ŽALM 9:11Ať v tebe doufají, KDO ZNAJÍ TVÉ JMÉNO,
neopustíš, JAH , ty, kdo tě hledají!
 
 
vs
 
 
Malaki2:1 Teď tedy!!!!!!!,KNĚŽÍ!!!!, VAROVÁNÍ PRO VÁS:2Jestliže neposlechnete a nerozhodnete se VZDÁVAT ČEST MÉMU JMÉNU, praví JAH CVAOT , sešlu na vás PROKLETÍ a prokleji i vaše žehnání. A UŽ JSEM JE TAKÉ PROKLEL!!!!!, protože jste si to nevzali k srdci.
 
..................................................................................
 
Jesajahu64:6 NIKDO TVÉ JMÉNO NEVZÝVÁ,
nikdo se neprobouzí, po tobě nesahá,
když jsi před námi skryl svou tvář
a našim vinám nás vydal napospas.
65:1Odpovídal jsem těm, kdo se neptali,
dal jsem se najít těm, kdo o mě nestáli.
Národu, který MÉ JMÉNO NEVZÝVAL,
jsem říkal: „Jsem tu! Jsem tu!“
 
 
Jeremjahu
10:25Vylij svou ZUŘIVOST raději na národy,
které se K TOBĚ NEZNAJÍ,
vylij ji na kmeny,
které se K TVÉMU JMÉNU NEHLÁSÍ.!!!!!
23:6A toto je JMÉNO, jímž bude nazýván: JAH
23:24Myslí si, že těmi sny, které si jedni druhým vyprávějí, přimějí můj lid ZAPOMENOUT NA MÉ JMÉNO, tak jako na MÉ JMÉNO ZAPOMĚLI!!!! jejich otcové kvůli Baalovi.
 
32:34V domě, který se NAZÝVÁ MÝM JMÉNEM, nastavěli své ohavné modly a tak ho poskvrnili.
 
 
 
Joel3:5Každý, kdo vzývá JAH JMÉNO,
však bude zachráněn.
Na hoře Sion, v Jeruzalémě
vyvázne, jak JAH slíbil,
hrstka přeživších,
které povolal JAH .
 
Malaki1:11Vždyť MÉ JMÉNO je veliké mezi národy od východu slunce až na západ – tam všude budou MÉMU JMÉNU přinášet kadidlo a čisté oběti. ANO,MÉ JMÉNO je veliké mezi národy, praví JAH CVAOT.
 
ŽALM 20:8Jedni ve vozy, jiní zas v koně doufají,
MY VŠAK BUDEME VZÝVAT JMÉNO JAH!!!
 
33:2121On je radostí našeho srdce,
v jehoSVATÉ JMÉNO doufáme.
 
22:23Svým bratrům budu ZVĚSTOVAT TVÉ JMÉNO,
uprostřed shromáždění tě budu velebit:
 
48:11JAK TVÉ JMÉNO JAH ,ELI, tak i tvá chvála
do všech končin země dosahá.
 
52:11Chválit tě budu, JAH , navěky
za to, cos učinil.
V TVÉM JMÉNU složím naději,
neboť je vzácné před tvými věrnými!
 
54:8Potom ti budu obětovat ochotně,
TVÉ JMÉNO ,JAH , slavit, že dobré je!
 
61:66Mé sliby, ELI, jistě slyšel jsi,
ctitelům TVÉHO JMÉNA dal jsi dědictví.
 
69:31JAH jméno pak písní oslavím,
vyvyšovat je budu s vděčností.
 
72:19Jeho SLAVNÉ JMÉNO ať je požehnané navěky,
jeho slávy ať je plná celá zem!
 
116:4Tehdy jsem VZÝVAL JMÉNO JAH :
„JAH , prosím, život zachraň mi!“
 
116:13Pozvednu kalich spasení,
uctívat budu JMÉNO JAH!
 
116:1717Tobě přinesu oběť vděčnosti,
uctívat budu JMÉNO JAH!
 
135:1HaleluJAH!
CHVÁLTE JMÉNO JAH ,
chvalte, JAH sloužící,
2vy, kdo stojíte v DOMĚ JAH ,
v domě našeho EL, v jeho nádvořích!
3Chvalte JAH – jak dobrý je JAH!
JEHO JMÉNO opěvujte – jak je nádherné!
 
138:2 Před tvým svatým chrámem klaním se
a TVÉMU JMÉNU děkuji,
že miluješ a že věrný jsi,
žes i svou pověst převýšil
tím, co jsi zaslíbil.
 
 
MODERNÍ judaizmus ZAKAZUJE VZÝVAT JMÉNO HAKADOŠ ABBA EL ŠADAJ EL ŠAMAJIM VE AHAREC-JAH
 
JEN NĚKOLIK CITACÍ PŘÍMO Z PROROKŮ A ŽALMŮ
 
,POSUDTE SAMI ,JESTLI MÁME NEBO NEMÁME VZÝVAT JMÉNO JAH
 
MÁ moderní judaizmus něco společného s 5 knihami moše a proroků a žalmů nebo je to (učení talmudu a kabALLAH-satanizmus???!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.