7.blud

Skutky apoštolské 7:53  Přijali jste Boží zákon z rukou andělů-BLUD, ale sami jste jej nezachovali!"

2.Moše 34:1  JAH řekl Mošemu: "Vytesej si dvě kamenné desky jako ty první, já na ty desky napíšu slova, která byla na prvních deskách, jež jsi roztříštil.

34:28  A byl tam s  JAH  čtyřicet dní a čtyřicet nocí; chleba nepojedl a vody se nenapil, nýbrž psal na desky slova smlouvy, desatero přikázání.

29  Když pak Mošesestupoval z hory Sinaj, měl při sestupu z hory desky svědectví v rukou.MOŠE  nevěděl, že mu od rozhovoru s  JAH  září kůže na tvá

34:5  Tu sestoupil  JAH  v oblaku. Moše  tam zůstal stát s ním a vzýval  JAH  jméno.

(Sám El HakadošAbba,BŮHAVRAHAMA  JICCHAKA  JAKOVA  dal Mošemu DESATERO NA DVOU KAMENNÝCH DESKÁCH NA HOŘE SINAJ  !!!)

8.blud

Matitjahu 6:9  Vy se modlete takto: Otče náš, jenž jsi na nebesích, buď posvěceno tvé jméno.

10  Přijď tvé království. Staň se tvá vůle jako v nebi, tak i na zemi.

11  Náš denní chléb dej nám dnes.

12  A odpusť nám naše viny, jako i my jsme odpustili těm, kdo se provinili proti nám.

  1. , ale vysvoboď nás od zlého.

(Bůh nás nikdy neuvádí do pokušení, pokouší jenom a vždy ten zlý, Nejsvětější Tatínek El Hakadoš Abba nás naopak ochraňuje před pokušením)

Jakubův 1:13  Kdo prochází zkouškou, ať neříká, že ho pokouší Pán. EL  nemůže být pokoušen ke zlému a sám také nikoho nepokouší.

14  Každý, kdo je v pokušení, je sváděn a váben svou vlastní žádostivostí.

15  Žádostivost pak počne a porodí hřích, a dokonaný hřích plodí smrt.

9.blud

Lukáš 14:26  Jde-li kdo ke mně, a nemá-li v nenávisti!!! otce svého, i mateře, i ženy, i dětí, i bratří, i sester, ano i té duše své-BLUD, nemůže býti mým učedlníkem.

(Sám Lukáš v 10.kapitole jasně píše Miluj blížního jako sám sebe, což je v absolutní rozporu se 14.kapitolou.JAHUŠUA  nikdy nemohl nikomu z apoštolů říct takovou LEŽ,že byhom měli nenávidět!!,abyhom se mohli stát jeho učedníky.

Lukáš10:27  On mu řekl: "`Miluj  JAH , Boha svého, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a miluj svého bližního jako sám sebe´."

Matitjahu 19:19  cti otce a matku, miluj svého bližního jako sám sebe."

22:39  Druhé je mu podobné: `Miluj svého bližního jako sám sebe.

Marek12:29  Ješua odpověděl: "První je toto: `Slyš, Jisraeli,  JAH , EL  náš, jest jediný!!!30  miluj  JAH , Boha svého, z celého svého srdce, z celé své mysli a z celé své síly!´31  Druhé pak je toto: `Miluj bližního svého jako sám sebe!´ Většího přikázání nad tato dvě není.

10.blud

  1.   Tomáš mu odpověděl: "Můj Pána můj Bůh.-BLUD

(Je mnohokrát psáno v písmu, že JAHUŠUA  je Syn Boží, prorok, Syn člověka, pomazaný, služebník, král Židů, Syn Boha živého, milovaný Syn ale jenom jednou!!! v celém písmu je psáno, že JAHUŠUA  je Bůh????!!!

