František ISvět žije za vlády papeže Františka I – osmého a posledního krále – od chvíle, kdy byl 19. března 2013 dosazen na trůn jako absolutní vládce Vatikánského království.

Ve středověku se papežové těšili z absolutní moci nad všemi císaři, králi, princi a šlechtou v Evropě. Pak však obdrželo papežství v roce 1798 smrtelnou ránu a vstoupilo na “poušť”. (Viz Zjevení 13,3 a 17,3) Zotavení z této smrtelné rány bylo pomalým, ale soustavným procesem. V roce 1929 se papežství podařilo urychlit své úsilí o uzdravení, když společně s italským královstvím uzavřeli Lateránskou dohodu, která v podstatě udělala papeže “králem” Vatikánského městského státu. I když se to nedá srovnat s despotickou mocí ze středověku, bylo papežství spokojeno a přijalo tuto dohodu, která byla nezbytným krokem k jeho uzdravení.

Zjevení 17 předpovědělo, že bude 7 králů, které bude následovat osmý a poslední král. Je to vláda tohoto posledního krále, papeže Františka I, kdy se papežství plně uzdraví ze smrtelného zranění získaného francouzskou civilní mocí v roce 1798.

8 králů ze Zjevení - Poslední papež 

Nikdo žijící v dnešní době nepocítil papežství vládnoucí v plnosti své moci šelmy. Je smutné, že většina lidí nezná nebo zapomíná na temnou historii papežství, kdy vládlo nad králi země jako strašlivá šelmí mocnost. Odhaduje se, že z ruky papežství bylo umučeno 50 až 100 miliónů Yahuwahových následovníků, kteří se odvážili postavit této zkažené instituci.

“Žádný protestant, který má ucelené poznání historie, nepochybuje o tom, že církev Říma prolila více nevinné krve než jakákoliv jiná instituce, která kdy mezi lidmi existovala … Je nemožné udělat si úplný obrázek o množství jejích obětí… a je zcela jisté, že není možné si představit míru jejich utrpení.” (W.E.H. Lecky, History of the Rise and Influence of the Spirit of Rationalism in Europe, Vol. 2; 32)

Níže je 12 skutečností, které musíme znát o životě za vlády 8. krále, posledního papeže – Františka I.

Skutečnost č.1: Druhý příchod Yahushui je jen pár let před námi

Second Coming of YahushuaS nesmírnou radostí můžeme hlásat, že druhý příchod Yahushui je jen pár let před námi. Když zvážíme věk papeže Františka (76 let) a jeho zdraví je normální, můžeme se domnívat, že své poslání nemůže úspěšně vykonávat po mnoho let. 7. král (Benedikt XVI) opustil svůj úřad ve věku 85 let s tím, že není schopen vykonávat požadavky úřadu.

Skutečnost č.2: Poslední události se odehrají v rychlém sledu, protože je málo času

Mezi dneškem a druhým příchodem Yahushui se odehrají tyto události:

·       Troubení Polnic a 7 posledních ran.

·       Plné obnovení moci šelmy. Nevíme přesně, jaká globální událost katapultuje papežství opět do role despotické šelmy. Věříme, že k tomuto obnovení dojde po první Bědě.

·       Všichni vůdcové podřídí svou moc a autoritu papeži Františku.

·       Ustanovení globálního Nedělního zákona a vynucení zachovávání neděle, znamení autority Říma nad světem.

·       1260 dní pronásledování, během kterých budou Yahuwahovi svědkové hlásat světu Jeho poslední nabídku milosti za extrémních těžkostí. (viz Zjevení 11)

 Vidíme tedy, že na časové přímce mezi dneškem a Slavným druhým příchodem Yahushui se nachází obrovské události. A můžeme dojít jen k závěru, že se tyto závěrečné události odehrají s neuvěřitelnou rychlostí.

Skutečnost č.3: Dokonalost charakteru musí být dosažena během krátké doby

Už nemáme výhodu dostatku času k tomu, abychom přemohli každou slabost a držicí se hřích. Musíme vést nelítostnou válku proti každému hříchu, dokud je nám dostupná Jeho milost.

