ŽALM 82:6Ano, řekl jsem: Vy jste bohové, všichni jste Nejvyššího synové. 95:3Veliký JAH je Hospodin přece, veliký Král nad všemi bohy. 96:4 Veliký je JAH , vší chvály hodný, nad všechny bohy ohromný. 97:7Hanba všem, kdo uctívají bůžky, těm, kdo se chlubí svými modlami – všichni bohové se před ním sklánějí! , 135:55Hospodin je veliký – to vím jistě, nad všechny bohy je náš Panovník. 136:22Oslavujte Boha bohů – jeho láska trvá navěky! 138:11Žalm Davidův. Z celého srdce chválím tě, žalmy ti zpívám před bohy DANIEL 4:5Nakonec přede mne předstoupil Daniel, který se podle mého boha jmenuje Baltazar a přebývá v něm duch svatých bohů.4:1515Toto je tedy sen, který jsem já, král Nabukadnezar, viděl. Ty mi jej teď, Baltazare, vylož, neboť mi jej žádný z mudrců mého království vyložit nedokáže. Ty to však dokážeš, neboť v tobě přebývá duch svatých.. pokud se tedy v písmu píše že jest mnoho bohů a písmo musí platit ,jak teda může být pravdivá trojjedinost !!!??? ANO JE MNOHO TZV. BOHŮ  ALE JEN JEDEN VŠEMOHOUCÍ EL ISRAEL JAHUŠUA  Nám ukázal jediného pravého boha EL ŠADAJ EL ELJON EHJE JAH

Jochanan17:1Když to JAHUŠUA  pověděl, zvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla ta chvíle – oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe.2Dal jsi mu právo na všechny lidi, aby všem, které jsi mu svěřil, daroval věčný život.3A to je ten věčný život – aby poznali tebe, JEDINÉHO PRAVÉHO BOHA, a toho, jehož jsi poslal, JAHUŠUA  HAMAŠIJAH.4Zjevil jsem tvou slávu na zemi; dílo, jež jsi mi svěřil, jsem vykonal aE JEN JEDINÝ PRAVÝ VŠEMOHOUCÍ BŮH EL AVRAHAM JICCHAK JAKOB EL ŠADAJ EL ELJON HAKADOŠ EHJE JAH 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.