Jakov Jochan Petros Juda  apoštolové ,kteří chodili s Jahušua  hamašijah ,3 z nich viděli na sedmý den jeho proměnení na hoře ,viděli jeho zázraky a byli svědky i jeho  vzkříšení a  na Nebesa vzetí

 

                                            Vs

 

Pavel ,který sám nikdy nevidel JAHUŠUA HAMAŠIJAH ,nikdy neviděl jediný z jeho dnů ,nikdy nviděl jediný z jeho zázraků a nikdy nebyl svědkem jeho zmrtvivstání a na Nebesa vzetí

 

 Pavel říká že zákon neplatí obřízka neplatí a dodržování zákona tedy už vůbec nemusíme a že to všechno je jen pro židy .Pavel říká ,že když nás neusvěčuje naše svědomí ,tak je všechno v pořádku!!!???7,5 miliardi lidí ma 7,5 miliardi svědomí!!!!!Pavel říká ,že se máme řídit svým svědomím (ŘIMANŮM 9:1/ 1 KORINTSKÝM 4:4,10:27/ 2 KORINTSKÝM 1:12,5:11/ TIMOTEUS 1:19/ Titus 1:15/ židům 13:18) namísto slova Hakadoš JAH !!!!Pojdme se podívat do Bible ,co tam píšou Jochan(Jan) Petros(petr),  Jakov(jakub)  a Juda

 

Na pavla a těch kdo ho následuji( 2,5 miliardi tzv křestanů!!!! A to nemluvím o dalším  bludu „kralovna nebes a andělu!!!marii a ruženci!!!) platí výrok Petrose  2Mnozí je budou v jejich nestydatosti následovat a cesta pravdy se kvůli nim ocitne v opovržení.3Budou se s vámi pokoušet chamtivě kupčit vymyšlenými řečmi, ale jejich odsouzení už dávno nezahálí a jejich záhuba nespí

 

JAKOV

 

Jakov 2:98Pokud opravdu plníte královský zákon, jak praví Písmo: „Miluj svého bližního jako sám sebe,“ dobře děláte.9Jste-li však předpojatí, hřešíte a Zákon vás usvědčuje jako viníky.10Kdo by totiž dodržoval celý Zákon, ale v jednom bodě selhal, provinil se ve všech.11Tentýž, kdo řekl: „Necizolož,“ řekl také: „Nezabíjej.“ Pokud tedy necizoložíš, ale zabíjíš, přestupuješ Zákon.

 

Jakov 2:1414K čemu to je, bratři moji, když někdo tvrdí, že má víru, ale neprojevuje se to skutky? Copak ho taková víra zachrání?15Co když bratr nebo sestra nebudou mít co jíst anebo co na sebe?16Když jim řeknete: „Jděte v pokoji, ať je vám teplo a dobře se najezte,“ ale nedáte jim, co potřebují k životu, k čemu to bude?17Právě tak víra bez skutků, víra sama o sobě, je mrtvá.
18Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“
Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích.19Ty věříš, že je jediný Bůh? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!20Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?
21Nebyl snad náš otec Avraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář?22Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění!23Tak se stalo, co říká Písmo: „Avraham uvěřil Bohu a to mu bylo počítáno za spravedlnost“ a byl označen za Božího přítele.24Vidíte? Člověk je ospravedlňován díky skutkům, a ne jen díky víře.
25Nebyla podobně na základě skutků ospravedlněna také nevěstka Rachab, když přijala ony špehy a potom je poslala pryč jinudy?26Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.

 

Jakov3:13Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti

 

Jakov 4.44Vy nevěrníci! Nevíte, že přátelství se světem znamená nepřátelství s JAH(Bohem)? Kdokoli se rozhodne být přítelem světa, stává se JAH Božím nepřítelem.5Anebo si myslíte, že Písmo mluví naprázdno?

 

PETROS

 

1 Petros 1:14 Poslouchejte JAH jako jeho děti; nepoddávejte se choutkám, které vás ovládaly v době vaší nevědomosti.15Ten, který vás povolal, je svatý – právě tak buďte svatí v celém svém životě i vy.16Je přece psáno: „Buďte svatí, neboť já jsem svatý.“
17JAH (Bůh) nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků. Jestliže jej nazýváte svým Otcem, hleďte, abyste svůj dočasný pobyt zde prožili v posvátné úctě.

