Základ křesťanství - 5. knih Mošeho a proroci

1.Jediný jest EL  a jeho pomazaný - Velekněz nejsvětější svatyně Ješua Hamašijah.

JAHUŠUA  kněžství však nepřechází na jiného, neboť on zůstává navěky.

 

Žalm 110:4   JAH  přísahal a nebude želet: Ty jsi kněz navěky podle Malkísedekova řádu.

(J AHUŠUA  je veleknězem v nejsvětější svatyni na nebesích, kněz podle Melchisedechova, tudíž Bůh sám nemůže!!! být sobě knězem, protože kněž slouží.

Tak jako JAHUŠUA  slouží Nejsvětějšímu jedinému pravému Bohu, svému Otci, po kterého pravici sedí.)

2.Sedmero duchů

Zjevení Janovo 1:4  Jan sedmi církvím v Asii: Milost vám a pokoj od toho, který jest a který byl a který přichází, i od sedmi duchů před jeho trůnem

Zjevení Jochanana - Janovo 3:1  Andělu církve v Sardách piš: Toto praví ten, který má sedmero duchů Božích a sedmero hvězd: "Vím o tvých skutcích - podle jména jsi živ, ale jsi mrtev.

Zjevení Janovo 4:5  Od trůnu šlehaly blesky a dunělo hromobití; před trůnem hořelo sedm světel - to je sedmero duchů Božích;

Zjevení Janovo 5:6  Vtom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí Beránek, ten obětovaný; měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů Božích vyslaných do celého světa.

(Ti co říkají, že je Bůh Otec, bůh Syn, bůh Duch, v tom případě prohlašují, že není trojjediný, ale devítijediný, protože není pravdou, že jest jeden duch Boží, ale je 7 Božích duchů. Tím pádem padá satanistická dogma trojjedinosti!!!, protože jinak by nemohl být trojjediný, ale devítijediný, protože není jeden duch, ale je sedm duchů!!!

Tedy ta pravda je, že je sedmero duchů, ale vycházejí z Boha jediného pravého.

3.Co znamená slovo Bůh

Bůh je stvořitel, spasitel. Je nejvyšší a nikoho jiného mimo něj není a jest JEDINÝ!!! A z jeho vůle je všechno na nebesích a v celém vesmíru. On je jediným vševědoucím, vševidoucím a všemohoucím vládcem. Není žádný trojjediný bůh, protože vše je z vůle El eljon El Avraham Jicchak Jisrael. Syn Ješua vždy poslušně, v úctě a v lásce ke svému Nejsvětějšímu Tatínkovi, který ho zplodil, plní jeho vůli.

Žalmy 2:2  Srocují se králové země, vládcové se spolu umlouvají protI JAH (Bohu) a jeho pomazanému(JAHUŠUA): 3"Zpřetrháme jejich pouta, jejich provazy pryč odhodíme." 4 Ten, jenž trůní v nebesích, se směje, Panovníkovi jsou k smíchu. 5 Jednou k nim promluví v hněvu, ve svém rozlícení je naplní děsem : 6  "Já jsem ustanovil svého krále na Sijónu, na své svaté hoře!" 7 Přednesu  JAH rozhodnutí. On mi řekl: "Ty jsi můj syn, já jsem tě dnes zplodil.

4. DEN SEDMÝ 

Každý kdo nesvětí DEN SEDMÝ  popírá desatero, které nám Nejsvětější Tatínek podle nové smlouvy (Jeremjahu 31:33, Ezechiel 11:19) dal do srdce a tím hřeší a nemůže dosáhnout odpuštění, protože základem odpuštění je pokání (Jochanan 5:14 viz dole) a následné nedělání toho samého hříchu. Nesvětí-li lidé sobotu opakovaně bez pokání, porušují desatero, a není pro ně omluvy, protože v písmu se mnohokrát píše o tom, že máme světit DEN SEDMÝ . Ale ani jednou se nepíše o tom, že bychom měli světit neděli)

Jochanan 5:8  Ješua mu řekl: "Vstaň, vezmi lože své a choď!" 9 A hned byl ten člověk uzdraven; vzal své lože a chodil. Toho dne však byla sobota. 10Židé řekli tomu uzdravenému: "Je  DEN SEDMÝ , a proto nesmíš nosit lože." 11 Odpověděl jim: "Ten, který mě uzdravil, mi řekl: Vezmi své lože a choď!" 12 Zeptali se ho: "Kdo byl ten člověk, který ti řekl: Vezmi je a choď?" 13 Ale uzdravený nevěděl, kdo to je, neboť JAHUŠUA se mu ztratil v zástupu, který tam byl. 14 Později vyhledal JAHUŠUA  toho člověka v chrámě a řekl mu: "Hle, jsi zdráv. Už nehřeš, aby tě nepotkalo něco horšího!"

