Bludy v písmu 

1.blud

Matitjahu 1:1  Listina rodu Ješua Hamašijah, syna Davidova, syna Abrahamova. 

2  Avraham měl syna Jicchaka, Jicchak Jakova, Jakov Judu a jeho bratry, 

3  Juda Farese a Záru z Támary, Fares měl syna Chesróma, Chesróm Arama. 

4  Aram měl syna Amínadaba, Amínadab Naasona, Naason Salmóna, 

5  Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje 

6  a Isaj Davida krále. David měl syna Šalomouna z ženy Uriášovy, 

7  Šalomoun Roboáma, Roboám Abiu, Abia Asafa, 

8  Asaf Jóšafata, Jóšafat Jórama, Jóram Uziáše. 

9  Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše, 

10  Ezechiáš Manase, Manase měl syna Amose Amos Joziáše, 

11  Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylónského zajetí. 

12  Po babylónském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela, Salatiel Zorobabela, 

13  Zorobabel Abiuda, Abiud Eljakima, Eljakim Azóra 

14  Azór Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, 

15  Eliud Eleazara, Eleazar Mattana, Mattan Jákoba, 

16  Jakov pak měl syna Josefa, muže Mirjam, z níž se narodil Ješua řečený Mašijah. 

17  Všech pokolení od Avrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Mašijah čtrnáct. 

Lukáš 3:23  Když Ješua začínal své dílo, bylo mu asi třicet let. Jak se mělo za to, byl syn Josefa, jehož předkové byli: Heli, 

24  Mathat, Levi, Melchi, Janai, Josef, 

25  Matathias, Amos, Nahum, Esli, Nagai, 

26  Mahat, Matathias, Semei, Josech, Joda, 

27  Johanan, Resa, Zorobabel, Salathiel, Neri, 

28  Melchi, Addi, Kosan, Elamadam, Er, 

29  Jesus, Eliezer, Jorim, Mathat, Levi, 

30  Simeon, Juda, Josef, Jonam, Eliakim, 

31  Melea, Menna, Mattath, Natham, David, 

32  Isaj, Obéd, Boaz, Sala, Naason, 

33  Amínadab, Admin, Arni, Chesróm, Fares, Juda, 

34  Jakov, Jicchak, Avraham, Tare, Nachor, 

35  Seruch, Ragau, Falek, Heber, Sala, 

36  Kainan, Arfaxad, Sem, Noé, Lámech, 

37  Matusalem, Henoch, Jared, Maleleel, Kainan, 

38  Enóš, Šét a Adam, který byl od Boha. 

(Jména rodokmene JAHUŠUA HAMAŠIJAH se od sebe diametrálně liší v těchto dvou evangeliích. Tudíž v jednom z evnagelií, nemůže být napsán správně. ) 

2.blud 

Matouš 2:23  a usadil se v městě zvaném Nazaret - aby se splnilo, co je řečeno ústy proroků, že bude nazván Nazaretský.- BLUD

41  Druzí prohlašovali: "Je to Mašijah !" Jiní namítali: "Což přijde Mašijah z Galileje? 

42  Neříká Písmo, že Mašijah  vzejde z potomstva Davidova a z Bejt lechem(dům chleba), odkud byl David?") 

Micheáš 5:1Ty však, Bejtlechemefratský,
maličký mezi judskými knížaty,
právě z tebe mi má vzejít
ten, jenž bude Vládcem v Izraeli,
jehož původ je pradávný,
ode dnů věčnosti.“
2( JAH  je tedy nechá napospas,
jen dokud neporodí rodička.
Zbytek jeho bratří se pak vrátí zpět
a připojí se k synům Izraele.)
3On vstane a bude pást
v síle EL ŠADAJ ,
ve jménu  JAH , svého Boha,
které je vznešené.

(Nikde v prorocích není napsáno, že se Ješua bude nazývat Nazaretským. Potvrzení máme v písmu v Jochanan – Jan 1:46 Natanael mu namítl: "Z Nazareta? Co odtamtud může vzejít dobrého?" Filip mu odpoví: "Pojď a přesvědč se!", a v Mikeášovi, kde se jasně píše, že ten který je vládce, bude z Bejt lechem.) 