 

1 Petros 1:23Nejste přece znovuzrozeni z pomíjivého semene, ale z nepomíjivého, skrze živé a trvalé JAH  Boží slovo.24Vždyť:
„Každý člověk je jako tráva,
všechna jeho sláva jako polní květ.
Usychá tráva, kvítí uvadá,
25slovo Hospodinovo však věky přetrvá.“

 

1Petros 2:88a také
„Kámen úrazu a skála pohoršení.“
To platí pro ty, kdo se nad Slovem urážejí a odmítají je, což se stalo jejich údělem.

 

1 Petros 2:19Trpíte-li ovšem kvůli dobrým činům, je to před JAH vzácné.21Vždyť právě k tomu vás povolal! Sám MAšIJAH (Kristus) trpěl za vás, a tak vám dal příklad, abyste šli v jeho šlépějích:
22On se nikdy nedopustil hříchu
a v ústech neměl žádnou lest.“

 

1Petros4:22takže zbytek svého života v těle už nevěnuje lidským tužbám, ale JAH (boží)vůli

 

2 Petros 2:13Jejich zálibou je denní hýření; na vašich hodech jsou poskvrnou a hanbou, když na nich hýří ve svých rozmarech.14S očima plnýma cizoložství nenasytně baží po hříchu, se srdcem vycvičeným v chamtivosti lákají nestálé duše. Proklatci!15Opustili přímou cestu a zabloudili.(zlé skutky)

 

2 Petros 3:2abyste pamatovali na to, co předpověděli svatí proroci, a na to, co vám skrze vaše apoštoly přikázal Pán a Spasitel

 

Jochan

 

1 Jochanan (jan)2:3Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání.4Kdo říká: „Znám ho,“ a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda.5Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm.6Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít, jako žil on.
7Nepíšu vám, milovaní, žádné nové přikázáníale to staré, které jste měli od počátku – je to ono staré přikázání, to slovo, které jste slýchali od počátku( kdo nedodržuje moše zákon a tak učí ,který Nám dal hakadoš JAH je lhář, takže každý kazatel a kněz bisku a papež je lhář a služebník s-atana!!!!!!!)-

 

1 Jochanan 2: Napsal jsem vám, mládenci,
že jste silní a JAH Boží slovo ve vás zůstává
a zvítězili jste nad tím Zlým.
 
15Nemilujte svět ani to, co je v něm. Kdo má v lásce tento svět, nemá v sobě lásku k Otci.16Svět je samá touha těla, touha očí, namyšlenost života – nic z toho není z Otce, vše je to ze světa.(s-atana)

 

1 Jochanan 3.3Každý, kdo k němu upíná tuto naději, usiluje být čistý, jako je čistý on.
 
4Každý, kdo páchá hřích, páchá zločin, vždyť hřích je zločin!5Víte, že on se ukázal, aby naše hříchy sňal, a v něm žádný hřích není.6Kdo v něm zůstává, tedy nehřeší, ale kdo hřeší, ten ho neviděl ani nepoznal(skutky!!!!)

 

1 Jochan 3:18Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky

 

1 Jochan 3.21 Milovaní, jestliže nás srdce neodsuzuje, máme k Bohu smělou důvěru22a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání(desatero !!!!) a děláme, co se mu líbí.(svátky,pravý hanoch kalendář!!!)

 

1 Jochanan 3:24 Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm

 

1 Jochanan 5:2 To, že milujeme Boží děti, se pozná podle toho, že milujeme Boha a plníme jeho přikázání. 3Láska k Bohu je v tom, abychom plnili jeho přikázání – a jeho přikázání nejsou těžká

 

1 Jochanan 5:17 Každá špatnost je hřích, ale ten hřích nemusí být k smrti.
 
18Víme, že žádný, kdo se narodil z Boha, nehřeší. Kdo se narodil z Boha, opatruje se, aby se ho ten Zlý nedotýkal.19Víme, že my jsme z Boha, ale celý svět leží ve Zlu(zlé skutky!!!)

 

2 jochanan 1:4 4Udělalo mi nesmírnou radost, když jsem zjistil, jak některé z tvých dětí žijí v pravdě, podle přikázání, které jsme dostali od Otce.
 
5Prosím tě tedy, paní, ne jako bych ti psal nové přikázání, ale jen to, které jsme měli od počátku: Milujme jedni druhé.6V tom je láska, abychom žili podle jeho přikázání. To přikázání jste slyšeli od počátku, a tak podle něj žijte(Moše zákon!!! Svátky obřízka desatero!!!!)

 

2 Jochanan 1.11 Milovaný, neber si příklad ze zlého, ale z dobrého. Kdo jedná dobře, je z Boha; kdo jedná zle, Boha vůbec neviděl(skutky!!!!)