Všichni z apoštolů a proroků nazývali JAHUŠUA  Mašijah - pomazaný, Syn Boha živého, nazývali ho prorokem, sám Ješua se nazýval Synem člověka,Synem Božím nebo králem Židů. Ale nikdy Ješua sám o sobě neřekl, že je Bohem!!! Podle Mošeho zákona, který jasně mluví o tom, že musí být pravá výpověď dvou nebo tří svědků, tato výpověď Tomáše, je jedinou výpovědí v celém písmu!!!, kde nazývá Ješuu Bohem. Kdyby to byla pravda, že JAHUŠUA je  EL , bylo by to v písmů psáno mnohokrát. !!!

4. Moše 35:30  Každého vraha, který někoho zabil, bude možno odsoudit jen podle výpovědi několika svědků; k  jeho usmrcení nestačí výpověď jednoho svědka.

5. Moše 17:6  Ten, kdo má zemřít, bude usmrcen na základě výpovědi dvou nebo tří svědků.Nebude usmrcen na základě výpovědi jediného svědka.

5.Moše 19:15  Nepovstane jen jediný svědek proti někomu v jakémkoli zločinu, v jakémkoli prohřešku a při jakémkoli hříchu, jehož se někdo dopustil. Soudní výrok bude vynesen podle výpovědi dvou nebo tří svědků.

Matitjahu 18:16Jestliže tě poslechne, získal jsi bratra.Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď´.

  1. Ješua jim odpověděl: „Ačkoli svědčím sám o sobě, mé svědectví platí, neboť vím, odkud jsem přišel a kam jdu. Vy však nevíte, odkud přicházím ani kam jdu.15Vy soudíte tělesně, já nesoudímJestliže já přece soudím, je můj soud pravdivý, neboť nesoudím sám,ale se mnou i ten, který mě poslal.17  I ve vašem zákoně je přece psáno, že svědectví dvou osob je pravé!!!

11.BLUD

Skutky apoštolů 10:17Zatímco si Petr marně lámal hlavu, co mělo to vidění znamenat, hle, muži poslaní Korneliem se doptali na Šimonův dům. Když dorazili ke dveřím,18zavolali: "Je tu hostem Šimon zavolali: "Je tu hostem Šimon zvaný Petr?19Petros zatím přemýšlel o tom vidění. Duch mu řekl: "Hledají tě tři muži.20Vstaň, sejdi dolů a bez váhání odejdi s nimi, protože jsem je poslal já sám.!!!"

 V tomto podobenství BŮH Avrahama Jakova Jicchaka jasně zjevuje Petrosovi, že spása je pro všechny lidi a NÉ jen pro židy ,Petros už neměl tudíž považovat nežidy za nečisté ale za čisté ,protože Bůh nikomu nestraní!!!

(.5 Mošeho 10:17 17Hospodin, váš Bůh, je Bůh bohů a Pán pánů, veliký, mocný a hrozný Bůh, nestranný a neúplatný a  Lukas 4:.25Řeknu vám popravdě, že za Eliyahu  dnů, když se nebe zavřelo na tři roky a šest měsíců a po celé zemi byl veliký hlad, v Izraeli bylo mnoho vdov,26ale Eliyahu  nebyl poslán k žádné z nich - jen k jedné vdově do sidonské Sarepty.27A za proroka Elíšy bylo v Izraeli mnoho malomocných, ale žádný z nich nebyl očištěn jen syrský Náman.")

Skutky 10:28 Bůh mi však ukázal, abych žádného člověka neměl za nečistého nebo poskvrněného,29a tak jsem bez námitek přijal vaše pozvání a přišel jsem. Mohu se zeptat, proč jste mě pozvali?"