3.blud 

18Narození Ješua Hamašijah  se událo takto: Jeho matka Mirjam (Marie) byla zasnoubena Josefovi, ale předtím, než se vzali, se ukázalo, že je těhotná z Ducha svatého.19Její muž Josef byl spravedlivý, a protože ji nechtěl veřejně zostudit, rozhodl se, že se s ní rozejde v tichosti.20Když však o tom přemýšlel, hle, ve snu se mu ukázal Hospodinův anděl a řekl: „Josefe, synu Davidův, neboj se vzít si Mirjam (Marií) za manželku, neboť to, co v ní bylo počato, je z Ducha svatého.21Porodí syna a dáš mu jméno JAHUŠUA -JEŠUA (to je jméno Syna Boha živého!!!)neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů.

Matouš1:23 `Hle,dívka (btula) počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel- BLUD

(není pravdou, že se jedná o Syna Božího), to jest přeloženo `Bůh s námi´.

Ješajahu =Izaiaš 7:10  Hospodin promluvil znovu k Achazovi: 

11  "Vyžádej si znamení od  JAH , svého Boha, buď dole z hlubin nebo nahoře z výšin." 

12  Achaz odpověděl: "Nechci žádat a nebudu pokoušet  JAH ." 

13  I řekl Ješajahu: "Slyšte, dome Davidův! Což je vám málo zkoušet trpělivost lidí, že chcete zkoušet i trpělivost mého Boha? 

14  Proto vám dá znamení sám Panovník: Hle, dívka počne a  porodí syna a dá mu jméno Immanuel (to je S námi Bůh). 

15  Bude jíst smetanu a med, aby dovedl zavrhnout zlé a volit dobré. 

16  Ještě než bude chlapec umět zavrhnout zlé a volit dobré, bude opuštěna země, z jejíchž obou králů máš hrůzu. 

17  Na tebe, na tvůj lid a na dům tvého otce JAH  v těch dnech, jakých nebylo ode dne, kdy Efrajim odpadl od Judy, přivede asyrského krále." (za celý čas, kdy žil na zemi JAHUŠUA ,Syn Boha živého, byl Jisrael pod nadvládou Římanů!!!)

18  V onen den hvizdem přivolá  JAH  mouchy z delty řeky egyptské a včely z asyrské země . (Jisrael nebyl ve válce s Egyptem a Asyrií)

19  Přiletí a všechny se snesou do roklí v úvalech, do skalních rozsedlin, na všechny houštiny a na všechny mokřiny. 

20  V onen den Panovník břitvou, kterou si najme za Řekou, totiž asyrským králem, dočista oholí každou hlavu i chlupy na nohou a ostříhá bradu. (Immanuel, není Syn Boží, Bůh skrze proroka Ješajahu mluví o časech posledních, ve kterých jsme a kdy se narodí/il Immanuel.) 

21  V onen den zůstane člověku jedna kravka a dvě ovce. 

22  Nadojí však tolik mléka, že bude jíst smetanu, neboť smetanu a med bude jíst každý, kdo bude zanechán v zemi. 

24  Jen s šípy a lukem bude možno tudy projít, neboť bodláčím a křovím zaroste celá země. 

(Sám evangelista  Matitjahu píše o to v první kapitole,".21Porodí syna a dáš mu jméno JAHUŠUA neboť on zachrání svůj lid od jejich hříchů."--TO JE JMÉNO SYNA BOHA JEDIN0HO PRAVÉHO BOHA AVRAHAMA JICCHAKA JAKOVA!!!

 ProrokJešajahuv 7 kapitole  v žádnémpřípadě nemluví o Synu Božím, není zde náznak, že Immanuel bude kralovat, že jeho vláda bude věčná.  O JAHUŠUA píše Ješajahu už v 9:1 kde říká:Lid, který chodí v temnotách, uvidí velké světlo;nad těmi, kdo sídlí v zemi šeré smrti, zazáří světlo.                2  Rozmnožil jsi národ, rozhojnil jsi jeho radost; budou se před tebou radovat, jako se radují ve žních, tak jako jásají ti, kdo se dělí o kořist.3  Neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prut jeho poháněče zlomíš jako v den Midjánu.4  Pak každá bota obouvaná do válečné vřavy a každý plášť vyválený v prolité krvi budou k spálení, budou potravou ohně.5  Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno: "Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje."