 

Juda

 

Juda 1:5 I když to všechno už sami víte, chci vám připomenout, že JAH  Pán sice vysvobodil svůj lid z micrajim(egypta), ale ty z nich, kteří mu nevěřili, potom zahubil.6Právě tak to bylo s anděly, kteří nezůstali ve svém původním stavu, ale opustili své určené místo. JAH-EL- Bůh je uvěznil ve věčných okovech, aby v nejhlubší tmě čekali na soud toho velikého dne.7Právě tak to bylo se Sodomou a Gomorou a s okolními městy, která se podobně jako tito oddala smilstvu(skutky!!!) a propadla zvrhlosti(skutky!!!). Nyní slouží jako varování před trestem věčného ohně

 

Juda 1.15 „Hle, Pán přichází
s nesčíslnými tisíci svých svatých,15aby soudil všechny lidi
a každého usvědčilze všech jejich bezbožných skutků,
které bezbožně páchali,a kvůli všem tvrdým slovům,
která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili.

 

Matitjahu 5:17 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18Amen, říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.(sám JAHUŠUA potvrzuje zákon!!!!!!!)

 

Matitjahu (matouš)7:21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích.

 

Můžete si vybrat ,bud mluvili proroci sám Jahušua a jeho apoštolové pravdu a v tom případě máme dodržovat Moše zákon a světit všechny svátky v určený čas podle kalendáře ,který byl dán Henochovi ,aby ho ukázal lidem a který dodržovali Ješua A  esejci( kniha hanocha ,Kumránske spisy!!! Kniha Jubilees)  nebo mluví pravdu jeden pavel BEZ BJEDINÉHO POTVRZENÍ JINÉHO SVĚDKA  a pak celý zákon 5 knih Moše, proroky  a Žalmy můžete zahodit tak, jako 2,5 miliardi tzv.křestanů.Ale to pak plivete do tváře toho JEDINÉHO EL ŠADAJ EHJE  ,z kterého slova vznikl svět ,který on SÁM stvořil a dal Nám svého jediného syna JAHUŠUA  jako smírnou obět a tím Nás jeho děti ,(pokud jsme obřezáni-SMLOUVA NA TĚLE  očistil a na naše hříchy pokud mu děláme radost a dodržujeme automaticky jeho zákon a svátky -Smlouva do srdce ) A NAŠE HŘÍCHY  nevzpomíná!!!!

 

Závěr –pavel říká ,že každý kdo věří  V Jahušua  bez skutků  A kdo nezachovává věčnou smlouvu a nedodržuje věčné slovo HAKADOŠ JAH(BOŽÍ) má život věčný!!!!!!!Ukaž mi svou víru bez skutků a já Ti ukážu svou víru na skutcích ,aby pavel obelhal svět tak jako papež z katolickou církví musel vytvořit nové učení, které bude proti přikázaním a HAKADOŠ ABBA ,KTERÝ Nám jasně skrze své Svaté proroky!!!!!!! ,mluvil a nařídil nám ,že když budeme jeho lidem on nám bude Bohem.Být jeho lidem znamená ,mít obřízku těla a obřízku srdce (přijmout JAHUŠUA za mašijah –pomazaného ,dokonalého beránka ,který byl obětován a jeho svatou dokonalou krví ,jsme zbavani kletby /JEŠAJAHU 53KAPITOLA/ reptiliánů a na naše hříchy už HAKADOŠ ABBA NEVZPOMÍNÁ./JERERMJAHU 31KAPITOLA)

 

Jako hokejista vím ,že abych mohl hrát v lize musím nejdřív podepsat s některým tímem smlouvu(obřízka)  abych mohl v té lize hrát.Pak musím dodržovat pravidla a mít je automaticky v srdci(zákon do srdce ) a respektovat je a pokud je poruším ,tak jsem za to potrestán a musím jít na trestnou lavici.(trest)

 

Jeremjahu17:10 „Já JAH ( el-Hospodin )zpytuji srdce
a zkoumám lidská svědomí,
abych každému odplatil podle jeho cest,
tak jak za své skutky zaslouží
.“

 

Zjevení Jochanan 2:23Jahušua řekl: Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.

 

ŽALM DAVID 119:44 44Tvůj Zákon stále plnit chci,navždy a navěky

 

45Svobodně budu žít stále dál,neboť jsem vyhledal tvá pravidla

 

46Hovořit budu o tvých svědectvích,nebudu zahanben ani před králi.
47Tvá přikázání jsou mi rozkoší –vždyť je miluji!