5.Svátky

Jsou tři Bohem dané svátky které my křesťané máme světit:

A) Pesach-Velikonoce, které Ješua chodil s rodiči slavit do Jerušalajm.

Význam toho svátku je veliký, protože na 14. Nisan, v předvečer Pesach, Nejsvětější Tatínek pozabíjel všechno prvorozené v Egyptě, kromě Jisraelců, kteří slavili Velikonoční hod beránka. Potřeli veřeje svého domu krví velikonočního beránka a byli ušetřeni.

(2. Mošeho 12:6 Budete jej opatrovat až do čtrnáctého dne tohoto měsíce. Navečer bude celé shromáždění izraelské pospolitosti beránky zabíjet.7  Pak vezmou trochu krve a potřou jí obě veřeje i nadpraží u domů, v nichž jej budou jíst.8  Tu noc budou jíst maso upečené na ohni a k němu budou jíst nekvašené chleby s hořkými bylinami.9  Nebudete z něho jíst nic syrového ani vařeného ve vodě, nýbrž jen upečené na ohni s hlavou i s nohama a vnitřnostmi.10  Nic z něho nenecháte do rána. Co z něho zůstane do rána, spálíte ohněm.11  Budete jej jíst takto: Budete mít přepásaná bedra, opánky na nohou a hůl v ruce. Sníte jej ve chvatu. To bude  JAH  hod beránka.12  Tu noc projdu egyptskou zemí a všecko prvorozené v egyptské zemi pobiji, od lidí až po dobytek. Všechna egyptská božstva postihnu svými soudy. Já jsem JAH .)

Tedy byli krví beránka zachráněni. V tom samém čase JAHUŠUA Syn Boha živého, slavil Velikonoční hod beránka na toto připomenutí a my víme, že sám se stal velikonočním beránkem a v první den svátku Pesach byl ukřižován, umřel a byl probodnut (Zachary 12:10 Ale na dům Davidův, na toho, jenž sídlí v Jerušalajm, vyleji ducha milosti a proseb o smilování. Budou vzhlížet ke mně, kterého probodli. Budou nad ním naříkat, jako se naříká nad smrtí jednorozeného, budou nad ním hořce lkát, jako se hořce lká nad prvorozeným.) a třetího dne byl vzkříšen z vůle Boha jediného jeho Božím duchem.

B)Šavuot-Den Letnic

Skutky apoštolské 2:1  Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.

(Po sedmi týdnech po Pesach na 50. den připadá svátek Šavuot. Na tento svátek, který mi známe jako den Letnic, byl seslán duch Boží a proto je velice důležité ho slavit. )

C)Sukot-Slavnost stánků

5.Mošeho 16:13  Slavnost stánků budeš slavit po sedm dní, až shromáždíš úrodu ze svého humna a lisu.

16:16 se ukáže třikrát v roce před tváří  JAH tvého Boha, na místě, které on vyvolí: při slavnosti nekvašených chlebů, při slavnosti týdnů a při slavnosti stánků. A neukáže se před Hospodinovou tváří s prázdnou.

(Namísto slavení Božích svátků, ti kteří si říkají křesťané, slaví Halloween, saturnálie-Vánoce a Velikonoce v jiný čas a v jiné tradici. Všechny tři svátky jsou satanistické svátky, dva z nich jsou na slunovrat –( saturnálie a Velikonoce, tzv.křesťanské uzákoněné Konstantinem Velikým - oslava slunce!!!zimní a letní. Aby se mohli posunout pravé židovské Velikonoce 14. Nisan Hod beránka a 15.-22. Nisan Velikonoce, byl změněn Boží kalendář na římský satanistický kalendář, ve kterém se židovské svátky, na které byl ukřižován Syn Boží a které začínají vždy 14 Nisanu mohli posunout a zakotvit na období letního slunovratu – oslava slunce!!!. Dále byl změněn DEN SEDMÝ na oslavu satanistického dne sunday-neděle, oslava slunce!!! a to satanistou na satanistické koncilu Konstantinem, uctívačem slunce. Do dnešního dne existuje tajné okultistické a společenství - řád Konstantina. )

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.