6  Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůně Davidově a na jeho království. Upevní a podepře je právem a spravedlností od toho času až navěky. Horlivost  JAH CVAOT  to učiní.

 (Nikde  jinde v celém písmu (v evangeliích) se nevyskytuje žádná zmínka o tom, že Immanuel je Syn Boží Ješua Hamašijach ) 

4.blud 

Zjevení Jochanana =Jana 22:16  Já, Ješua , posílám svého posla, aby vám to dosvědčil po všech církvích. Já jsem potomek z rodu Davidova, jasná hvězda jitřní.?????!!!" - BLUD

Ješajahu 14:10-20  Ti všichni se ozvou a řeknou tobě: "Také jsi jako my pozbyl síly? Už jsi nám podoben! 

11  Do podsvětí byla svržena tvá pýcha, hlučný zvuk tvých harf. Máš ustláno na hnilobě, přikrývku máš z červů." 

12  Jak jsi spadl z nebe, třpytivá hvězdo, jitřenky synu! Jak jsi sražen k zemi, zotročovateli pronárodů! 

13  A v srdci sis říkal: "Vystoupím na nebesa, vyvýším svůj trůn nad Boží hvězdy, zasednu na Hoře setkávání na nejzazším Severu. 

14  Vystoupím na posvátná návrší oblaků, s Nejvyšším se budu měřit." 

15  Teď jsi svržen do podsvětí, do nejhlubší jámy! 

16  Kdo tě uvidí, budou se dívat a divit: "To je ten muž, který zneklidňoval zemi a otřásal královstvími? 

18  Všichni králové pronárodů, všichni leží slavně ve svých hrobkách, 

19  ale tebe pohodili mimo hrob jak ohavný výhonek; jsi jako šatem přikryt zavražděnými porubanými mečem, svrženými do kamenité jámy, jsi jak pošlapaná mršina,20Nebudeš mít pohřeb jako ostatní,neboťjsi svou zemi pustošila vraždil jsi svůj vlastní lid.Ať navěky není památky
po tom zlém plemenu.!!!

(  JAH  SKRZE JEŠAJAHU JASNĚ MLUVÍ, ŽE HVĚZDA JITŘNÍ JE TEN ZLÝ, JEŠUA URČITĚ NENÍ HVĚZDA!!! )

Ješajahu-Izajáš  47:13  Zmalátnělas přes svá velká rozhodnutí. Jen ať se postaví a zachrání tě ti, kdo pozorují nebesa, kdo zírají na hvězdy!!!, kdo při novoluní uvádějí ve známost, co by tě mohlo potkat. 14  Hle, jsou jako sláma, spálí je oheň. Ti nevysvobodí z moci plamene ani vlastní život. Nezbude ani žhavé uhlí pro ohřátí ani oheň, u něhož by bylo možno sedět. 

5.Mošeho 4:16  velice se střezte, abyste se nezvrhli a neudělali si tesanou sochu, žádné sochařské zpodobení: zobrazení mužství nebo ženství!!!, 

17  zobrazení jakéhokoli zvířete, které je na zemi, zobrazení jakéhokoli okřídleného ptáka, který létá po nebi, 

18  zobrazení jakéhokoli plaza, který se plazí po zemi, zobrazení jakékoli ryby!!!, která je ve vodách pod zemí; 

19  abys nepovznášel své zraky k nebesům!, a když bys viděl slunce, měsíc a hvězdy!, všechen nebeský zástup, nedal se svést a neklaněl se jim a nesloužil tomu, co dal  JAH , tvůj Bůh, jako podíl všem národům pod celým nebem. 

 5. Moše 17:3  a odešli sloužit jiným bohům a klanět se jim,!!slunci nebo měsíci anebo celému nebeskému zástupu(hvězdám), což jsem nepřikázal!!!,

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.