proč je moderní judaizmus a adventizmus 7 dne-satanizmus 

 

1:světí black sabbath -saturn day podle katolického satanovho(gregoriánskeho kalendáře ) ,podle  papeže řehoře 13 !!!který ve svém znaku má červený štít s drakem!!!!!podle tohoto kalendáře světí židé adventisti 7 dne saturn day!!!!!!!TENTO SATANISTICKÝ KALENDÁŘ SE VŮBEC NEPOUŽÍVAL V ČASECH NAŠICH PRAOTCŮ  AVRAHAMA JICCHAKA JISRAELE !!!!!!!!!ANI ZA  MOŠE ANI ZA JAHUŠUA HAMAŠIJAH 

 

Znak

 viz https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eho%C5%99_XIII.

jak můžou adventisté a židé plivat  na katolickou církev že světí den slunce sunday (co je pravda) ,když oni sami přijali saturn day (saturday ),podle gregoriánskeho kalendáře a tak světí den satana!!!!!!

 

HAKADOŠ ABBA EL AVRAHAM JICCHAK JISRAEL EL ŠADAJ NÁM DAL BIBLICKÝ KALENDÁŘ ,I SVÁTKY ,KTERÉ MÁME DODRŽOVAT !!! ROK  ZAČÍNÁ MĚSÍCEM ABÍB ,TAKŽE AŽ V MĚSÍCI ABIB  ,(TJ. V BŘEZNU 2017) ZAČÍNÁ ROK 5777 

1 MOŠE 1:1414JAH  řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování MOEDIM(SVÁTKŮ!!!), dnů a let;15budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se.16JAH učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla dni, a menší, aby vládla noci; učinil rovněž hvězdy.17JAH  je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,18aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A JAHOVAH  viděl, že je to dobré.

 PRVNÍ DEN PRVNÍHO MĚSÍCE JE DEN PO DNI ROVNODENOSTI V JERUŠALEM TJ 17.3 GREGOR. KALENDÁŘE JE TO TAKY ČTVRTÝ DEN ,PROTOŽE HAKADOŠ JAH EL ŠADAJ STVOŘIL DVĚ SVÍTILNY NA NEBESÍCH  VE ČTVRTÝ DEN ,TAKŽE SEDMÝ DEN JE VLASTNĚ 3, 11, 18, 25 DNE PRVNÍHO MĚSÍCE TYTO DNI SE NIKDY NEMĚNÍ  (HAKADOŠ JOM ŠEVA ) I VŠECHNY SVÁTKY!!!!  3 MOŠE 23-PESACH SVÁTEK NEKVASENÝCH CHLEBŮ DEN LETNIC  DEN TROUBENÍ DEN SMÍŘENÍ SVÁTEK STÁNKU 

JEŠAJAHU(IZAIAŠ)66:23 O KAŽDÉM NOVOM DNI MĚSÍCE  V KAŽDÝ DEN ODPOČINKU PŘIJDE SE SKLONIT VEŠKERÉ TVORSTVO PŘEDE MNOU ,PRAVÍ JAH

ŽALM 136:8 SLUNCE ABY VLÁDLO VE DNE JEHO MILOSRDENSTVÍ JE VĚČNÉ.MĚSÍC A HVIĚZDY ABY VLÁDLY V NOCI JEHO MILOSRDENSTVÍ JE VĚČNÉ.

EZEKIEL46:1Tak praví Panovník JAH : „Východní brána vnitřního nádvoří bude po šest pracovních dnů zavřená, ale v SEDMÝ   den a v den NOVÉHO MĚSÍCE  se otevře.2Tehdy do brány zvenku skrze síň vejde vládce a zastaví se u jejích veřejí. Až budou kněží přinášet jeho zápalnou oběť a jeho pokojné oběti, bude se klanět u prahu brány. Poté odejde, ale brána se až do večera nezavře.3Také lid země se bude o sedmých dnech  a nového dne  měsíce  u vchodu té brány KLANĚT JAH .

PRVNÍ DEN SEDMÉHO MĚSÍCE   NA DEN TROUBENÍ  ROKU 5777 SE ZAČNE  NAPLNUJE ZJEVENÍ 12 JOCHANAN .....(V 10 DNI JOM KIPUR!!!!).....

 REVELATION 12 , REVELATION  A REVELATION TIMES  NA STRÁNCE SEVENROSES.CZ

ELLEN WHITE BYLA VYSOCE POSTAVENÁ ZEDNÁŘKA  SATANOVA PROSTITUTKA 

https://www.google.cz/search?q=ELLEN+WHITE+PICTURES&espv=2&biw=1280&bih=894&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwi6uNuyrPHQAhUEiCwKHe40CuMQ7AkIOw#tbm=isch&q=ELLEN+WHITE+FREEMASON 

 

http://www.fmh-child.org/SDA.html

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2022 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.