SATANISTICKÁ NÁUKA - REINKARNACE  blud budhistů hindu a chabad lubavitch  sion talmud kabala s-atan židů

 


1 MOŠE 3:19V potu tváře budeš jíst svůj chléb,
dokud se nevrátíš do země,
neboť z ní pocházíš:
PRACH JSI a v PRACH SE OBRÁTÍŠ!!!

ŽALM 90:3Obracíš člověka zpátky v prach,
pravíš: „Vraťte se, smrtelníci, zpět!“

ŽIDŮM 9:25Také tam nepřišel proto, aby se obětoval znovu a znovu, jako když velekněz každoročně vchází do nejsvětější svatyně s cizí krví 26(to by pak musel od stvoření světa trpět už mnohokrát), ale ukázal se teď na konci věků, aby svou obětí jednou provždy smazal hřích.
27Lidem je určeno JEDNOU ZEMŘÍT , a POTOM JE ČEKÁ SOUD!!!!!.28Právě tak se MAŠIJAH JEDNOU obětoval, aby sňal hříchy mnohých, a podruhé se ukáže ne už kvůli hříchu, ale pro spásu těch, kdo na něj čekají.
1 KRALOVSKA 16:1Jehu, syn Chananiho, tehdy pro Baašu dostal slovo Hospodinovo:2„POZVEDL JSEM TĚ Z PRACHU a učinil vůdcem mého lidu, Izraele. Ty ses ale držel cesty Jeroboámovy a svedl jsi můj lid Izrael, aby mě popouzeli svými hříchy

1 SAMUEL28:8Saul se pak v noci, přestrojen do jiných šatů, vydal se dvěma muži za onou ženou. „Věšti mi prosím skrze duchy,“ požádal ji, „a vyvolej mi, koho ti řeknu.“
9„Copak nevíš, co udělal Saul?“ řekla mu na to ta žena. „Vymýtil věštce a duchaře ze země! To mě chceš nachytat a připravit o život?“
10Saul jí ale přísahal při JAH : „Jakože je živ JAH , žádný trest tě za to nečeká.“
11Nakonec se ho tedy zeptala: „Koho ti mám vyvolat?“
„VYVOLEJ MI SAMUELA !!!,“ odpověděl.
12Když ta žena spatřila Samuela, najednou hlasitě vykřikla: „Proč jsi mě podvedl? Vždyť ty jsi Saul!“
13„Neboj se,“ řekl jí král. „Co vidíš?“
„Vidím ZE ZEMĚ vystupovat jakési božstvo,“ řekla žena.
14„Jak vypadá?“ ptal se.
„Zvedá se nějaký STAŘEC ZAHALENÝ PLÁŠTĚM ,“ odpověděla.
Tehdy Saul poznal, že je to Samuel, padl tváří k zemi a poklonil se.
15Samuel k Saulovi promluvil: „PROČ MĚ RUŠÍŠ ??PROČ JSI MĚ NECHAL VYVOLAT???„Je mi tak úzko!“ odpověděl Saul. „Filištíni proti mně bojují a JAH se ode mě odvrátil! Vůbec mi neodpověděl – ani skrze proroky, ani skrze sny. Proto jsem tě zavolal, abys mi poradil, co mám dělat.“
16Samuel mu na to řekl: „Proč se ptáš mě, když se od tebe JAH odvrátil a stal se tvým nepřítelem?17JAHOVAH udělal, co skrze mě předpověděl: JAHOVAH od tebe odtrhl království a dal je tvému bližnímu, Davidovi!18Protože jsi NEPOSLECHL JAHOVAH a nevykonal jeho planoucí hněv proti Amalekovi, proto s tebou dnes JAHOVAH naloží takto:19JAHOVAH tě i s Izraelem vydá do rukou Filištínů! ZÍTRA BUDEŠ TY I TVÍ SYNOVÉ SE MNOU!!!!!!! neboť JAHOVAH vydá JISRAEL vojsko do rukou Filištínů.“

1MOŠE:7AVRAHAM žil 175 let.8V utěšeném věku, stár a spokojen pak AVRAHAM vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.

1 MOŠE 35:29JICCHAK se dožil 180 let.29Stár a spokojen se životem pak Izák vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu. Pochovali ho jeho synové Ezau a JAKOV..

1 MOŠE 47:28JAKOV žil v micrajim zemi sedmnáct let a dožil se věku 147 let.29Když se přiblížil čas JISRAEL smrti, přivolal svého syna Josefa a řekl mu: „Prokaž mi prosím laskavost a vlož ruku do mého klína na znamení lásky a věrnosti. Prosím, nepohřbívej mě v micrajim( Egyptě!)30Až ulehnu ke svým otcům, vynes mě z micrajim a pochovej mě v jejich hrobě.“
„Udělám, co říkáš,“ odpověděl Josef.