(Bůh opravdu Petrosovi ukázal ,že nemá považovat žádného člověka za nečistého, tudíž výklad o čistých a nečistých zvířatech není správný!!!.  Sám Petros na tomto  zjěveni potvrzuje co mu opravdu Bůh zjevuje a tj. ,že Buh nikomu nestraní, ale má rád každého bez rozdílu ,žida nebo nežida


Skutky 10:3434Petros se ujal slova a řekl: "Opravdu vidím, že Bůh nikomu nestraní,35ale v každém národě se mu líbí, kdokoli ho ctí a koná spravedlnost.36To je to poselství, které Bůh svěřil synům Izraele; jím zvěstuje pokoj skrze Ješua Hamašijah , který je Pánem všech.37Sami víte, co se dělo po celém Judsku; začalo to v Galileji, po křtu, který kázal Jochanan.38Ješua  z Nazaretu Bůh pomazal Duchem svatým a mocí. Kamkoli přišel, konal dobro a uzdravoval všechny soužené od ďábla, protože Bůh byl s ním. 39My jsme svědkové všeho, co dělal(JEŠUA )v judské zemi a v Jerušalajm. Oni ho přibili na kříž a popravili,40ale Bůh jej třetího dne vzkřísil a dalaby se ukázal -41ne všemu lidu, ale svědkům, které Bůh předem vyvolil - nám, kteří jsme s ním jedli a pili po jeho zmrtvýchvstání.42Uložil nám, abychom kázali všemu lidu a dosvědčovali, že on(JAHUŠUA HAMAŠIJAHje ten, koho Bůh ustanovil soudcem živých i mrtvých.43Jemu vydávají svědectví všichni proroci: skrze jeho jméno přijme odpuštění hříchů každý, kdo v něj věří."
44Ještě než to Petros  dořekl, Duch svatý-RUACH HAKADOŠ  sestoupil na všechny, kdo poslouchali jeho řeč.45Obřezaní věřící, kteří přišli s PETROSEM , užasli, že dar Ducha svatého je vylit i na pohany.46Slyšeli je totiž, jak mluví v jiných jazycích a velebí Boha.

 Skutky apoštolů21:25Pokud jde o věřící z pohanů, těm jsme napsali rozhodnutí, ať se vyhýbají masu obětovanému modlám, dále krvi, masu zardoušených zvířat a smilstvu. (apoštolové  napsali ,co jsi mysleli ,že bude správné,pro pohany)

Žádný z apoštolů, ani proroků nikdy nezměnili zákon o nečistých zvířatech. Ješua nikdy nejedl nečistá zvířata se svými učedníky. Důkaze toho je citace Skutky apoštolů 10:14, když Petr říká: „NePane, ještě nikdy jsem nejedl nic co znečišťuje a poskvrňuje“. Víme, že Petr měl toto vidění až po vzkříšení JAHUŠUA , potom co Syn Boží usedl po pravici Boha živého.