Skutečnost č.4: Nebude žádná trvající globální ekonomická prosperita

Naopak, současné ekonomické krize na celém světě se budou dramaticky zhoršovat, obzvláště když zazní Polnice. Ekonomické zoufalství, které brzy zaplaví svět, bude jedním z klíčových faktorů, které přinutí světové vůdce k tomu, aby podřídili svou moc a autoritu papeži Františkovi, osmému králi z knihy Zjevení. Tento nevídaný čin bude důsledkem zoufalství ze strany světových vůdců.

Skutečnost č.5: Kataklysmatické události budou narůstat

Můžeme očekávat více zemětřesení, propadů půdy, bouřek, hurikánů, tornád, záplav, hladu, atd…

Skutečnost č.6: Brzy se stane… Satanská provtělování se za mrtvé, obzvláště za Yahushuovy učedníky a Marii. Vyvrcholením bude Satanovo provtělení se za Yahushuu samotného.

Talking to the Dead: Talking to Demons, Movie Poster

Rozhovory s mrtvými: Rozhovory s démony

S tím, jak František nabývá na moci a postavení, upevní se i jeho globální vliv skrze provtělování démonů za Biblické postavy. To oklame svět, který tak uvěří, že Nebe stojí za Františkovými činy a žehná jim. Písmo Svaté bude jediným pravým ochráncem proti šířícímu se klamu, který pohltí všechny, kdo nezískají lásku k pravdě.

Skutečnost č.7: Yahuwahův Duch bude stále více odjímán tomuto světu, což povede k nárůstu zla, chaosu a zmatku

I když bude papež František a světoví vůdcové vyzývat k pokoji a míru, zmatek bude narůstat a spolu s tím i počet válek a zvěsti o válkách, z nichž některé budou nukleární.

Skutečnost č.8: Zákon o ‘zákazu nákupu/prodeje’ bude vydán proti pravým světitelům Sabatu a prosazen po celém světě na popud 8. krále, papeže Františka I.

V proroctví předpověděný zákon o ‘zákazu nákupu/prodeje’(Zjevení 13,17) bude vydán proti pravým světitelům Sabatu na popud papeže Františka, posledního papeže. Bude se tvrdit, že obnovení prosperity světa je závislé na celosvětovém uctívání neděle – římského padělku Sabatu, a ti, kteří tomu stojí v cestě, musí být potrestáni tím, že jim bude odepřeno právo nakupovat a prodávat.

Skutečnost č.9: Regionální války propuknou po celém světě a Spojené Národy nebudou schopny řešit tyto nesčetné konflikty

Skutečnost č.10: Celosvětový nedostatek jídla a vody zasáhne planetu a způsobí smrt miliónů.

Ničivý dopad Polnic ve spojení s dlouhotrvajícím suchem v zemích zásobujících svět obilím povede ke globálnímu nedostatku jídla a vody.

young contemplative man holding BibleSkutečnost č.11: 8. král, František I, obviní Yahuwahovy pravé světitele Sabatu ze všech těchto potíží, které zasáhnou svět.

Svět uvěří lžím Říma a Yahuwahovi věrní zažijí nepředstavitelnou nenávist a pronásledování ze strany trpících mas.

Skutečnost č.12: Ke konci vlády papeže Františka ukončí Yahushua Svou činnost prostředníka v Nejsvětější části Nebeské Svatyně.

Svět nebude vědět, kdy Yahushua přestane Své prostřednické dílo pro hříšníky. Ale když k této strašné události dojde, bude to znamenat, že už nebude možnost odpuštění hříchu; konečné zapečetění spravedlivých i bezbožných už nastalo.

Skutečně žijeme v nejvážnější době. Není to čas, kdy bychom měli zabořit hlavu do písku. Pokud bereme vážně Yahuwahovu poslední nabídku milosti, pak si nemůžeme dovolit odkládat bezprostřední podřízenost Jeho Duchu. Musíme využít každou vzácnou chvíli, která je nám dána, abychom budovali náš charakter a očistili se od každého hříchu a slabosti. Očisťující proces neproběhne přes noc. Vyžaduje čas a neúnavný boj proti vlastnímu já. Jeho Duch je vždy připraven pomoci nám v tomto velmi důležitém transformujícím díle.

Kéž si uvědomujeme vážnost doby, ve které žijeme. Jsme blíže k věčnosti více než kdykoliv předtím, ale mezi teď a věčností je ještě hodně práce, která musí být vykonána v nás a pro druhé.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.