Čistá a nečistá zvířata

 
3.Mošeho 11:1 JAH  promluvil k Moše  a Áharonovi a řekl jim:2  "Mluvte k Izraelcům: Ze všech zvířat na zemi smíte jíst tyto živočichy:3  Všechno, co má rozdělená kopyta tak, že jsou kopyta rozpolcená úplně, přežvýkavce mezi zvířaty, ty smíte jíst.4  Ale z přežvýkavců a z těch, kdo mají rozdělená kopyta, nesmíte jíst velblouda, který sice přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;5  damana, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;6  zajíce, který také přežvykuje, ale nemá rozdělená kopyta; bude pro vás nečistý;7  vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý.8  Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete; budou pro vás nečistí.9  Ze všeho, co je ve vodě, smíte jíst toto: Všechno ve vodách, v mořích a potocích, co má ploutve a šupiny, smíte jíst.10  Z veškeré vodní havěti v mořích a potocích, ze všech živočichů, kteří jsou ve vodách, bude pro vás hodné opovržení všechno, co nemá ploutve ani šupiny.11  Budou pro vás hodni opovržení. Nesmíte jíst jejich maso a jejich zdechliny budete mít v opovržení.12  Všechno ve vodě, co nemá ploutve ani šupiny, budete mít v opovržení.13  Z létajících živočichů budete mít v opovržení tyto, nesmějí se jíst, jsou hodni opovržení: orla, orlosupa a mořského orla,14  luňáka a různé druhy jestřábů,15  všechny druhy havranů,16  pštrosa, sovu, racka a různé druhy sokolů,17  kulicha, kormorána a výra,18  sovu pálenou, pelikána a mrchožrouta,19  čápa a různé druhy volavek, dudka a netopýra.20  Všechna létající havěť chodící po čtyřech bude pro vás hodna opovržení.21  Jen to smíte jíst z veškeré létající havěti chodící po čtyřech, co má skákavé nohy, jimiž skáče po zemi.22  Smíte z nich jíst tyto: různé druhy kobylek, jako arbe, soleám, chargól a chágáb.23  Ale ostatní létající čtyřnohá havěť bude pro vás hodna opovržení.24  Tou byste se poskvrnili. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera25  a každý, kdo by něco z jejich zdechliny nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera.26  Každé zvíře, které má rozdělená kopyta, ale ne rozpolcená úplně, a které nepřežvykuje, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se ho dotkne, bude nečistý.27  Také všechno ze čtyřnohých živočichů, co chodí po tlapách, bude pro vás nečisté. Každý, kdo se dotkne jejich zdechliny, bude nečistý až do večera. 28  Kdo by nesl jejich zdechlinu, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. To všechno je pro vás nečisté. 29  Dále pro vás bude nečisté z havěti hemžící se po zemi: krysa, myš, různé druhy ještěrek,30  gekoni, scinkové a chameleón. 31  Ti jsou pro vás nečistí z veškeré havěti. Každý, kdo se jich dotkne, když pojdou, bude nečistý až do večera. 32  Také všechno, nač padne něco z nich, když pojdou, bude nečisté, ať to je dřevěný předmět nebo oděv, kůže či pytlovina, cokoli, čeho se užívá k práci; bude to vloženo do vody a bude to nečisté až do večera; pak to bude čisté. 33  Když něco z nich spadne do hliněné nádoby, bude nečisté všechno, co je uvnitř, a nádobu rozbijete34  Každý pokrm určený k jídlu, který přišel do styku s onou vodou, bude nečistý. Též každý nápoj, který se pije z takové nádoby, bude nečistý. 35  Zkrátka všechno, nač padne něco z těch zdechlin, bude nečisté. Pec i krb budou nečisté, musí se zbořit; budou pro vás nečisté. 36  Jen vodní pramen a jímka zadržující vodu budou čisté. Cokoli přijde do styku s těmi zdechlinami, bude nečisté. 37  Když však něco z těch zdechlin padne na semeno, určené k setí, to zůstane čisté.38  Ale když bude na semeno nalita voda a padne na ně něco z těch zdechlin, bude pro vás nečisté.39  Když pojde některé ze zvířat, která máte dovoleno jíst, ten, kdo se dotkne jeho zdechliny, bude nečistý až do večera.40  Kdo z té zdechliny něco sní, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. Též kdo by tu zdechlinu nesl, vypere si šaty a bude nečistý až do večera. 41  Všechna havěť hemžící se po zemi je hodna opovržení, nesmí se jíst.42  Nic z veškeré havěti hemžící se po zemi, nic, co leze po břiše nebo chodí po čtyřech, ani co má více noh, nesmíte jíst, je to hodno opovržení.43  Neuvádějte v opovržení sami sebe pro nějakou hemžící se havěť; nesmíte se jimi poskvrnit, abyste se jimi neznečistili. 44  Já jsem  JAH , váš Bůh. Posvěťte se a buďte svatí, neboť já jsem svatý. Neposkvrňujte sami sebe žádnou havětí plazící se po zemi. 45  Já jsem  JAH  který jsem vás vyvedl z egyptské země, abych byl vaším Bohem. Proto buďte svatí, neboť já jsem svatý."46  To je řád o zvířatech, o ptácích a o všech živých tvorech pohybujících se ve vodách i o všech, kteří se hemží po zemi .47  Je nutno rozlišovat mezi nečistým a čistým, mezi živočichy, kteří se smějí jíst, a těmi, kteří se jíst nesmějí.
 