Ješajahu

59:18  podle jejich skutků, tak jim odplatí,
hněv má pro protivníky, odplatu pro soky;
i ostrovům odplatí, jak si zaslouží.

Jeremjahu

17:10 10„Já Hospodin zpytuji srdce a zkoumám lidská svědomí,
abych každému odplatil podle jeho cest, tak jak za své skutky zaslouží.“

18.11 Tak praví Hospodin: Hle, chystám proti vám něco zlého, vymýšlím na vás plán! Odvraťte se proto každý od své zlé cesty; napravte své cesty a své jednání.

23.22 Kdyby v mé radě bývali stáli, můj lid by seznámili s mými slovy;
odvrátili by je od jejich zlé cesty, od jejich zlého jednání.

25:5 Odvraťte se každý od své zlé cesty a svých zlých skutků, ať můžete žít v zemi, kterou Hospodin dal vám a vašim otcům od věků až navěky

25:14 I oni sami budou otročit mocným národům a velikým králům. Odplatím jim za jejich skutky, za to, co vlastnoručně páchali.

26:3 Snad poslechnou a odvrátí se každý od své zlé cesty, abych i já upustil od zla, které jsem na ně chtěl dopustit za to, jak zle se chovali.

32:19 Jsi veliký ve svých záměrech a mocný ve svých činech. Nespouštíš oči z cest všech lidí, abys každého odměnil podle jeho jednání, tak jak si za své skutky zaslouží

Mikeaš

5:15 Vykonám pomstu s hněvem a zuřením
nad neposlušnými národy!(skutky!!!)

Žalmy

62:13 Tobě náleží také láska, Pane,ty přece každému jeho skutky odplatíš!

67:5 Ať všechny národy zpívají štěstím,že soudíš lidi podle zákona

96:136 před Hospodinem, který přichází:„Přichází, aby soudil zem!
On bude spravedlivě soudit svět,národy bude soudit v pravdě své!

98:9 před Hospodinem,jenž přichází soudit zem.
On bude spravedlivě soudit svět,národy bude soudit podle zákona

 

1 Petros

1:17 Bůh nikomu nestraní, ale každého soudí podle jeho skutků.

 

1Jochanan

2:4 Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání.4Kdo říká: „Znám ho,“ a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda

2:17 Svět pomíjí tak jako jeho touhy, ale kdo plní JAH ZÁKON , trvá navěky

3:18 Nemilujme pouhými slovy, drazí, ale opravdovými skutky

3.21 máme k Bohu smělou důvěru22a přijímáme od něj vše, oč prosíme, neboť dodržujeme jeho přikázání a děláme, co se mu líbí

3:24 Kdo dodržuje jeho přikázání, zůstává v něm a on zas v něm

 

Jakov

2:18 Někdo na to řekne: „Jeden má víru, druhý zase skutky.“
Nuže, ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na svých skutcích.
19Ty věříš, že je jediný JAH EL ( Bůh)? Dobře děláš. Tomu ale věří i démoni – a třesou se!20Kdy už pochopíš, ty blázne, že víra bez skutků je jalová?

2:21 Nebyl snad náš otec Abraham ospravedlněn na základě skutků, když přinesl svého syna Izáka na oltář?22Vidíš? Víra podporovala jeho skutky a díky těm skutkům jeho víra došla naplnění!

2:26 Takže: jako je tělo bez ducha mrtvé, stejně tak je mrtvá i víra bez skutků.

3:13 Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať to prokáže svými skutky – ušlechtilým životem ve vlídné moudrosti

Juda

1:15 aby soudil všechny lidi a každého usvědčil
ze všech jejich bezbožných skutků
,
které bezbožně páchali, a kvůli všem tvrdým slovům,

která ti bezbožní hříšníci proti němu mluvili

Zjevení Jochan

Jahušua hamašijah řekl:

2.22 Hle, uvrhnu ji na lůžko a ty, kteří s ní cizoloží, vydám velikému soužení, nebudou-li činit pokání ze svých skutků. 23Až zahubím její děti, všechny církve poznají, že já jsem Ten, který zkoumá mysl i srdce, a že každému z vás odplatím podle vašich skutků.

20:12 Potom jsem spatřil mrtvé, malé i velké, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. A byla otevřena ještě jiná kniha, totiž kniha života, a mrtví byli souzeni podle toho, co bylo zapsáno v těch knihách, totiž podle svých skutků.

20:13Tehdy moře vydalo mrtvé, kteří byli v něm, také Smrt a Záhrobí vydaly mrtvé, kteří byli v nich; a každý byl souzen podle svých skutků.

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.