bejt el šel zahav 

takže v mikeas 4kap 4.2-4 a Ješajahu 2kap2-4(2V posledních dnech se přihodí,
že hora(har) Adonaj  domu bude čnít
nad horské vrcholy,(NEJVYŠŠÍ MÍSTO!!!!!!!)
vysoko nad všechny výšiny.(roš heharim)
Pohrnou se k ní všechny národy,
3zástupy lidí půjdou se slovy:
„Pojďme, vystupme na horu  adonaj ,
k Bohu Jákobovu – do jeho domu!

se v hebrejštině píše na koncí dní ... na vrcholu- hor ROŠ Heharim pokud vrchol hor je nížína kde je mešita ,jako tvrdí rabíni vedle mešity ,tak to tvrdí lež !!!!

ostatně co by jste chtěli od těch co mají na hlavě kabu jako v mece dělají kaba Alah a všichni nejvyšší rabíni, kteří byli a jsou posledních 20 let u moci spolu s bibi takže ve vládě (kromě posledního roku aby jsem byl spravedlivý) souhlasili podporovali a organizovali a sponzorovali jerušalom gay pride všechny ultraortodoxní strany !!!!!! přece byli ve vládě měli moc to zrušit ale nezrušili !!!!!!!

ale v pravdě roš heharim znamená že v jerušalom nejvyšší místo oproti olivetské hoře je místo pravé a pravdivé kde bude postavený hejchal (bej el ), je to to parkoviště a za ním kever david(hrobka davida)  to celé území je roš heharim ,určitě nikde není psáno v prorocích že je to dolina - kotel je minimálně skoro nejnižší místo ve starém jerušalom , roš heharim je vrchol hor v jerušalom musí být minimálně o 1 cm vyšší než je olivetská hora nebot je vrcholem hor b jerušalom ,navíc oni rabíni chtějí stavět mešitu pardon syn GoG  vedle mešity ,ale já v ezechiel čtu ,že územi 25.000 krát 20.000 stádií míry musí být svaté ,pokud někdo říká že  misto ,kde je vzíváno jméno allllll....h 5 krát nad kotelem kde je mešíta je svaté tak lže nebot já vím ,že to místo je prokleté nakonec allah  v hebreštině znasmená kletba ,tudiž  rabíni chtějí stavět syn gog v nížině namísto roš heharim a na prokleté místě hned vedle mešity namísto svatého místa 25.000 krát 20.000 ezechiel

45:11„Až si budete rozdělovat zemi na dědičné podíly, odevzdáte ze země svatý díl ADONAJ . Celé toto území o délce 25 000 loktů a šířce 20 000 loktů bude svaté2(Z něj bude pro svatyni (HEJCHAL )vyčleněn čtverec o straně 500 loktů, lemovaný pruhem volné země širokým 50 loktů.) 3Z uvedené výměry odměříš svatosvatý díl 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký, v němž bude stát svatyněBEJT EL HEJCHAL4Bude to svatý díl země určený kněžím sloužícím ve svatyni, kteří přistupují k Hospodinu, aby mu sloužili. Zde bude místo pro jejich domy a svaté místo pro svatyni. 5Další 25 000 loktů dlouhý a 10 000 loktů široký díl země připadne levitům sloužícím u chrámu. Zde jim budou patřit města k bydlení.
6Díl země sousedící se svatým podílem dáte do majetku města. Bude 5000 loktů široký a 25 000 loktů dlouhý a bude patřit celému domu Izraele.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.