1MOŠE 1: JAH řekl: „Ať je světlo!“ – a bylo světlo.4JAH viděl, že světlo je dobré, a JAH oddělil světlo od tmy.5JAHnazval světlo „DEN “ a tmu nazval „NOC“.
 
1MOŠE 1:14Bůh řekl: „Ať jsou na nebeské obloze svítilny, aby oddělovaly den od noci; budou znameními k určování SVÁTKŮ, dnů a let;15budou na nebeské obloze svítilnami k osvětlování země!“ – a stalo se.16JAH učinil dvě veliké svítilny: větší, aby vládla DNI!!!(SLUNCE) a menší, aby vládla NOCI!!!(MĚSÍC); učinil rovněž hvězdy.17JAH je umístil na nebeské obloze, aby osvětlovaly zemi,18aby panovaly nade dnem a nocí a aby oddělovaly světlo od tmy. A Bůh viděl, že je to dobré
 
 
2 MOŠE 4Tehdy JAH Moše řekl: „Hle, nechám na vás pršet chléb z nebe! Lid bude KAŽDÝ DEN vycházet a sbírat, kolik potřebují na ten DEN!!!!!. Vyzkouším, zda budou žít podle mých pokynů, či nikoli.5Až budou šestého DNE!!! připravovat, co přinesli, ukáže se, že je toho dvakrát více, než kolik nasbírají každý DEN.!!!!“
6Mojžíš a Áron tedy mluvili ke všem synům Izraele: „Večer poznáte, že vás z Egypta vyvedl HAKADOŠ JAHOVA ,7a RÁNO (DEN) spatříte JAH slávu, neboť slyšel vaše reptání proti JAH . Vždyť kdo jsme my, že reptáte proti nám?“8MOŠE pokračoval: „Až vám JAH dá večer k jídlu maso a ráno(DEN) chléb do sytosti, poznáte, že JAH slyšel vaše reptání proti němu. Kdo jsme my? Nereptáte proti nám, ale proti JAH !“
9Potom Moše řekl Aharonovi: „Řekni celé israelské obci: ‚Přistupte před JAH , neboť slyšel vaše reptání.‘“10A tak Aharon mluvil k israelské obci, a když se obrátili k poušti, hle, v oblaku se tam ukázala JAH sláva.
11JAH promluvil k MOŠE :12„Slyšel jsem reptání synů JISRAELE. Řekni jim: ‚Za soumraku budete jíst maso a ráno (!!!!!DEN!!!!!)se nasytíte chlebem, abyste poznali, že já jsem JAH, váš Bůh.“13Když nastal večer, přiletěly křepelky a zasypaly tábor. Ráno(DEN!!!!) pak okolo tábora padala rosa.14A když rosa přestala padat, hle, na poušti leželo cosi jako drobné lupínky, cosi jako drobné jíní na zemi.15Když to synové Izraele spatřili, říkali jeden druhému: Man-hu („Co je to?“). Opravdu nevěděli, co to je.
MOŠE jim řekl: „To je ten chléb, který vám JAH dal za pokrm.16JAHpřikázal toto: ‚Nasbírejte si, kolik kdo potřebuje k jídlu, omer na osobu. Vezměte pro každého, koho máte ve stanu.‘“
17Synové Izraele tak tedy učinili a nasbírali někdo více, někdo méně.18Potom to měřili po omeru. Kdo nasbíral hodně, tomu nepřebylo, a kdo málo, neměl nedostatek. Každý nasbíral, kolik potřeboval k jídlu.
19MOŠE jim řekl: „Ať si z toho nikdo nenechává na ZÍTRA!!!“20ale oni MOŠE neposlechli. Někteří si něco nechali na ZÍTRA, a to jim zčervivělo a zasmrádlo. MOŠE se proto na ně hněval.21A tak to sbírali každé RÁNO(DEN!!!), kolik kdo potřeboval k jídlu (ve slunečním žáru=DEN se to totiž rozpouštělo).22Šestého DNE se pak stalo, že toho pokrmu nasbírali dvakrát více – dva omery na osobu. Všichni vůdcové obce tedy přišli a oznámili to MOŠE.23Ten jim řekl: „To je to, o čem JAHOVA mluvil.!!!!!! Zítra !!!!!bude den odpočinku, svatá sobota pro JAHOVA . Napečte, co se má péci, a uvařte, co se má vařit. Všechno, co zbude, si nechte do zásoby na ZÍTRA .“
24A tak si to nechali na ZÍTRA , jak MOŠE přikázal, a nezasmrádlo to ani v tom nebyli červi.25Tehdy MOŠE řekl: „Snězte to DNES , neboť DNES je JAHOVA sobota; DNES(OD RÁNA DO VEČERA =OD VÝCHODU SLUNCE AŽ PO JEHO ZÁDAD ) NA POLI NIC NENAJDETE!!!!!.26Šest DNÍ budete sbírat, ale sedmého DNE , v den sedmý, nic nebude.“27Sedmého DNE pak někteří z lidu vyšli sbírat(POČAS DNE!!!!), ale nic nenašli.28Tehdy JAHOVA MOŠE řekl: „Jak dlouho budete odmítat zachovávat má přikázání a mé pokyny?29Nechápete, že vám  den sedmý DAL JAH? Proto vám on sám dává šestého dne chléb na dva dny. Každý zůstaňte, kde jste. V sedmý den ať NIKDO NEVYCHÁZÍ (TO ZNAMENÁ RÁNO =DEN NA POLE!!!!!!).“30A tak lid sedmého dne odpočíval.
 
V 5 KNIH MOŠE NÁM JASNĚ HAKADOŠ ABBA EHJE AŠER EHJE JAHOVA JASNĚ ŘÍKÁ , KDY JE DEN A KDY JE NOC !!!
DEN JE OD VÝCHODU SLUNCE AŽ PO JEHO ZÁPAD ,PŘÍKLAD V REÁLNEM ŽIVOTĚ JE VE 2 MOŠE 16 KAPITOLE ,KDE JE ÚPLNĚ JASNĚ NAPSÁNO ŽE SHABBATH -DEN ODPOČINKU JE OD RÁNA,KDY ISRAEL NEMĚL JÍT SBÍRAT MAN,ALE MĚL SLAVIT DEN ODPOČINKU -SHABBAT.
 
PROTO MÁME SVĚTIT DEN ODPOČINKU -SHABBAT PODLE BIBLICKÉHO KALENDÁŘE OD VÝCHODU SLUNCE AŽ PO JEHO ZÁPAD,PROTOŽE DEN JE ,KDYŽ SVÍTÍ SLUNCE A NOC JE ,KDYŽ SVÍTÍ MĚSÍC A HVIEZDY.
 
 

Projekt "AUTOBUS"

autobus

Copyright © 2024 Seven Roses o.p.s.. All Right Reserve.