4Když přicházíte k němu, k živému kameni zavrženému lidmi, ale vyvolenému a vzácnému před Bohem,5sami se stáváte živými kameny ve stavbě duchovního chrámu a svatým kněžstvem přinášejícím duchovní oběti přijatelné před Bohem díky Ješua Mašijah.
6V Písmu přece stojí:
"Hle, pokládám na Sionu

úhelný kámen vyvolený a vzácný,
a kdokoli věří v něj,
se jistě nezklame."

10Kdysi jste ani nebyli lidem, ale teď jste lid Boží; nedocházeli jste milosrdenství, ale teď jste milosrdenství došli.

3 kapitola

.9Neodplácejte zlo zlem ani zlořečení zlořečením, ale naopak žehnejte. K tomu jste přece povoláni ...

18Vždyť i Ješua  Kristus, sám spravedlivý, jednou trpěl za hříchy nespravedlivých,

aby vás přivedl k Bohu!!. V těle podstoupil smrt, ale v Duchu dostal život.19Tehdy přišel kázat duchům v žaláři -20těm, kteří kdysi za Noemových dnů nechtěli uposlechnout,zatímco Bůh trpělivě čekal, než se postaví archa, v níž se skrze vodu zachránilo jen několik (totiž osm) duší.21Naplněním tohoto předobrazu je křest, který nám teď přináší záchranu - nejde o omytí tělesné špíny, ale o závazek dobrého svědomí před Bohem -(Bohem Otcem) skrze vzkříšení Ješua Mašijah,22který odešel do nebe aje po Boží pravici!!!, kde jsou mu poddáni andělé, vlády i moci.

4 kapitola

11Když někdo mluví, ať jsou to Boží slova;když někdo slouží, ať je to v síle, kterou dává Bůh, aby byl Bůh vždy oslavován skrze Ješua  Mašijah,jemuž patří sláva i moc na věky věků.(vyznání víry, jest jediný Bůh, který dává)

.16Trpí-li však jako křesťan, ať se za to nestydí, ale chválí za to jméno Boha.

17Přišel čas soudu a první na řadě je Boží dům. Je-li to, co se děje nám, teprve začátek, jaký konec čeká ty, kdo odmítají Boží evangelium?

19Ať proto ti, kdo trpí podle Boží vůle, svěřují své duše věrnému Stvořiteli a pokračují v dobrém jednání.

2. Petr

1 kapitola

2Milost vám a hojný pokoj skrze poznání Boha a Ješua, našeho Pána.

17Tu slávu a čest přijal od Boha Otce, když k němu z velkolepé slávy zazněl hlas: 

"Toto je můj milovaný Syn, kterého jsem si oblíbil.(Syn Boha živého)"18My jsme s ním byli na oné svaté hoře a ten hlas z nebe jsme sami slyšeli.
19Navíc tu máme nesmírně spolehlivé slovo proroků a vy děláte dobře, že se ho držíte jako lampy zářící v temnotách, dokud se nerozbřeskne den a ve vašich srdcích nevzejde jitřenka.20Především vězte, že žádné proroctví Písma nevzniklo z vlastního názoru proroka.21Proroctví totiž nikdy nepřišlo z lidské vůle, ale Boží lidé mluvili, jak byli puzeni Duchem svatým.

2 kapitola

1V Božím lidu však bývali i falešní proroci,stejně jako mezi vámi budou falešní učitelé!!!!!!!, kteří pokoutně zavedou zhoubné bludy. Budou dokonce zapírat i  BOHA ,který je vykoupil,a tak na sebe přivedou rychlou záhubu4Bůh přece neušetřil anděly, když zhřešili,ale svrhl je do pekla, kde spoutáni řetězy ve tmě čekají na soud.21Bylo by pro ně lepší nepoznat cestu spravedlnosti, než se po jejím poznání odvrátit od svatého přikázání, které dostali.22Stalo se jim, co se říká v tom pravdivém přísloví:"Pes se vrátil ke svým zvratkům" a "Umytá svině se znovu válí v bahně."

3 kapitola

3Především vězte, že v posledních dnech přijdou nehorázní posměvači vedení svými vlastními choutkami4a budou říkat: "Co je s tím slibem o jeho příchodu? Otcové už zemřeli a všechno zůstává, jak to bylo od počátku stvoření!"5Takoví si nechtějí uvědomit, že nebe a země kdysi dávno vzniklyBožím slovem z vody a skrze vodu;6a tou vodou byl tehdejší svět zatopen a zničen

.7Totéž slovo udržuje a uchovává nynější nebe a zemi pro oheň, který je čeká v den soudu a záhuby bezbožných lidí.
8Jednu věc si uvědomte, milovaní: u Pána je jeden den jako tisíc let a tisíc let jako jeden den.9Pán neotálí splnit svůj slib, jak si někteří myslí, ale prokazuje vám svou trpělivost.Nechce totiž, aby někdo zahynul, ale aby všichni došli k pokání.10Pánův den ovšem přijde jako zloděj. Toho dne se nebesa s rachotem zřítí,živly se rozpustí žárem a země se všemi svými skutky bude odhalena.11Má-li být všechno takto zničeno, jak svatě a zbožně tedy musíte žít vy,12kteří dychtivě vyhlížíte příchod Božího dne! Nebesa se tehdy rozplynou ohněm a živly se roztaví žárem,

Syn Boží versus blud bůh Syn, bůh duch.

Ano, Ješua je Syn Boha živého,ale není druhý Bůh!!!, tak jako Duch Boží není třetí Bůh!!!.

 Duch Boží vychází z Boha a mluví co slyší a Ješua je jediný milovaný Syn, který sedí po pravici Boha pravého nejvyššího.

Satanistická dogma

Trojjedinost je článek víry (dogma) většiny křesťanských církví, které tvrdí, že Bůh je jeden (monoteismus), a zároveň přitom v sobě spojuje tři božské osoby -blud!!!, kterými jsou:

.        Bůh Otec (Bůh, stvořitel světa)

.        bůh Syn (Ježíš Kristus, stvořitel vykupitel světa)

.        bůh duch Svatý (stvořitel, posvětitel světa)

Jeden Bůh takto potrojně pojatý se nazývá "Nejsvětější" Trojice. Názorně se trojjedinost vysvětluje například jako trojúhelník (obvykle malovaný s vševidoucím okem uprostřed- santanistický trojuhelník s okem-symbol illuminatů-, objevující se v mnoha  katolických a pravoslavných, etiopských ad. kostelích , objevující se i na 1 dolarové bankovce na vrchu pyramidy!!!). V Irsku je tradičním znázorněním trojiční víry trojlístek, na němž prý dávným Irům trojjedinost vysvětloval svatý Patrik.

Proti víře v trojjedinost existoval od počátku v křesťanství i odpor, především proto, že podle názoru odpůrců v pravdě Boží představa Trojice odporuje absolutnímu monoteismu. Odpor existoval i z dualistických pozic: někteří gnostici přišli s teorií nemilosrdného Boha Starého zákona? a stvořitele světa a milosrdného láskyplného Boha Nového zákona?, Ježíše Krista. S jejich názory bojoval biskup Ireneus. Trojjedinost byla závazně definována roku 381 na prvním konstantinopolském koncilu. SATANISTOU KONSTATINEM KTERÝ UZÁKONIL I SVĚCENÍ DNE SLUNCE - "SUNDAY".

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.