Slovo Hakadoš JAH EL ŠADAJ  je na veky platné!!

MOŠE ZÁKON SVÁTKY A OBŘÍZKA PLATÍ!!!!!

1 Moše 17:4„Hle, já sám  (JAH )s tebou činím smlouvu: budeš otcem mnohých národů.5Nebudeš se už jmenovat Abram, Vznešený otec, ale Avraham, Otec množství, neboť jsem tě učinil otcem mnohých národů(OBŘÍZKA JE TEDY PRO MNOHÉ NÁRODY!!!!!!!!)…….9 9 JAH  Avrahamovi řekl: „Ty budeš zachovávat mou smlouvu – ty i tvé budoucí símě ve všech jejich pokoleních. 10Toto je má smlouva s vámi a s tvým budoucím semenem, toto budete zachovávat: každý, kdo je u vás mužského pohlaví, bude obřezán.11Obřežete předkožku svého údu a to vám bude znamením smlouvy, kterou máte se mnou.12Každý, kdo je u vás mužského pohlaví, jak narozený v domě, tak koupený za peníze od kteréhokoli cizince, jenž není ze tvého semene, bude ve vašich pokoleních obřezán, když mu bude osm dní.13Musí být obřezán, ať je narozen ve tvém domě nebo koupen za tvé peníze. Tak bude má smlouva na tvém těle smlouvou věčnou
(VĚČNÁ SMLOUVA !!!!!!!).14Neobřezanec mužského pohlaví, jenž by si nenechal předkožku obřezat, bude vyobcován ze svého lidu, neboť porušil mou smlouvu.“

2 Moše 12:48 Kdyby chtěl  JAH Hod beránka slavit přistěhovalec žijící u tebe, ať je u něj obřezán každý mužského pohlaví.!!!!! Potom může přistoupit, aby jej slavil, a bude brán jako domácí. Žádný neobřezanec ho však jíst nesmí.49Pro domácího i !!!!!HOSTA!!!! žijícího u vás bude  PLATIT STEJNÝ ZÁKON!!!.“(zákon stejný pro všechny!!!!!)

1)Matitjahu 5:17 Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.18 říkám vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine ani nejmenší písmenko, ani jediná čárka ze Zákona, než se to všechno naplní.19Kdokoli by zrušil jedno z těchto nejmenších přikázání a tak by učil lidi, bude v nebeském království považován za nejmenšího. Ale kdokoli by je plnil a učil, ten bude v nebeském království považován za velikého.20Říkám vám, že pokud vaše spravedlnost ( skutky dodržování MOŠE ZÁKONA!!!!!)nebude o mnoho převyšovat spravedlnost znalců Písma a farizeů, nikdy nevstoupíte do nebeského království.

2)Matitjahu 7:21 Ne každý, kdo mi říká ‚Pane, Pane‘, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce v nebesích

3)Matitjahu 23:1 Tehdy Jahušua  mluvil k zástupům a svým učedníkům.2Řekl: „Na Mošeho místě se posadili znalci Písma a farizeové.3Proto plňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou!!!!!!!, ale neřiďte se jejich skutky, protože oni mluví, ale nejednají.4Svazují těžká, neúnosná břemena a nakládají je lidem na bedra, ale sami s nimi nechtějí ani pohnout prstem.5Všechno dělají, jen aby se ukázali před lidmi. Rozšiřují své modlitební řemínky a prodlužují si třásně na šatech

4)Lukas 8:21 On jim však odpověděl: „Má matka a moji bratři jsou ti, kdo slyší  JAH slovo a plní je.(MOŠE ZÁKON!!!!)

5)Lukas 11:28 On na to řekl: „Spíše blaze těm, kdo slyší  JAH slovo a dodržují je.“!!!!!(MOŠE ZÁKON!!!)