5.Mošeho 13:2  Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak,3  i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim",4  neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší  JAH , váš Bůh, aby poznal, zda milujete  JAH , svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.5 JAH , svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete.6  Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od  JAH , vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti  JAH , tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu.7  Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jsi neznal ty ani tvoji otcové, 8  některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země,9  nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt.10  Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu.
 

 
Skutky apoštolské 10:9 Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petros za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. 10  Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli:11  Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi.12  Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci.13  Tu k němu zazněl hlas: "Vstaň, Petros, zabíjej a jez!"14  Petros odpověděl: "To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje."15  Ale hlas se ozval znovu: "Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté."16  To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.

Celý tento výklad  nemluví o pokrmu,  ale o  postoji apoštolů a židů k lidem, kteří bili odjinud.

Skutky 10:1 1V Cesareji žil jeden muž jménem Kornelius, setník praporu zvaného Italský.2Byl to člověk zbožný, !!!s celou svou rodinou věřil v jediného Boha!!, byl velmi štědrý vůči židovskému lidu a pravidelně se modlil k Bohu. .3Jednou odpoledne kolem třetí hodiny jasně uviděl ve vidění  JAH  anděla, jak k němu jde a říká: "Kornelie!"4V úleku na něj vytřeštil oči a zeptal se: "Co je, Pane?"

Anděl mu řekl: "Tvé modlitby a almužny vzbudily JAH  pozornost.5Hned pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petros

 

Petros se měl setkat s Kornéliem ,avšak v té době to bylo pro židy (i v dnešní době pro ortodoxní židy je nečisté POMALU  mluvit s nežidem!!!)nečisté se potkávat s lidmi ,kteří byli odjinud. Skutky 10:2828řekl jim: „Sami víte, že pro  JISRAEL je nepřípustné, aby se stýkal s cizincem nebo ho navštěvoval.  JAH mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného,29a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali?“  EL AVRAHAM JICCHAK JAKOV poslal svého syna předně židům ,kteří ho odmítli.

(Ozeaš 3: 4Synové Izraele totiž zůstanou nadlouho bez krále a vůdce, bez oběti a posvátného sloupu, bez efodu a bůžků.5Potom synové Izraele znovu začnou hledat  JAH , svého Boha, i svého krále Davida; v posledních časech se s bázní obrátí k JAH  a k jeho dobrotě a Ozeaš 4:6 protože lid odmítl poznání i já tě odmítnu od kněžství; na Zákon svého Boha nedbal jsi, ani já nebudu dbát na tvé potomky. (Matitjahu 15:24 24Odpověděl jí  Ješua tedy: "Byl jsem poslán jen ke ztraceným ovcím z lidu Izraele."a Matitjahu 10:5 5Těchto dvanáct Ješua vyslal s těmito pokyny: "Nechoďte na cestu pohanů, nevstupujte do města Samaritánů,6ale raději jděte ke ztraceným ovcím z lidu Izraele.7Jděte a ohlašujte: ,Nebeské království je blízko!)  