5.Mošeho 13:1  Všechno, co vám přikazuji, budete bedlivě dodržovat. Nic k tomu nepřidáš a nic z toho neubereš. Kdyby povstal ve tvém středu prorok nebo někdo, kdo hádá ze snů, a nabídl ti znamení nebo zázrak,3  i kdyby se dostavilo to znamení nebo ten zázrak, o němž ti mluvil, když říkal: "Pojďme za jinými bohy", které jsi neznal, "a služme jim",!!!!!!!4  neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší  JAH , váš Bůh, aby poznal, zda milujete  JAH , svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.!!!!!!! 5 JAH , svého Boha, budete následovat a jeho se budete bát, budete dbát na jeho přikázání a poslouchat ho, jemu budete sloužit a k němu se přimknete. 6 Avšak takový prorok nebo ten, kdo hádá ze snů, bude usmrcen, protože přemlouval k odpadnutí od  JAH , vašeho Boha, který vás vyvedl z egyptské země a vykoupil tě z domu otroctví. Chtěl tě svést z cesty, po které ti  JAH , tvůj Bůh, přikázal chodit. I odstraníš zlo ze svého středu. 7 Kdyby tě tvůj bratr, syn tvé matky, nebo tvůj syn nebo tvá dcera nebo tvá vlastní žena nebo tvůj nejmilejší přítel potají ponoukal: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jsi neznal ty ani tvoji otcové, 8 některým z bohů těch národů, které jsou kolem vás, ať blízko tebe nebo daleko od tebe, od jednoho konce země až k druhému konci země,9  nepřivolíš mu a neuposlechneš ho, nebudeš ho litovat ani s ním mít soucit ani ho krýt.10  Musíš ho zabít. Nejprve se proti němu pozdvihne tvoje ruka, aby ho usmrtila, potom ruce všeho lidu.11  Budeš ho kamenovat, dokud nezemře, protože tě usiloval odvést od  JAH , tvého Boha, který tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví.12  Celý Izrael ať o tom uslyší a ať se bojí. Nikdy ať se mezi vámi nestane něco tak zlého. 13 A kdybys uslyšel o některém svém městě, které ti dává  JAH , tvůj Bůh,  aby ses v něm usadil,14 že z tvého středu vyšli muži ničemní a svádějí obyvatele města slovy: "Pojďme sloužit jiným bohům", které jste neznali, 15 budeš pátrat a zkoumat a dobře se vyptávat; bude-li to jistá pravda, že se taková ohavnost ve tvém středu stala, 16úplně vybiješ obyvatele toho města ostřím meče, zničíš je ostřím meče jako klaté, i všechno, co je v něm, i jeho dobytek.

3.Mošeho 11:7vepře, který sice má rozdělená kopyta tak, že jsou úplně rozpolcená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý.

5. Mošeho 14:8  Ani vepře; má sice kopyta rozdělená, ale nepřežvykuje; bude pro vás nečistý.Jejich maso nesmíte jíst, jejich zdechliny se nedotknete.

Ješajahu-Izajáš 65:3  Je to lid, jenž neustále do očí mě dráždí: Obětují v zahradách, na cihlách kadidlo pálí,

$11.     4  vysedávají v hrobech, nocují v tajemných skrýších, jedí maso z vepřů a ve svých nádobách mají polévku ze závadných věcí.

Ješajahu-Izajáš 66: 3  Člověk zabíjí v oběť býka i ubíjí člověka, obětuje jehňátko i láme vaz psu, přináší obětní dar i krev z vepřů dává, na připomínku pálí kadidlo i dobrořečí ničemné modle. Oni si vyvolují vlastní cesty, jejich duše si libuje v ohyzdných modlách.

66:17 Ohněm totiž a mečem povede Hospodin soud s veškerým tvorstvem. Mnoho bude těch, jež Hospodin skolí."Ti, kdo se v zahradách posvěcují a očišťují po vzoru jednoho, který je uprostřed, ti, kdo jedí maso z vepřů a to, co je hodno opovržení, dokonce myši, společně zajdou", je výrok  JAH.18  "Já zakročím proti jejich činům a úmyslům a shromáždím všechny pronárody a jazyky. I přijdou a spatří mou slávu.

Marek 5:7  a hrozně křičel: "Co je ti po mně, Ješua, synu Boha nejvyššího? Při Bohu tě zapřísahám, netrap mě!"

15:11 Páslo se tam na svahu velké stádo vepřů. 12 I prosili ho zlý duchové: " Pošli nás, ať vejdeme do těch vepřů." 13 Tu nečistí duchové!!! vyšli z posedlého a vešli do vepřů. Stádo pak - bylo jich na dva tisíce - hnalo se střemhlav po srázu do moře a v moři se utopilo.

Lukáš 8:28 Když spatřil JAHUŠUA , vykřikl, padl před ním na zem a hlasitě zvolal: "Co je ti po mně, JAHUŠUA , Synu Boha nejvyššího? Žádám tě, abys mne netrápil." 31A prosili JAHUŠUA , jen aby jim nepřikazoval odejít do pekelné propasti. 33Tu vyšli z toho člověka, vešli do vepřů, a stádo se hnalo po příkrém srázu do jezera a utopilo se.