1 MOŠE 49:29Potom jim přikázal: „AŽ BUDU PŘIPOJEN KE SVÉMU LIDU , POCHOVEJTE MĚ K MÝM OTCŮM do jeskyně na poli Efrona Chetejského,30do jeskyně na poli Makpela, která leží v kanaánské zemi naproti Mamre, na poli, jež Abraham koupil od Efrona Chetejského jako své vlastní pohřebiště.31Tam pochovali Avrahama i jeho ženu Sáru, tam pochovali JICCHAKA i jeho ženu Rebeku a tam jsem pochoval Léu.32To pole i s jeskyní, která je na něm, je koupeno od Chetových synů!“
33A když JISRAEL dokončil tyto příkazy svým synům, stáhl nohy zpět na lůžko, vydechl naposled a byl připojen ke svému lidu.

3MOŠE 19:31Neobracejte se k vyvolávačům duchů a věštkyním. Nevyhledávejte je a neposkvrňujte se jimi. Já jsem JAH, váš Bůh.

3 MOŠE 20:6Kdo by se obrátil k vyvolávačům duchů a věštkyním, aby je následoval v jejich smilstvu, postavím se proti němu a vyvrhnu jej z jeho lidu.

JE TOLIK KRÁT PSÁNO V 5 KNIHÁCH MOŠE A PROROCÍCH ŽE PO SMRTI SE DUŠE NAŠICH PRAOTCŮ AVRAHAMA JICCHAKA JISRAELE PŘIPOJILI KE SVÉMU LIDU ,...ATD.TAKŽE NENÍ ŽÁDNÁ REINKARNACE!!!!!!! JEDNOU SE NARODÍME ,PAK ZEMŘEME A NÁŠ DUCH ČEKÁ NA POSLEDNÍ SOUD .V TEN ČAS ,KTERÝ NEZNÁ NIKDO JEN JAHOVAH EL ŠADAJ EL ELJON EL ECHAD , BUDE SOUDIT SKRZE SVÉHO JEDINÉHO SYNA JEŠUA HAMAŠIJAH VŠECHNY NÁRODY PODLE JEJICH SKUTKŮ!!!!

NEBOT JE PSÁNO -

MATYTJAHU-MATÚŠ 16:27Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků.

ŽALM 96:12Celý světa kraj ať se veselí,
ať zvučí všechno lesní stromoví
13před JAH , který přichází:
„Přichází, aby soudil zem!
On bude spravedlivě soudit svět,
národy bude soudit v pravdě své!

ŽALM 98:8Řeky, tleskejte radostí,
hory ať k tomu zpívají
9před JAH ,
jenž přichází soudit zem.
On bude spravedlivě soudit svět,
národy bude soudit poctivě!!

A VŠICHNI KDO SLOUŽÍ JEDNAJÍ PODÁVAJÍ RUCE ILLUMINÁZŮM REPTILIANŮM BUDOU SPOLU s nimi SE s-atanem VRHNUTÍ DO PEKELNÉ PROPASTI A BUDOU MUČENÍ DNEM A NOCÍ JAHOVAH ANDĚLI NA VĚKY VĚKŮ!!!!!
MATYTJAHU 25:41Těm po své levici tehdy řekne: ‚Jděte ode mě, vy PROKLATÍ DO VĚČNÉHO OHNĚ , KTERÝ JE PŘIPRAVEN PRO dabla a jeho anděly!!!!! 42Neboť jsem hladověl, a nedali jste mi najíst, měl jsem žízeň, a nedali jste mi napít.43Byl jsem cizincem, a nepřijali jste mě, byl jsem nahý, a neoblékli jste mě, nemocný a ve vězení, a nenavštívili jste mě.‘
44Tehdy mu odpoví: ‚Pane, kdy jsme tě viděli hladového nebo žíznivého nebo jako cizince nebo nahého nebo nemocného nebo ve vězení, a neposloužili ti?‘45Poví jim: ‚Amen, říkám vám, že cokoli jste neudělali pro nejmenšího z nich, to jste neudělali pro mě.‘46takoví tedy půjdou do věčných muk , ale spravedliví do věčného života.“
í
ZJEVENÍ JOCHANAN(jan)14:9Za nimi pak letěl ještě třetí anděl a volal mocným hlasem: „Klaní-li se někdo šelmě(illuminatum reptilianům!!) a jejímu obrazu a přijímá-li její znamení na čelo nebo na ruku,10i ten bude pít neředěné víno JAHOVAH hněvu, které je vlito do kalichu jeho rozhorlení; bude trýzněn ohněm a sírou před tváří svatých andělů a před tváří Beránka JEŠUA HAMAŠIJAH .11Dým jejich muk bude stoupat na VĚKY VĚKŮ!!!!!! Ti, kdo se klanějí šelmě a jejímu obrazu, a kdokoli přijme znamení jejího jména, nebudou mít odpočinutí dnem ani nocí!“

TAKŽE VŠICHNI BUDHISTÉ HINDUISTÉ A TZV SIONŠTÍ KABALA TALMUD 
S A-TAN ŽIDÉ ,KTEŘÍ MLUVÍ O TOM, ŽE JE MNOHO ŽIVOTŮ 
!!!LŽOU!!!
JEN JEDMNOU SE NARODÍME ZEMŘEME A NÁŠ DUCH ČEKÁ NA POSLEDNÍ JAHOVAH SOUD B ŠEM JEŠUA HAMAŠIJAH.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.