A tak se obrátil k Nám  všem  a My jsme jeho  lid .

( Ozeaš 2:1Přesto však synů Izraele bude jako mořského písku, který se nedá změřit ani spočítat. Tam, kde slyšeli: "Nejste můj lid," jim budou říkat: "Synové živého Boha.)

Skrze vidění které  měl Petros, mu Bůh zjevuje svou vůli ,že on je BOHEM VŠECH NÁRODŮ ,(Ješajahu 45:23- 23Při sobě samém přísahám, ústy pronáším slova pravdivá, jež nelze odvolat: Přede mnou každý padne na kolena a každý jazyk bude při mně přísahat 24"Jen v  JAH ," budou o mně říkat, "je spravedlnost a síla!")   ZJEVUJE MU  to, že všichni lidé mají právo na spásu.

 

Skutky apoštolů 10:17Zatímco si Petros marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím,18zavolali: "Je tu hostem Šimon zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petros?19Petros zatím přemýšlel o tom vidění. RUACH-Duch mu řekl: "Hledají tě tři muži.20Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám.!!!"

 V tomto podobenství BŮH Avrahama Jakova Jicchaka jasně zjevuje Petrosovi, že spása je pro všechny lidi a NÉ jen pro   JISRAEL  ,Petros už neměl tudíž považovat nežidy za nečisté ale za čisté ,protože Bůh nikomu nestraní!!!

(.5 Mošeho 10:17    ,JAH  váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný a  lukas 4:.25Řeknu vám popravdě, že za Eliyahu  dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov,26ale Eliyahu  nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty.27A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn jen syrský Náman.")

Skutky 10:28 Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného,29a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali?"

(Bůh opravdu Petrosovi ukázal ,že nemá považovat žádného člověka za nečistého, tudíž výklad o čistých a nečistých zvířatech není správný!!!.  Sám Petros na tomto  zjeveni potvrzuje, co mu opravdu Bůh zjevuje a tj. ,že Buh nikomu nestraní, ale má rád každého bez rozdílu , JESTLI JE TO 12 KMENŮ JISRAEL ČI NIKOLIV!!!!
 

Skutky 10:3434Petros se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní,35ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost.36To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze JAHUSUA  Hamašijah , který je Pánem všech.37Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jochanan.38JAHUŠUA  z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. 39My jsme svědkové všeho, co dělal(JAHUŠUA  )v judské zemi a v Jerušalajm. Oni ho přibili na kříž a popravili,40ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dalaby se ukázal -41ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.42Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on(JAHUŠUA  HAMAŠIJAHje ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých.43Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří."
44Ještě než to Petros  dořekl, RUACH HAKADOŠ -Duch svatý sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč.45Obřezaní věřící, kteří přišli s Petrem, užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany.46Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha.
 
Skutky apoštolů21:25Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, ať se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu.
 (apoštolové  napsali ,co jsi mysleli ,že bude správné,pro pohany)
  
 
 
 
Z Písma víme ,že svědectví 2 nebo 3 svědkú je platné.
( Matitjahu 18:15 15"Kdyby tvůj bratr proti tobě zhřešil, jdi a napomeň ho mezi čtyřma očima.16Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra. Pokud tě neposlechne, vezmi s sebou ještě jednoho nebo dva bratry, aby každé slovo bylo potvrzeno výpovědí dvou nebo tří svědků
5 moše19:1515Proti nikomu nepostačí jediný svědek, ať už se dotyčný jakkoli provinil či spáchal jakýkoli hřích, jenž se dá spáchat. Výrok musí být potvrzen výpovědí dvou nebo tří svědků.)

