1)Vzkřísění

 KTERÉ JE SPRÁVNE???!!! Protože když jedno svědectví je správně ,tak ostatné lžou ,když pak řeknete že nová smlouva je svatá a napsaná duchem svatým!!! Tak urážíte dokonalého pravdivého ruach  hakadoš JAH !!!! protože on je dokonalý a není v něm lži!!!!!

MATITJAHU28:1Když skonči SVÁTEK a svítalo na první den PO SVÁTKU , přišla se MIRJAM(Marie) Magdaléna a ta druhá MIRJAM ( Marie) podívat na hrob.
2Vtom nastalo veliké zemětřesení, neboť z nebe sestoupil  JAH  anděl. Přišel, odvalil kámen a posadil se na něm.3Jeho obličej zářil jako blesk a roucho měl bílé jako sníh.
4Strážní se strachem z něj roztřásli a zůstali jako mrtví.

5„Nebojte se,“ řekl anděl ženám. „Vím, že hledáte ukřižovaného JAHUŠUA.6Není tu, vstal, jak předpověděl. Pojďte se podívat, kde ležel.
7Pospěšte si a řekněte jeho učedníkům, že vstal z mrtvých. Hle, předchází vás do Galileje, tam ho spatříte. To jsem vám měl říci.

 

MAREK 16.1Když skončil SVÁTEK ,mirjam( Marie) Magdaléna, Mirjam (marie) Jakubova a Salome nakoupily vonné masti, aby mohly jít a pomazat Jahušua.2Za svítání prvního dne v týdnu, jakmile vyšlo slunce, šly k hrobu.3Říkaly si: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu?“
4Když ale vzhlédly, spatřily, že kámen je odvalen (přestože byl velmi veliký).
5Vešly do hrobu, a když vpravo uviděly sedět mladíka oblečeného bílým rouchem, hrozně se vylekaly.
6On jim však řekl: „Nelekejte se. Hledáte ukřižovaného JAHUŠUA  z Nazaretu. Vstal, není tu. Podívejte se, kam ho položili.7Jděte a řekněte jeho učedníkům i Petrosovi, že vás předchází do Galileje. Tam ho spatříte, jak vám řekl.“8A tak vyšly ven a utekly od hrobu strachy bez sebe. A nikomu nic neřekly, protože se bály.9V neděli ráno, když JAHUŠUA vstal z mrtvých, ukázal se nejdříve  MIRJAM(Marii )Magdaléně, z níž kdysi vyhnal sedm démonů.10Ta šla a oznámila to těm, kdo bývali s ním a nyní truchlili a plakali.11Když slyšeli, že žije a že ho viděla, neuvěřili.12Potom se dvěma z nich ukázal jiným způsobem na cestě, když šli na venkov.13Šli tedy a oznámili to ostatním. Ani těm neuvěřili.

 

LUKAS 24:1Brzy ráno prvního dne v týdnu PO SVÁTKU vzaly připravené vonné masti a vydaly se s dalšími ženami ke hrobu.2Našly však kámen odvalený od hrobu,3a když vešly dovnitř, nenašly tělo Pána JAHUŠUA.4Nevěděly, co si o tom myslet, když vtom před nimi stanuli dva muži v zářícím rouchu.5Vylekané ženy sklonily tváře k zemi, ale oni jim řekli: „Proč hledáte živého mezi mrtvými?6Není tu, vstal! Vzpomeňte si, jak vám ještě v Galileji říkal:7‚Syn člověka musí být vydán do rukou hříšných lidí a být ukřižován, ale třetího dne vstane z mrtvých.‘“
8Tehdy si vzpomněly na jeho slova,
9a když se vrátily od hrobu, vyprávěly to všechno jedenácti učedníkům i všem ostatním.10Byly to Marie Magdaléna, Johana, Marie Jakubova a ostatní, které byly s nimi. Řekly to apoštolům,11ale oni ta slova považovali za tlachání a nevěřili ji

 