(Je mnoho nesrovnalostí v písmu!!! A NEKTERÝ  z těchto jedenácti bludů je napsán v písmu jenom jedenkrát v Nové smlouvě. Přitom všech jedenáct je tak zásadních, a přitom v rozporu s celým zbytkem písma, které i těchto jedenáct bludů usvědčuje ze lži. Podle Mošeho zákona je platná jenom výpověd dvou nebo tří svědků, tudíž to co je napsáno v písmu jednou a přitom tak zásadní!!!není platné a je to lež, a takovou lež nemůžeme přijmout, písmo je inspirováno Duchem Božím, ale je v něm mnoho rozporů a několik lží, které nejsou z Ducha Božího. Duch Boží přichází v pravdě a tak kdyby, celé písmo bylo z Ducha Božího, nebylo by možné, aby v písmu byl rozpor. Písmo bylo v několika pasážích zfalšováno , tak jak o tom píše Jeremjahu 8:8 - Jak můžete říkat: »Jsme moudří, my máme Hospodinův zákon«? Ano, jenže jej falšuje falešné rydlo písařů. !!!. Vše, co je psáno jen jednou v nové smlouvě, doplnil nebo dopsal skrze své služebníky ten „zlý“ , aby vytvořil mnoho denominací, které stojí proti sobě, aby vytvořil falešné dogmy, změnil zákony a svátky a na konci, když přijde mohl písmo zdiskreditovat tím, že poukáže na rozpory a nesrovnalosti , která jsou v písmu napsaná, jako v těchto jedenácti bludech. )

Proto když přijde ten zlý nebude pro něj těžké zkompromitovat písmo a lidé, kteří věří z celého srdce, že každá čárka a písmeno v písmu jsou pravda, velice znejistí. To je cílem toho zlého. Znejistit víru v jediného pravého Boha, který nás vede svým duchem Božím, když uvěříme ve jméno jeho jediného Syna Hamašijah, kterého dal jako smírnou obět za naše hříchy. Jak vidíme, trojjediností – víra ve tři bohy, modlení se k tzv. Marii a svatým, uctíváním soch zlatých, dřevěných, měděných; svěcením neděle a Vánoc , nepravých svátků a dopsáním bludů v písmu se mu to daří.

Constantinův vztah ke křesťanství vnějškově symbolizovalo labarum, tj. císařská purpurová standarta s řeckým Kristovým monogramem uprostřed vavřínového věnce a církev také přivítala zákon, jímž se roku 321 stala neděle – v  antické tradici den Slunce – svátkem dne Páně. Během 4. století pak církev přeměnila narozeniny Slunce, slavené 25. prosince ve svátek narození JAHUŠUA 

13.Reptiliáni

1.Mošeho 3:14  I řekl  JAH - Bůh hadovi: "Protožes to učinil, buď proklet, vyvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach.15  Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi potomství tvé!!! a potomství její!!!Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu."

1.Mošeho 6:4  Za oněch dnů, kdy synové božští vcházeli k dcerám lidským a ty jim rodily, vznikaly na zemi zrůdy, ba ještě i potom. To jsou ti bohatýři dávnověku, mužové pověstní.

4. Mošeho 13:33  Viděli jsme tam zrůdy - Anákovci totiž patří ke zrůdám - a zdálo se nám, že jsme nepatrní jako kobylky, vskutku jsme v jejich očích byli takoví."

Jochanan 8:44  Váš otec je ďábel a vy chcete dělat, co on žádá. On byl vrah od počátku a nestál v pravdě, poněvadž v něm pravda není. Když mluví, nemůže jinak než lhát, protože je lhář a otec lži.

Zjevení Jachananovo 2:9  "Vím o tvém soužení a tvé chudobě, ale jsi bohat; vím, jak tě urážejí ti, kdo si říkají židé, ale nejsou, nýbrž je to synagoga sat-ana!