Ve skutcích apoštolů v 10 kapitole vidí Petros jakousi nádobu  nebo plachtu a v ní všechny druhy zvířat ,a hlas mu říká , "Vstaň, Petros, zabíjej a jez!" a"Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté." Petros  odpovídá  že nikdy předtím nejedl nic nečistého , protože dodržoval JAH  Zákon!!!A protože byl učedníkem  JAHUŠUA  Hamašijah a JAHUŠUA  nikdy nezměnil BOŽÍ zákon A ANI NEMOHL ,PROTOŽE  PLNIL A VŽDY PLNÍ VŮLI  Boha nejvyššího EL ŠADAJ ,tudíž tak ani JAHUŠUA  ani jeho učedníci  nikdy nejedli nic nečistého!!Toto vidění,které měl Petros  se netýká pokrmů ,pokud by tomu bylo tak,v tom případě by zrušil JAH  zákon který platí a jako jedinný  ze všech proroků a apoštolů za tisíce let  by měl videní o čistých a nečistých zvířetech.Jak víme platná výpověd musí být potvrzená 2 nebo třemi svědky.V tomto případě by to však byla jedinná výpověd jedného člověka!!!.

 Matityahu(matouš) 7: 17"Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.19Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.

Jochanan10: 34JAHUŠUA  odvětil: "Není ve vašem Zákoně psáno: ,Řekl jsem: Jste bohové'?35Jestliže ty, kteří dostali Boží slovo, nazval bohy!!! - a Písmo nemůže být zrušeno -36proč mě, kterého Otec posvětil a poslal na svět, obviňujete z rouhání, když jsem řekl: ,Jsem Boží Syn'?37Nedělám-li skutky svého Otce, nevěřte mi.
 
Matitjahu 15:1

1Tehdy k JAHUŠUA  přišli znalci Písma a farizeové z Jeruzaléma.2"Proč tvoji učedníci přestupují tradici starších?" říkali. "Vždyť si před jídlem neumývají ruce!"
3"A proč vy kvůli své tradici přestupujete  JAH  přikázání?" odpověděl jim Ješua .4"Bůh řekl: ,Cti otce i matku' a ,Kdokoli by zlořečil otci nebo matce, musí zemřít.'5Vy ale říkáte, že kdokoli by řekl otci nebo matce: ,To, čím bych ti měl vypomoci, jsem daroval Bohu,'6ten už nemusí svého rodiče nijak uctít. A tak jste kvůli své tradici zrušili Boží slovo.7Pokrytci,Ješajahu - Izaiáš o vás správně prorokoval:
8,Tento lid mě ctí svými rty,
srdcem je mi však vzdálený.

9Nadarmo mě ale uctívají,
když učí lidské nauky a příkazy.'"!!!
10Pak svolal zástup a řekl jim: "Slyšte a rozumějte.11Člověka nešpiní to, co mu vchází do úst, ale to, co mu z úst vychází."
12Tehdy k němu přistoupili učedníci a řekli mu: "Víš, že se farizeové urazili, když slyšeli ta slova?"
13"Každá sazenice," odpověděl, "kterou nesázel můj nebeský Otec, bude vykořeněna.14Nechte je, jsou to slepí vůdcové slepých. Povede-li slepý slepého, oba padnou do jámy."15"Vysvětli nám to podobenství," požádal ho Petros.
16"Vy jste ještě tak nechápaví?" řekl Ješua.17"Nerozumíte, že všechno, co vchází do úst, jde do břicha a vypouští se do žumpy?18Co ale z úst vychází, jde ze srdce a špiní to člověka.19Ze srdce totiž vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilnění, krádeže, křivá svědectví, urážky.

K JAHUŠUA  přicházejí znalci Písma a vyčítají JAHUŠUA  ,že si jeho učedníci nemyjou ruce a tím porušují příkazy, které ustanovili  farizeji, přitom však sami nedodržovali  JAH příkazy!! (I v dnešní době mají židé nesmyslné příkazy a zákazy,které nejsou nikde psané v 5. Knihách Mošeho ohledně svěcení soboty -Shabbatu dne odpočinku BOHA AVRAHAMA JICCHAKA JAKOVA ,který máme světit a je to jedno s 10 přiázaní!!!) JAHUŠUA  jim odpovídá, že nejdůležitější je dodržovat  JAH  PŘÍKAZY(a neřídit se lidskými naukami) ,nikde v Písmu  však  JAHUŠUA  neprohlašuje nečisté zvířata za čisté!!!
 
