2 Samuel 5:7 David ale pevnost Sion dobyl. Teď je to Město Davidovo.

1 Kralovská 1:38!!! Kněz Sádok, prorok Nátan a Benajáš, syn Jojadův, se tedy vydali s gardou Kréťanů a Pléťanů na cestu. Šalomouna posadili na mulu krále Davida a odvedli ho ke Gíhonu.!!! (gihon spring -ve měste DAVIDA )39Kněz Sádok vzal z JAH stánku roh s olejem a pomazal Šalomouna

1 Makabejska

2:31 Královým mužům a jednotkám, které byly v Jeruzalémě, ve Městě Davidově, bylo oznámeno, že lidé, kteří mařili výkon králova rozhodnutí, se uchýlili do úkrytů v pustině.

4:37 Celé vojsko se tedy shromáždilo a vystoupili na horu Sion. 38Uviděli tam zpustošenou svatyni a znesvěcený oltář, vrata spálená, nádvoří porostlá křovím jako v lese nebo někde v horách a rozbořené postranní komory. 39Roztrhli svá roucha, dali se do velkého nářku a sypali si hlavu popelem. 40Padli tváří k zemi, a když na znamení zazněly trubky, začali volat k Nebesům.

 

4:60Tenkrát opevnili horu Sion vysokými hradbami a mohutnými věžemi, aby už nemohli přijít pohané a pošlapat svatá místa tak jako předtím.

 

5:54 S radostí a veselím pak vystoupili na horu Sion a přinesli zápalné oběti za to, že se šťastně navrátili a nikdo z nich nepadl.

 

Ješajahu

:2:3zástupy lidí půjdou se slovy:
„Pojďme, vystupme na horu JAH ,
k Bohu Jákobovu – do jeho domu!
Bude nás vyučovat cestám svým
a my budeme chodit jeho stezkami.“
Ze Sionu bude znít JAH učení,

z JeruSALEM a se jeho slovo rozšíří.

 10:12 Proto, až Pán dokončí vše, co chtěl vykonat proti hoře Sion a Jerusalem , potrestá asyrského krále za jeho zpupnou pýchu a za to, jak s nadutě povýšeným pohledem13říká:
„Svou vlastní silou jsem to způsobil
a svou moudrostí – vždyť jsem zkušený!

 

12:6 Jásej a zpívej, sionský lide

22:9 Prohlédli jste mnohé trhliny ve Městě Davidově a shromáždili jste vodu v Dolním rybníce

28:16 Nuže, toto praví Panovník JAH ,
Hle, pokládám na Sionu kámen prubířský,
kámen ušlechtilý, úhelný,

základ nepohnutelný;
kdokoli se na něj spolehne,
neukvapí se

30:19 Sionský lide, jenž bydlíš v Jerusalem , více už plakat nebudeš. Jakmile zazní tvé volání, zahrne tě svou milostí. Jakmile uslyší, hned ti odpoví

33:14 Hříšníci na Sionu děsí se,
zděšení jímá bezbožné:
„Kdo z nás obstojí před sžírajícím ohněm?
Kdo z nás obstojí před věčným plamenem?

35:10 JAH  zachránění se navrátí
a na Sion přijdou s jásáním,
s věčnou radostí na tvářích.

51:3 Ano,JAH  potěší Sion,
potěší všechny jeho sutiny;
jeho poušť učiní Edenu podobnou,
v zahradu JAH ji obrátí.

51:11 JAH i zachránění se navrátí
a na Sion přijdou s jásáním,

s věčnou radostí na tvářích.
Tehdy je přemůže radost a veselí;
zármutek a úpění je opustí.

58:16 Svá slova vložil jsem do tvých úst,
ve stínu své ruky jsem tě skryl –
já, jenž jsem nebe zasadil
a základy země položil,
říkám Sionu: „Jsi můj lid.“

52:1 Probuď se, probuď, Sione,
svou silou obleč se!
Obleč se rouchem krásy své,
svaté město Jerusalem ,
neboť už do tebe nikdy nevstoupí
neobřezaný a nečistý.

59:20 K Sionu přijde Ten, jenž je vykoupí –
k těm, kdo v Jákobovi opouštějí hřích,
praví  JAH

62:1 Kvůli Sionu nezůstanu mlčet,
kvůli Jerusalem  neutiším se,
dokud jeho spravedlnost nevzejde jak rozbřesk
a jeho spása nevzplane jako pochodeň.