Matitjahu 13:24  Předložil jim jiné podobenství: "S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. 25 Když však lidé spali, přišel nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel. 26 Když vyrostlo stéblo a nasadilo klas, tu se ukázal i plevel. 27 Přisli sluhové toho hospodáře a řekli mu : " Pane, cožpak jsi nezasel na svém poli dobré semeno? Kde se vzal ten plevel?" 28 On jim odpověděl: "To udělal nepřítel.(ten zlý)´ Sluhové mu řeknou: `Máme jít a plevel vytrhat?´ 29 On však odpoví: " Ne, protože při trhání plevele byste vyrvali z kořenů i pšenici. 30 Nechte, ať spolu roste obojí do žně a v čas žně řeknu žencům . Seberete nejprve plevel a asvažte jej do otýpek k spálení, ale pšenici shromážděte do stodoly."

Matytjahu 13:36  Potom opustil zástupy a vešel do domu. Učedníci za ním přišli a řekli mu: "Vylož nám to podobenství o plevelu na poli!" 37 On jim odpověděl:"Rozsévač, který rozsívá dobré semeno, je Syn člověka, 38 a pole je tento svět.  Dobré semeno, to jsou synové království,plevel synové toho zlého; 39nepřítel, který jej nasel, je ďábel!!!(13 linií Satana!!!-reptiliáni). Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé.

41Syn člověka pošle své anděly, ti vyberou z jeho království každé pohoršení  každého, kdo se dopouští nepravosti, 42 a hodí je do ohnivé pece; tam bude pláč a skřípění zubů. 43 Tehdy spravedliví zazáří jako slunce v království svého Otce. Kdo má uši, slyš!"

(Od počátku věků, tzv.modrá krev, nejvyšší šlechta, neboli ilumináti– osvícení, kteří ovládají tento svět, jsou služebníci a děti toho zlého!!!. Celý čas ovládají mocí toho zlého finančnictví a celá staletí ničí, drancují a vykořisťují nás, Boží děti. Vždy řídili a řídí celosvětovou ekonomiku, zotročují lid penězi. Každý kdo má miliardy na kontě, nemůže a nikdy nevejde do nebeského království, protože Bůh nás vede k tomu, abychom vše rozdali, pomáhali chudým a těm kteří to nejvíce potřebují. Žalm 146:9   JAH  ochraňuje ty,kdo jsou bez domova, ujímá se sirotka i vdovy, svévolným však mate cestu.

List Jakovův 1:27  Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

Matitjahu 19:21  JAHUŠUA  mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."

Být dobrým služebníkem a líbit se Bohu Nejvyššímu, není těžké, protože jeho přikázání nejsou těžká. Milovat Boha celým srdcem a bližního svého. Rozdávat a nežít podle těla. Ale to reptiliáni, kteří nemají“ žádné srdce“ a jsou ještěři v lidském těle, nemohou nikdy pochopit. Oni nedávájí, ale berou. Jsou bez citu a my jsme pro ně pouze lidé. Nenávidí nás, protože ví, že my máme možnost dostat se do nebeského království a tam se radovat s Nejsvětějším Tatínkem a jeho pomazaným a nebeským zástupem navěky věků, avšak oni budou svrženi všichni s tím zlým a s všemi lidmi, kteří jim pomáhají, jako to dělají celé vlády, finanční skupiny, bankéři, bohatí podnikatelé, a ti co se iluminátům, chtějí zalíbit pro bohatsví a slávu jim slouží. Ti všichni skončí a budou mučeni nebeskými anděly dnem i nocí, navěky věků. A nic, ani zlato, ani miliardy, ani nejlepší právníci, kteří v pekle také skončí jim nepomohou. A v tom je ta pravda a spravedlnost. Jsme v čase absolutního konce, kdy na světě jsou z vůle pravého jediného Boha dva svědkové(ZJEVENÍ JANA - 11:4, ZACHARIAŠ 4:11), kterých se ilumináti reptiliáni ani ten zlý sám nemohou dotknout. Již jen za malou chvíli z pověření Nejsvětějšího Tatínka, tito dva svědkové vyplní, každé přání jediného pravého Boha. Jsme na prahu velkých katastrof a změn, ze kterých vyjde nový světový řád a úplné utrpení a zotročení lidstva reptiliány. Na trůn zasedne ten zlý sám a bude obrovské soužení Božího lidu. Ale my víme, že když v tom utrpení budeme pevní a věrní Bohu jedinému pravému, Bohu Avrahama Jicchaka Jisraele, a budeme svědky jeho jediného Syna Ješua Hamašijah , tak nikdy nemůžeme prohrát. Protože Bůh je všemohoucí a i když ten zlý nám může vzít tělo, nebeské království nám vzít nemůže!!! 