 
 

Pokud Máme v sobě Ducha Božího a my jsme boží chrám ,jak můžeme ničit boží chrám alkoholem, drogami, cigaretami a vepřovím atd ,když  víme dobře , že nám to škodí A JE TO PŘESTOUPENÍ MOŠE ZÁKONA ?Pokud máme v sobě Ducha toho ,který vzkřísil svého Syna ,pak dobře víme ,že my jsme očištěni krví JAHUŠUA . Když spácháme hřích, jen tehdy, když  vyznáme svůj hřích, pokoříme se před Bohem a v srdci přiznáme svou slabost,  učiníme pokání a už nehřešíme!!!Jakým spůsobem by mohli být očistěné všechny zvířata?Když na začátku stvořil Bůh všechno čisté,jak je možné ,že už za Noeho byla zvířata nečistá?Jak se to stalo? Je možné ,že reptiliáni naklonovali různé druhy zvířat?
Jak to že ,vepři jsou tak podobní lidem svou konstitucí?jsou vepři  klonem člověka a divočáka?
 
  3 Moše 19:1919Zachovávejte má pravidla.Nedávej spolu pářit dvojí druh dobytka!! 
 
Ješayahu Izajáš 65:4 vysedávají v hrobech, nocují v tajemných skrýších, jedí maso z vepřů a ve svých nádobách mají polévku ze závadných věcí.
Ješayahu Izajáš 66:3 Člověk zabíjí v oběť býka i ubíjí člověka, obětuje jehňátko i láme vaz psu, přináší obětní dar i krev z vepřů dává, na připomínku pálí kadidlo i dobrořečí ničemné modle. Oni si vyvolují vlastní cesty, jejich duše si libuje v ohyzdných modlách.
Ješayahu Izajáš 66:17 "Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou", je výrok Hospodinův.18Já však znám jejich skutky i jejich smýšlení, a proto přijdu, abych shromáždil všechny národy a jazyky; přijdou a moji slávu uvidí.
 
Matitjahu (Matouš) 8:28  Když přijel na druhý břeh moře do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů; byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit.29  A dali se do křiku: "Co je ti po nás, Synu Boží? Přišel jsi nás trápit dříve, než nastal čas?"!!!!"32  On jim řekl: "Jděte!" Tu vyšli a vešli do vepřů; a hle, celé stádo se hnalo střemhlav po srázu do moře a zahynulo ve vodách.
Marek 5:5  A stále v noci i ve dne křičel mezi hroby a na horách a bil do sebe kamením.6  Když spatřil z dálky Ješua , přiběhl, padl před ním na zem7  a hrozně křičel: "Co je ti po mně, JAHUŠUA , synu Boha nejvyššího-EL ŠADAJ ? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!"8  JAHUŠUA  mu totiž řekl: "Duchu nečistý, vyjdi z toho člověka!"9  A zeptal se ho: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Mé jméno je `legie´, poněvadž je nás mnoho."11  Páslo se tam na svahu hory velké stádo vepřů.:12  I prosili ho ti zlí duchové: "Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů!"13  On jim to dovolil. Tu nečistí duchové vyšli z posedlého a vešli do vepřůStádo pak - bylo jich na dva tisíce - hnalo se střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo.
Lukáš 8: 28.28Když uviděl JAHUŠUA  , vykřikl , padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti do mě, Ješua , Synu Nejvyššího Boha? Prosím tě, netrýzni mě! 29  JAHUŠUA  totiž nečistému duchu přikazoval, aby z toho člověka vyšel. Neboť ho velice často zachvacoval; tehdy ho poutali řetězy a okovy a hlídali, ale on pouta vždy přerval a byl démonem hnán do pustých míst.30  JAHUŠUA  se ho zeptal: "Jaké je tvé jméno?" Odpověděl: "Legie", protože do něho vešlo mnoho zlých duchů. 31  A prosili JAHUŠUA  , jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. 32  Bylo tam veliké stádo vepřů, které se páslo na svahu hory. Démoni ho prosili, aby jim dovolil do nich vejít; on jim to dovolil.33  Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkré srázu do jezera a utopilo
Zjevení Janovo 22:15  Vně pak budou psi a čarodějníci, a smilníci, a vražedníci, a modláři, i každý, kdož miluje a činí lež.
Reptiliani se můžou převtělovat do podoby nečistých zvířat a také Démoni mohou  vcházet do nečistých zvířat a proto jsou pro Nás stále nečistá!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.