6)Jochanan Jan 5 :45 45Nemyslete si, že já vás budu žalovat před Otcem. Ten, kdo na vás žaluje, je MOŠE v něhož doufáte!!!!!.46Kdybyste věřili Moše i, věřili byste i mně, neboť on psal o mně.47Když ale nevěříte jeho spisům, jak uvěříte mým slovům?“

7)Jochanan 7:14 Asi v polovině svátku Jahušua vešel do chrámu a začal učit.15jisrael  jen žasli: „Jak to, že zná Písma, když se neučil?“(  JAHUŠUA  hamašijah učil z 5 knih MOŠE A PROROKU!!!!!! A ŽALMŮ!!!!!, KTERÉ TZV KŘESTANÉ NEMUSÍ UŽ DODRŽOVAT ???!!!,PROTOŽE TO JE PRO ŽIDY???!!!, PROTOŽE TO ŘEKL ČLOVĚK ,KTERÝ JE MRTVÝ, NEJAKÝ PAVEL ????!!! ABSURDNÉ , KDYBY NEPLATIL  JAH(MOŠE ) ZÁKON ,Z ČEHO BY TAK ASI JAHUŠUA UČIL?????)…..
16JAHUŠUA HAMAŠIJAH  jim odpověděl: „Mé učení není mé, ale Toho, který mě poslal.!!!!!!(MOŠE ZÁKON!!!!)17Bude-li někdo chtít  KONAT JEHO VŮLI!!!(DODRŽOVAT ZÁKON!!!!), pozná, je-li to učení z JAH(Boha), nebo zda mluvím sám od sebe(PAVEL !!!!!).18Kdo mluví sám od sebe, hledá svou vlastní slávu(PAVEL!!!!). Kdo ale hledá slávu Toho, který ho poslal, ten je pravdomluvný a není na něm nic špatného.19MOŠE vám dal Zákon, že? Přitom nikdo z vás Zákon neplní.(POTVRZENÍ ZÁKONA ŽE SE MÁ PLNIT!!!!!) Proč mě chcete zabít?“
20„Jsi posedlý!“ odpověděl mu zástup. „Kdo tě chce zabít?“
21JAHUŠUA  jim odpověděl: „Udělal jsem jeden skutek a všichni se divíte.22MOŠE  vám vydal obřízku (ačkoli nepochází od MOŠE , ale od otců AVRAHAMA ) a V DEN SEDMÝ obřezáváte člověka.23Může-li člověk V DEN SEDMÝ přijímat obřízku a neporušovat tím MOŠE Zákon, proč se na mě hněváte, že jsem  V DEN SEDMÝ uzdravil celého člověka?24Nesuďte podle zdání, suďte spravedlivým soudem.“(POTVRZENÍ OBŘÍZKY!!! TOTO JE SMLOUVA VĚČNÁ OBŘEZÁN NA TELE JE PEČETÍ,ŽE JSME JISRAEL A NA SRDCI PEČETÍ ,KDYŽ DODRŽUJEME MOŠE ZÁKON!!!!!!!)

JAHUŠUA HAmašijah učí lid Jisraelský nejen!!!!kmen  Juda(židy),ale všech 12 kmenů JISRAEL  a cizince!!!,jak se má dodržovat MOŠE  zákon!!!!,který platí navěky PROTOŽE SLOVO HAKADOŠ JAH PLATÍ NAVĚKY a nemůže být zrušeno člověkem!!!!,který je mrtvý!!!!!

Takže, všichni kazatelé a patriarchové a kněží jsou služebnící s-atana ,protože učí pavlovo učení!!!!2,5 miliardi tzv „věřících popírá , co mluví Jahušua hamašijah Proroci a  Mošez vůle EL ŠADAJ EL AVRAHAM JICCHAK JAKOV HAKADOŠ JAH .

 

PROTO JAHUŠUA ŘEKL" A AŽ PŘÍJDE SYN CLOVĚKA NAJDE NA ZEMI VÍRU"????

 

 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.