Jeremjahu:

3:14Vraťte se, můj odvrácený lide, praví JAH , vždyť já jsem vaším manželem. Přijmu vás, po jednom z města, po dvou z rodiny a přivedu vás na Sion

26:10 Když se o tom doslechli judští velmoži, odebrali se z královského paláce vzhůru do JAH  chrámu a zasedli v průchodu  JAH Nové brány.

26:17„Za dnů judského krále Ezechiáše prorokoval Micheáš More-šetský. Ten řekl všemu judskému lidu – ‚Tak praví  JAH zástupů: Sion bude jak pole rozorán ,z Jerusalem  bude trosek hromada z chrámové hory zarostlá vyvýšenina.

31:6 Přijde den, kdy zvolají
strážci v pohoří Efraim:
Vzhůru, vydejme se k Sionu,
k JAH , našemu Bohu!‘“

 

 

EZEKIEL

47:1Poté mě přivedl zpět ke vchodu do chrámu. A hle – zpod chrámového prahu směrem na východ proudila voda (chrám byl totiž obrácen k východu). Voda stékala zpod pravé strany chrámu na jih od oltáře.2Poté mě odvedl severní branou ven a vedl mě okolo až k východní bráně vnějšího nádvoří. A hle – z její pravé strany se řinula voda

Amos

1:2 JAH  bude ze Sionu řvát,
burácet bude z Jerusalem !
Vyprahnou louky pastýřů,
uschne i vrchol Karmelu

Joel

2:15Ať na Sionu troubí polnice,
vyhlaste půst,
všechny svolejte

2:23Synové Sionu, jásejte,
v JAH , svém Bohu, se radujte,
neboť vám dá déšť, jak se patří,
vylije na vás liják vydatný,

3:5Každý, kdo vzývá  JAH jméno,
však bude zachráněn.
Na hoře Sion, v Jerusalem 

vyvázne, jak JAH slíbil,
hrstka přeživších,
které povolal JAH

4:16 JAH bude ze Sionu řvát,
burácet bude z Jerusalem  –
nebe i země se budou třást!
JAH bude útočištěm pro svůj lid,
pro syny Izraele bude pevností.

4:17 A tehdy poznáte, že já jse JAH , váš EL,
jenž bydlí na své svaté hoře Sionu.

4:18 Z JAH domu pramen vyrazí
a zavlaží Akátové údolí

Abdijas

 1:17Na hoře Sion však bude záchrana
a ta hora bude svatá
.

Mikeas

3:12 Nuže, právě kvůli vám
bude Sion jak pole rozorán

4:2 Ze Sionu bude znít  JAH učení,
z Jerusalem  se jeho slovo rozšíří.

Zakari

8:3Tak praví JAH : Vrátím se na Sion a budu bydlet uprostřed Jerusalem . Jerusalem  bude nazýván Městem pravdy a hora JAH zástupů Horou svatosti.

Žalmy

2:6 Já sám jsem ustanovil svého krále
na Sionu – své svaté hoře!“

20:3 Kéž ti sešle pomoc ze své svatyně,
ze Sionu kéž tě podepře!

50:1  Ze Sionu v plné kráse
sám Bůh skvěje se.

51:20Ve své dobrotě smiluj se nad Sionem,
zdi JeruSALEM  znovu vystavěj!

74:2 Vzpomeň si na svůj lid, jenž kdysi získal jsi,
na kmen, jenž vykoupils jako své dědictví,
na horu Sion, kde bydlel jsi!

76:2 Sálem si za příbytek zvolil,
na Sionu má své obydlí.

87:1 Na svatých horách založil  JAH
 
2brány sionské, které miluje

nad všechny Jákobovy příbytky.

110:2 Mocné žezlo tvé
 JAH ze Sionu napřáhne:
„Vládni uprostřed svých nepřátel!“

128:5Kéž ti ze Sionu žehná JAH
zdar JeruSALEM kéž uvidíš
po všechny dny, kdy budeš žít.

129:5Ať musí s hanbou táhnout pryč
všichni, kdo k Sionu mají nenávist!

132:13JAH  si přece Sion zvolil,
oblíbil si jej za svůj příbytek:

146:10  JAH  bude kralovat navěky,
tvůj EL , Sione, po všechna pokolení!
Haleluja!

147:12Oslavuj JAH JeruSALEM
chval svého EL , Sione!