Matitjahu 10:28  A nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo (ten zlý), ale duši zabít nemohou; bojte se toho(Boha), který může duši i tělo zahubit v pekle.

1. list Jochanana(Jan) 2:19  Vyšli z nás, ale nebyli z nás. Kdyby byli z nás, byli by s námi zůstali. Ale nezůstali s námi, aby vyšlo najevo, že nepatří všichni k nám, kdo jsou s námi. (reptiliáni)

Matitjahu 4:8  Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu 9  a řekne mu: "Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět."

Lukáš 4:5  Pak ho ďábel vyvedl vzhůru, v jediném okamžiku mu ukázal všechna království země6  a řekl: "Tobě dám všechnu moc i slávu těch království, poněvadž mně je dána, a komu chci, tomu ji dám:7  Budeš-li se mi klanět, bude to všechno tvé."8  Ješua mu odpověděl: "Je psáno: Budeš se klanět  JAH , Bohu svému, a jeho jediného uctívat."

Ano je pravdou, že ten zlý má v moci peníze a slávu na této zemi a proto nám sám Ješua a apoštolové říkají, abychom se nepřipodobnovali tomuto světu, nežili podle těla, ale ducha.

Matitjahu 6:19  Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou.20  Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou.21  Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce.

Matytjahu 19:23  Ježíš řekl svým učedníkům: ", pravím vám, že bohatý těžko vejde do království nebeského.24  Znovu vám říkám, snáze projde velbloud uchem jehly než bohatý do Božího království."25  Když to učedníci slyšeli, velice se zhrozili a řekli: "Kdo potom může být spasen?".

14. Homosexualita

3.Mošeho 20:13  Kdyby muž spal s mužem jako s ženou, oba se dopustili ohavnosti; musejí zemřít, jejich krev padni na ně.(Nemyslete si, že jakýkoliv soucitný přístup k homosexualitě je správný. Je to ohavnost před Nejsvětějším Tatínkem, protože homosexuál nebo lesba mají v sobě démona zvrhlosti a i když nežijí sexuálním stykem, pořád se muž chová jako žena a žena jako muž, tudíž ten démon v těch lidech stále je!!! Žádný homosexuál a lesba nemohou vejít do nebeského království, mají v sobě démona, který je ovládá.

Matitjahu 5:28  Já však vám pravím, že každý, kdo hledí na ženu chtivě, již s ní zcizoložil ve svém srdci.

Sám JAHUŠUA  říká, že smilstvo začíná v srdci tím, že jeden kouká na toho druhého žádostivě.Tudíž homosexuálové i když nepraktikují fyzický styk i tak smilní ve svých představách, tudíž v srdci a svým chováním (muž gestikuluje jako žena a naopak.) přivádějí na cestu do pekla i ostatní, kteří se jim chtějí připodobnit nebo dokonce tvrdí, že homosexualita je choroba, pomahají jim a akceptují je a brání.

Avšak mi Boží lid , kteří máme ruach hakadoš -ducha Božího víme, že homosexualita je ze satana!!! a tak je k tomu potřeba i přistupovat. )

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.