Jochanan 20:1Ráno prvního dne v týdnu šla MIRJAM(Marie) Magdaléna ještě za tmy k hrobu. Když uviděla kámen odvalený od hrobu,2běžela k Šimonu Petrovi a k dalšímu učedníkovi, kterého měl JAHUŠUA  rád, a řekla jim: „Vzali Pána z hrobu a nevíme, kam ho dali!“
3Petros  se zvedl a spolu s tím druhým učedníkem vyrazili k hrobu.
4Běželi společně, ale ten druhý učedník Petra předběhl a dorazil k hrobu první.
5Naklonil se dovnitř, spatřil ležící plátna, ale dovnitř nešel.6Po něm dorazil Šimon Petr. Vešel do hrobu a spatřil ležící plátna.7Rouška, která mu přikrývala hlavu, však nebyla mezi plátny; ležela svinutá zvlášť.8Když potom vešel i ten druhý učedník, který dorazil k hrobu jako první, uviděl a uvěřil.9(Ještě totiž nerozuměli Písmu, svědčícímu, že musí vstát z mrtvých.)10A tak se ti učedníci vrátili zpět11Mirjam(marie) ale zůstala venku u hrobu a plakala. V pláči se naklonila do hrobu12a na místě, kde předtím leželo JAHUŠUA tělo, uviděla sedět dva anděly v bílém rouchu, jednoho u hlavy a druhého u nohou.13„Proč pláčeš, ženo?“ zeptali se jí.
„Vzali mého Pána a nevím, kam ho dali,“ odpověděla.
14Po těch slovech se obrátila a uviděla tam stát Jahušua  (nevěděla ale, že je to on).15„Proč pláčeš, ženo?“ zeptal se jí Jahušua. „Koho hledáš?“
V domnění, že je to zahradník, odpověděla: „Pane, jestli jsi ho odnesl ty, řekni mi, kam jsi ho dal, ať si ho mohu odnést.“

které z těch všech svědectví je pravda ? a zákonitě další tři jsou lži!!!! 

bylo to za TMY  nebo už vycházelo SLUNCE a kdo přišel k hrobu ,byla tam sama Mirjam nebo s tou druhou -mirjam nebo tam byla i salome NEBO Johanana ? byl tam jeden anděl nebo dva andělé ,byl už kámen odvalen  nebo ho odvalil  anděl , bylo zemětřesení nebo ne , přišli k hrobu učedníci NEBO NE?Viděla už u hrobu Mirjam magdalská JAHUŠUA NEBO NE AŽ CESTOU ZPÁTKY??? ANO TOLIK JE TAM NESROVNALOSTÍ , RUACH HAKADOŠ JE DOKONALÝ  A PRAVDIVÝ !!!TAKŽE , KDYBY BYLO PÍSMO PSÁNO RUACH HAKADOŠ TAK BY MUSELA BÝT ZHODA VE VŠECH EVANGELIÍCH!!!!!!!

PROČ BY NA TŘETÍ DEN CHTĚLI MIRJAM ... UŽ ZABALENÉHO JAHUŠUA  MAZAT  MASTAMI ,KDYŽ JINDE ČTEME, ŽE LAZAR BYL NA ČTVRTÝ DEN V ROZKLADU!!???

2)poslední večeře 

jOCHANAN 18:28JAHUŠUA e zatím vedli od Kaifáše do prokurátorova paláce. Právě svítalo. Sami ovšem do paláce nevešli, aby se neposkvrnili před Hodem beránka PESACH!!!,29a tak Pilát vyšel k nim. „Z čeho tohoto muže viníte?“ ptal se.

TOTO JE JEDINÉ SVĚDECTVÍ V PRAVDĚ !!!OSTATNÍ 3 EVANGELA  MARKA LUKASE A MATITJAHU JSOU DOKAZATELNĚ  LEŽ ,NEBOT JAHUŠUA NEMOHL MÍT POSLEDNÍ VEČEŘI NA PRVNÍ DEN NEKVAŠENÝCH CHLEBŮ -TO JE 15 DEN prvního měsíce !!!!TO JE  PRVNÍ, DEN  SVÁTKU , VE KTERÝ SE NEPRACUJE  A JE SVATÉ SHROMÁŽDĚNÍ !!!! VIZ( 3 MOŠE 23 K SVÁTKY),  KDYBY TO TAK BYLO, ŽE JAHUŠUA PODLE 3 EVANGELISTŮ MĚL POSLEDNÍ VEČEŘI V PRVNÍ DEN NEŠKVAŠENÝCH CHLEBŮ, PAK NEBYL JAHUŠUA HAMAŠIJAH BERÁNKEM , NEBOT V ČASE ,KDY SE ZAŘÍZL BERÁNEK NA PESACH  ,BY HO ON SÁM JEDL!!!!

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.