149:2Raduj se, Izraeli, ze svého Tvůrce,
synové Sionu, nad svým Králem jásejte

Mesto DAVIDA = Hora SION  = CHRÁM  JAH = GIHONSKÝ JARNÝ PRAMEN 

CHRÁMOVÁ HORA NENÍ TO MÍSTO ,KDE BYL CHRÁM ,PROTOŽE 

MIKEAŠ PROROKOVAL 3 :12 Nuže, právě kvůli vám
bude Sion jak pole rozorán!
Z Jeruzaléma bude trosek hromada
a z chrámové hory zarostlá vyvýšenina!

 A JAHUŠUA V MATITJAHU POTVRDIL 24:1Tehdy JAHUŠUA odešel z chrámu. Cestou k němu přistoupili jeho učedníci, aby mu ukázali chrámové stavby.2On jim ale řekl: „Vidíte to všechno? V PRAVDĚ , říkám vám, že tu nezůstane kámen na kameni. Všechno bude zbořeno.“

Z HISTORICKÉHO HLEDISKA STAROBYLÝ  JERUSALEM BYL VE MĚSTE DAVIDA TAM KDE JE GIHON ,KDE BYLI POMAZÁNI KRÁLOVÉ U RYBNÍKA SILOE ,TAM JE HAKADOŠ HAR SIJON!!!!

NA "CHRÁMOVÉ NINĚJŠÍ HOŘE" JE MEŠITA ,PŘEDTÍM TAM BYL PALÁC ŘIMANŮ ,PROTOŽE POKUD BY TAM BYL CHRÁM KDE BYLI ŘIMANÉ KDE MĚLI VŠECHNY KONĚ A POSÁDKU DOBYTEK  KUCHYNĚ VĚZENÍ MUČÍRNY PROSITUTKY ATD....ROZMĚRY NINĚJŠÍ CHRÁMOVÉ HORY KORESPONDUJÍ S ROZMĚRMY JINÝCH OPEVNĚNÍ ,KTERÉ V TÉ DOBĚ STAVĚLI ŘIMANÉ NA DOBYTÝCH ŮZEMÍCH

JAKOŽTO SVĚDEK HAKADOŠ JAH DOBŘE VÍM, ŽE JE NĚKOLIK MILNÝCH NÁZORŮ I OHLEDNĚ TOHO ,KDO POSTAVÍ CHRÁM ,TAKŽE, SVATÝ CHRÁM NA SVATÉ HOŘE SIJON VE MĚSTE DAVIDA U GIHON , POSTAVÍME MY ,SVATÝ LID JISRAEL ,MY KTEŘÍ VĚŘÍME V JEDNOHO PRAVÉHO EL ŠADAJ A OBŘEZÁNI NA TĚLE A NA SRDCI DODRŽUJÍC MOŠE ZÁKON ,MY HO DOSTAVÍME ,PAK SVEDEME MY , DVA SVĚDKOVÉ HAKADOĚ JAH B ŠEM JAHUŠUA HAMAŠIJAH BITVU SE ŠELMOU A BUDEME ZABITI A PO 3 A PŮL DNECH VYSTOUPÍME NA NEBESA Z VŮLE EL ŠADAJ HAKADOŠ JAH .A  VE SVATÉM CHRÁMU ZASEDNE "OHAVNOST " A ZAČNE SUPER SOUŽENÍ O KTERÉM PÍŠE JAHUŠUA HAMAŠIJAH BEN ELOHEJ MELECH JEHUDIM V MATITJAHU

24:16Až uvidíte na svatém místě stát ‚otřesnou ohavnost‘, o níž mluvil prorok Daniel (kdo čte, rozuměj),16tehdy ať ti, kdo jsou v Judsku, utečou do hor.17Kdo bude na střeše, ať nesestupuje, aby si z domu něco vzal,18a kdo na poli, ať se nevrací zpátky ani pro plášť.19Běda bude v těch dnech těhotným a kojícím.20Modlete se, abyste nemuseli utíkat v zimě nebo v SEDMÝ den.21Tehdy totiž nastane velké soužení, jaké do té doby nebylo od počátku světa a jaké už nikdy nebude.22Kdyby ty dny nebyly zkráceny, nezachránil by se vůbec nikdo. Kvůli vyvoleným však ty dny budou zkráceny.....

BEMET VE RUACH HALELUJAH 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.